keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/23.04.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timisoara ca membru fondator al Asociatiei "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara", cu modificarile ulterioare

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 221/23.04.2019
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timisoara ca membru fondator al Asociatiei "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara", cu modificarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8101/02.04.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8101/02.04.2019, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. Sc2019-8101/05.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-8101/02.04.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Avand in vedere adresa nr. 272/21.03.2019 a asociatiei ,,Societatea Metropolitana de Transport Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si e), alin. (7), lit. c) si art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind adiministratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 3, astfel: ,,Se desemneaza ca persoana imputernicita sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timisoara in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei "SOCIETATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT TIMISOARA" Directorul Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati - domnul Culita Chis".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 388/30.09.2008 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directorul Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati - domnul Culita Chis, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Asociatia "SOCIETATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT TIMISOARA".

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI