keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 262/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-000826/22.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara" având ca beneficiari Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 03/2007, realizat de proiectant general SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Bucureşti proiect general nr. 250 S/2006, proiectant de specialitate B.I.A. Mihai Anton ZEGREA, proiect nr. 03/2007, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2008-004323/13.09.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 8442, având nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3 teren arabil în suprafaţă de 27354 mp, fiind domeniul privat al Municipiului Timişoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara" şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Proiectantului SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Bucureşt;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver.

ROMÂNIA SE APROBA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana Nr. U22008-000826/22.04.2008

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara”

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-000826/08.02.2008 şi completările ulterioare, conform fişei anexă, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara”; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3587/09.11.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara”;

Documentaţia este iniţiată de către Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara şi a fost elaborată de proiectant general SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Bucureşti proiect general nr. 250 S/2006, proiectant de specialitate B.I.A. Mihai Anton ZEGREA, proiect nr. 03/2007. Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a oraşului, în zona industrială. Prin P.U.G. Timişoara amplasamentul este incadrat in UTR 60, pentru care este propusă funcţiunea de zonă unităţi industriale sau servicii, cu interdicţie de construire până la elaborare PUD sau PUZ.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara” nu se incalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Pentru acest Plan Urbanistic Zonal a fost obţinut Avizul cu nr. 6 din 28.01.2008 eliberat de Consiliului Judetean Timis. Terenul studiat, in suprafata de 102.354 mp este înscris în CF nr. 8442, nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/1 teren arabil în suprafaţă de 30.000 mp, nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 teren arabil în suprafaţă de 20.000 mp, nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3 teren arabil în suprafaţă de 27.354 mp, nr. cadastral 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 teren arabil în suprafaţă de 25.000 mp, servitute de trecere cu maşina şi piciorul pe parcela top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 în favoarea parcelei 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 pe o lungime de L = 263,34 m şi o lăţime de l = 3 m, teren domeniul privat al Municipiului Timişoara cu nr. 50502/2007, conform HCL nr. 71/2007, dezmembrare nr. 67626/2007.

Cod FP 53 – 01, ver.

Investiţia prezentului proiect se realizează pe parcela cu nr. cad. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3 teren arabil în suprafaţă de 27354 mp. Staţia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul National de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin HG nr. 1470/2004, constituie instrumentele prin care se asigură implementarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor în România. Obiectivul general al Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor este dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere economic şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a realizat un parteneriat public între Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara. S-au emis H.C.L. nr. 71 din data de 27.03.2007 „privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara” şi H.C.L. nr. 411 din data de 27.11.2007 „privind atribuirea directă a unei suprafeţe de teren către Consiliul Judeţean Timiş”, în baza unui contract de concesiune.

Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara” face parte dintr-un proiect mai mare care cuprinde şi „Sistem integrat de gestiune a deşeurilor menajere în judetul Timiş”, prin care se propune realizarea unui depozit controlat, zonal de deşeuri nepericuloase in judetul Timiş, la Ghizela – Sanoviţa.

Staţia de transfer Timişoara a deşeurilor nepericuloase va asigura colectarea deşeurilor din municipiul Timişoara şi din alte 28 comune apropiate, cartarea şi valorificarea materialelor reutilizabile şi transferul refuzului la cartare la depozitul de deşeuri menajere nepericuloase Ghizela – Timiş în vederea înmagazinării în condiţii ecologice.

In vederea indeplinirii obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, se prevede a se realiza pe terenul ce aparţine municipiului Timisoara in zona CET in spate la Retim o platformă tehnologică pentru gestiunea acestor deşeuri, platformă ce va cuprinde: staţia de sortare a deseurilor reciclabile; staţia de transfer deşeuri nepericuloase; staţiie pentru reciclarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări, loc pentru depozitarea autovehiculelor abandonate de pe raza municipiului Timişoara precum şi alte facilităţi. Prin documentaţia Plan Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara se realizează cel de-al doilea obiectiv din programul Strategiei Nationale de Gestionare a Deşeurilor, primul fiind aprobat cu H.C.L. 171 din 25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor”, str. Energiei nr. 3/B, Timişoara Terenul studiat in cadrul documentaţiei are acces din Calea Şagului pe strada Sulina care duce la CET, printr-o strada nou creată cu un profil transversal de 16 m.. Accesul la parcelă şi deservirea rutieră se va face în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2008-004323/13.09.2007. Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT max= 55% CUTmax = 2 Spaţii verzi minim 20% Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Cod FP 53 – 01, ver.

Planul Urbanistic Zonal "Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara”se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact S.P. – 2ex