keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.08.2011

Hotararea Consiliului Local 293/03.08.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16670/01.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinul nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
Având în vedere Hotârea Consiliului Local nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" - Programul Operaţional Regional 2007-2013, s-a solicitat revizuirea cererii de finanţare;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,64 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,03 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei".

Art. 2: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" str. Cornelia Salcianu nr. 17, TIMIŞOARA" - documentaţie tehnico-economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010 cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. 2011-16670/01.08.2011

REFERAT

privind modificarea HCL 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara ” se găseşte la poziţia 34 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv şi stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale Prin HCL 249/12.07.2011 Consiliul Local Timisoara a aprobat proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara”, documentaţia tehnico- economică şi analiza cost beneficiu, indicatorii tehnico-economici precum şi contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului. Conform art. 3 din HCL 249/12.07.2011 se prevede : ,, Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,63 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,02 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei. Proiectul a fost depus spre verificare la ADR Vest iar în urma verificării s-a solicitat corecţia contribuţiei bugetului local - categoria cheltuieli eligibile de la valoarea de 83.286,02 lei la 83.286,03 lei ceea ce determină majorarea contribuţiei bugetului local de la 123.688,63 lei la 123.688,64 lei. Majorarea de 0,01 lei rezultă din modul de calcul al contribuţiei bugetului local cu 3 zecimale rotunjite la superior la 2 zecimale, adică costuri eligibile 4.164.301,34 x 2%= 83.286,026 ceea ce prin rotunjire la 2 zecimale înseamnă 83.286,03 lei.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1.Modificarea art.3, din HCL nr. 249/12.07.2011, pentru aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico- economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” articol care va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,64 lei, alcătuită din:

a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,03 lei;

b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei.’’

2. Înlocuirea Anexei la HCL 249/12.07.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010 cu Anexa la prezenta hotărâre.

3. Restul articolelor din HCL nr.249/12.07.2011, rămân neschimbate. Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică

Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Cristina Scutariu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI ,,PODUL LUNG”str.

Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 5.204.016,48 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.806.238,09 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 4.081.015,31 lei - Buget local 123.688,64 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 4.164.301,34 lei Costuri neeligibile 40.402,61 lei TVA din care: 999.312,53 lei

TVA cheltuieli eligibile 989.709,39 lei TVA cheltuieli neeligibile 9.603,14 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 5.204.016,48 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 123.688,64 lei(fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 83.286,03 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 40.402,61 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 4.081.015,31 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 123.688,64 + 999.312,53 (TVA aferentă proiectului) + 2.720.676 (avans execuţie) = 3.843.677,17 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni DATE TEHNICE PROPUSE:

• Regimul de înălţime: Spartial+P+1E • Suprafaţa construita: 1072 mp • Suprafaţa desfăşurata: 2375 mp (din care: Sd Subsol=112mp; SdPodul

Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp) • Suprafaţa utilă totală: 1925 mp • POT = 21,72% • CUT = 2,18

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea

subsolului, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica