keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor", str. Energiei nr. 3/B, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 171/25.03.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor", str. Energiei nr. 3/B, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-001479/18.03.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor", str. Energiei nr. 3/B, Timişoara , având ca beneficiar pe SC RETIM Ecologic Service SA Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 168.02/2008, realizat de S.C. ICK S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 25%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,42, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 25.000 mp este înscris în C.F. nr. 8653, nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 teren arabil, Municipiul Timisoara - domeniul public, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2007, concesionare prin atribuire directa, pe o perioada de 49 de ani, catre SC RETIM SA pentru realizarea statiei de sortare a deseurilor.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor", str. Energiei nr. 3/B, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC RETIM Ecologic Service SA Timisoara;
-Proiectantului S.C. ICK S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: OK-REGLEMENTARI-1000.pdf

drept de servitute

SC ELECTROMETAL SA

privat

privat

privat

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2 /1

S= 30000 mp

6 9 4 /1

/1 ;6

9 4 /1

/2 ;6

9 5 /1

/1 ;6

9 5 /1

/2 /2

S =

2 0 0 0 0 m

p

CET Timisoara

Privat

Stra da

(asf alt)

Ene rgie

i (Su lina)

d ru

m (

a s fa

lt a t)

d ru

m (

a s fa

lt a t)

d ru

m p

ro ie

c ta

( c o n f. P

U Z

)t

SC RETIM Ecologic Service SA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

PROPR. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

PROPR. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE (ETAPA II)

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

AMENAJARE PLATFORMA CONFORM PUZ CJ TIMIS

NR. CF : 6442 TIMISOARA NR. CAD: 694/1/1; SUPR. 25.000 mp PROPRIETAR: PRIMARIA TIMISOARA

694/1/2; 695/1/1; 695/1/2;

NR. CF : 6442 TIMISOARA HALA SORTARE. ETAPA I CLADIRE P+E PARTIAL SUPR. 3.010mp H max.=13.50 M

NR. CF : 6442 TIMISOARA HALA ETAPA II SUPR. 2.050mp

BILANT TERITORIAL SUPRAFATA PARCELEI STUDIATE

EXISTENT PROPUS

ZONE FUNCTIONALE

CLADIRI 5.060 21.5 % (3.010+2.050)

CIRCULATII/ PARCARI 13.250 55 % (9450 + 3.800)

din care

PLATFORMA BETON 8.500

PARCARI DALATE 2050 .

TROTUAR DALAT 800

ZONA VERDE 10525 23.5 %

TOTAL TEREN 25.000 23775

din care 1.245 cedat DRUM PUBLIC

-

- 0.420

POT propus:

CUT propus:

25 %

S. mp % S. mp %

ZONA SPATII VERZI EXISTENT

LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN PUD LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD LIMITE PROPRIETATI/ PARCELE CLADIRI CAROSABIL PIETONALE SPATII VERZI ACCESE CAROSABILE (NOU/EXISTENT) ACCESE PIETONALE (NOU/EXISTENT)

LEGENDA ZONIFICARE-REGLEMENTARI

CLADIRI

CIRCULATII

SPATII VERZI

CLADIRE EXISTENTSERVICII

CIRCULATIE DE DISTRIBUTIE (PROPUNERE PUZ)

CIRCULATIE PROPUSA IN INCINTA

CIRCULATIE MAJORA

PLATFOMA CAROSABLA IN INCINTA

CIRCULATIE PIETONALA

ZONA SPATII VERZI PROPUSA

CLADIRE SERVICII - (PROPUNERE PUD)

SERVICII, DOTARI PROPUNERE - PUZCLADIRE

drept de servitute 263,34

263,34

3 .2

6

1 0 4 .4

2

3 .2

8

264,70

1 0 0 ,5

9

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 S= 25000 mp

POST TRAFO

RAMPA CANTAR

CONTAINERE MATERIAL SORTAT BOXE COLECTARE DESEURI

SPATIU PARCARE TIR

SPATIU PARCARE CAMIOANE

72.00

12000

100.00

30.00

8.00

16.00

16.00

16.00

5 .0

0

3 .0

0

1 7 .0

0

1 8 .0

0 0

1 8 .0

0 0 1

0 .0

01 0 .0

0

1 0 .0

0

1 3 .5

0 0

1 2 .0

0

7 0 .0

0

2 .7

0

135.00

115.000

HC=9000

H=11.500

H=9000

HALA SORTARE

EXTINDERE HALA (ETAPA II)

(ETAPA I)

SOCIALA ANEXA

COPERTINA

1 0 .0

0

ADMIN.

3 5 0 0

3 .5

0 7 .0

0

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 S= 27354 mp

20000

arh. Alfred Schwalie

arh. Doina Schwalie

COORDONATOR ARH.ROMEO SZORAD

P.U.D.

02.1-A

1:1000

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN MOBILARE PARCELA

2eţ biolec! IUA' Kaqoz CALO| 03'3008 ov JUÂ' KALqO2 CALO| aaya | Lun bjaueza : VIE bl' 2lVDVY EVIEBCIEI VI5'3 (2ATIVV) BD UNMUIS 2GLULAJNLA | LIN : 2IVIIE 20SIVISE DEZENSI II LINIZOVSY/ pasa CKI2LIE2 COHL IBYH : El H2BYHK LIWIROVEY - VNLOKBISVLIE Hf , LE von TE d OUN MED EA : "ate RI VIE GA iai OV | : 2'C' BEN ECOMOEIC ZEBAICE 2'V' LINIZOVSY EXDELDL VINE |CELIVIV Eos SEEEISVNEXDEISLISV VISNDVIV EXDeL ISHUIC VIE 0015008
CI MAI 7 A | o ACI / a = PARI a FR Iza [7 a II = [| e a ZE ZU CE E 17 SI AN UER = (XI <Q IL 0, UI SI = ITI a FIRII A

Atasament: OK_EXISTENT-2000.pdf

drept de servitute

SC ELECTROMETAL SA

privat

privat

privat

privat

privat

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/4 S= 25000 mp

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/1 S= 30000 mp

6 9 4 /1

/1 ;6

9 4 /1

/2 ;6

9 5 /1

/1 ;6

9 5 /1

/2 /2

S =

2 0 0 0 0 m

p

CET Timisoara

Privat

Stra da

(asf alt)

Ene rgie

i (Su lina)

d ru

m (

a s fa

lt a t)

d ru

m (

a s fa

lt a t)

d ru

m p

ro ie

c ta

t c

o n f. P

U Z

694/1/1;694/1/2;695/1/1;695/1/2/3 S= 27354 mp

SC RETIM Ecologic Service SA

ZONA SPATII VERZI EXISTENT

LIMITA ZONEI STUDIATE PRIN PUD LIMITA PARCELEI STUDIATE PRIN PUD LIMITE PROPRIETATI/ PARCELE CLADIRI CAROSABIL PIETONALE SPATII VERZI ACCESE CAROSABILE (NOU/EXISTENT) ACCESE PIETONALE (NOU/EXISTENT)

LEGENDA ZONIFICARE-REGLEMENTARI

CLADIRI

CIRCULATII

SPATII VERZI

CLADIRE EXISTENTSERVICII

CIRCULATIE DE DISTRIBUTIE (PROPUNERE PUZ)

(LATIME TEREN ALOCAT DRUM 16 m)

CIRCULATIE MAJORA

CIRCULATIE PIETONALA

1 0 0 ,5

9

N

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

NR. CF : 6442 TIMISOARA NR. CAD: 694/1/1; SUPR. 25.000 mp PROPRIETAr TEREN: PRIMARIA TIMISOARA

694/1/2; 695/1/1; 695/1/2;

BILANT TERITORIAL SUPRAFATA PARCELEI STUDIATE

EXISTENT PROPUS

ZONE FUNCTIONALE

CLADIRI 5.060 21.5 % (3.010+2.050)

CIRCULATII/ PARCARI 13.250 55 % (9450 + 3.800)

din care

PLATFORMA BETON 8.500

PARCARI DALATE 2050 .

TROTUAR DALAT 800

ZONA VERDE 10525 23.5 %

TOTAL TEREN 25.000 23775

din care 1.245 cedat DRUM PUBLIC

-

- 0.420

POT propus:

CUT propus:

25 %

S. mp % S. mp %

arh. Alfred Schwalie

arh. Doina Schwalie

COORDONATOR ARH.ROMEO SZORAD

TEREN PENTRU STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

P+ E STRUCTURA ZIDARII CU PLANSEE BETON.

PROPR. INVESTITIE: RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

CLADIRE RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

STATIE SORTARE DESEURI MENAJERE

AMENAJARE PLATFORMA CONFORM PUZ CJ TIMIS

NR. CF : 6442 TIMISOARA SUPR. 25.000 mp

263,34

3 .2

6

3 .6

8

1 0 4 .4

2

264,70

16.00

16.00

3 .0

0

P.U.D.

01-A

1:2000

SITUATIA EXISTENTA

2eţ biolec! IUA' Kaqoz CALO| 03'3008 ov JUÂ' KALqO2 CALO| aaya | Lun bjaueza : VIE bl' 2lVDVY EVIEBCIEI VI5'3 (2ATIVV) BD UNMUIS 2GLULAJNLA | LIN : 2IVIIE 20SIVISE DEZENSI II LINIZOVSY/ pasa CKI2LIE2 COHL IBYH : El H2BYHK LIWIROVEY - VNLOKBISVLIE Hf , LE von TE d OUN MED EA : "ate RI VIE GA iai OV | : 2'C' BEN ECOMOEIC ZEBAICE 2'V' LINIZOVSY EXDELDL VINE |CELIVIV Eos SEEEISVNEXDEISLISV VISNDVIV EXDeL ISHUIC VIE 0015008
CI MAI 7 A | o ACI / a = PARI a FR Iza [7 a II = [| e a ZE ZU CE E 17 SI AN UER = (XI <Q IL 0, UI SI = ITI a FIRII A