keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/28.06.2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 266/28.06.2005
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 11225/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa înregistrată cu nr. D82005-002570/10.06.2005 a domnului Leka Alexandru Jr.;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.219/30.11.1998 privind regimul concesiunilor actualizată prin Legea nr.528/25.11.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f),(g) şi (i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.867/1/25.06.2003 încheiat între Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din subordinea Consiliul Local Timişoara şi S.C. LEKA S.R.L., începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune.
Art 2: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor,activităţilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele din Calea Lipovei şi Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.
Art.3 : Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activităţilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele Calea Lipovei şi Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din subordinea Consiliului Local Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Public de Admnistrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: caiet_de_sarcini_LEKA.pdf

1

ANEXA 1 La H.C.L. nr. _______/____________ CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA SE APROBĂ, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE PRIMAR, LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

CAIET DE SARCINI Privind concesionarea serviciilor funerare, curăţeniei în perimetrul cimitirelor, activităţilor şi

bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele din Calea Lipovei şi strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi

În baza Legii nr.219/30.11.1998 privind regimul concesiunilor actualizată prin Legea nr.528/25.11.2004, se pot concesiona activităţile şi serviciile publice de interes local. Concesionarea se va face prin licitaţie publică, numai către firme specializate în asemenea servicii cu personal corespunzător, dar nu mai puţin de 5 persoane. Contractul va fi contract de concesiune.

Concesionarul trebuie să respecte prevederile O.U.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobată prin Legea nr.3/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local OBIECTUL CONCESIUNII

1. Obiectul concesiunii îl constituie serviciile, activităţile şi bunurile necesare realizării serviciilor funerare şi curăţeniei în perimetrul cimitirelor, precum şi alte servicii şi activităţi de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare. Se concesionează de asemenea activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate în Cimitirul str. Stuparilor precum şi a serviciilor funerare în acest sens. De asemenea concesionarul are obligaţia de refacere a instalaţiilor de apă şi curent electric din incinta cimitirelor şi executare de noi branşamente şi instalaţii de apă ,curent electric,gaz şi canalizare, reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare din cimitire,lucrări de corecţie şi plantări de arbori în cimitire precum şi refaceri de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute . Paza cimitirului face parte din obiectul concesiunii.

Serviciile funerare şi activităţile de amenajare sunt: • Săpat groapă • Înhumare ( transportul decedatului de la capelă la locul de veci, introducerea în

groapă, închiderea gropii, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare) • Depunerea şi aranjarea coroanelor de flori • Pregătirea şi aranjarea capelei • Deschidere şi închidere cavou • Ridicat şi remontat capac

2

• Exhumare după 7 ani • Exhumare înainte de 7 ani dar nu mai devreme de un an • Reînhumarea osemintelor după 7 ani

2. Concesionarea serviciilor prevăzute la punctul 1 se face pentru cimitirele care aparţin Primăriei Municipiului Timişoara, astfel:

A. Cimitirul din Calea Lipovei cu sectoarele: a. Cimitirul ortodox b. Cimitirul eroilor c. Cimitirul mixt

B. Cimitirul din Str. Stuparilor

CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

1. Contractul de concesiune se încheie în urma adjudecării prin licitaţie publică deschisă. Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de concedent.

2. Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitării celor interesaţi cu plata preţurilor şi a tarifelor care sunt stabilite de către concedent şi care sunt aprobate de către Consiliul Local Timişoara prin grija Serviciului Public de administrare locuinţe şi utilităţi.

3. Metodologia de fundamentare a preţurilor şi tarifelor, precum şi de aprobare a acestora, se vor stabili de către Consiliul Local Timişoara la propunerea Serviciului Public de administrare Locuinţe şi Utilităţi. La ora actuală, tarifele pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinînd Primăriei Municipiului Timişoara, sunt cele stabilite de către Consiliul Local Timişoara prin Hotărîrea nr.16/25.01.2005. Aplicarea de către operatori a acestor preţuri şi tarife este obligatorie.

4.Tarifele serviciilor funerare şi activităţilor necesare realizării serviciilor funerare sunt determinate distinct pe tipuri de servicii şi activităţi astfel:

a. Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci ( groapă, cavou, etc.)

b. Tarife pentru folosirea capelei c. Tarife de exhumare după 7 ani d. Tarife de exhumare înainte de 7 ani dar nu mai repede de un an e. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani

Nivelul tarifelor este fundamentat pe baza costurilor de producţie şi exploatare a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii, cotă de dezvoltare precum şi profitul operatorului.

5.Concesionarul se obligă să asigure continuu şi permanent desfăşurarea serviciilor şi activităţilor funerare concesionate.

6. Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul concesiunii.

DURATA CONCESIUNII 1. Concesionarea se face pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea prelungirii, cu acordul

concedentului, cu încă o jumătate de perioadă, la expirarea termenului iniţial şi dacă concesionarul doreşte şi solicită în scris acest lucru.

REDEVENŢA

3

1. Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia este de 108.344.944 lei şi reprezintă criteriul principal de evaluare şi punctare al ofertei.

2. Redevenţa va fi cel puţin egală cu cea înscrisă la punctul 1.de mai sus modificată anual cu rata inflaţiei.

DISPOZIŢII FINALE 1. Administrarea cimitirelor se asigură de către Serviciul Public de Administrare

Locuinţe şi Utilităţi, prin Biroul de Administrare Cimitire şi Coşerit, din cadrul Consiliului Local Timişoara.

2. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune ce va fi încheiat în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

3. Concesionarul este obligat să respecte şi să aplice prevederile Regulamentului de Administrare şi Funcţionare a Cimitirelor aprobat prin H.C.L. nr. 231/24.05.2005.

4. Bunurile concesionate (capele. Magazii) constituie bunuri de retur, activităţile necesare menţinerii lor în stare de funcţionare fiind în sarcina concesionarului.

5. Concesionarul va asigura întreţinerea şi curăţenia în perimetrul cimitirului. 6. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului

de concesiune să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă de 108.344.944, reprezentând redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia.

7. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de concesiune.

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIR. PATRIMONIU ING. ADRIAN ORZA EC. NICUŞOR C-TIN MIUŢ

ŞEF SERVICIU, SÎRCA OTILIA