keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 612/10.12.2013 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013 şi Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/24.09.2013

10.12.2013

Hotararea Consiliului Local 612/10.12.2013
privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013 şi Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/24.09.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 35561/09.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.34/15.01.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013 şi prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/24.09.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.478/24.09.2013, după cum urmează:
- completarea Potocolului cu un nou articol, art. 4, numai pentru perioada 11.12.2013-15.01.2014, care va avea următorul conţinut: ,,Gratuitate la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au venit lunar sub 2000 lei. Gratuitatea se acordă pe baza de card eliberat de la chioşcurile R.A.T.T pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original".
- modificarea art. 21, în sensul suplimentării sumei prevăzute, cu suma de 200.000 lei, precum şi modificarea conţinutului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 478/24.09.2013, astfel: ,,Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 21, se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Tehnice şi se acordă până la valoarea de 1.200.000 lei/an".

Art. 2: Pentru perioada 11.12.2013-15.01.2014 decontul se va întocmi de RATT în baza abonamentului general acordat, iar sumele necesare achitării prestaţiei vor fi asigurate din bugetul local.

Art. 3: Cetăţeni Municipiului Timişoara, beneficiari ai facilităţii, vor circula pe baza cardului emis gratuit de RATT, având obligaţia de validare a acestuia la urcarea în mijlocul de transport. În cazul în care nu îşi indeplinesc obligaţia de a valida cardul, călătoria va fi considerată frauduloasă, urmând a se aplica sancţiuni.

Art. 4: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 478/24.09.2013 raman nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor

categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului

Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/24.09.2013

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012, a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013 şi HCLMT nr. 478/24.09.2013.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Din studiile de trafic realizate la nivelul Municipiului Timişoara rezultă că acoperirea dorinţelor de deplasare privind anumite interese: deplasarea la locul de muncă, şcoală, afaceri, cumpărături, etc., se realizează într-o proporţie însemnată cu autoturismul şi că această tendinţă este într-o creştere spectaculoasă în detrimetrul altor mijloace de deplasare: transportul în comun, bicicleta, motocicleta, taxi, pietonal, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel principalul scop al modificărilor propuse este creşterea folosirii mijlocului de transport public pentru reducerea noxelor din Municipiului Timişoara.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea oraşelor din punctul de vedere al calității vieţii.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduc la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare. Oportunitatea oferită cetăţenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum şi accelerarea acestei tendinţe în urma investiţiilor străine în aceste ţări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendinţele generale din toate ţările dezvoltate, soluţia pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieţii şi protejarea mediului. Scopul final este acelaşi: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public

Managementul Mobilităţii este instrumentul prin intermediul căruia pot fi obţinute simultan beneficii economice, de mediu şi de sănătate. Un Plan de Mobilitate este un pachet de măsuri adaptate

Cod FO 53-01, Ver. 2

nevoilor întregii comunităţi pentru îmbunătăţirea opţiunilor de transport durabile şi reducerea utilizării autoturismului personal.

De asemenea, menţionăm că, în prezent pe raza Municipiului Timişoara sunt în desfăşurarea un număr mare de lucrări de execuţie pe diverse tronsoane, în special ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo” şi „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”, lucrări prin care se închide sau se retricţionează traficul rutier.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 şi modificat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013 şi HCLMT nr. 478/24.09.2013, astfel: - completarea Potocolului cu un nou articol art. 4, numai pentru perioada 11.12.2013-31.12.2013, care va avea următorul conţinut: ,,Gratuitate la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au venit lunar sub 2000 lei. Gratuitatea se acordă pe baza de card eliberat de la chioşcurile R.A.T.T pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original”. - modificarea art. 21, în sensul suplimentării sumei prevăzute, cu suma de 200.000 lei, precum şi modificarea conţinutului conform HCLMT nr. 478/24.09.2013, astfel: ,,Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 21, se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Tehnice şi se acordă până la valoarea de 1.200.000 lei/an”. - pentru perioada 11.12.2013-31.12.2013 decontul se va întocmi de RATT în baza abonamentului general acordat, iar sumele necesare achitării prestaţiei vor fi asigurate din bugetul local. - cetăţeni Municipiului Timişoara, beneficiari ai facilităţii, vor circula pe baza cardului emis gratuit de RATT, având obligaţia de validare a acestuia la urcarea în mijlocul de transport. În cazul în care nu îşi indeplinesc obligaţia de a valida cardul călătoria va fi considerată frauduloasă, urmând a se aplica sancţiuni.

VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR D.E., DIRECTOR,

SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,