keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/15.01.2013 privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 34/15.01.2013
privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-995/15.01.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35 alin (2) lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, după cum urmează:
- secţiunea I - GRATUITĂŢI lit. g), astfel:
"g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic.
Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Insituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control ;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni

ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012, a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Potrivit art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următorul nivel: învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică. Drept urmare pentru a benefecia de gratuitate şi elevii claselor a XIII – a sau postliceal propunem modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, după cum urmează:

- secţiunea I - GRATUITĂŢI lit. g), astfel: ,,g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe “.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA

Cod FP 53-01, Ver. 1