keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 604/10.12.2019 privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr. 426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp. şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici str. Arhitect Duiliu Marcu.

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 604/10.12.2019
privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr. 426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp. şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici str. Arhitect Duiliu Marcu.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. CT 2019 - 003778/25.11.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2019 - 003778/25.11.2019, al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 003778/02.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019 - 003778/25.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere art. 361, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.755 şi următoarele privind dreptul de sevitute din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezlipirea terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr. 426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp. şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. conform documentaţiei întocmite de SC TOPO GIS EXPLORE SRL, Proiect nr. 290/2019 avizată la O.C.P.I. Timiş cu Referatul de Admitere 229234/30.10.2019 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 2: Se aprobă trecerea din Domeniul Public al Municipiului Timişoara în Domeniul Privat al Municipiului Timişoara a Lotului 2 cu nr. cadastral 449229 cu suprafaţa de 62 mp.

Art. 3: Se aprobă înscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra imobilului nou creat cu nr. cadastral 449229 cu suprafaţa de 62 mp. în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad. 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara, FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI.

Art. 4: (1) Se însuşeşte Raportul de Evaluare nr. 3453/2019 a despăgubirii lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 62 mp. nr. cadastral 449229 situat în Timişoara, zona Calea Şagului, str. Arhitect Duiliu Marcu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 3.
(2) Se aprobă valoarea de 8125 euro fără TVA reprezentând despăgubirea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 62 mp., pe o perioadă de 25 ani.
(3) Plata sumei de 8125 euro fără TVA reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului cu nr. cadastral 449229 în suprafaţă de 62 mp. pentru 25 de ani, 325 euro/an, va fi efectuată de proprietarii terenului înscris în CF nr. 447053 Timişoara în 50 de rate de două ori pe an, respectiv suma de 325 euro/an, plătibilă în lei la cursul leu/euro valabil pentru ziua facturării, datele scadente fiind 30 Martie şi 30 Septembrie a fiecărui an, + garanţie pentru 6 luni, plătibilă în lei la cursul leu/euro valabil pentru ziua facturării, datele scadente fiind 30 Martie şi 30 Septembrie a fiecărui an.
(4) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiei ce decurge din dreptul de servitute de trecere acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), conform Codului de Procedură Fiscală se instituie sancţiunea pecuniară pentru neplata în termen a obligaţiilor.
(5) În cazul în care se înregistrează neplata consecutivă a două rate anuale se va retrage dreptul de servitute de trecere acordat şi rezilierea de drept a contractului.
(6) Părţile vor decide renegocierea prestaţiilor la intervale de 25 de ani raportat la valoarea de circulaţie a terenului, părţile notificându-şi intenţiile cu 90 de zile înainte de împlinirea teremenului.

Art. 5: Se aprobă Contractul de constituire a dreptului de servitute de trecere, ce se constituie în Anexa 4 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se mandatează dl. Nicolae Robu - Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea contractului de constituire a dreptului de servitute în formă autentică.

Art. 7: Toate cheltuielile privind dezlipirea, alipirea, instituirea servituţii de trecere şi operaţiunile de publicitate imobiliară cad în sarcina FUNDAŢIEI PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiulu Timişoara

Art. 9: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_3.pdf

5 S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3453/2019 m) pd i NEI r AP DAT Dani AIE E A - N să mal Solicitant MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEŢ TIMIȘ Evaluare proprietate imobiliară TEREN INTRAVILAN Cartier Zona Steaua - Bujorilor CF 426744 TIMIȘOARA Data: 18.06.2019

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.3453/2019 Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ — TEREN INTRAVILAN Cartier Zona Steaua — Bujorilor, CF 426744 TIMIȘOARA 1. Identificarea și competența evaluatorului — S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizaţia nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU — administrator, membru titular ANEVAR cu legitimaţia nr. 14997 având specializările EI, EPI şi EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 şi a contract subsecvent nr.85/27.07.2018 încheiate cu Primăria Municipiului Timişoara şi a comenzii UR2019 - 986/13.06.2019 emisă de Primăria Municipiului Timişoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menţionat mai sus. 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bulevardul C.D.Loga nr.l, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU şi Direetor economic - STELIANA STANCIU. 3. Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea estimării redevenței pentru 62,00 mp teren intravilan, identificat prin CF 426744 Timişoara, pe care se instituie servitute de trecere în favoarea imobilului CF 447053 Timişoara. 4. Obiectul supus evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - teren intravilan - în suprafață de 2.116,00 mp, situată în municipiul Timişoara, Cartier Zona Steaua - Bujorilor, identificată prin CF 426744, nr.top. 426744, categoria de folosință curţi construcţii. 5. Tipul valorii — este valoarea de piață aşa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare şi GME 630 — Evaluarea bunurilor imobile. 6. Proprietarul imobilului - MUNICIPIULUI TIMIŞOARA — DOMENIUL PUBLIC 7. Data evaluării — 18.06.2019 Data inspectării bunurilor imobile — 18.06.2019 8. Documentele şi informațiile ce stau la baza evaluării - Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018 - CF 426744 Timişoara - Plan topografic - Plan de amplasament şi delimitare a imobilului - Informaţiile primite în zonă şi publicaţiile imobiliare - Cursul RON/EUR din 18.06.2019 9. Valoarea propusă — Raportul de evaluare determină valoarea de piață a fost solicitat în vederea concesionării şi a rezultat în urma calculelor efectuate şi din analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenţionată, evaluatorul propune următoarele valori: Valoare de piață a terenului CF 426744 1.320.384,00 Lei = 277.196,00 Euro Valoare redevenței (taxei de nefolosință) terenului de 62,00 mp 1.548,00 Lei/an = 325,00 Euro/an 10. Argumente privind valoarea propusă Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus; Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport; Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) CE 2 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu £ n ani rr 2 Art CS AR =

Atasament: Anexa_4.pdf

ROMÂNIA Anexa 4 JUDETUL TIMIŞ la HCL nr. MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE TRECERE AUTO, CU

PICIORUL ŞI PENTRU UTILITĂŢI NR. ________ / __________

PREAMBUL În temeiul Codului Civil, Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizat şi a Legii nr.215 cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servitute, între:

Cap. I . PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon

0256.408.300, având codul fiscal R 14756536,, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentat prin Primar - Nicolae Robu, în calitate de proprietar, denumit în continuare proprietar, pe de o parte,

şi FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI, cu sediul în

localitatea_Timişoara str.Profesor Dr.Aurel Păunescu Podeanu nr.144, B.I./C.I./pasaport/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului CUI 12745905 , deschis la _______________, reprezentată prin Titus Slavici, având funcţia de………….. e-mail titus [email protected], au convenit la încheierea prezentului contract de constituire a unui drept de trecere(servitute de trecere) cu titlu oneros în temeiul HCLMT nr._______/________privind reglementarea situatiei terenului pe care se instituie dreptul de servitute de trecere pe raza Municipiului Timişoara, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1 Obiectul contractului îl reprezintă dreptul de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra imobilului aflat în proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Public (lipsă folosinţă teren) respectiv terenul situat în Timişoara, zona Calea Şaguklui str. Arhitect Duiliu Marcu având suprafaţa de 62 mp.înscris în CF nou Timişoara cu nr.cadastral nou 429229 rezultat din dezlipirea terenului cu nr. Cadastral 426744 înscris în CF nr. 426744 Timişoara, aşa cum rezultă din Documentaţia topo-cadstrală de dezlipire întocmită de S.C.TOPO GIS EXPLORE S.R.L.avizată la O.C.P.I. Timişoara cu Referatul de Admitere nr. 229234/ 30.10.2019. Ca urmare a încheierii prezentului contract, terenul Proprietarului constituie fond aservit, iar terenul proprietatea Beneficiarului constituie fond dominant.

Cap. III. FORMA AUTENTICA A CONTRACTULUI. Art. 2. Avand in vedere ca potrivit dispozitiilor art 602 alin. 2 din NCC, dreptul de trecere

este supus procedurilor de publicitate imobiliara, prezentul contract este supus formei autentice, ca o conditie de validitate, astfel cum dispun prevederile art 1244 NCC şi se comunică D.F.M.T..

Art. 3. Costurile cu autentificarea prezentului sunt in sarcina beneficiarului.

Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI Art.4. Prezentul contract se incheie pe o perioada determinata de 25 ani (douăzecişicinci)

ani, începând cu data 01.01.2020 cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al proprietarului.

Art.5. La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi prelungit numai cu acordul scris şi expres al părrţilor, pentru o perioadă cel mult egală cu durata sa iniţială, putându-se aplica prelungiri successive.

Art.6. Prelungirea termenului prezentului contract poate avea loc la cererea beneficiarului, depusă cu cel mult 30 de zile înainte de sfârşitul termenului de servitute, dar nu mai puţin de 10 zile înainte de expirarea contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de servitute se încheie un act adiţional la prezentul contract.

Cap. V. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art.7. (1) Preţul contractului având ca obiect lipsa folosinţei terenului este de 325 euro/an

fără TVA aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr……/………. a Consiliului Local a Municipiului Timişoara şi se calculează prin aplicarea tarifului mai sus menţionat la suprafaţa aferentă a terenului pe care instituie dreptul de servitute auto, cu piciorul şi pentru utilităţi, pe care beneficiarul se obligă să o plătească proprietarul.

(3) Preţul taxei de servitute neindexat poate fi modificat unilateral prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.8 (1) Plata pretului pentru lipsa folosinţei terenului pe care s-a instituit dreptul de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi se efectueaza in doua rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele proprietarului sau casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara la cursul euro/leu la data facturării, sau online prin intermediul aplicatiei ATS de pe site-ul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara (servicii online), precum si cu ajutorul aplicatiei de telefonie mobile “dfmt” accesibila de pe platformele App Store (pentru utilizatorii de Iphone) si Google Play (pentru utilizatorii de Android).

(2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

(3)In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

(4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

(5) Pentru buna executare a prezentului contract , beneficiarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării prezentului contractul, garanţia de bună execuţie a contactului.

(6) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinţă preţul calculat pentru 6 luni, respectiv 162,50 euro /an.

(7) Proprietarul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori benficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a pretului contractului în termen de 90 de zile de la data scadenţei.

(8) În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data executării de către proprietar a garanţiei de bună execuţie, beneficiarul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o nouă garanţie de bună execuţie sau să suplinească diferenţa, după caz, până la nivelul prevăzut la alin.(6).

(9) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul nr.RO75TREZ6215059XXX017211 deschis la Trezoreria Timişoara, CUI 21666630.

(10) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate.

(11) În cazul în care beneficiarul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achităraii garanţiei prevăzute la alin.(6).

Art.9 (1) Plata taxei se va efectua în baza unei facturi emisă de către proprietar/Directia Fiscala a municipiului Timisoara, în formă electronică, în format pdf.

(2) Factura se va comunica prin mijloace electronice e-mail, de pe adresa de e-mail [email protected], pe adresa de e-mail validă,securizată şi comunicată în mod official de către beneficiar. Comunicarea facturii prin modalitate electronic se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

(3) Părţile au obligaţia să întreţină funcţionarea continuă a adreselor de e-mail pe toată durata executării contractului.

(4) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de e-mail se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz , cu indicarea timpului pentru remediere.

(5) Beneficiarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail [email protected] primirea facturii în termen de 5 (cinci) zile de la data comunicării.

(6) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la alin.2., beneficiarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul menţionat.

(7) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către baneficiar în termenul prevăzut la alin.5, factura va fi considerată comunicată şi acceptată.

(8) Pe cale de consecinţă dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece beneficiarul fie nu deţine adresă de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, beneficiarul se obligă să se prezinte la sediul proprietarului în vederea remiterii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.2.

În acest caz comunicarea se consideră îndeplinită la data la care benefiarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

(9) În caz de neîndeplinire de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la alin. (8) factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7alin.(2), cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

(10) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate.

Cap. VI. DREPTURILE PĂRŢILOR Drepturile Beneficiarului Art.8. (1) Beneficiarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,

terenul care face obiectul prezentului contract. (2) Beneficiarul are dreptul de a folosi terenul asupra caruia se constituie dreptul de trecere

exclusivă pentru “trecerea” cu auto, cu piciorul şi pentru utilităţi. Drepturile Proprietarului Art.9. (1) Proprietarul are dreptul să inspecteze bunurile, verificând respectarea obligaţiilor

asumate de beneficiar. (2) Verificarea va fi facută de către personalul cu atribuţii din cadrul aparatului de

specialitate a Primarului Municipiului Timisoara, cu notificarea prealabilă a beneficiarului. (3) Proprietarul va denunta în mod unilateral prezentul contract, atunci când interesul public local sau naţional o impune, fără plata vreunei despăgubiri către beneficiar.

Cap. VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.10 Obligaţiile Proprietarului

(1) Proprietarul se obligă să predea bunul, liber de orice sarcină, în starea corespunzătoare exercitiului dreptului constituit prin prezentul contract.

(2) Proprietarul se obligă să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat.

(3) Proprietarul poate să controleze periodic bunul imobil dat în folosinţă pentru a verifica dacă este folosit sau exploatat în conformitate cu specificul acestui bun şi în scopul pentru carea fost încheiat contractual de taxă de servitute. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către beneficiar. (4) Proprietarul este obligat să notifice beneficiarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere dreptului său constituit prin prezentul contract..

(5) Proprietarul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii prezentului contract si pe care beneficiarul nu le-a reclamat la momentul preluarii bunului.

Art.11 Obligaţiile Beneficiarului.

(1) Beneficiarul este obligat să întrebuinţeze, pe toată durata prezentului contract, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa. (2) Beneficiarul este obligat să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat.

(3) Beneficiarul se obligă să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului.

(4) Beneficiarul se obligă să plătească despăgubirea reprezentând lipsa folosinţei terenului la termenele stipulate în contract.

(5) Beneficiarul se obligă să foloseasca/exploateze fondul aservit cu respectarea conditiilor impuse conform destinaţiei pentru care a fost acordat dreptul de servitute trecere , cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor aprobate prin Documentaţia de dezlipire şi alipire în vederea constituirii dreptului de trecere.

(6) Beneficiarul se oblige să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului, care s-ar datora culpei sale.

(7) Beneficiarul se obligă să permită proprietarului să controleze modul în care este utilizat bunul pe care s-a instituit dreptul de servitute.

(8) Beneficiarul se obligă să nu aducă modificări bunului decât cu acordul prealabil, în scris, al proprietarului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(9) Beneficiarul se obligă să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului de plata taxei de servitute de trecere, din orice motiv,în starea în care l-a primit şi este obligat să restituie proprietarului, în deplină proprietate bunul în mod gratuit şi liber de orice sarcini prin proces verbal de predare-primire. (10) Beneficiarul nu poate transfera dreptul de servitute de trecere ce face obiectul prezentului contract. (11) Beneficiarul se obligă să recunoască interesul public asupra trerenului care face obiectul prezentului contract aşa cum a fost el stabilit prin Hotrârea Consiliului Local. Beneficiarul se obligă să dezafecteze amplasamentul pe cheltuiala sa în termen de 30 zile de la notificarea Primarului emisă ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoarade declarare a interesului public localşi să predea terenul în starea în care a fost preluat la incheierea contractului de servitute de trecere şi liber de orice sarcini. Totodată beneficiarul se obligă să nu atace în instanţă hotărârea de declarare a interesului local pentru amplasamnetul care face obiectul prezentului contract. (12) Beneficiarul se obligă să răspundă pentru pagubele provocate din culpa sa. (13) Beneficiarul se obligă să nu solicite niciun fel de despăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia. (14) Beneficiarul se obligă să înregistreze prezentul contract de taxă de servitute la organul fiscal competent în termen de 30 zile de la încheierea acestuia. Art.12. Orice amenajări, îmbunătăţiri ale fondului aservit vor fi efectuate de beneficiar numai cu aprobarea proprietarului si in conditiile stabilite de acesta.

Cap. VIII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A

OBLIGAŢIILOR. Art.13. (1) În cazul de neplată a preţului la termenele scadente, proprietarul va percepe

penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna. Avand in vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil,

partile de comun acord, au convenit dupa cum urmeaza: „În cazul neplăţii obligatiei contractuale la termenele scadente, se datoreaza penalitati de intarziere care se vor calcula in aceleasi conditii prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificari si completari, vizand majorarile de intarziere pentru neplata la scadenta a impozitelor si taxelor locale.”

(2) La expirarea scadenţei, beneficiarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

(3) În cazul neachitării despăgubirii pentru nefolosinţa terenului în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

(4) În conformitate cu prevederile art.1831 alin. 2 NCC, beneficiarul este obligat la plata taxei prevăzută în contract până la data eliberării efective a imobilului

Cap. IXI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE AUTO, CU PICIORUL ŞI UTILITĂŢI. Art.14. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract sau a prelungirii acestuia dacă este cazul, dacă părţile convinîn scris la prelungirea acestuia, în condiţiile legii şi conformclauzelor contractual.acestuia.

(2) prin pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei.

(3) prin acordul părţilor, consemnat printr-un inscris (4) prin denunţarea unilateral din partea proprietaruiluiîn cazul în interesul public, naţional

sau local o impune, cu un preaviz de 30 zile. În accepţiunea prezentului contract părţile convin ca interesul local să fie definit punctual prin Hotăprâre a Consililui Local fără nici un fel de restricţii.Se recunoaşte în mod implicit de către ambele părţi dtrept interes local spre exemplu:amenajarea de carosabile,trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, locuri de joacă, locuri de odihnă,spaţii verzi, etc. Încetarea contractului în cazul în care interesul local se face fără intervenţia instanţei de judecatăă

(5) prin renunţare dintr-o cauză de forţă majoră sau când beneficiarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a proprietarului.

(6) renunţarea la contract de către beneficiar se face cu anunţarea în scris a proprietarului cu 30 zile înaintea disponibilizării terenului Art.15 Atât beneficiarul cât şi proprietarul vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea intenţiei sale celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

Cap. X. REZILIEREA CONTRACTULUI. Art.16 Simplul fapt al neîndeplinirii de către beneficiar a obligatiilor prevazute in contract

atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fara nicio notificare, fără punerea in întarziere a beneficiarului si fara intervenţia instantelor de judecată. Art. 17 (1) În cazul neachitării taxei reprezentând lipsa de folosinţă a terenului pe care s-a acordat servitutea de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept,fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă şi fără intevenţia instanţelor de judecată.

(2) La expirarea scadenţei, beneficiarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo

formalitate prealabilă în acest sens. Art. 18. Contractul se reziliază de drept fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei

de judecată si fără nici o altă formalitate prealabilă atat în caz de sistematizare a zonei sau schimbarea situaţiei juridice a terenului.

Cap. XI. CARACTERUL EXECUTORIU Art. 19. Părţile declară în mod expres şi confirm că prezentul contract constituioe titlu

executoriuîn conformitate cu dispoziţiile art.1798 NCC şi 1809 alin.3 raportat la alin. 2 .NCC XII. FORŢA MAJORĂ Art.20 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Art.21 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Art.22 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Art.23 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Art.24 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. XII. DENUNTAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI Art.25 Proprietarul îşi rezervă dreptul de a denunta în mod unilateral contractul de

servitute în situaţii ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a beneficiarului în termen de 30 zile conform art,39 alin.1 exclusiv pentru situatiile prevazute la art 15 si 19, privind realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului în termen de 30 zile conform art. 39 alin. 1.

Cap. XIII. CLAUZE SPECIALE

Art.26. (1) Neuzul terenului închiriat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită duce la rezilierea de plin drept a contractului de servitute. (2) Neuzul se constată de către personaluldin cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timişoara

Art.27. Nerespectarea sau revocarea dreptului de servitute are drept efect rezilierea contractului de servitute fără a obliga proprietarul la daune. Art.28. Schimbarea situaţiei juridice a terenului după semnarea contractului, nu obligă pe proprietar la despăgubiri.

Art.29.Prezentul contract se încheie în trei exemplare din care un exemplar revine Biroului Clădiri-Terenuri II Vest, un exemplar revine beneficiarului şi un exemplar autentificat la notar se înaintează Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, toate cu valoare de original şi având aceeaşi forţă juridică

Art.30. Dispoziţiile legale ulterioare care eventual vor fi în contradicţie cu prevederile prezentului contract vor modifica de drept prevederile sale.

Art. 31. Prezentul contract se încheie cu notarea în cartea funciară. Art.32. Eventualele pretenţii de daune(despăgubiri)din partea beneficiarului la încetarea

contractului în pofida angajamentelor luate prin prezentul contract vor fi considerate nule de drept. Cap. XIV. LITIGII

Art. 33. Orice controversă sau pretenţii care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta, vor fi solutionate pe cale amiabilă.

Art. 34. Dacă părţile din prezentul contract nu ajung la o intelegere in mod amiabil, litigiile

născute se vor soluţiona de către instanţa competentă. Cap. XV. DISPOZIŢII FINALE Art.35. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Art.36. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional

semnat de ambele părţi, cu excepţia modificării unilateral din parte aproprietarului prevăzută la Art.26.

Art.37. (1) Orice comunicare/notificare între părţi va fi considerată valabil indeplinită daca va fi

transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul executorului judecatoresc.

(2) Notificarile verbale nu vor fi luate in seamă. (3) Schimbarea adresei beneficiarului va fi notificată proprietarului cu cel putin 3 zile

lucrătoare înainte sub sancţiunea neluarii ei in seama. Art.38. Beneficiarul recunoaşte dreptul proprietarului de a recurge imediat la procedura

prevăzută de cap.OO din Titlul XI Cod Procedură Civilă privind procedura de evacuare conform dispoziţiilor art.1037Cod Procedură Civilă. Art.39. Prezentul contract s-a încheiat azi ____________, in 3( trei) exemplare, din care un exemplar a fost predat beneficiarului şi un exemplar revine Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU DIRECTOR DIR. CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST MIHAI BONCEA ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ŞULI CONSILIER JURIDIC ÎNTOCMIT AMELIA FAUR GHEORGHE BUCĂTARIU AVIZAT C.F.P.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2019-003778 / 25.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara

în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de

servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-003778/25.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara- Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici. Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa CT 2019-003778/12.06.2019 prin care TOPO GIS EXPLORE S.R.L., ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici. Conform C.U. nr. 3209/14.11.2019 pentru alocare numere cadastrale în vederea dezlipirii şi înscrierea unui drept de servitute de trecere auto,cu piciorul şi pentru utilităţi, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de alocare numere cadastrale în vederea dezlipirii şi înscrierea servituţii de trecere întocmită de TOPO GIS EXPLORE S.R.L, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 229234/30.10.2019; Conform adreselor Direcţiei Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri şi Compartimentului Fond Funciar CT 2019- 003778/04.07.2019, imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001 şi L 1/2000. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2019-003778/04.07.2019, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Conform P.U.Z –Centru de Afaceri, Cercetare, Învăţământ, Cultură şi Spaţii Comerciale la Parter, aprobat cu H.C.L. nr.28/29.01.2019 Conform Raportului de Evaluare nr. 3453/2019 înregistrat cu nr. SC 2019-016544/02.07.2019 întocmit de SC FIDOX SRL Braşov. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara- Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către TOPO GIS EXPLORE S.R.L pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de

servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici. aşa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 5216/29.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara.

PROPUNEM:

1. Aprobarea operaţiunii de de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi inscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici conform documentaţiei întocmită de către TOPO GIS EXPLORE S.R.L şi avizată la OCPI cu Referatul de admitere, cu nr. 229234/30.10.2019 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, şi conform Raportului de Evaluare nr.3453/2019 care face parte din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 3. PT.DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI II VEST REFERENT DE SPECIALITATE MIHAI BONCEA GHEORGHE BUCĂTARIU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Anexa_1_dezlipire_Fundatia_Slavici.pdf

Referat de admitere, cerere nr. 229234 / 30-10-2019 s MEIER Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS PIE INCEPL Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara |_Luna 10 EA tale Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 L Anul | 2019 REFERAT DE ADMITERE Anexa A (Dezmembrare imobil) Domnului/Doamnei FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT ION SLAVICI Domiciliul Referitor la cererea inregistrată sub numărul 229234 din data 30-10-2019, vă informăm: Imobilul situat in Loc. Timisoara, Cartier ZONA STEAUA - BUJORILOR, Jud. Timis, UAT Timisoara avand numarul cadastral 426744 a fost dezmembrat in imobilele: 1) 449228 situat in Loc. Timisoara, Cartier ZONA STEAUA - BUJORILOR, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 822 mp; 2) 449229 situat in Loc. Timisoara, Cartier ZONA STEAUA - BUJORILOR, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 62 mp; 3) 449230 situat in Loc. Timisoara, Cartier ZONA STEAUA - BUJORILOR, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafaţa măsurată 1232 mp; Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 15-11-2019, Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Inspector MADALINA PETCU Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1

Atasament: Anexa_2_dezlipire_Fundatia_Slavici.pdf

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITAREA IMOBILULUI SCARA 1:500 AGO 204600 476500 20 476500 q Nr.top.:2243 Nr.top.:2240 Nr.top.:2239 LOT 3 NR.CAD:426744/; CF.NR.:447053 S=1232 mp 8 SI SI << & A 08 ds af 07 5 NF CAD.:426744/2 e Ș=62mp e Nr.top.:2233 a Bbs, ui NR.CAD:426744/3/*$, Nr.top.:2236 S=822 mp 6 5 ZI 3 8 Nr.top.:2237 S < E &|476400 30 LEGENDA Limita imobil/ Limita nr.top. : Limita imobil studiat: utorizată ANEXA 1.36 Nr.cadastral Sora Adresa imobilului | 426744 2116 Cartier Zona Steaua-Bujorilor Cartea Funciara nr. 426744 UAT | TIMISOARA Ave ra 2 dezlipire imobil Situatia actuala (inainte de dezlipire) A. Date referitoare la teren Nr. cad. Suprafata | Categoria Descrierea imobilului | de folosinta 426744 2116 Ce Teren intravilan,neimprejmuit Total 2116 = - B. Date referitoare la constructii Suprafata Cod constructii | Destinatia |construita la Mentiuni sol (mp) Total Suprafata totala masurata a imobilului =2116 mp Suprafata din act = 2116 mp dezlipire imobil situatia viitoare (dupa dezlipire) Nr.cad.nou NrLoT | SUPRAFATA CE) Categoria de DESCRIERE IMOBIL (mp) folosinta LOT 1 : ; fim zi 42674411 822 Cc Teren intravilan, neimprejmuit LOT.2 62 a Teren intravilan,pentru drum 426744/2 e neimprejmuit. LOT3 i forari 42674413 1232 Cc Teren intravilan, neimprejmuit TOTAL 2116 Fam sc i 4 8 Soy ai, 7 auzit — Proiect nr.290-201 Sei atiira si stâmnplla TOPS:BIS/EXPLORE SRL Data:25/10/2013 integrata si atribuirea numarului cadastral Semnatura si parafa BATA Stampila BCPI 229224/1 5 Niv. 2318

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2019-003778 /25.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu

suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi instituirea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr.

cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici.

1. Descrierea situaţiei actuale Imobilele care fac obiectul operațiunii de dezlipire, alipire şi instituire servitute de trecere, aparțin intravilanului Municipiul Timişoara, fiind situate în Calea Şagului str. Arhitect Duiliu Marcu, identificate prin documentația cadastrală întocmită de TOPO GIS EXPLORE S.R.L. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către TOPO GIS EXPLORE S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este operațiunea de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 2116 mp. înscris în CF nr.426744 Timişoara în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 449228 cu suprafaţa 822 mp. Lotul 2 cu nr. cadastral nou 449229 cu suprafaţa de 62 mp., şi Lotul 3 cu nr. cadastral 449230 cu suprafaţa 1232 mp. şi instituirea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul şi pentru utilităţi asupra Lotului 2 în favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 447053 înscris în CF nr. 447053 Timişoara-Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici aşa cum a fost aprobată prin C.U. nr. 3209/14.11.2019 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, în urma acestor operaţiuni asigurându-se accesul la imobilul Centru de Afaceri, Cercetare, Învăţământ şi Cultură şi Spaţii Comerciale la parter în două corpuri . 3. Alte informaţii Se va lua în considerare documentaţia întocmită de TOPO GIS EXPLORE S.R.L. avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 229234/30.10.2019. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operaţiunilor de dezlipire, alipire şi instituire servitute de trecere pe terenurile menţionate. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI II VEST MIHAI BONCEA Cod FO53-03, ver. 2