keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 419/25.07.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Societatea Metropolitana de Trasnsport Timisoara" pentru delegarea serviciului public de transport

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 419/25.07.2019
privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Societatea Metropolitana de Trasnsport Timisoara" pentru delegarea serviciului public de transport


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 18720/24.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 18720/24.07.2019, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 18720/24.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timisoara ca membru fondator al Asociatiei "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara", modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 299/23.04.2013 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 221/23.04.2019;
Avand in vedere adresa nr. 724/18.07.2019 a asociatiei ,,Societatea Metropolitana de Transport Timisoara";
Avand in vedere amendamentul formulat de dl. consilier local DAN DIACONU - viceprimar, in cadrul sedintei in plen a Consiliului Local din data de 25.07.2019;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 25.07.2019;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) si lit. d), precum si alin. 7 lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si 196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda mandatul special din partea autoritatii publice, atat pentru asociatie cat si pentru persoana imputernicita sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Asociatiei, ca in numele si pe seama Municipiului Timisoara, sa realizeze urmatoarele:
a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) aprobarea documentatiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmeaza a fi atribuit si anexele obligatorii la acestea - in cazul gestiunii delegate;
c) aprobarea modificarii contractelor de delegare a gestiunii;
d) urmarirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta si aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performante din domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
e) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
f) stabilirea si aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare de utilitati publice, in situatiile prevazute de legile speciale;
g) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor, dupa caz, in conditiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
h) restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol;
i) protectia si conservarea mediului natural si construit;
j) sa asigure gestionarea serviciilor de utilitati publice astfel incat sa fie respectate obligatiile specifice de serviciu public;
k) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
l) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;
m) sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor;
n) sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
o) sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;
p) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor stabilite in sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investitiilor prevazute in contractul de delegare a gestiunii in sarcina operatorului, de asigurare a protectiei mediului si a domeniului public, asigurare a protectiei utilizatorilor;
q) sa rezilieze contractele de delegare a gestiunii in conditiile si situatiile prevazute de clauzele contractuale;
r) sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
s) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, incredintate pentru realizarea serviciului;
t) sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii serviciilor;
u) sa aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupa caz, modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice propuse de operatori, in baza metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare potrivit competentelor acordate acestora prin legea speciala;
v) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
w) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor;
x) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea preturilor si tarifelor propuse de operator;
y) sa rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora, daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, intr-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumati;
z) sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat;
aa) sa asigure un mediu de afaceri concurential transparent si loial;
bb) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
cc) sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzator clauzelor contractuale;
dd) sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public;
ee) sa exercite atributiile de autoritate tutelara in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale;
ff) sa realizeze delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate;
gg) sa elaboreze documentatia de atribuire in cadrul asociatiei si sa o supuna avizarii autoritatilor deliberative ale Municipiului Timisoara si sa o supuna aprobarii adunarii generale a asociatiei, documentatie care va cuprinde toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de organizare, desfasurare si aplicare a procedurii de atribuire a contractului de servicii publice si care include in mod obligatoriu proiectul contractului de servicii publice si anexele obligatorii protivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/ 2006 respectiv a Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 131/ 1.401/ 2019 privind documentele standard si contractul cadru standard care vor fi utilizate in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane in unitatile administrativ- teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze, tramvaie, transport naval, respectiv alte moduri de transport;
hh) evaluarea fluxurilor de transport de persoane si determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerintelor de transport public local, precum si anticiparea evolutiei acestora;
ii) stabilirea traseelor principale si secundare si a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odata cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite si in baza unui studiu de mobilitate;
jj) actualizarea periodica a traseelor si a programelor de transport in functie de necesitatile de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, judetean, international, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum si corelarea intre modalitatile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, transport naval, respectiv alte moduri de transport;
kk) intocmirea si urmarirea realizarii programelor de infiintare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor publice de transport local, in conditiile legii;
ll) incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane;
mm) autorizarea transportatorilor, denumiti transportatori autorizati, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, pentru realizarea de catre acestia a serviciului public de transport local, respectiv serviciul public de transport de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou, transport naval, respectiv alte moduri de transport;
nn) emiterea de licente de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de calatori efectuate cu autobuze;
oo) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor publice de transport local, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;
pp) stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul public de transport local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.;
qq) aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;
rr) se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara" ca in numele si pe seama Municipiului Timisoara sa puna la dispozitia Operatorului sistemele de utilitati publice aferente serviciului de transport public local.
Asociatia Societatea Metropolitana de Transport Timisoara va intocmi si prezenta un Raport de activitate lunar, cu cele intrprinse in baza prezentei hotarari.

Art. 2: Se mandateaza persoana imputernicita sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Asociatilor, in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directorul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati - domnul Culita Chis, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Asociatia "SOCIETATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT TIMISOARA".

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL, CAIUS SULI