keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 293/27.06.2006 privind modificarea prin act adiţional a contractelor de concesiune cu trecerea serviciului de paza din cimitire in sarcina societăţilor concesionare in cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu si Calea Buziaşului aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 293/27.06.2006
privind modificarea prin act adiţional a contractelor de concesiune cu trecerea serviciului de paza din cimitire in sarcina societăţilor concesionare in cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu si Calea Buziaşului aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 10725/02.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrare domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(d), (f), (g) si (i) si art. 125 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea actului adiţional la contractele de concesiune nr. 867/3/25.06.2003 incheiat cu S.C. CONSIMPEX S.R.L. si nr. 867/2/25.06.2003 incheiat cu S.C. VANATORUL S.R.L., act aditional prin care paza cimitirelor trece in sarcina societatilor concesionare din cimitirele aflate în administrarea Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba diminuarea redeventei acestor societati concesionare cu costurile actuale provenite din activitatea de paza a cimitirelor, ce vor fi majorate in timp cu rata inflatiei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
-Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi,
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C. VÂNĂTORUL S.R.L.;
-S.C. CONSIMPEX S.R.L.;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Paza_cimitire.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITAŢI DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU Nr……………………………… REFERAT

Privind modificarea contractelor de concesiune cu un act adiţional prin care paza cimitirelor să intre în sarcina societăţilor concesionare din cimitirele Calea Şagului, Str. Rusu Şirianu şi Calea Buziaşului, cimitire administrate de Serviciului Public de

Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Urmare Hotărârii nr.84/22.04.2003 serviciile funerare, de curăţenie, lucrările şi bunurile necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele Calea Şagului si Rusu Şirianu, precum si in cimitirul Calea Buziaşului, au fost concesionate firmei S.C. CONSIMPEX S.R.L. si firmei S.C. VANATORUL S.R.L..

Începând din data de 01.07.2003 s-a încheiat contractului de Concesiune nr. 867/3/ 25.06.2003, concesionar S.C. CONSIMPEX S.R.L. si contractul de concesiune nr. 867/2/25.06.2003, concesionar S.C. VANATORUL S.R.L.

Pe parcursul derulării contractelor, în cele trei cimitire s-au semnalat din partea titularilor locurilor de veci o serie de furturi şi deteriorări la lucrări de construcţii funerare de către persoane necunoscute. Reparaţiile si costurile pieselor furate de pe construcţiile funerare au fost în final, suportate de către cele două societăţi concesionare, chiar dacă în contractele de concesiune şi Regulamentul de funcţionare al cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 231/24.05.2005, nu era prevăzut acest lucru.

Anexăm la prezentul referat ultimele reclamaţii şi sesizări, reclamaţiile anterioare fiind rezolvate de cele două societăţi concesionare.

Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, în urma reclamaţiilor si sesizărilor primite de la titularii locurilor de veci, a făcut demersuri la societatea care se ocupa de paza cimitirelor, şi anume Direcţia de Prestări Servicii din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pentru ca aceasta să cerceteze si să găsească o soluţie, fiind societatea care de fapt răspunde de paza cimitirelor. Prin fiecare răspuns, această societate si-a declinat răspunderea, motivând o serie de deficienţe în administrarea cimitirelor (unele reale), precizând prinderea unor persoane şi predarea lor organelor de poliţie pentru continuarea cercetărilor. Persoanelor cărora l-i s-au distrus construcţiile funerare, a trebuit să găsim o soluţie pentru refacerea acestora, rugând societăţile concesionare sa se ocupe de aceste probleme.

2

Menţionăm că în cimitirele din Calea Lipovei şi str. Stuparilor, conform H.C.L. 266/28.06.2005, în contractul de concesiune nr. 171/21.09.2005 la obiectul concesiunii paza cimitirului intră în sarcina societăţii concesionare.

Faţă de cele prezentate

PROPUNEM:

În vederea bunei desfăşurări a activităţii serviciului de pază în cimitirele enumerate mai sus, propunem modificarea contractelor de concesiune a celor două societăţi concesionare, cu un act adiţional prin care serviciul de pază din cimitire să intre în sarcina societăţilor concesionare cu toate atribuţiile si obligaţiile ce derivă din aceasta.

Totodată propunem diminuarea redevenţei acestor societăţi concesionare cu costurile actuale provenite din paza cimitirelor, ce vor fi majorate în timp cu rata inflaţiei. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Ing. Otilia Sîrca BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI COŞERIT Ing. Nicolae Cacuci AVIZAT SERVICIUL JURIDIC Jurist Mirela Lasuschievici

Atasament: Anexa_-_Paza_cimitire.pdf

1

ANEXA la H.C.L. nr._____/_________

ANEXA

PRIVIND COMPLETAREA PRIN ACT ADIŢIONAL A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE CU S.C.CONSIMPEX S.R.L.PENTRU CIMITIRELE CALEA ŞAGULUI ŞI RUSU

ŞIRIANU ŞI S.C. VÂNĂTORUL S.R.L. PENTRU CIMITIRUL CALEA BUZIAŞULUI

În contractele de concesiune nr. 867/2/25.06.2003 şi nr. 867/3/25.06.2003, întocmite în temeiul Legii 219/1998 privind Regimul concesiunilor şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 84/22.04.2003, se completează articolul 16 din Cap.7 –OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR cu litera o, care va avea următorul conţinut:

„ să asigure paza cimitirului care formează obiectul prezentului contract.”

VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Ing. Otilia Sîrca

BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI COŞERIT Ing. Nicolae Cacuci