keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 254/20.12.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-017794/ 29.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/28.09.2012;
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 10/29.09.2016;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 66 din 05.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, având ca beneficiar Municipiul Timisoara, domeniul public, întocmit conform Proiectului nr. 233A-2015, realizat de S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- regimul de înălţime de max. H max = S+P+4E- tribuna principală teren rugby, H cornişă = 15m
- regimul de înălţime de max. H max = S+P+3E - bazin de înot (acoperit), H cornişă = 12m
- POT max = 50%, CUT max = 1,5
- acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000929/31.03.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi si plantate - min 30% din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 66/05.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 51.161 mp, este înscris în:
- CF nr. 407174 Timişoara, nr. cad. 407174, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 15.255 mp (nr. CF vechi: 51509, nr. topografic: 29034), domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara;
- CF nr. 401108 Timişoara, nr. cad. 401108, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 17.906 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara (nr. CF vechi: 51510, nr. topografic: 29035/1);
- CF nr. 433317 Timişoara str. Recoltei nr. 1, nr. cad. 433317, teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 18.000 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara cu drept de administrare în favoarea Clubului Sportiv Autoturisme (nr. CF vechi: 65778, nr. topografic 29035/2).

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Proiectantului S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L.;
- Beneficiarului MUNICIPIULUI TIMIŞOARA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: RUTIERE__PROFILE_5.pdf

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.9

3,50

zonă pietonală parte carosabilă

Se aplică pe strada Recoltei, conform plan de situaţie

2,00 3,50

parte carosabilă

5,00

zonă pietonală

variabil

parcare

V ER

IFIC AT

D ATA:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TAT

S EF P

R O

IE C

T

S PE

C IFIC

A TIE

N U

M E

P R

O IE

C T N

R .:

P LA

N S

A N R

.:

B EN

EFIC IAR

:

P LA

N Ş

A:

FAZA: P

R O

IEC T:

S C

A R

A:

06D

S .C

. A LP

H A

E N

G IN

E E

R IN

G S

.R .L

m artie 2016

Ing. B O

G D

A N

LAZIE Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA

E laborare P

lan U rbanistic Zonal

C alea B

uziașului: zonă sportivă și de agrem

ent P

.U .Z.

M unicipiul Tim

ișoara

.../2016

1:1000

A M

P LA

SA M

E N

T: Tim

işoara, C F 401108; C

F 407174, C

F 433317 jud. Tim iș

S tr. G

H E

O R

G E BAR

IȚIU N

r. 40, TIM IŞO

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LU C

R A

R I R

U TIE

R E

P R

O FILE

TR A

N S

FE R

S ALE str. R

EC O

LTEI

Atasament: RUTIERE__PROFILE_3.pdf

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.5

3,00 3,00

trotuar

5,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada Atanasie M arian M

arinescu, conform plan de situaţie

zonă verde

1,50 m

inim 2,40

parcare

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.6

3,00 3,00

trotuar

5,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada Atanasie M arian M

arinescu, conform plan de situaţie

zonă verde

1,50 m

inim 2,40

zonă verde

V ER

IFIC AT

D ATA:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TAT

S EF P

R O

IE C

T

S PE

C IFIC

A TIE

N U

M E

P R

O IE

C T N

R .:

P LA

N S

A N R

.:

B EN

EFIC IAR

:

P LA

N Ş

A:

FAZA: P

R O

IEC T:

S C

A R

A:

04D

S .C

. A LP

H A

E N

G IN

E E

R IN

G S

.R .L

m artie 2016

Ing. B O

G D

A N

LAZIE Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA

E laborare P

lan U rbanistic Zonal

C alea B

uziașului: zonă sportivă și de agrem

ent P

.U .Z.

M unicipiul Tim

ișoara

.../2016

1:1000

A M

P LA

SA M

E N

T: Tim

işoara, C F 401108; C

F 407174, C

F 433317 jud. Tim iș

S tr. G

H E

O R

G E BAR

IȚIU N

r. 40, TIM IŞO

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LU C

R A

R I R

U TIE

R E

P R

O FILE

TR A

N S

FE R

S ALE str. A

. M . M

AR IN

ESC U

Atasament: RUTIERE__PROFILE_4.pdf

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.7

variabil 3,00

5,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada Legum iculturii, conform

plan de situaţie

zonă verde

2,00

parcare

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.8

variabil 3,00

5,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada Legum iculturii, conform

plan de situaţie

zonă verde

2,00

zonă verde

V ER

IFIC AT

D ATA:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TAT

S EF P

R O

IE C

T

S PE

C IFIC

A TIE

N U

M E

P R

O IE

C T N

R .:

P LA

N S

A N R

.:

B EN

EFIC IAR

:

P LA

N Ş

A:

FAZA: P

R O

IEC T:

S C

A R

A:

05D

S .C

. A LP

H A

E N

G IN

E E

R IN

G S

.R .L

m artie 2016

Ing. B O

G D

A N

LAZIE Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA

E laborare P

lan U rbanistic Zonal

C alea B

uziașului: zonă sportivă și de agrem

ent P

.U .Z.

M unicipiul Tim

ișoara

.../2016

1:1000

A M

P LA

SA M

E N

T: Tim

işoara, C F 401108; C

F 407174, C

F 433317 jud. Tim iș

S tr. G

H E

O R

G E BAR

IȚIU N

r. 40, TIM IŞO

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LU C

R A

R I R

U TIE

R E

P R

O FILE

TR A

N S

FE R

S ALE str. LEG

U M

IC U

LTU R

II

Atasament: RUTIERE__PROFILE_1.pdf

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.1

variabil 4,50

3,00

zonă verde parcare

variabil 4,50

3,00

zonă pietonală parcare

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.23,00

parte carosabilă

4,50 3,00

parte carosabilă parcare

parte carosabilă parte carosabilă

G ard

G ard

Se aplică în zona de parcare, conform plan de situaţie

Se aplică în zona de parcare, conform plan de situaţie

variabil

zonă pietonală

V ER

IFIC AT

D ATA:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TAT

S EF P

R O

IE C

T

S PE

C IFIC

A TIE

N U

M E

P R

O IE

C T N

R .:

P LA

N S

A N R

.:

B EN

EFIC IAR

:

P LA

N Ş

A:

FAZA: P

R O

IEC T:

S C

A R

A:

02D

S .C

. A LP

H A

E N

G IN

E E

R IN

G S

.R .L

m artie 2016

Ing. B O

G D

A N

LAZIE Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA

E laborare P

lan U rbanistic Zonal

C alea B

uziașului: zonă sportivă și de agrem

ent P

.U .Z.

M unicipiul Tim

ișoara

.../2016

1:1000

A M

P LA

SA M

E N

T: Tim

işoara, C F 401108; C

F 407174, C

F 433317 jud. Tim iș

S tr. G

H E

O R

G E BAR

IȚIU N

r. 40, TIM IŞO

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LU C

R A

R I R

U TIE

R E

P R

O FILE

TR A

N S

FE R

S ALE PA

R C

AR E IN

IN C

IN TA

Atasament: RUTIERE__PROFILE_2.pdf

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.3

m inim

3,00 m 2,50

3,00

trotuar parcare

4,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada N icolae D

. Cocea, conform plan de situaţie

zonă verde

1,00 2,00

zonă verde

Sc. 1:50 PRO

FIL TR AN

SVER SAL TIP N

R.4

3,50 3,00

3,00

trotuar parcare autocare

4,00 3,00

zonă pietonală parte carosabilă

parte carosabilă

Se aplică pe strada N icolae D

. Cocea, conform plan de situaţie

2,00

zonă verde

V ER

IFIC AT

D ATA:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TAT

S EF P

R O

IE C

T

S PE

C IFIC

A TIE

N U

M E

P R

O IE

C T N

R .:

P LA

N S

A N R

.:

B EN

EFIC IAR

:

P LA

N Ş

A:

FAZA: P

R O

IEC T:

S C

A R

A:

03D

S .C

. A LP

H A

E N

G IN

E E

R IN

G S

.R .L

m artie 2016

Ing. B O

G D

A N

LAZIE Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA Ing. AD

R IAN

ZBIR C

EA

E laborare P

lan U rbanistic Zonal

C alea B

uziașului: zonă sportivă și de agrem

ent P

.U .Z.

M unicipiul Tim

ișoara

.../2016

1:1000

A M

P LA

SA M

E N

T: Tim

işoara, C F 401108; C

F 407174, C

F 433317 jud. Tim iș

S tr. G

H E

O R

G E BAR

IȚIU N

r. 40, TIM IŞO

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LU C

R A

R I R

U TIE

R E

P R

O FILE

TR A

N S

FE R

S ALE str. D

. C O

C EA

Atasament: REGLEM_RUTIERE_BUZIASULUI.pdf

89 .2 3

10 0S

T8 9. 43

10 1O

R

20 0S

T89 .6 5

30 0S

T

40 0S

T 88 .9 5

50 0S

T8 9. 04

60 0S

T8 9. 03

70 0S

T88 .7 9

89 .3 1

89 .4 3

89 .3 4

89 .4 4

89 .5 3

89 .4 6

89 .3 3

89 .2 3

89 .3 7

89 .5 2

89 .5 8

89 .5 1

89 .4 8

89 .3 8

89 .3 5

89 .2 2

89 .3 3

89 .3 5

89 .4 0

89 .3 2

89 .0 2

88 .4 8

88 .9 5

89 .1 3 89 .1 6

89 .0 0 8 9. 31

89 .2 7

89 .2 5

89 .3 0

89 .2 7

89 .1 3

89 .1 7

89 .2 3

89 .1 8

89 .1 8

89 .2 6

89 .2 0

89 .1 6

89 .1 0

89 .0 8

89 .0 9

88 .5 9

89 .3 5

89 .1 9

88 .9 7

88 .8 5

89 .1 3

89 .2 9 89 .3 2

89 .3 7

89 .3 7

89 .2 9

89 .1 7

88 .9 5

89 .2 2

89 .2 4

89 .4 0

89 .4 8

89 .4 2

89 .3 7 8 9. 34

89 .3 8

89 .4 8

89 .5 9

89 .6 889 .5 8

89 .1 6

89 .5 3

89 .7 3

89 .7 9

89 .7 7

89 .7 5

89 .7 5

89 .5 7

89 .4 3

89 .4 4

89 .4 7

89 .4 8

89 .4 2

89 .4 4

89 .4 0

89 .3 2

89 .3 6

89 .3 2

89 .3 4

89 .4 1

88 .7 1

87 .4 3

88 .9 28 8. 97

88 .5 4

88 .4 9 88 .4 9 8 8. 37 88 .2 0

88 .1 8

88 .3 9

88 .1 7 88 .4 5 88 .5 5 88 .4 4

88 .2 9

88 .1 5

88 .4 5

88 .4 8

88 .3 7

88 .5 7

88 .7 5

88 .7 9

88 .7 3

88 .8 4

88 .8 7

88 .8 2 88 .8 8

88 .8 3

88 .8 6

88 .6 6 88 .3 7

88 .5 4

88 .5 4

88 .9 2

88 .8 5

89 .0 0

88 .8 68 8. 75

89 .3 0

88 .8 0

88 .9 2

88 .9 9

89 .2 0

89 .0 2

89 .0 2

88 .9 1

88 .8 4

88 .9 188 .7 3

88 .6 4

88 .5 4 88 .6 8 88 .5 7

88 .7 1 88 .8 1

89 .0 0

88 .6 7

89 .0 1

88 .5 8

88 .8 9

88 .8 4

88 .7 0

88 .7 5

88 .7 6

88 .7 5

88 .6 8

88 .7 2 8 8. 67

88 .8 2 88 .7 1

88 .6 3

88 .7 2

88 .7 48 8. 76

88 .6 9

88 .8 78 8. 93 88 .9 1

88 .9 3

89 .3 8

89 .4 0 8 9. 62 89 .8 5

89 .8 8

89 .6 8 89 .6 0

89 .7 6

89 .4 1

89 .1 2

89 .1 3

89 .9 2

89 .2 189 .1 6

89 .7 9

89 .5 3

89 .5 5

89 .4 3

89 .3 6 89 .5 7 89 .4 8

89 .4 9

89 .5 1

89 .6 3

89 .5 4

89 .1 6

89 .1 9

89 .3 1

89 .1 9

89 .1 68 9. 17

89 .2 1

89 .9 589 .6 4

88 .5 8

88 .6 5

88 .7 3

88 .8 1

88 .8 1

88 .7 0

88 .7 7 88 .7 888 .6 2

88 .7 5

88 .8 5

88 .9 0

88 .9 0

88 .8 6

88 .8 6

88 .5 5

88 .4 8

88 .4 9

88 .7 1

88 .4 3

89 .4 0

89 .0 0

89 .5 2

89 .5 0

89 .4 1

89 .3 9

89 .3 4

89 .4 4

89 .7 1

88 .9 1

88 .9 7 89 .7 2

89 .1 3

89 .1 9

89 .3 0

89 .4 7

89 .2 5

90 .5 3

89 .0 0

92 .3 7 9 2. 60

92 .7 8

92 .6 1

92 .8 1 9 2. 87

89 .3 7

89 .1 7

89 .2 18 9. 19

93 .3 6

93 .5 0

93 .6 3 93 .4 5

89 .6 7

89 .4 0

89 .9 9

93 .0 3 92 .9 8

89 .4 4

92 .7 3 92 .5 5

91 .1 9

89 .1 6

90 .8 8 90 .5 6

90 .1 1

90 .2 5

88 .8 4

88 .8 2

88 .8 7

88 .7 3

88 .8 8

88 .7 7

89 .0 1

89 .1 6

89 .4 6

88 .9 088 .9 9

88 .9 3

89 .0 2

88 .8 5

88 .8 4

88 .8 2

88 .9 2

88 .8 6 88 .7 0

88 .7 6

88 .7 3

88 .7 2

88 .8 3

88 .7 5

88 .7 6 88 .7 1

88 .8 0

88 .7 88 8. 72

88 .9 4

88 .7 4 8 8. 75

88 .7 3

88 .7 2

88 .6 6

88 .6 5

88 .5 7

88 .6 9

88 .6 78 8. 57

88 .5 6

88 .7 2

88 .6 4

88 .6 7

88 .5 8

88 .7 4

88 .8 5

88 .8 58 8. 86

88 .6 2

88 .5 9

88 .5 3

88 .6 8

88 .5 8

88 .6 6

88 .5 8

88 .5 78 8. 69

89 .1 089 .0 4

89 .1 3

40 24

03

ST R

. R EC

O LT

EI

STR. LEGU MICULTUR

II

88 .6 8

88 .2 5

88 .2 1

88 .2 58 8. 41

88 .1 4

88 .3 6

88 .7 1

88 .5 2

89 .1 3

89 .6 6

89 .3 2

89 .2 3

89 .4 5

88 .2 5

89 .4 8

89 .5 9

89 .6 7

89 .7 2

89 .5 5

89 .5 5

89 .3 8

89 .5 0

89 .3 5

89 .0 2

88 .3 6

88 .5 6

88 .1 4

88 .4 3

88 .0 7

88 .5 5

89 .5 0

88 .6 6

90 .2 5

89 .8 1

89 .7 7

90 .0 7

89 .7 2

89 .6 5

89 .6 4

89 .6 6

89 .9 3

90 .2 5

90 .1 1

89 .9 5

89 .6 4

89 .4 8

89 .2 7

89 .5 3

89 .7 2

89 .6 9

89 .2 6

88 .8 7

88 .7 6

88 .3 4

88 .4 3

88 .8 6

89 .0 6

89 .2 2

88 .4 5

88 .3 8

89 .0 7

89 .6 1

89 .5 3

89 .4 2

89 .4 7

88 .1 9

88 .3 0

88 .8 9

89 .9 9

89 .8 1

89 .5 2

88 .8 3

88 .8 6

88 .8 2

88 .4 8

89 .2 6

89 .0 0

88 .5 9

89 .0 7

88 .8 0

88 .9 5

89 .4 4

89 .3 2

89 .9 1

89 .6 7

89 .3 5

89 .2 4

89 .0 0

89 .3 6

89 .8 1

90 .0 5

89 .0 4

89 .2 8

89 .5 5

89 .4 4

89 .5 3

88 .9 2

88 .9 8

88 .6 8

89 .2 0

88 .5 7

89 .1 9

89 .2 1

89 .6 5

89 .2 1

89 .1 7

89 .4 8

89 .3 589 .1 2

89 .6 6

89 .3 6

89 .2 3

89 .1 2

88 .9 3

89 .0 5

89 .4 3

89 .5 7

88 .7 1

88 .5 3

88 .8 3

88 .9 0

88 .9 7

89 .6 3

89 .3 2

89 .1 7

89 .3 6

89 .4 6

88 .9 9

88 .9 8

88 .9 8

B l.F

4

B l.F

2

B l.F

2

89 .3 4

89 .4 8

88 .9 1

89 .2 7

89 .3 7

89 .3 3 8 9. 36

89 .2 8

89 .3 7

89 .4 989 .4 4

89 .4 0

89 .4 3

89 .2 4

89 .0 6

89 .1 9

89 .4 8

89 .5 3

89 .4 8

89 .3 6

89 .3 5

89 .1 5

89 .4 1

89 .2 8

89 .1 5

89 .1 8

89 .3 9

89 .0 5

88 .9 0

88 .8 9 88 .9 5 8 8. 97 89 .0 3

88 .9 7

89 .0 0

88 .9 1

88 .9 1 8 8. 91 88 .9 4

88 .9 0

88 .9 4

88 .9 4

88 .8 9

88 .8 9

88 .9 2

89 .0 4

88 .9 7

88 .9 5

88 .9 5

88 .9 4

88 .9 2

88 .9 2

88 .9 4

89 .0 1

89 .0 6 89 .0 888 .9 5

89 .0 1

88 .9 6

89 .0 1

89 .0 5

89 .1 2 89 .2 5 89 .2 4

89 .2 8 89 .2 8

89 .4 58 9. 2589 .3 6

89 .4 0

89 .3 5

89 .3 6

89 .3 3

89 .1 3

88 .9 9

89 .0 3

89 .2 8

89 .3 2

89 .3 5

87 .7 0

89 .0 7

89 .1 9

89 .2 0

88 .9 2

88 .8 8

88 .4 5

88 .8 4

88 .9 6

89 .1 0

89 .1 6

89 .1 6

89 .0 7

89 .0 4

89 .0 0

88 .8 4

88 .8 8

88 .7 6

88 .8 6

88 .9 8

88 .9 9

89 .0 3

88 .9 7

89 .0 4

89 .0 4

88 .9 0

88 .9 0

88 .9 6

89 .0 1

88 .9 5

88 .9 2

88 .8 3

88 .9 4

88 .9 7

88 .9 1

88 .9 9

89 .0 3

88 .9 9

89 .0 5

89 .2 5

89 .2 4

89 .1 2

89 .1 0

89 .2 4

89 .2 7

89 .0 2

89 .0 0

89 .0 0

88 .9 7

88 .9 4

88 .8 5

88 .9 2

88 .8 9

89 .0 1

88 .9 8

89 .0 1

88 .9 5

88 .9 9

88 .9 5

88 .9 0

88 .8 2

88 .7 888 .9 9

89 .2 4

89 .5 0 8 9. 59

90 .8 7

88 .9 9

89 .0 7

88 .8 3 88 .8 8

89 .0 2

89 .0 7

89 .1 9

89 .1 6

89 .0 6 89 .0 4

89 .2 2

89 .2 8

91 .8 0

90 .1 7

90 .1 9

91 .7 6

89 .9 6 89 .4 2 89 .9 6

89 .9 6

89 .0 2 8 8. 93

88 .9 5

90 .0 6

89 .3 1

90 .3 0

88 .8 7

88 .9 88 8. 93

Ve st

ia re

Tr ib

un a

Tr ib

un a

C op

er tin

a

Pl at

f d e

be to

n

88 .9 6

89 .0 8

88 .9 2

94 .0 8

89 .0 8

90 .4 4

89 .0 3

89 .0 2 90 .6 1

88 .9 5

88 .9 5

88 .9 588 .9 2 90 .0 0

90 .1 0

S =1

80 00

m p

3

1

2

STR . AT

ANA SIE

MA RIA

N M ARI

ENE SCU

4

4A

3

2 7

30

3A

3

1

24

22

5A 5

12

10

8A

22

20

18

16

14

28

26

24

1

2

4

20

8

6

ST R

. N IC

O LA

E D.

C O

CE A

2 7

30

ST R

. N IC

O LA

E D.

C O

CE A

2

ST R

. R EC

O LT

EI

6A

16

C p

8

12

10

14

1

3

5

6

7

ST R.

A TO

MU LU

I

TE R

EN D

E SP

O R

T A

C O

PE R

IT C

U B

A LO

N

STR. LEGU MICULTURI

I

24

22

ST R.

A RI

NU LU

I18

20

ST R.

A NT

O N

GO LO

PE NT

IA

1614

10-12

4A

19 .0

33 .7

16 .5

13 .6

38 .8

27 .9

1.6

23.7

67 .3

53.8

27 .8

41 .6

6.3

5.1

5.0 6.5 9.

6

38 .8

18 .0

13.8

0. 1

8.2

7. 9

59.5

79.8

40.0

57.1

80 .1

10 7.

7

10 6.

7

PA RC

AR E

3 L

O CU

RI A

UT O

CA R

15 .0

PA RC

AR E

14 lo

cu ri

PA RC

AR E

16 lo

cu ri

PAR CA

RE 33 l

ocu ri

S m

as =

17 90

6 m

p S

cf =

17 90

6 m

p

PA R

C A

R E

58 lo

cu ri

TE R

EN R

U G

B Y

PR O

PU S

6.2

(S TR

. M ET

AL UR

GI EI

)

ST R.

A TO

MU LU

I

INT R.

NE PT

UN (S

IDE RU

RG IEI

)

(S TR

. M ET

AL UR

GI EI

)

C .F

. n r.

40 11

08

C .F

. n r.

43 33

17

TE R

EN T

EN IS

TE R

EN T

EN IS

TE R

EN T

EN IS

TE R

EN T

EN IS

TE R

EN T

EN IS

TE R

EN T

EN IS

G R

A D

IN IT

A

H m

ax 1

5m

Ba nc

a de

re ze

rv e

S ta

di on

R ip

en si

a PAR

CA RE

10 l ocu

ri

PA R

C A

R E

93 lo

cu ri

9

PA RC

AR E

34 lo

cu ri

AC CE

S AU

TO PA

RC AR

E

AC CE

S A

UT O

P AR

CA RE

29 36

27

9.6

15 °

3.0

6. 0

4. 5

4. 5

6. 5

4. 5

2.3

2.3

3.0

2.5

6. 0

6. 0

2.5

R6 .0

R6 .0

R6.0

R 6.

0

3.0

3. 0

100.0

3.0

3.0

17.6 3.

1

3.03. 1

TE R

EN R

EG LE

M EN

TA T

28 21

7 m

p 10

0 %

28 21

7 m

p 10

0 %

PA R

C A

R I

23 5

LO C

U R

I D E

PA R

C A

R E

A U

TO TU

R IS

M E

(9 3

LO C

U R

I D E

PA R

C A

R E

IN C

A D

R U

L PA

R C

EL EI

+ 14

2 LO

C U

R I D

E PA

R C

A R

E LA

C A

I D E

C IR

C U

LA TI

E) 3

LO C

U R

I D E

PA R

C A

R E

A U

TO C

A R

E

PL A

N U

R B

A N

IS TI

C Z

O N

A L

"Z O

N A

S PO

R TI

VA S

I A G

R EM

EN T"

C A

LE A

B U

ZI A

SU LU

I

B IL

A N

T TE

R IT

O R

IA L

EX

IS TE

N T

PR

O PU

S

m

p

%

m

p

%

ZO N

A S

PA TI

U V

ER D

E -

- 84

65 ,1

m p

30 %

ZO N

A P

EN TR

U A

LE I D

R U

M U

R I S

I P A

R C

A JE

- -

5 64

3, 4

m p

20 %

IN D

IC I U

R B

A N

IS TI

C I:

P. O

.T .=

5 0%

C .U

.T .=

1 ,5

H m

ax T

R IB

U N

A =

15 m

H m

ax B

A ZI

N IN

O T

(A C

O PE

R IT

) = 1

2m

N O

TA : I

N O

R IE

N TA

R EA

O B

IE C

TI VE

LO R

, P .O

.T . S

I C .U

.T . S

E R

ES PE

C TA

P R

EV ED

ER IL

E C

U PR

IN SE

H G

5 25

/1 99

6

ZO N

A A

M EN

A JA

R I S

PO R

TI VE

- -

14 60

8, 5

m p

50 %

SU PR

A FE

TE D

E C

A LC

U L

EX

IS TE

N T

PR

O PU

S

m

p

%

m

p

%

TE R

EN 51

16 1m

p 10

0% 51

16 1m

p 10

0%

TE R

EN P

EN TR

U D

R U

M (+

pa rc

ar i l

a ca

i d e

ci rc

ul at

ie )

*2 32

2 m

p *4

,5 4%

59 72

m p

11 .6

7 %

)

B A

ZA S

PO R

TI VA

A U

TO TU

R IS

M E

18 00

0 m

p 35

,1 8%

16 97

2 m

p 33

,1 7

%

TE R

EN R

EG LE

M EN

TA T

- -

28 21

7 m

p 55

,1 6

%

* S TR

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

EX IS

TE N

T

Lo cu

ri de

p ar

ca re

n ec

es ar

e: 1.

Te re

n ru

gb y

cu tr

ib un

ă pe

nt ru

5 00

0 sp

ec ta

to ri

(1 lo

c de

p ar

ca re

la 3

5 sp

ec ta

to ri)

: 1 43

lo cu

ri de

p ar

ca re

; 2.

B az

ă sp

or tiv

ă în

ot 4

00 p

er so

an e

(1 lo

c de

p ar

ca re

la 1

0 pe

rs oa

ne ):

40 lo

cu ri

de pa

rc ar

e; 3.

B az

ă sp

or tiv

ă - t

er en

m ul

tif un

c țio

na l 1

00 p

er so

an e

(1 lo

c de

p ar

ca re

la 1

0 pe

rs oa

ne ):

10 lo

cu ri

de p

ar ca

re .

TO TA

L lo

cu ri

de p

ar ca

re n

ec es

ar e:

1 93

lo cu

ri de

p ar

ca re

.

TE R

EN L

IB ER

30 83

9 m

p 60

,2 8%

- -

C VC V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

5. 0

2.3

5.0

2. 3

ALINIAMEN T

89 .2 4

13 .010

.0

A cc

es a

ut o

PR O

PU S

PARCARE 12 LOCURI

R3 .0R 3.

0

29 03

4/ 2

TE R

EN U

L VA

F I S

U B

IE C

TU L

A LT

EI D

O C

U M

EN TA

TI I D

E U

R B

A N

IS M1

65 4m

p 29

02 8/

2

TE R

EN U

L VA

F I S

U B

IE C

TU L

A LT

EI D

O C

U M

EN TA

TI I D

E U

R B

A N

IS M

25.0

12 .0

35 .0

10.0

111.0

123.0

6.0

68 .0

6. 0

6.1 6.0

6.1

135.2

68 .0

6.1 6.0

92 .2

11 9.

2

6. 0

6. 0

3. 0

13 .5

3. 0

3. 2

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

AL IN

IA M

EN T

G RA

DE NE

S PE

CT AT

O RI

G RA

DE NE

S PE

CT AT

O RI

ZO N

A IM

PL A

N TA

R E

C O

N ST

R U

C TI

I

PA R

C A

R E

TR O

TU A

R , P

A R

C A

R E

SI S

PA TI

U V

ER D

E D

E A

LI N

IA M

EN T

(E XT

IN D

ER E

C A

I D E

C IR

C U

LA TI

E EX

IS TE

N TE

) C

IR C

U LA

TI I P

IE TO

N A

LE S

PA TI

U V

ER D

E

ZO N

A S

PO R

TI VA

S I A

G R

EM EN

T PR

O PU

SA

IM PR

EJ M

U IR

E EX

IS TE

N TA

" B

A ZA

S PO

R TI

VA A

U TO

TU R

IM E"

LE G

EN D

A :

Zo na

s tu

di at

a Li

m ita

C F

te re

n pr

op us

in P

.U .Z

.

C la

di ri

cu re

gi m

d e

in al

tim e

P

C la

di ri

cu re

gi m

d e

in al

tim e

P+ M

C la

di ri

cu re

gi m

d e

in al

tim e

P+ 2E

C la

di ri

cu re

gi m

d e

in al

tim e

S+ P+

4E

B A

ZA S

PO R

TI VA

A D

M IN

IS TR

A TO

R A

SO C

IA TI

A S

PO R

TI VA

A U

TO TU

R IS

M E

86 .9 3

C ot

e ni

ve l

TE R

EN R

ET R

O C

ED A

T IN

B A

ZA L

EG II

10 - 2

38 1m

p (V

A F

I R EG

LE M

EN TA

T PR

IN TR

-O D

O C

U M

EN TA

TI E

D E

U R

B A

N IS

M IN

D IV

ID U

A LA

)

A C

C E

SE A

U TO

P R

O P

U SE

A C

C ES

E PI

ET O

N AL

E PR

O PU

SE

IM PR

EJ M

U IR

E PR

O PU

SA "

B A

ZA S

PO R

TI VA

A U

TO TU

R IS

M E"

A LI

N IA

M EN

T PR

O PU

S

TE R

EN F

O TB

A L

"R IP

EN SI

A "

Sp at

ii ve

rz i

de a

lin ia

m en

t

C ai

d e

ci rc

ul at

ie a

ut o

ex is

te nt

e Zo

na lo

cu ire

c u

fu nc

tiu ni

c om

pl em

en ta

re P

... P+

2E

Zo na

lo cu

ire c

u fu

nc tiu

ni c

om pl

em en

ta re

p es

te P

+2 E

(lo cu

in te

c ol

ec tiv

e)

TE R

EN C

A R

E SE

V A

C ED

A P

EN TR

U D

R U

M (S

TR . L

EG U

M IC

U LT

U R

II -S

TR A

D A

E XI

ST EN

TA )

AL IN

IA M

EN T

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

3.0

6.5

A C

C E

SE A

U TO

P R

O P

U SE

A C

C ES

E PI

ET O

N AL

E PR

O PU

SE

A D

M IN

IS TR

AT O

R A

so ci

at ia

S po

rti va

A ut

ot ur

is m

e

to p

43 33

17

To p

40 11

08

To p.

4 07

17 4

SU PR

A FE

TE T

ER EN

S U

P R

A FA

TA T

ER EN

( co

nf or

m C

U , C

.F . v

ec hi

) 53

54 2

m p

TE R

E N

R ET

R O

C E

D AT

C F

44 31

20 ; N

R . T

O P.

4 43

12 0

23 81

m p

TE R

EN IN

S TU

D IU

(c on

fo rm

C .F

. A C

TU A

LI ZA

TE )

51 16

1m p

1

2

2

3

3

3

3

4

4

5

7 7

8 8

9

9

1

5

V ER

IF IC

AT D

AT A:

S EM

N A

TU R

A

P R

O IE

C TA

T S

EF P

R O

IE C

T

S P

E C

IF IC

AT IE

N U

M E

P R

O IE

C T

N R

.:

P LA

N S

A N

R .:

B E

N E

FI C

IA R

:

P LA

N ŞA

:

FA ZA

: P

R O

IE C

T: S

C A

R A:

01 D

S .C

. A LP

H A

EN G

IN E

ER IN

G S

.R .L

m ar

tie 2

01 6

In g.

B O

G D

A N

L AZ

IE In

g. A

D R

IA N

Z BI

R C

EA In

g. A

D R

IA N

Z BI

R C

EA

E la

bo ra

re P

la n

U rb

an is

tic Z

on al

C al

ea B

uz ia

șu lu

i: zo

nă s

po rti

vă și

de a

gr em

en t

P .U

.Z .

M un

ic ip

iu l T

im iș

oa ra

... /2

01 6

1: 10

00

A M

P LA

S A

M EN

T: Ti

m iş

oa ra

, C F

40 11

08 ; C

F 40

71 74

, C F

43 33

17 ju

d. T

im iș

S tr.

G H

E O

R G

E BA

R IȚ

IU N

r. 40

, T IM

IŞ O

AR A

R O

M ÂN

IA TE

L. :

07 24

-3 74

.8 73

/ 07

42 -4

88 .8

09

LU C

R A

R I R

U TI

E R

E P

la n

de a

m pl

as ar

e în

z on

ă; P

la n

de s

itu aţ

ie R

EG LE

M EN

TA R

I

Atasament: nov_memo_PUZ_si_RLU_zona_sportiva_si_agrement__Buziasului.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

1

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA SPORTIVA SI AGREMENTCALEA BUZIASULUI

(teren cuprins intre: str. Nicolae D. Cocea, str. Atanasie Marian Marinescu, str. Recoltei, str.Legumiculturii)

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

2

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA BUZIASULUI

Nr. proiect : 233/A

Faza : P.U.Z. (Plan urbanistic zonal)

Beneficiar : MUNICIPIUL TIMISOARA

Amplasament : C.F. nr 407174, top 407174 -15255mp;

C.F. nr 401108, top 401108-17906mp si

C.F. nr 433317, top 433317- 18000mp.

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Şef proiect arh. urb. ALIDEIA SUCIU

Arh. CIPRIAN RACASAN Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

- nov. 2016

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

3

FOAIE DE RESPONSABILITATI

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Şef proiect arh. urb. Alideia Suciu

Arh. Ciprian Racasan

Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

4

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capat pag. nr. 2 2. Lista de responsabilităţi pag. nr. 3 3 Borderou general pag. nr. 4 4. Memoriu general pag. nr. 5 5. Regulament local de urbanism pag. nr. 19 6. Documentatie teren atribuit in baza legii 10 7. Referat geologic

B. PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ 1. Plan incadrare pl. nr. A01 2. Plan de situaţie existent pl. nr. A02 3. REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE pl. nr. A03 4. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA pl. nr. A04 5. Plan propus -POSIBILITATI DE MOBILARE pl. nr. A05

LUCRĂRI EDILITARE 1. REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARE pl. nr. 01 Ed 2. ELECTRICE SI TELEFONIE pl. nr. 02 Ed

LUCRĂRI RUTIERE

1. REGLEMENTARI RUTIERE pl. nr. 01 D 2-6. Profile stradale pl. nr. 02 D-06D

ANEXE 1. Extras C.F. 2. Aviz Unic 3. Aviz AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA 4. Aviz AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI 5. Aviz PROTECTIA CIVILA 6. Aviz POMPIERI 7. Aviz de principiu MEDIU URBAN (PMT) 8. Aviz de principiu DRUMURI (PMT) 9. Aviz COMISIA DE CIRCULATIE 10. DOCUMENTATIE RETROCEDARE 11. RAPORTUL DE INFORMARE 12. AVIZ DE PRINCIPIU 13. Adeverinta DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE (PMT) 14. Adeverinta SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR 15. Adeverinta SERVICIU JURIDIC 16. Aviz C.T.A.T.U.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

5

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA BUZIASULUI

(teren cuprins intre: str. Nicolae D. Cocea, str. Atanasie Marian Marinescu, str. Recoltei, str. Legumiculturii)

I. MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA SPORTIVA SI AGREMENT

CALEA BUZIASULUI

Nr. proiect : 233/A

Beneficiar : MUNICIPIUL TIMISOARA

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Arh. ALIDEIA SUCIU

Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

Data elaborării : AUG. 2016

1.2. Obiectul lucrarii Scopul lucrarii P.U.Z. - Zona sportiva si agrement Calea Buziasului, propune stabilirea directiei si a

prioritatii de dezvoltare a zonei sportive si de agrement propusa pentru zona studiata care sa fie in corelare cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Documentatia va reprezenta un instrument operational pentru autoritatile locale si pentru specialistii din domeniul urbanismului in vederea aplicarii de reguli urbanistice care sa conduca la dezvoltarea coerenta a zonei studiate.

Zona supusă studiului prin prezenta documentaţie face parte din intravilanul municipiului Timisoara, zona inscrisa in U.T.R. 71 (partial zona pentru locuinte si functiuni complementare- vest si zona sport si agrement-est) conform PUG in vigoare.

Documentatia de fata propune solutii si reglementari in scopul mobilarii unei parcele cu

constructii pentru utiliate publica, destinatie sport si agrement, cuprinse in suprafaţa totală

de 51161 conform:

C.F. nr 407174, top 407174-15255mp;

C.F. nr 401108, top 401108-17906mp si,

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

6

C.F. nr 433317, top 433317- 18000mp.

In urma sentintei civila nr. 2566 din 28 octombrie 2014 a rezultat CF 443120, top 443120

S= 2381mp proprietar Galici Marioara; suprafata de teren extrasa din C.F. nr 407174, top407174-17636mp astfel incat suprafata CF nr 407174, top407174 a fost modificata la

S=15255mp Suprafete si CF din Certificat de Urbanism si tema de proiectare/caiet de sarcini -53.542mp; conform: C.F. nr 407174, top29034-17636mp C.F. nr 401108, top 29035/1-17906mp si, C.F. nr 433317, top 29035/2- 18000mp- Drept de administrare Baza Spotiva Autoturisme (contine Teren Fotbal Ripensia).

Prin Planul urbanistic Zonal- Calea Buziasului, conform cu tema de proiectare, se

doreste dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, obiectiv de utilitate publica,

prin introducerea in arealul studiat a unui teren de rugby prevazut cu o capacitate de

5.000 locuri in tribune, a unei baze de sportive de inot compusa din bazin de inot

acoperit si bazin de inot in aer liber si amenajarea spatiului neconstruit ca spatiu verde

amenajat cu stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea priorităţilor, a

permisivităţilor şi a restricţiilor care se impun. In cadrul proiectului se are in vedere rezolvarea locurilor de parcare prin realizarea parcajelor in varianta supraterana.

1.3. Surse documentare Planul a fost întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de către Primăria Timisoara

(documentaţii avizate sau aflate în curs de avizare) - Date conţinute în piesele scrise şi desenate ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA (în vigoare şi în curs de actualizare), Studii de fundamentare PUZ: -Ridicare topografica efectuata în zonă. -Date conţinute în PLANURILE URBANISTICE aprobate pentru diverse obiective realizate sau în curs de realizare, -Date conţinute în NORMATIVE DE SPECIALITATE (norme româneşti şi europene) -STUDIU GEOTEHNIC intocmit pentru zonă -STUDIU DE CIRCULAŢII aferent PUG Municipiul Timisoara in elaborare , aflat in etapa 4 - Avizare si aprobare Avize si acorduri de specialitate: Aviz Unic pentru retele existente: Aviz Telekom Aviz RATT Aviz Aquatim Aviz E-On Gaz Aviz Enel Distributie Aviz Colterm

1.4. Metodologia ce a stat la baza documentaţiei “Ghidul privindmetodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM-010-2000 aprobat prinOrdinul M.L.P.A.T. nr.176/N/2000; „Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor de urbanism”, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/.2000; „Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr.2701/ 2010; H.C.L.M.T. nr 140/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului” modificata si completata prin H.C.L.M.T. nr 138/28.09.2012; H.G. nr 525/1996 privind aprobarea „Regulamentului General de Urbanism” republicata;

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

7

H.C.L.M.T. nr 61/28.02.2012 privind aprobarea Etapei 2 „Conceptul general de dezvoltare urbana (Masterplan) al municipiului Timisoara H.C.L.M.T. nr 62/28.02.2012 privind aprobarea „Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 „Cadastru Verde” „normativul privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995; Ordinul Ministerului Sănătăţii 119/2014 Legea 350/2001actualizata Ordinul 140/2011 -toate reglementarile legislative din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si cele din domeniile conexe

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei Terenul in studiu, are forma neregulata, si este delimitat de str. Recoltei la nord, str.

Atanasie Marian Marinescu la est, str. Nicolae D. Cocea la sud si str. Legumiculturii la vest (inclusa in cadrul terenului).

In zona este prezenta locuirea individuala pe parcele private si locuirea colectiva realizata printr-un program de sistematizare specific anilor anterior evenimentelor din 1989, pe terenuri rezultate din procesului de expropriere.

Cvartalul delimitat de aceste strazi (str. Legumiculturii este inclusa in terenul studiat) contine in partea de est (CF nr. 433317) o baza sportiva prevazuta cu sase terenuri de tenis descoperite si unul acoperit si un teren de fotbal. Terenul inscris in CF 401108 este reprezentat de o zona virana si prezinta in partea de nord o zona amenajata ca si parcare (ecologica). Terenul inscris in CF 407174 este preponderent viran si contine la limita vestica str. Legumiculturii si la nord un teren retrocedat in baza legii 10 -CF 443120, top 443120 S= 2381mp (care nu face obiectul acestei documentatii). Exterior terenului studiat se gaseste un ansamblu de locuinte colective, in regim de inaltime P+4E+M, amplasate relativ liniar in partea de nord-est.

Exterior cvartalului delimitat de aceste strazi se gaseste o zona de locuit, exceptie facand frontul nordic a str. Recoltei unde se gasesc, la extremitatiile acesteia, doua zone de institutii publice si de interes local –educatie- la est o cresa-gradinita si la vest Colegiul Tehnic Electrotimis. Gradinita ocupa un cvartal si este delimitata de strazi. Colegiul Tehnic Electrotimis este o institutuie cu traditie, liceu industrial si scoala profesionala, a fost infiintata in anul 1973. Aceasta functioneaza int-un ansamblu de cladiri care ocupa o suprafata generoasa de teren.

Zona de locuit este reprezentata de locuire individuala pe parcele cu imobile cu regim mic de inaltime aferente str. Legumiculturii, str. Nicolae D. Cocea si str. Atanasie Marian Marinescu, adica est-sud-vest si locuire colectiva in imobile de locuinte colective in regim de inaltime P+4E( +M), la nord –str. Recoltei.

Zona de nord (fata de zona studiata) –zona cu locuinte colective, a facut parte din strategia de dezvoltare specifica perioadei comuniste. Amplasarea imobilelor s-a facut dupa criterii specifice acelei perioade. Zona este puternic densificata si prezinta disfunctionalitati in ceea ce priveste traseul stradal.

La est si la sud (str. Atanasie Marian Marinescu si str. Nicolae D. Cocea) se gasesc loturi prevazute cu imobile de locuinte –case individuale, amplasate preponderent cu aliniamentul la limita de proprietate cu strada si dezvoltate in adincimea parcelei. Imobile au regim de inaltime P, P+E/P+M sau P+E+M si sunt realizate in etape diferite cat si intr-o maniera stilistica diversa.

La est, str. Legumiculturii prezinta un fond construit redus, loturile reprezinta dosuri de parcele cu frontul la Calea Urseni. Constructiile existente sunt rezultatul tendintei de densificare a zonei rezultate prin operatii de urbanism- lotizari pentru locuinte. Procesul nu este terminat pana la aceasta data si reprezinta un aspect ireversibil. Acest aspect va determina in timp realizarea unui front pe aceasta strada (care va fi reglementat prin

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

8

documentatii specifice de urbanism), front care va intra in dialog cu limita de vest a parcelei studiate.

Noul PUG al Municipiului Timisoara care se afla intr-o faza avansata de avizare si aprobare propune pastrarea caracterului existent si atribuie acestei zone functiunea de locuire cu dotari de interes local.

Accesul auto major, din Nord, in zona studiata se poate realiza din calea Buziasului, prin intersectia cu Intrarea Neptun si intersectia cu Strada Matei Milo. Accesul in zona se mai poate realiza din vest si sud prin Calea Urseni.

2.2 Încadrare în localitate Terenul aflat in studiu se situeaza in partea de sud a municipiului Timisoara, adiacent

unei artere majore de acces in oras. Are o forma neregulata si prezinta ca limite definite urmatoarele:

nord -str. Recoltei, est -str. Atanasie Marian Marinescu, sud -str. Nicolae D. Cocea si vest -str. Legumiculturii, imobile locuinte colective

Terenul este ampasat intr-o zona preponderent rezidentiala, si prezinta vecinatati cu urmatoarele destinatii:

 zona rezidentiala (case unifamiliale si locuinte colective)  zona facilitati sportive  zona invatamant educatie (Gradinita de Vest de pe strada Atomului)

2.2. Elementele cadrului natural si caracteristici geo-tehnice ale terenului

Terenul este reprezentat de o zona verde neamenajata- vegetatie joasa si in partea de est este ocupat de baza spotiva Autoturime cat si de un terend e fotbal amenajat (teren aferent C.F. nr 433317, top 29035/2- 18000mp). Zona este lipsită de factori de poluare neexistând în vecinătate agenţi cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă rezidenţială. Caracteristici climatice ale zonei Temperatura aerului: - media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheţ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an Precipitaţii : - media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an Caracteristici geo-tehnica ale terenului Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată si este liber de constructii. Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Tc=1,0s şi Ks=0,16 echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei. In urma studiilor geotehnice elaborate s-a interceptat un strat de umpluturi cu grosimi variabile intre -0,60 m ... -1,30 m, dupa care urmeaza argile prafoase / nisipuri prafoase (in functie de foraj), iar in adancime nisipuri mijlocii. Nivelul apei este situat la -3,00 m ... -3,50 m. Presiunea conventionala estimata este de cca. 240 kPa pentru stratul de argile prafoase si 225 kPa pentru stratul de nisipuri prafoase. Adancimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 cm.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

9

2.4. Circulaţia CIRCULAŢII EXISTENTE Accesul în zonă se face din căile de circulaţie perimetrale zonei, majoritar din calea

Buziasului. Strazile considerate pentru acces vor fi Intrarea Neptun si Str. Strada Matei Millo. Aceste strazi cat si intersectia acestora cu calea Buziasului prezinta imbracaminte asfaltica si prezinta doua benzi de circulatie. Spatiul verde de aliniament prezinta arbori si arbusti. Profilul acestor strazi difera ca latime cat si ca solutie de realizare (trotuare). Parcarile in zona sunt amenajate in jurul cladirilor cu locuinte colective, a spatiilor de productie , a spatiilor comerciale si de servicii. Acestea sunt realizate pe suport asfaltic, betonate sau in varianta ecologica.

Terenul este usor accesibil auto si pietonal. Ca pieton poti accede cu usurinta in zona cu mijloacele de transport in comun. La data intocmirii acestei documentatii strazile perimetrale cat si cele de acces in zona

nu au un profil bine conturat. Cele care prezinta alei pietonale prezinta zone degradate cat si variante diferite de realizare. Accesele auto aferete parcelor au dimensiuni variabile. Strazile perimetrale terenului studiat str. Nicolae D. Cocea, str. Atanasie Marian Marinescu, str. Recoltei, str. Legumiculturii nu prezinta trotuare pe partea aferenta acestuia.

2.5. Ocuparea terenurilor În prezent, terenul in studiu este neconstruit şi ocupat de vegetatie spontana, arbusti si

arbori exceptie face zona de est aferenta C.F. nr 433317, top433317 - 18000mp. Aceasta parte a terenului contine functiuni sportive -Baza Sportiva Autoturime si terenul de fotbal Ripensia- dupa cum urmeaza: - terenuri de tenis in aer liber si un teren acoperit cu balon - un teren de fotbal

Terenul este amplasat intr-o zona intr-o continua transformare, operatie prezenta la scara orasului. Zonele rezindentiale sufera operatii de densificare prin lotizati noi sau prin realizarea de locuinte colective in cadrul loturilor existente. Zonele industriale sunt refunctionalizate si redate orasului cu destinatii noi, mixte, utile si atractive pentru populatie

Serviciile pentru populatie existente in zona: banca, posta, servicii alimentatie publica, piata, alte servicii comerciale.

Expropierea abuziva a terenurilor aplicata inainte de anul 1990 si sistematizarea orasului practicata in acea perioada a condus la existenta unor zone conflictuale intre terenurile ramase in proprietate privata si cele care au fost ocupate cu cladiri de locuinte colective din programul practicat la acea data. In acest sens str. Legumiculturii prezinta o gatuire in dreptul frontului de locuinte colective (nord).

Aferent str. Nicolae D. Cocea, str. Atanasie Marian Marinescu, str. Legumiculturii se gasesc loturi individuale private cu locuire in in regim de inltime P-P+2E

Aferent str. Recoltei se gasesc locuinte colecive in regim de inaltime P+4E(+M) 2.6. Echiparea tehnico- edilitara

A. ALIMENTARE CU APĂ În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială. În apropiere, de-a lungul străzii Legumiculturii, există o reţea de apă potabilă, având diametrul de 125 mm. B. CANALIZARE. În prezent parcela studiată nu are instalaţii de canalizare. În apropiere, de-a lungul străzii Legumiculturii, există o reţea de canalizare, având diametrul de 500 mm. C. ELECTRICE Terenul aflat in administrare de catre Baza Sportiva Autoturisme beneficiaza de bransament electric

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

10

În prezent în zona propusă pentru studiu și în zona imediat adiacentă există rețele de energie electrică de înaltă (110 kV), medie (10, 20 kV) și de utilizare (230/400 V). Rețelele de înaltă tensiune sunt deservite de S.C. TRANSELECTRICA S.A. iar cele de medie tensiune și de tensiune de utilizare de S.C. ENEL S.A. Pe lângă rețele există și stații de transformare din medie tensiune în tensiune de utilizare. Rețele de medie tensiune și tensiune de utilizare se găsesc amplasate atât aerian cât și subteran în principal în zonele de locuințe și sunt dimensionate exact pentru consumatorii din acele zone și nu pot prelua noi consumatori prin extinderea lor.

D.TELEFONIE

In zona studiata se gasesc retele de telefonie.

2.7. Probleme de mediu RELAŢIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Terenul studiat este utilizat partial la est ca si zona sportiva continand terenuri de sport. Restul terenulului nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran care prezinta vegetatie spontata in interior si palcuri de arbori. In partea de nord,relative central, linga frontul de locuinte colective a fost amenajata, la o data recenta, o parcare ecologica. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a a ocupa terenuri libere pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile lipsa si in special cu programe care se adreaseaza populatiei, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi. Zona nu prezinta valori de patrimoniu ce necesita protective. FACTORI DE POLUARE Zona nu prezinta factori de poluare.

2.8 Opţiuni ale populaţiei Terenul din zona studiată este proprietatea Municipiului Timisoara, care detine o

rezerva importanta de terenuri intravilane deservite sau nu de utilitati publice si care pot suferii un proces de conversie functionala durabila si prin care sa se poata realiza dezvoltarea cat si imbunatatirea serviciilor publice pentru comunitate.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean. In aceasta directie planul de investitii a municipiului Timisoara are la baza realizarea unor investitii pentru deservirea populatiei care sa vina in intampinarea nevoilor populatiei cat si a allinierii municipiului la politicile Europene in domeniu.

Transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Valorificarea suprafetelor de teren fara utilitate cu programe pentru populatie este un

pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat, cat si contribuie la imbunatatirea nivelului de trai. Destinatia de agrement este oportuna pentru ca in zona nu se gasesc zone verzi amenajate. Destinatia sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat poate fi usor integrat si relationat de zona sportiva existenta cat si datorita

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

11

procentului deficitar de astfel de obiective la nivel local. Facilitatile sportive vin in completarea celor existente pentru a capta atentia publicului prin diversitate, calitatea serviciilor precum si spatii amenajate relationate coerent de cele existente. In partea Nord Vestica a terenului se poate implementa o zona verde amenajata tip parc care sa sustina nevoile populatiei. Lipsa parcurilor in zona face ca fiind oportuna si viabila aceasta propunere. Astfel vom avea un centru bine integrat si relationat de vecinatati.

3.2. Valorificarea cadrului natural În prezent pe amplasament in zona propusa nu există plantaţii înalte masive. Există

arbori, fara valoare care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă.

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.3. Modernizarea circulaţiei

Circulatie auto Se impune imbunatatirea circulatiei pe strazile perimetrale cat si circulatia pe strazile de

acces, prin stabilirea unor profile transversal specific. In aceasta perioada a fost realizata modificarea intersectiei simple dintre str. Matei Millo cu calea Buziasului cu o intersectie cu giratie si banda de decelerare/ banda de accelerare, solutie de rezolvare a fluidizarii traficului. Strazi perimetrale Str Legumiculturii -se propune realizarea unui profil stradal care sa contina si zona verde de aliniament/parcare la cale de circulatie si pietonal (2m). In zona de incidenta a imobilului de locuinte colective cu loturie private -nord se vor impune restrictii viteza cat si semne ajutatoare. Pe partea aferenta zonei studiate se vor amplasa locuri de parcare cu acces din carosabil. Str Nicolae D. Cocea - va fi extinsa cu 6,5m (zona verde de aliniament/parcare la cale de circulatie si pietonal) Pe partea aferenta zonei studiate se vor amplasa locuri de parcare cu acces din carosabil. Aceasta va fi prevazuta pe partea dreapta cu un trotual (min. 3,0m) astfel ca in timp sa suporte si o zona pentru biciclisti traseu care sa fie valabil in momentul in care va fi rezolvata legatura cu orasul. Str. Atanasie Marian Marinescu --se propune realizarea unui profil stradal care sa contina si zona verde de aliniament/locuri de parcare la cale de circulatie si pietonal. Pe partea aferenta zonei studiate se vor amplasa locuri de parcare cu acces din carosabil. Str. Recoltei --se propune realizarea unui profil stradal care sa contina si zona verde de aliniament/locuri de parcare la cale de circulatie si pietonal. Pe partea aferenta zonei studiate se vor amplasa locuri de parcare cu acces din carosabil. Strazi de acces:

Parcări Pentru asigurarea numarului de parcaje necesare se va studia pozitia optima de amplasare. La aceasta faza s-a propus realizarea unei parcari la limita estica a lotului inscris in CF 401108, la limita cu CF 433317 (Baza Sportiva Autoturime si Teren Fotbal Ripensia). Parcarea va avea acces si din str. Recoltei si din str. D. Cocea si va avea o capacitate de 93 de locuri de parcare. Pentru construcţii ce inglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. METODA DE CALCUL - vor fi prevăzute parcaje in funcţie de specificul activităţii după cum urmează: -Pentru teren sport cu capacitatea sub 20000 de persoane: (1 loc de parcare la 35 de personane) → teren rugby cu tibune capacitate 5000 spectatori = min 143 locuri de parcare.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

12

-Pentru baza sportiva inot-1 loc de parcare pentru 10 persoane -Pentru baza sportiva teren sport--1 loc de parcare pentru 10 persoane Se propun: 235 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME (93 LOCURI DE PARCARE IN CADRUL PARCELEI + 142 LOCURI DE PARCARE LA CAI DE CIRCULATIE) 3 LOCURI DE PARCARE AUTOCARE

Circulaţia pietonală Circulaţia pietonală în zonă va fi asigurata pe traseul străzilor existente cu un profil adaptat gabaritelor acestora si prevazut să susţină legătura pietonală cu oraşul. Circulatia pietonala va fi completata si prin alei perimetrale obiectivelor propuse (teren rugby si baza sportive inot) În paralel cu circulaţia pietonală, se va asigurat şi accesul bicicletelor.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Pentru teritoriu studiat care face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi face

parte din teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, proprietar Municipiul Timisoara in

suprafaţă de 51.161mp, se propune următoarea zonă funcţională:- zonă sportiva si de

agrement. - Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona sportiva si agrement cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4E.

-Pe parcela studiata se vor amplasa :

-baza sportive inot (un bazin de inot acoperit si un bazin de inot descoperit)

-un teren de rugby (In orinentarea acestora se va respecta HG 525/1996 –max 20˚ abatere de la axa N-S

pentru bazin de inot; max 15˚ abatere de la axa N-S pentru teren de rugby)

-zona verde amenajata h max tribuna =15m; h max bazin inot acoperit =12m - Pe parcela studiata se propune asigurarea unui spatiu verde, reprezentand minim 30% din suprafata parcelei. - Locurile de parcare din incinta necesare functiunilor se vor calcula conform normativelor in vigoare.

Regimul de inălţime al construcţiilor este maxim S+P+4E, conform reglementărilor din planşa “Reglementări urbanistice- zonificare” Inălţimea construcţiilor la cornişa este stabilită, astfel: H maxim S+ P+4E –Tribuna principala teren rugby- H cornisa =15m H maxim S+P+3E –Bazin inot- H cornisa =12m

Zona sport si agrement P.O.T.max.50% C.U.T. max 1,5

SUPRAFETE TEREN SUPRAFATA TEREN (conform CU, C.F. vechi) 53542 mp TEREN RETROCEDAT –CF 443120; nr. top. 443120 2381mp

TEREN IN STUDIU (conform C.F. actualizate) 51161mp

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

13

SUPRAFETE DE CALCUL

EXISTENT

mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 51161mp 100% 51161mp 100%

Baza Sportiva Autoturisme (+ Teren Fotbal

Ripensia)

18000mp 35,18% 16972mp 33,17%

TEREN LIBER 30839mp 60,28% - -

TEREN REGLEMENTAT - - 28217mp 55,16%

TEREN PENTRU DRUM *2322mp *4,54% 5972mp 11,67%

*STR. LEGUMICULTURII EXISTENT

BILANT TERITORIAL

EXISTENT mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 28217mp 100% 28217mp 100%

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 14108,5mp 50%

ZONA PENTRU ALEI DRUMURI SI PARCAJE - - 5643,4mp 20%

ZONA SPATIU VERDE - - 8465,1mp 30%

Conform HG 525/1996

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare A. ALIMENTARE CU APĂ. Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branşament la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Timişoara, existentă pe strada Legumiculturii. Branşamentul va avea diametrul de 63 mm. Pe branșamentul de apă va fi un cămin de apometru pentru măsurarea consumului de apă. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale municipiului. Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. B. CANALIZARE. Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). 1. Canalizarea apelor uzate menajere Se va realiza un racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara existentă pe str. Legumiculturii. Racordul de canalizare va avea diametrul de 250 mm. Pe traseul reţelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m. Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm. Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

14

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe alei, drumuri, parcaje şi clădiri vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 160 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua de canalizare interioară și deversat în rețeaua de canalizare stradală. Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 158,36 m 3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = 17.776,71 m 3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare. C. ELECTRICE Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețelele existente și extinderea acestora. Conform Aviz Enel Electrica la fazele urmatoare se va solicita aviz tehnic de racordare pentru obiectivele propuse. Bilanţul energetic al noilor consumatori electrici se va stabili conform PE132/2003. Având în vedere situaţia energetică existentă în zonă pentru alimentarea postului de transformare se impune racordarea acestuia la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune existentă în zonă. Pentru racordarea noilor consumatori la sursele de energie electrică se impun următoarele lucrări: - reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune (LEA 0,4kV); - branşamente electrice mono sau trifazate de la reţeaua de distribuţie până la fiecare obiectiv în parte, cu firide de tip bloc măsură (BPMT sau BPM); Este necesară înfiinţarea unor reţele de iluminat public al aleilor noi din zona studiată. Rețelele de alimentare vor fi postate subteran. Iluminatul public se va asigura prin corpuri de iluminat cu vapori de mercur şi sodiu montaţi pe stâlpii de distribuţie reţele de 0,4kV. D. TELEFONIE Pentru necesităţile de telefonizare a zonei se impune amplificarea instalaţiilor existente în zonă. Definitivarea soluţiilor se va realiza în fazele următoare de proiectare. Consumatorul se va putea racorda pe baza comenzii lansate şi a unui proiect elaborat de furnizorul de servicii. La proiectare şi execuție se vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de telefonizare. Pozarea cablurilor de telecomunicații pe toată lungimea ce urmează a fi acoperită de căi de acces şi drumuri se va face cu câte un tub de rezervă din PVC şi va fi însoțită de documentațiile de execuție şi autorizare.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

15

BREVIAR DE CALCULE A. ALIMENTAREA CU APĂ. 1. Necesarul de apă. Se estimează pentru investiţia propusă un număr de: - sportivi = 85 persoane. - normă de consum = 50 l /om /zi. - personal întreţinere şi administrativ = 20 persoane. - normă de consum = 60 l /om /zi. Qzimed = 1,1 x [(85 x 50) + (20 x 60)] /1000 = 6,00 m

3/zi = 0,167 l/s. Qzimax = 1,15 x Qzimed = 6,9 m

3 /zi = 0,192 l/s. Qorarmax = 2,8 x Qzimax /10 h = 1,932 m

3 /h. Qigienizare = 1 m

3 /zi. Qincendiu = 10 l/s. B. CANALIZARE. 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 1 x Qzimed = 6,00 m

3/zi = 0,167 l/s. Quz zimax = 1 x Qzimax = 6,9 m

3 /zi = 0,192 l/s. Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 1,932 m

3 /h. 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde; m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S clădiri = 1,46085 ha; S circulații = 0,56434 ha; S zonă verde = 0,84651 ha. Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,85 – pentru circulații; Ø = 0,1 – pentru zone verzi. Øm = [(1,46085 x 0,95) + (0,56434 x 0,85) + (0,84651 x 0,1]/2,8217 = 0,69 l /s.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

16

În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x 2,2817 x 0,69 = 163,73 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 173/42 = 16,12 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 163,73 x 16,12 x 60 /1.000 = 158,36 m

3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 160 m3. Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 28.217,00 m

2) /1.000 = 17.776,71 m3 /an.

3.6. Protectia mediului

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Lucrarile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zona, ca atare nu necesita

masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

Prevenirea riscurilor naturale

Surse de poluanti pentru apele subterane in perioada de executie nu exista.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC, se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Riscurile care pot aparea pentru sanatatea umana sau pentru mediu sunt cele din perioada de executie a lucrarilor. Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament. Praful rezulta de la executia sapaturilor, imprastierea nisipului, a pamantului, din compactare etc.

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului şi se vor respecta condiţiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor. Materialele reciclabile sau refolosibile se vor valorifica.

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Depozitarea controlata a deseurilor Deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe o platforma amenajata. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care-l va depozita pe deponeul autorizat.

Refacerea peisagisticii si reabilitare urbana

Modernizarea tramei stradale impreuna cu intreaga infrastructura, va insemna pentru zona, momentul in care se vor putea executa si corela toate lucrarile de plantare a aliniamentelor de spatii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

3.7. Obiective de utilitate publica Prin Planul Urbanistic Zonal “Zona Sportiva si de Agrement” Calea Buziasului,

Municipiul Timisoara initiaza un proiect de utilitate publica de interes local care va fi implementat pe terenul detinut. În acest sens sunt prevăzute pe teren realizarea unui teren de rugby prevazut cu tribune cu capacitatea de 5.000 locuri si a unei baze sportive de inot compusa din bazin de inot acoperit

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

17

si bazin de inot in aer liber cu rezolvarea locurilor de parcare supraterane si completarea ansamblului cu zone verzi amenajate tip parc.

4 CONCLUZII –MASURI IN CONTINUARE

4.1. Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile

PUG La data intocmirii acestei documentatii conform regimului tehnic din certificatul de urbanism zona este reglementata prin PUZ apobat prin HCL 50/1999- zona LMru-subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban-locuinta propus. PUG-ul nou almunicipiului Timisoara aflat la faza de avizare prevede pentru aceasta zona ca destinatie zona verde cu rol de agrement sau cu caracter tematic/zona complex sportiv. Propunerea de fata pentru realizarea unei zone cu destinatia sport si agrement este conforma cu propunerea avansata in cadrul PUG-ului in curs de avizare.

4.2. Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea

programului de dezvoltare Prin PUZ zona sportiva si agrement Calea Buziasului se propune pe teren amplasarea unui teren de rugby cu tribune aferente cat si a unui bazin de inot deschis si a unui bazin de inot acoperit cat si amenajarea de spatii verzi (tip parc) In materializarea acestei propuneri se vor realiza o serie de lucrari care vor fi avizate prin proiectele aferente acestor categorii de lucrari. Se urmareste: -realizarea lucrarilor tehnico edilitare prin extinderea retelelor existente cat si realizarea propunerilor precizate anterior la capitolul 3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare. Proiectele pentru aceste lucrari vor fi intocmite conform normelor in vigoare si se vor alege solutii optime de rezolvare in urma unei analize temeinice. -realizarea aleilor pietonale sau modernizarea cailor pietonale aferente cailor de circulatii (mentionate anterior) -realizarea parcajelor propuse, a parcajelor la caile de circulatie cat si a parcajului din cadrul parcelei care vor deservii complexul de cladiri. -realizarea proiectelor pentru obiectivele propuse cu fazele aferente. La aceasta etapa se va clarifica pozitia, volumul si imaginea generala a acestora, in corelare cu prevederile acestui Plan Urbanistic Zonal -realizarea zonelor verzi si a celorlalte lucrari exterioare/publice care impreuna cu constructiile propuse sa genereze un spatiu urban coerent, modern si atractiv.

4.3. Prioritati de interventie Planul urbanistic general zona sportiva si agremet Calea Buziasului se constituie ca o baza pentru realizarea unui poiect complex care va genera categorii de lucrari diverse si care are drept finalitate utilizarea la maximum a unui teren important nefolosit aflat in proprietatea Municipiului Timisoara. Pentru a obtine rezultatul dorit se vor realiza atat proiectele cat si lucrarile etapizat functie de importanta acestora cat si de tipul de lucrari necesare astfel incat realizarea proiectului/proiectelor sa fie usor tolerata de catre locuitorii din zona. Se vor realiza si aviza toate proiectele incluse. Se vor efectua prioritar lucrarile ce tin de echiparea tehnico edilitara a obiectivelor propuse, urmate de realizarea parcajelor, a aleilor pietonale. Se vor realiza constructiile propuse si ulterior se vor amenaja spatiile publice exterioare.

4.4. Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate Planul urbanistic zonal- Zona sportiva si agremet Calea Buziasului este intocmit in conformitate cu tema avansata de catre beneficiarul lucrarii Municipiul Timisoara, care propune amplasarea unui teren de rugby cu tribune aferente cat si a unui bazin de inot deschis, a unui bazin de inot acoperit si amenajarea de spatiu verde (tip parc) pe terenul aflat in proprietate.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

18

In propunerea inaintata spre avizare s-a avut in vedere orintarea corecta o obiectivelor (conform HG 525/1999), cat si delimitarea unei suprafete mari pentru implantarea constructiilor astfel incat la fazele ulterioare de proiectare sa existe flexibilitate maxima in pozitionarea acestora. Cele doua obiective principale terenul de rugby cu tribune si bazinul de inot se costituie ca programe complexe de proiectare care vor face subiectul unor documentatii de autorizare care vor fi realizate independent unul de celalat. In proiectul pentru terenul de rugby cu tribunele aferente se va studia amplasarea corecta a terenului (conform PUZ) cat si dispunerea tribunelor si capacitatea fiecarei tribune cu posibilitatea realizarii acestora etapizat. Orientarea si dimensiunile terenului, a tribunelor si a spatilor interioare anexe vor fi dimensionate corect in vederea omologarii acestuia in circuitul sportiv. Tribunele vor fi dispuse astfel incat sa permita extinderea acestora daca acest aspect se impune.

Întocmit, Arh. Alideia Suciu

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

19

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

AFERENT P.U.Z. ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA BUZIASULUI

(teren cuprins intre: str. Nicolae D. Cocea, str. Atanasie Marian Marinescu, str. Recoltei, str. Legumiculturii)

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. ROLUL RLU Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice si juridice prin care se realizeaza un instrument care reglementeaza modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe intregul perimetru al zonei studiate necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Administratia publica locala va utiliza acest regulament ca baza pentru emiterea actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism/ autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor in zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă( configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului); - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului.

Regulamentul local de urbanism se apica unei parcele in suprafaţa totală de 51161 conform: C.F. nr 407174, top 407174-15255mp; C.F. nr 401108, top 401108-17906mp si C.F. nr 433317, top 433317- 18000mp.

1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal: Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. - P.U.G. al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012); - Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE Regulament Local de Urbanism se aplica în proiectarea şi realizarea tuturor

construcţiilor şi amenajărilor ce se vor amplasa pe terenul intravilan (teritoriul administrativ al

Municipiului Timisoara, jud. Timis), cuprinse in suprafaţa totală de 51161 conform:

C.F. nr 407174, top 407174-15255mp;

C.F. nr 401108, top 401108-17906mp si

C.F. nr 433317, top 433317- 18000mp.

In urma sentintei civila nr. 2566 din 28 octombrie 2014 a rezultat CF 443120, top 443120

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

20

S= 2381mp proprietar Galici Marioara; suprafata de teren extrasa din C.F. nr 407174, top29034-17636mp astfel incat suprafata CF nr 407174, top29034 a fost modificata la

S=15255mp Suprafete si CF din Certificat de Urbanism si tema de proiectare/caiet de sarcini -53.542mp; conform: C.F. nr 407174, top29034-17636mp C.F. nr 401108, top 29035/1-17906mp si, C.F. nr 433317, top 29035/2- 18000mp.- Drept de administrare Baza Spotiva Autoturisme (contine Teren Fotbal Ripensia) Terenurile se afla in proprietatea: Municipiul Timisoara

Terenul face parte din intravilanul municipiului Timisoara, zona inscrisa in U.T.R. 71 (partial zona pentru locuinte si functiuni complementare-vest si zona sport si agrement-est) conform PUG in vigoare.

Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată in planşa “Reglementări urbanistice-zonificare”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

2.1.1 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului

natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic.

2.1.2 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cladiri cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA

APARAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1 - Siguranţa în construcţii Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai in condiţiile respectării

prevederilor legale privind siguranţa in construcţii intre care se amintesc următoarele considerate ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusive instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea lucrarilor deconstructii vor cuprinde toate

elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de

siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

2.2.2 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele cu expunere la riscuri

natural este interzisa. Exceptie sunt acele lucrari care au drept scop limitarea efectelor acestora.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

21

2.2.3 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor

de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face în cazul in care exista posibilitatea de

racordare la reţelele de apă-canal şi energie electrica in varianta existenta in zona . Terenul studiat poate fi racordat de retele apă si canalizare şi bransat la reteaua de

energie electrică. In zonă există reţea de alimentare cu gaz.

2.2.5 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

2.2.6 - Procentul de ocupare a terenului P.O.T., Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T.

Prezentul regulament propune:

Zona sport si agrement in regim de inaltime maxim S+P+4E P.O.T.=max.50% C.U.T.=max.1,5

2.2.7 - Lucrări de utilitate publică Prin Planul Urbanistic Zonal “Zona Sportiva si de Agrement” Calea Buziasului,

Municipiul Timisoara initiaza un proiect de utilitate publica de interes local care va fi implementat pe terenul detinut.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

2.3. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

2.3.1 - Orientarea faţă de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor in ceea ce priveşte insorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse in regulamentul general de urbanism aprobat cu hg 525/1996 şi ordinului ministrului sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Se recomandă ca clădirile in care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor.

Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de insorire de 1,5 ore, potrivit ordinului ministrului sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel incat să se evite orientarea exclusiv la nord.

2.3.2 - Amplasarea faţă de drumurile publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente cu respectarea profilelor străzilor.

2.3.3 - Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul stradal se face dupa cum urmeaza:

- retragere minimă obligatorie de 3,00m faţă de profilul extins pentru str. Recoltei-conform plansa Reglementari Urbanistice-Zonificare; - retragere minimă obligatorie de 6,50m faţă de str. D. Cocea existent-conform plansa Reglementari Urbanistice-Zonificare;. - retragere de 3,m fata de profilul extins pentru str. Legumiculturii-conform plansa Reglementari Urbanistice-Zonificare

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

22

2.3.4 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonei de implantare prevăzute în planşa -

Reglementari Urbanistice-Zonificare

2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

2.4.1- Accese carosabile Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte in funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere in permanenţă.

2.4.2 - Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor

pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor

cu disabilitati sau cu dificultăţi de deplasare.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

2.5.1 - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente

Toate clădirile vor fi racordate la reţele tehnico- edilitare publice; -se va asigura in mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. -alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie in fază de PUZ, se va asigura din reţeaua de apă existenta in zonă -canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă amplasată pe terenul aferent strazilor adiacente .

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică.

2.5.2 - Realizarea de reţele tehnico-edilitare Se vor realiza toate lucrarile de echipare necesare, de apă, canal,electricitate, plantaţii,

gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute in aşa fel incat să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei inconjurătoare.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează.

2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR

PENTRU CONSTRUCŢII

2.6.1- Parcelarea

Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau potfi grupate pe un teren utilizat în comun.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

23

2.6.2. - Inălţimea construcţiilor Regimul de inălţime al construcţiilor este maxim S+P+4E, conform reglementărilor din

planşa “Reglementări urbanistice- zonificare” Inălţimea construcţiilor la cornişa este stabilită, astfel: H maxim S+ P+4E –Tribuna principala teren rugby- H cornisa =15m H maxim S+P+3E –Bazin inot acoperit- H cornisa =12m

2.6.3 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii , cu condiţia realizării

unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural – conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor trata in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

Mobilierul urban, reclamele, signalistica se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi in concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. poziţia şi dimensiunile lor nu vor stanjeni traficul auto sau pietonal.

2.6.4 - Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol

şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

Constructii pentru sport si agrement in regim de inălţime maxim S+P+4E

P.O.T.=max. 50%

C.U.T.=max. 1,5

2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI

ÎMPREJMUIRI

2.7.1 - Parcaje Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite funcţie de destinaţia şi de capacitatea

construcţiei. Pentru construcţii ce inglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme

diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Varianta de calcul - vor fi prevăzute parcaje in funcţie de specificul activităţii după cum urmează: Pentru teren sport cu capacitatea sub 20000 de persoane: - 1 loc de parcare la 35 de personane -3 locuri pentru autocar Pentru bazin inot -1 loc de parcare pentru 10 persoane

Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării numarului de locuri de parcare dupa algoritmul furnizat de normativele in vigoare.

Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse incat să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

2.7.2 - Spaţii verzi Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi sau

plantate in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. In plus in cadrul acestui proiect se va asigura amenajarea unei suprafete verzi ca zona verde amenajata.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

24

Se vor asigura spaţii verzi in procentul de minim 30,00% din suprafaţa de calcul Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate si in cazul

zonelelor de teren mai ample se vor realiza amenajari specifice tip parc cu alei si locuri de stat. Este obligatorie plantarea de arbori. Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după incheierea lucrărilor de construcţie,

constand in: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi.

2.7.3 - Împrejmuiri Terenuril de rugby va fi prevazut cu imprejmuire specifica. Bazinul de inot acoperit si descoperit va fi imprejmuit. Inaltimea imprejmuirii nu va

depasii 2,0m. Aspectul acestuia va fi corelat cu imaginea arhitecturala a constructiei.

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată in intravilanul

Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, proprietar Municipiul Timisoara.

La nivelul terenului studiat in suprafaţă de 53.542mp, s-a delimitat următoarea zonă

funcţională:- zonă sportiva si de agrement.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCTIONALE

4.1. - Generalitati

Functiunea dominant a zonei: zonă sportiva si de agrement.

4.2. - Utilizari permise Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement:

-constructii pentru activitati sportive -terenuri de sport cu sau fara tribune -căi de acces carosabile şi pietonale in incintă, -parcări la sol -spaţii plantate, scuaruri -locuri de joacă pentru copii -spaţii pentru sport şi recreere - construcţii cu caracter provizoriu -construcţii pentru echipare tehnică -imprejmuiri -servicii, comerţ -cabinete medicale fără paturi -servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. -comerţ cu amănuntul -agenţii de turism -restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie -spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite -alte funcţiuni compatibile.

4.3. Interdictii temporare

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire pană la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe langă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA BUZIASULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect: nr. 233/A -2015

25

3.4. Utilizari interzise Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement: -schimbarea destinaţiei a spatiilor din cadrul constructiilor construite pentru functiunea

propusa prin prezentul PUZ. -depozitare en-gros sau mic-gros -depozitări materiale refolosibile -platforme de precolectare a deşeurilor urbane -depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; -staţii de intreţinere auto; -staţii de betoane -lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice si

construcţiile invecinate; -activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat -activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile

publice sau din instituţii publice.

4.5. Interdictii permanente (definitive) Sunt interzise următoarele activităţi: - depozite de deşeuri - anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - ferme agro-zootehnice, abatoare - staţii intreţinere auto - activităţi de depozitare, comerţ en-gros,antrepozite - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

SUPRAFETE DE CALCUL

EXISTENT

mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 51161mp 100% 51161mp 100%

Baza Sportiva Autoturisme (+ Teren Fotbal

Ripensia)

18000mp 35,18% 16972mp 33,17%

TEREN LIBER 30839mp 60,28% - -

TEREN REGLEMENTAT - - 28217mp 55,16%

TEREN PENTRU DRUM *2322mp *4,54% 5972mp 11,67%

*STR. LEGUMICULTURII EXISTENT

BILANT TERITORIAL

EXISTENT mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 28217mp 100% 28217mp 100%

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 14108,5mp 50%

ZONA PENTRU ALEI DRUMURI SI PARCAJE - - 5643,4mp 20%

ZONA SPATIU VERDE - - 8465,1mp 30%

Conform HG 525/1996

4.6. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

In perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Intocmit, arhitect Alideia Suciu

Atasament: INCADRARE_IN_ZONA_BUZIASULUI.pdf

data:

scara: semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza: amplasament: nume

plansa nr: data:

scara: semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza: amplasament:

pr. nr.: 233/A 2015

nume

plansa nr:

GRAFICA

PLAN INCADRARE IN ZONA; INCADRARE IN PUG 01

Timisoara, CF 401108; 407174, 433317 jud. Timis arh. Alideia Suciu

arh. Ciprian Racasan arh.Sorin Tamas

arh.Sorin Tamas

aug. 2016

specificatie

proiectat:

desenat:

sef proiect:

proiectat:

desenat:

S.C. ATELIER RGS S.R.L. Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

INCADRARE IN ZONA

INCADRARE IN PUG

Ep? “ns

Atasament: EXISTENT_BUZIASULUI.pdf

100ST 89.43

101OR

200ST 89.65

300ST

400ST 88.95

500ST 89.04

600ST 89.03

700ST 88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.9589.13

89.16

89.00

89.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.29 89.32 89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.37

89.34

89.38

89.48

89.59

89.68

89.58 89.1689.53

89.7389.79 89.77

89.75

89.75 89.57

89.4389.44 89.47

89.48

89.4289.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.4988.4988.37

88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86

88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91

88.73

88.64

88.54 88.68 88.57

88.71

88.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.72

88.6788.82 88.71

88.63 88.7288.74

88.76

88.69

88.87 88.93 88.9188.93

89.38

89.40 89.62

89.85 89.88

89.68

89.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21

89.16 89.79

89.5389.5589.43

89.36 89.57 89.48 89.49 89.51 89.63

89.54

89.16 89.19

89.3189.19

89.16

89.1789.21

89.95

89.64

88.58

88.65 88.73

88.8188.8188.70 88.77

88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00 89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60

92.7892.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21

89.1993.36 93.50

93.63 93.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.73 92.55

91.33 91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.8288.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.99

88.9389.02

88.85

88.84

88.8288.92

88.86 88.70

88.76

88.7388.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78

88.7288.94

88.74

88.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57 88.69 88.67

88.57 88.5688.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.8588.85 88.86

88.62

88.59

88.5388.6888.58

88.66

88.5888.57 88.69

89.10

89.04

89.13

Parcare Ecologica

ST R

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

STR. RECOLTEI

ST R

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

ADMINISTRATOR

88.68

88.25

88.21

88.25

88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.23

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07 88.55

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.57

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32 89.23

89.91

89.67

89.35

89.24

89.10 89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35

89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

Bl.F4

Bl.F2

Bl.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.89

88.95 88.97 89.03

88.97

89.00

88.91

88.91

88.91 88.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.9788.95 88.95

88.94

88.92

88.92

88.94 89.01 89.06

89.08

88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.25

89.24

89.28 89.28

89.45

89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.2088.9288.88

88.4588.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

Stadion Ripensia 88.8488.8888.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78

88.99

89.2489.50

89.59 90.87

88.99

89.07 88.83 88.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19

91.76

89.96 89.42

89.96 89.96

89.02 88.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98

88.93

Vestiare

Tribuna

Tribuna

Banca de rezerve

Copertina

Platf de beton

Platf debeton

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.0389.02 90.61

88.95

88.95 88.95

88.92 90.00 90.10

Asociatia Sportiva Autoturisme

3

Plan de incadarare in zona scara 1:10000

LEGENDA: Zona studiata Limita CF teren propus in P.U.Z.

Cladiri cu regim de inaltime P

Cladiri cu regim de inaltime P+M

Cladiri cu regim de inaltime P+2E

Cladiri cu regim de inaltime S+P+4E

DELIMITARI

DESTINATIE

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:nume

plansa nr: data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233/A 2015

Timisoara, CF 401108; 407174, 433317 jud. Timis nume

plansa nr:

1:500

SITUATIA EXISTENTA

BAZA SPORTIVA ADMINISTRATOR ASOCIATIA SPORTIVA AUTOTURISME

02

86.93 Cote nivel

1

2

ST R.

A TA

NA SI

E M

AR IA

N M

AR IE

NE SC

U

4

4A

3

2 7

30

3A

3

1

ST R

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

24

22

5A 5

12

10

8A

22

20

18

16

14

28

26

24

1

2

4

20

8

6

STR. NICOLAE D. COCEA 2

7

30

STR. NICOLAE D. COCEA

2

STR. RECOLTEI

6A

16

Cp

8

12

10

14

1

3

5

6

7

STR. ATOMULUI

TEREN DE SPORT ACOPERIT CU BALON

ST R

. L EG

U M

IC U

LT U

R II

24

22

STR . AR

INU LUI

18

20

STR . AN

TO N G

OL OP

EN TIA

16 14

10 -1

2

4A

Top. 407174

Smas= 17906 mp Scf= 17906 mp

TEREN RETROCEDAT IN BAZA LEGII 10

14 7.

4

19. 0

33.7

71.6

121.7

16.513 .6

38.8

27.9

1.6

23 .7

67.3

53 .8

27.8

41.6

6.3

5.0 6. 5

9.6

38.8

18 .0

13.8

0.1

8. 2

7.9

59 .5

79 .8

40 .0

57 .1

80.4

5.0

51.9

31.7

18.9

7.2

19.5

80.0

16 0.

1

IMPREJMUIRE EXISTENTA

IN TR

. N EP

TU N

(S ID

ER UR

GI EI

)

(STR. METALURGIEI)

1654mp 29028/2

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI DOCUMENTATII DE URBANISM

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI DOCUMENTATII DE URBANISM

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA BUZIASULUI

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI DOCUMENTATII DE URBANISM

C.F. nr. 401108

C.F. nr. 407174

S=18000mp

C.F. nr. 433317

38.6

33.2

38.4

7. 5

71 .4

109.4

5.0

15 1.

3

7. 5

1. 2

2.4

59.5

17.1

17.0

31.4

3. 3

15 6.

2

36 .9

5.6

43 .5

7. 1

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

GRADINITA

sef proiect:

proiectat:

desenat:

arh. Alideia Suciu

arh. Sorin Tamas arh. Ciprian Racasan arh. Sorin Tamas

ADMINISTRATOR Asociatia Sportiva Autoturisme

S.C. ATELIER RGS S.R.L. Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

MAI. 2016

CF 443120; nr. top. 443120

top 433317

Top 401108

CF 443120; nr. top. 443120

SUPRAFETE TEREN SUPRAFATA TEREN ( conform CU, C.F. vechi) 53542 mp TEREN RETROCEDAT CF 443120; NR. TOP. 443120 2381mp TEREN IN STUDIU (conform C.F. ACTUALIZATE) 51161mp

INDICI URBANISTICI: P.O.T.= 50% C.U.T.= 1,5 H max TRIBUNA =15m H max BAZIN INOT (ACOPERIT) = 12m

NOTA: IN ORIENTAREA OBIECTIVELOR, P.O.T. SI C.U.T. SE RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE HG 525/1996

SUPRAFETE DE CALCUL EXISTENT PROPUS mp % mp %

TEREN 51161mp 100% 51161mp 100%

ZONA SPATIU VERDE 9639mp 18,84% 15348,3 mp 30 %

ZONA PENTRU ALEI DRUMURI SI PARCAJE 5959mp 11,64% 10232,2 mp 20 %

ZONA AMENAJARI SPORTIVE 4700mp 9,19% 25580,5 mp 50 % TEREN VIRAN 30863mp 60,33% - -

Atasament: electrice_telefonie_C._Buziasului.pdf

89.23

100ST

89.43

101OR

200ST

89.65

300ST

400ST

88.95

500ST

89.04

600ST

89.03

700ST

88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.9589.13

89.16

89.00

89.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.29 89.32

89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.37

89.34

89.38

89.48

89.59

89.68

89.58 89.1689.53

89.7389.79 89.77

89.75

89.75 89.57

89.4389.44 89.47

89.48

89.4289.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.4988.4988.37

88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86

88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91

88.73

88.64

88.54 88.68 88.57

88.71

88.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.72

88.6788.82 88.71

88.63 88.7288.74

88.76

88.69

88.87 88.93

88.9188.93

89.38

89.40 89.62

89.85 89.88

89.68

89.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21

89.16 89.79

89.5389.5589.43

89.36 89.57 89.48 89.49

89.51 89.63

89.54

89.16 89.19

89.3189.19

89.16

89.1789.21

89.95

89.64

88.58

88.65 88.73

88.8188.8188.70 88.77

88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00 89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60

92.7892.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21

89.1993.36 93.50

93.63 93.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.73 92.55

91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.8288.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.90

88.99

88.9389.02

88.85

88.84

88.8288.92

88.86 88.70

88.76

88.7388.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78

88.7288.94

88.74

88.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57

88.69 88.67

88.57 88.5688.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.8588.85 88.86

88.62

88.59

88.5388.6888.58

88.66

88.5888.57 88.69

89.10

89.04

89.13

4

0

2

4

0

3

S T

R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

S

T

R

.

R

E

C

O

L

T

E

I

S

T R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

ADMINISTRATOR

88.68

88.25

88.21

88.25

88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07

88.5 5

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32

89.91

89.67

89.35

89.24

89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35

89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

Bl.F4

Bl.F2

Bl.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.89

88.95 88.97

89.03

88.97

89.00

88.91

88.91

88.91 88.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.9788.95 88.95

88.94

88.92

88.92

88.94 89.01

89.06 89.08

88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.25

89.24

89.28 89.28

89.45

89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.2088.9288.88

88.4588.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

88.84 88.8888.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78

88.99

89.2489.50

89.59 90.87

88.99

89.07 88.83

88.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19

91.76

89.96 89.42

89.96 89.96

89.02 88.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98

88.93

V

e

s

t

i

a

r

e

T

r

i

b

u

n

a

T

r

i

b

u

n

a

C

o

p

e

r

t

i

n

a

P

l

a

t

f

d

e

b

e

t

o

n

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.0389.02 90.61

88.95

88.95 88.95

88.92 90.00

90.10

S=18000mp

Asociatia Sportiva Autoturisme

3

desenat:

1

2

S

T

R

.

A

T

A

N

A

S

I

E

M

A

R

I

A

N

M

A

R

I

E

N

E

S

C

U

4

4

A

3

2

7

3

0

3

A

3

1

2

4

2

2

5

A

5

1

2

1

0

8

A

2

2

2

0

1

8

1

6

1

4

2

8

2

6

2

4

1

2

4

2

0

8

6

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

D

.

C

O

C

E

A

2

7

3

0

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

D

.

C

O

C

E

A

2

S

T

R

.

R

E

C

O

L

T

E

I

6

A

1

6

Cp

8

1

2

1

0

1

4

1

3

5

6

7

S

T

R

.

A

T

O

M

U

L

U

I

TEREN DE SPORT

ACOPERIT CU BALON

S

T R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

2

4

2

2

S

T

R

.

A

R

I

N

U

L

U

I

1 8

2

0

S

T

R

.

A

N

T

O

N

G

O

L

O

P

E

N

T

I

A

1 6

1 4

1 0

- 1

2

4 A

1

9

.

0

3

3

.

7

1

6

.

5

1

3

.

6

3

8

.

8

2

7

.

9

1

.

6

2

3

. 7

6

7

.

3

5

3

. 8

2

7

.

8

4

1

.

6

6

.

3

5

.

1

5

.

0

6

.

5

9

.

6

2

0

8

.

6

1

8

.

0

1

3

. 8

0

. 1

8

. 2

7

. 9

5

9

. 5

7 9 . 8

4 0 . 0

5 7 . 1

8

0

.

1

1

0

7

.

7

1

0

6

.

7

1654mp

29028/2

P

A

R

C

A

R

E

3

L

O

C

U

R

I

A

U

T

O

C

A

R

1

5

.

0

P

A

R

C

A

R

E

1

4

l

o

c

u

r

i

P

A

R

C

A

R

E

1

6

l

o

c

u

r

i

P

A

R

C

A

R

E

3

3

l

o

c

u

r

i

Smas= 17906 mp

Scf= 17906 mp

PARCARE

58 locuri

TEREN RUGBY

PROPUS

4

.

8

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI

DOCUMENTATII DE URBANISM

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI

DOCUMENTATII DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONA SPORTIVA SI AGREMENT"

CALEA BUZIASULUI

(

S

T

R

.

M

E

T

A

L

U

R

G

I

E

I

)

S

T

R

.

A

T

O

M

U

L

U

I

I

N

T

R

.

N

E

P

T

U

N

(

S

I

D

E

R

U

R

G

I

E

I

)

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

GRADINITA

Plan de incadarare in zona scara 1:10000

(

S

T

R

.

M

E

T

A

L

U

R

G

I

E

I

)

C.F. nr. 401108

C.F. nr. 433317

TEREN TENIS

TEREN TENIS

B

a

n

c

a

d

e

r

e

z

e

r

v

e

P

A

R

C

A

R

E

2 3 L

O

C

U

R

I

Stadion Ripensia

P

A

R

C

A

R

E

1

0

l

o

c

u

r

i

PARCARE

93 locuri

P

A

R

C

A

R

E

3

4

l

o

c

u

r

i

A

C

C

E

S

A

U

T

O

P

A

R

C

A

R

E

A

C

C

E

S

A

U

T

O

P

A

R

C

A

R

E

29

36

27

9

.

6

3

.

0

6

.

0

4

.

5

4

. 5

6

. 0

0

4

. 5

2

. 3

2

.

3

3

.

0

2

.

5

6

.

0

6

.

0

2

.

5

R

6

.

0

R

6

.

0

R

6

.

0

R

6

. 0

3

. 0

3

. 0

3

. 0

2 5 . 0

3

. 0

3

. 1

A

L I N

I A

M

E

N

T B

A

Z I N

I N

O

T 3 m

1 2 .0

3 5 .0

1 0 . 0

3 .0

2 . 0

5 .0

2 . 3

Acces

auto

3 . 5

P

A

R

C

A

R

E

1 2 L

O

C

U

R

I

R

3

.

0

R

3

.

0

Top 401108

TEREN RUGBY

PROPUS

1

1

1

. 0

1

2

3

. 0

6

. 0

6

8

. 0

6

. 0

6

. 1

6

. 0

6

. 1

1

3

5

. 2

6

8

. 0

6

. 1

6

. 0

9

2

. 2

1

1

9

. 2

6

. 0

6

. 0

3

. 0

1

3

. 5

TRIBUNA

PROPUSA

TRIBUNA

PROPUSA

A

L

I

N

I

A

M

E

N

T

1 3 . 0

5 .0

3

.

0

CF 443120; nr. top. 443120

Top. 29034

top 433317

1

1

2

2

3

.

0

1

2

.

5

6

.

0

4

.

0

2

.

0

4

. 5

6

. 0

0

4

. 5

4

.

5

6

.

0

3

3

3

3

4

4

3

.

5

3

.

0

6

.

0

4

.

0

2

.

0

5

5

2

.

4

5

.

0

6

.

0

3

.

0

1

.

5

6

6

2

.

5

5

.

0

6

.

0

3

.

0

1

.

5

3 . 5

6 . 0

5 . 0

2 . 0

2 . 0

6 . 0

5 . 0

2 . 0

7

7

8

8

9

9

2

.

0

7

.

0

5

.

0

5

.

6

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Extindere retea telefonie

Extindere retelei electrice

Extindere retea telefonie

Extindere retelei electrice

post trafo

TIMISOARA

Timisoara, CF 401108; 407174, 433317 jud. Timis

LEGENDA Retea electrica subteranaE Retea telefonie subterana

T

Atasament: Buziasului_REGLEMENTARI_A0.pdf

C V CV

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

LEG EN

D A

:

data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: am

plasam ent:

num e

plansa nr: data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: specificatie

am plasam

ent:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233/A 2015

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L. tel. +

40 356 411598 Tim

isoara, str. N era nr. 2 +

40 722 896868 +

40 723 527701

num e

plansa nr:

1:500

PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L

"ZO N

A SPO

R TIVA

SI A G

R EM

EN T"

C A

LEA B

U ZIA

SU LU

I

Tim isoara, C

F 401108; 407174, 433317 jud. Tim is

P lan de incadarare in zona scara 1:10000

sef proiect:

proiectat:

desenat:

arh. Alideia Suciu

arh. Ciprian Racasan arh.

Sorin Tam as

arh. Sorin Tam

as

M A

I. 2016

R EG

LEM EN

TA R

I U R

B A

N ISTIC

E -ZO N

IFIC A

R E

03

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L.

Tim isoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. + 40 356 411598;

+ 40 722 896868; +

40 723 527701

Locuri de parcare necesare: 1.Teren rugby cu tribună pentru 5000 spectatori (1 loc de parcare la 35 spectatori): 143 locuri de parcare; 2. B

ază sportivă înot 400 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane): 40 locuri de parcare; 3. B

ază sportivă - teren m ultifuncțional 100 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane):

10 locuri de parcare. TO

TA L locuri de parcare necesare: 193 locuri de parcare.

ZO N

A IM

PLA N

TA R

E C O

N STR

U C

TII

PA R

C A

R E

TR O

TU A

R , PA

R C

A R

E SI SPA TIU

VER D

E D E A

LIN IA

M EN

T (EXTIN

D ER

E C A

I D E C

IR C

U LA

TIE EXISTEN TE)

C IR

C U

LA TII PIETO

N A

LE SPA TIU

VER D

E

ZO N

A SPO

R TIVA

SI A G

R EM

EN T PR

O PU

SA

IM PR

EJM U

IR E EXISTEN

TA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

IM E"

Zona studiata Lim

ita C F teren propus in P.U

.Z.

C ladiri cu regim

de inaltim e P

C ladiri cu regim

de inaltim e P+M

C ladiri cu regim

de inaltim e P+2E

C ladiri cu regim

de inaltim e S+P+4E

B A

ZA SPO

R TIVA

A D

M IN

ISTR A

TO R

A SO

C IA

TIA SPO

R TIVA

A U

TO TU

R ISM

E

86.93 C

ote nivel TER

EN R

ETR O

C ED

A T IN

B A

ZA LEG

II 10- 2381m p

(VA FI R

EG LEM

EN TA

T PR IN

TR -O

D O

C U

M EN

TA TIE D

E U R

B A

N ISM

IN D

IVID U

A LA

)

TER EN

R ETR

O C

ED A

T IN B

A ZA

LEG II 10

IM PR

EJM U

IR E PR

O PU

SA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

ISM E"

A LIN

IA M

EN T PR

O PU

S

TER EN

FO TB

A L "R

IPEN SIA

"

Spatii verzi de aliniam ent

C ai de circulatie auto existente

Zona locuire cu functiuni com plem

entare P...P+2E

Zona locuire cu functiuni com plem

entare peste P+2E (locuinte colective)

TER EN

C A

R E SE VA

C ED

A PEN

TR U

D R

U M

(STR . LEG

U M

IC U

LTU R

II -STR A

D A

EXISTEN TA

)

A C

C E

S E

A U

TO P

R O

P U

S E

A C

C E

S E

P IE

TO N

A LE

P R

O P

U S

E

PA R

C A

R I

235 LO C

U R

I D E PA

R C

A R

E A U

TO TU

R ISM

E (93 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E IN

C A

D R

U L PA

R C

ELEI + 142 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E LA

C A

I D E C

IR C

U LA

TIE) 3 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E A

U TO

C A

R E

89.23

100S T 89.43

101O R

200S T 89.65

300S T

400S T 88.95

500S T 89.04

600S T 89.03

700S T 88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.95 89.1389.16

89.0089.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.2989.32 89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.3789.34

89.38

89.48

89.59

89.68 89.58 89.16

89.53

89.73 89.79

89.77

89.75

89.75 89.57

89.43 89.44 89.47

89.48

89.42 89.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.49

88.4988.37 88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86 88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91 88.73

88.64

88.54 88.68

88.57

88.7188.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.7288.67 88.8288.71

88.63 88.72

88.74 88.76

88.69

88.87 88.93 88.91

88.93

89.38

89.4089.62 89.85 89.88

89.6889.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21 89.16

89.79

89.53 89.55

89.43

89.36 89.57

89.48 89.49 89.51

89.63

89.54

89.16 89.19

89.31 89.19

89.16 89.17 89.21

89.95 89.64

88.58

88.65 88.73

88.81 88.81 88.70

88.77 88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00

89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60 92.78 92.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21 89.19 93.36

93.50

93.6393.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.7392.55

91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.82 88.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.90 88.99

88.93 89.02

88.85

88.84

88.82 88.92

88.86 88.70

88.76

88.73 88.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78 88.72 88.94

88.7488.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57 88.69 88.67 88.57 88.56

88.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.85 88.85 88.86

88.62

88.59

88.53 88.68

88.58

88.66

88.58 88.57 88.69

89.10 89.04

89.13

402403

STR. RECO LTEI

STR. LEGUMICULTURII

A D

M IN

IS TR

ATO R

88.68

88.25

88.21

88.25 88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07

88.55

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32

89.91

89.67

89.35

89.24

89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35 89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

B l.F4

B l.F2

B l.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.8988.9588.97 89.03

88.97

89.00

88.91

88.9188.9188.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.97 88.95

88.95 88.94

88.92

88.92

88.94 89.01 89.06

89.08 88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.2589.24

89.28 89.28

89.45 89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.20

88.92 88.88

88.45 88.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

88.84 88.88

88.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78 88.99

89.24 89.5089.59

90.87

88.99

89.07 88.8388.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19 91.76

89.96 89.4289.96 89.96

89.0288.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98 88.93

Vestiare

Tribuna

Tribuna

C opertina

Platf de beton

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.03 89.02

90.61 88.95

88.95 88.95 88.92

90.00 90.10

top 433317 S

=18000m p

A sociatia S

portiva Autoturism e

3

1

2

STR. ATANASIE MARIAN MARIENESCU

4

4A

3

2 7

30

3A

3

1

24

22

5A 5

12

10

8A

22

20

18

16

14

28

26

24

1

2

4

20

8

6

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2 7

30

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2

STR. RECO LTEI

6A

16

C p

8

12

10

14

1

3

5

6

7

STR. ATOMULUI

TER EN

D E SPO

R T

A C

O PER

IT C U

B A

LO N

STR. LEGUMICULTURII

24

22

STR. ARINULUI 18

20

STR. ANTO N GO

LO PENTIA

16 14

10-12

4A

19.0 33.7

16.5

13.6

38.8

27.9

1.6

23.7

67.3

53.8

27.8

41.6

6.3

5.1

5.0 6.59.6

38.8

18.0

13.8

0.1

8.2

7.9

59.5

79.8

40.0

57.1

80.1

107.7

106.7

PARCARE 3 LO CURI AUTO

CAR 15.0

PARCARE 14 locuri

PARCARE 16 locuri

PARCARE 33 locuri

Top 401108 S

m as= 17906 m

p S

cf= 17906 m p

PA R

C A

R E

58 locuri

TER EN

R U

G B

Y PR

O PU

S

6.2

(STR. METALURGIEI)

STR. ATOMULUI

INTR. NEPTUN (SIDERURGIEI)

(STR. METALURGIEI)

C .F. nr. 401108

C .F. nr. 433317

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

G R

A D

IN ITA

H m

ax 15m

Banca de rezerve

S tadion R

ipensia

PARCARE 10 locuri

PA R

C A

R E

93 locuri

9

PARCARE 34 locuri

ACCES AUTO

PARCARE

ACCES AUTO

PARCARE

29 36

27

9.6

15°

3.0

6.0 4.5

4.5 6.0

4.5

2.3

2.3

3.0

2.5

6.0

6.0

2.5

R6.0

R6.0

R6.0

R 6.0

3.0

3.0

100.0

3.0

3.0 3.1

5.0 2.3

5.0

2.3

ALINIAMENT

89.24

13.0 10.0

A cces auto

PR O

PU S

PARCARE 12 LOCURI

R3.0

R3.0

C F 443120; nr. top. 443120

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM 1654m

p 29028/2

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

25.0

12.0

35.0

10.0

111.0

123.0

6.0

68.0

6.0

6.1 6.0

6.1

135.2

68.0

6.1 6.0

92.2

119.2

6.0 6.0

3.0

13.5

3.0 3.2

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

ALINIAM ENT

G R

A D

EN E SPECTATO

RI

G R

A D

EN E SPECTATO

RI

ALINIAM ENT

TR IB

U N

A PR

O PU

SA 3.0

6.5

Invatam ant

SU PR

A FETE TER

EN S

U P

R A

FA TA

TER EN

( conform C

U , C

.F. vechi) 53542 m

p TER

EN R

ETR O

C ED

AT C

F 443120; N R

. TO P. 443120

2381m p

TER EN

IN STU

D IU

(conform C

.F. A C

TU A

LIZA TE)

51161m p

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I:

P.O .T.= 50%

C .U

.T.= 1,5 H

m ax TR

IB U

N A

=15m H

m ax B

A ZIN

IN O

T (A C

O PER

IT) = 12m

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

SU PR

A FETE D

E C A

LC U

L EXISTEN

T PR

O PU

S m

p %

m p

%

TER EN

51161m p

100% 51161m

p 100%

ZO N

A SPA

TIU VER

D E

9639m p

18,84% 15348,3 m

p 30 %

ZO N

A PEN

TR U

A LEI D

R U

M U

R I SI PA

R C

A JE

5959m p

11,64% 10232,2 m

p 20 %

ZO N

A A

M EN

A JA

R I SPO

R TIVE

4700m p

9,19% 25580,5 m

p 50 %

TER EN

VIR A

N 30863m

p 60,33%

- -

Atasament: Buziasului_OBIECTIVE_UTIL_PUB_A0.pdf

59.5

111.0

123.0

6.0

68.0

6.0

6.1 6.0

6.1

135.2

68.0

6.1 6.0

92.2

119.2

6.0 6.0

3.0

13.5

89.23

100S T 89.43

101O R

200S T 89.65

300S T

400S T 88.95

500S T 89.04

600S T 89.03

700S T 88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.95 89.1389.16

89.0089.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.2989.32 89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.3789.34

89.38

89.48

89.59

89.68 89.58 89.16

89.53

89.73 89.79

89.77

89.75

89.75 89.57

89.43 89.44 89.47

89.48

89.42 89.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.49

88.4988.37 88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86 88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91 88.73

88.64

88.54 88.68

88.57

88.7188.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.7288.67 88.8288.71

88.63 88.72

88.74 88.76

88.69

88.87 88.93 88.91

88.93

89.38

89.4089.62 89.85 89.88

89.6889.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21 89.16

89.79

89.53 89.55

89.43

89.36 89.57

89.48 89.49 89.51

89.63

89.54

89.16 89.19

89.31 89.19

89.16 89.17 89.21

89.95 89.64

88.58

88.65 88.73

88.81 88.81 88.70

88.77 88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00

89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60 92.78 92.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21 89.19 93.36

93.50

93.6393.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.7392.55

91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.82 88.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.90 88.99

88.93 89.02

88.85

88.84

88.82 88.92

88.86 88.70

88.76

88.73 88.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78 88.72 88.94

88.7488.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57 88.69 88.67 88.57 88.56

88.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.85 88.85 88.86

88.62

88.59

88.53 88.68

88.58

88.66

88.58 88.57 88.69

89.10 89.04

89.13

402403

STR. LEGUMICULTURII

STR. RECO LTEI

STR. LEGUMICULTURII

A D

M IN

IS TR

ATO R

88.68

88.25

88.21

88.25 88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07

88.55

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32

89.91

89.67

89.35

89.24

89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35 89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

B l.F4

B l.F2

B l.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.8988.9588.97 89.03

88.97

89.00

88.91

88.9188.9188.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.97 88.95

88.95 88.94

88.92

88.92

88.94 89.01 89.06

89.08 88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.2589.24

89.28 89.28

89.45 89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.20

88.92 88.88

88.45 88.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

88.84 88.88

88.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78 88.99

89.24 89.5089.59

90.87

88.99

89.07 88.8388.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19 91.76

89.96 89.4289.96 89.96

89.0288.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98 88.93

Vestiare

Tribuna

Tribuna

C opertina

Platf de beton

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.03 89.02

90.61 88.95

88.95 88.95 88.92

90.00 90.10

top 433317 S

=18000m p

A sociatia S

portiva Autoturism e

3

C V CV

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: am

plasam ent:

num e

plansa nr: data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: specificatie

am plasam

ent:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233/A 2015

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L. tel. +

40 356 411598 Tim

isoara, str. N era nr. 2 +

40 722 896868 +

40 723 527701

num e

plansa nr:

1:500

O B

IEC TIVE D

E U TILITA

TE PU B

LIC A

04

1

2

STR. ATANASIE MARIAN MARIENESCU

4

4A

3

2 7

30

3A

3

1

24

22

5A 5

12

10

8A

22

20

18

16

14

28

26

24

1

2

4

20

8

6

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2 7

30

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2

STR. RECO LTEI

6A

16

C p

8

12

10

14

1

3

5

6

7

STR. ATOMULUI

TER EN

D E SPO

R T

A C

O PER

IT C U

B A

LO N

STR. LEGUMICULTURII

24

22

STR. ARINULUI 18

20

STR. ANTO N GO

LO PENTIA

16 14

10-12

4A

19.0 33.7

16.5

13.6

38.8

27.9

1.6

23.7

67.3

53.8

27.8

41.6

6.3

5.1

5.0 6.59.6

18.0

13.8

0.1

8.2

7.9

79.8

40.0

57.1

80.1

107.7

106.7

1654m p

29028/2

PARCARE 3 LO CURI AUTO

CAR 15.0

PARCARE 14 locuri

PARCARE 16 locuri

PARCARE 33 locuri

S m

as= 17906 m p

S cf= 17906 m

p

PA R

C A

R E

58 locuri

TER EN

R U

G B

Y PR

O PU

S

6.2

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L

"ZO N

A SPO

R TIVA

SI A G

R EM

EN T"

C A

LEA B

U ZIA

SU LU

I

Tim isoara, C

F 401108; 407174, 433317 jud. Tim is

(STR. METALURGIEI)

STR. ATOMULUI

INTR. NEPTUN (SIDERURGIEI)

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

G R

A D

IN ITA

P lan de incadarare in zona scara 1:10000

sef proiect: arh. Alideia Suciu arh.

Sorin Tam as

(STR. METALURGIEI)

C .F. nr. 401108

C .F. nr. 433317

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

proiectat:

arh. Sorin Tam

as arh. Ciprian Racasan

desenat:

Banca de rezerve

PARCARE 23 LOCURI

S tadion R

ipensia

PARCARE 10 locuri

PA R

C A

R E

93 locuri

PARCARE 34 locuri

ACCES AUTO

PARCARE

ACCES AUTO

PARCARE

29 36

27

9.618.3

3.0

6.0 4.5

4.5 6.0

4.5

2.3

2.3

3.0

2.5

6.0

6.0

2.5

R6.0

R6.0

R6.0

R 6.0

3.0

3.0

3.0

3.0

25.0

3.0 3.1

3.1 3.0

Top 401108

ALINIAMENT BAZIN INOT 3m

12.0

35.0

10.0

3.0 2.0

5.0

2.3

Locuri de parcare necesare: 1.Teren rugby cu tribună pentru 5000 spectatori (1 loc de parcare la 35 spectatori): 143 locuri de parcare; 2. B

ază sportivă înot 400 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane): 40 locuri de parcare; 3. B

ază sportivă - teren m ultifuncțional 100 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane):

10 locuri de parcare. TO

TA L locuri de parcare necesare: 193 locuri de parcare.

A cces auto

3.5 PARCARE 12 LOCURI

R3.0

R3.0

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L.

Tim isoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. + 40 356 411598;

+ 40 722 896868; +

40 723 527701

A U

G . 2016

TER EN

R U

G B

Y PR

O PU

S

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

ALINIAM ENT

13.0

5.0

3.0

15°

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

PA R

C A

R I

235 LO C

U R

I D E PA

R C

A R

E A U

TO TU

R ISM

E (93 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E IN

C A

D R

U L PA

R C

ELEI + 142 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E LA

C A

I D E C

IR C

U LA

TIE) 3 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E A

U TO

C A

R E

C F 443120; nr. top. 443120

Lim ita C

F teren propus in P.U .Z.

C ladiri cu regim

de inaltim e P+2E

IM PR

EJM U

IR E EXISTEN

TA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

IM E"

86.93

LEG EN

D A

: Zona studiata

C ladiri cu regim

de inaltim e P

C ladiri cu regim

de inaltim e P+M

A C

C ES

E PIETO N

ALE PR O

P U

SE

IM PR

EJM U

IR E PR

O PU

SA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

ISM E"

C ladiri cu regim

de inaltim e S+P+4E

D ELIM

ITA R

I

C ote nivel

A C

C ES

E AU TO

P R

O PU

SE

Teren proprietar M unicipiul Tim

isoara

LIM ITA

ZO N

A R

EG LEM

EN TA

TA

Teren privat

A LIN

IA M

EN T PR

O PU

S

D R

U M

U R

I EXISTEN TE

D R

U M

PR O

PU S

38.8

SU PR

A FETE TER

EN S

U P

R A

FA TA

TER EN

( conform C

U , C

.F. vechi) 53542 m

p TER

EN R

ETR O

C ED

AT C

F 443120; N R

. TO P. 443120

2381m p

TER EN

IN STU

D IU

(conform C

.F. A C

TU A

LIZA TE)

51161m p

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I:

P.O .T.= 50%

C .U

.T.= 1,5 H

m ax TR

IB U

N A

=15m H

m ax B

A ZIN

IN O

T (A C

O PER

IT) = 12m

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

SU PR

A FETE D

E C A

LC U

L EXISTEN

T PR

O PU

S m

p %

m p

%

TER EN

51161m p

100% 51161m

p 100%

ZO N

A SPA

TIU VER

D E

9639m p

18,84% 15348,3 m

p 30 %

ZO N

A PEN

TR U

A LEI D

R U

M U

R I SI PA

R C

A JE

5959m p

11,64% 10232,2 m

p 20 %

ZO N

A A

M EN

A JA

R I SPO

R TIVE

4700m p

9,19% 25580,5 m

p 50 %

TER EN

VIR A

N 30863m

p 60,33%

- -

Atasament: Buziasului_MOBILARE_A0.pdf

data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: am

plasam ent:

num e

plansa nr: data:

scara: sem

natura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U .Z.

faza: am

plasam ent:

pr. nr.: 233/A 2015

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L. tel. +

40 356 411598 Tim

isoara, str. N era nr. 2 +

40 722 896868 +

40 723 527701

num e

plansa nr:

1:500

PLA N

PR O

PU S - PO

SIB ILITA

TI D E M

O B

ILA R

E 05

Tim isoara, C

F 401108; 407174, 433317 jud. Tim is

arh. Alideia Suciu arh.

Sorin Tam as

arh. Sorin Tam

as arh. Ciprian Racasan

S .C

. A TELIER

R G

S S.R .L.

Tim isoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. + 40 356 411598;

+ 40 722 896868; +

40 723 527701

A U

G . 2016

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

89.23

IM PR

EJM U

IR E EXISTEN

TA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

IM E"

100S T 89.43

101O R

200S T 89.65

300S T

400S T 88.95

500S T 89.04

600S T 89.03

700S T 88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.95 89.1389.16

89.0089.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.2989.32 89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.3789.34

89.38

89.48

89.59

89.68 89.58 89.16

89.53

89.73 89.79

89.77

89.75

89.75 89.57

89.43 89.44 89.47

89.48

89.42 89.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.49

88.4988.37 88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86 88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91 88.73

88.64

88.54 88.68

88.57

88.7188.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.7288.67 88.8288.71

88.63 88.72

88.74 88.76

88.69

88.87 88.93 88.91

88.93

89.38

89.4089.62 89.85 89.88

89.6889.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21 89.16

89.79

89.53 89.55

89.43

89.36 89.57

89.48 89.49 89.51

89.63

89.54

89.16 89.19

89.31 89.19

89.16 89.17 89.21

89.95 89.64

88.58

88.65 88.73

88.81 88.81 88.70

88.77 88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00

89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60 92.78 92.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21 89.19 93.36

93.50

93.6393.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.7392.55

91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.82 88.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.90 88.99

88.93 89.02

88.85

88.84

88.82 88.92

88.86 88.70

88.76

88.73 88.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78 88.72 88.94

88.7488.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57 88.69 88.67 88.57 88.56

88.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.85 88.85 88.86

88.62

88.59

88.53 88.68

88.58

88.66

88.58 88.57 88.69

89.10 89.04

89.13

402403

STR. LEGUMICULTURII

STR. RECO LTEI

STR. LEGUMICULTURII

A D

M IN

IS TR

ATO R

88.68

88.25

88.21

88.25 88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07

88.55

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32

89.91

89.67

89.35

89.24

89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35 89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

B l.F4

B l.F2

B l.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.8988.9588.97 89.03

88.97

89.00

88.91

88.9188.9188.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.97 88.95

88.95 88.94

88.92

88.92

88.94 89.01 89.06

89.08 88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.2589.24

89.28 89.28

89.45 89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.20

88.92 88.88

88.45 88.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

88.84 88.88

88.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78 88.99

89.24 89.5089.59

90.87

88.99

89.07 88.8388.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19 91.76

89.96 89.4289.96 89.96

89.0288.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98 88.93

Vestiare

Tribuna

Tribuna

C opertina

Platf de beton

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.03 89.02

90.61 88.95

88.95 88.95 88.92

90.00 90.10

S =18000m

p

A sociatia S

portiva Autoturism e

3

C V CV

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

C V

LEG EN

D A

: Zona studiata Lim

ita C F teren propus in P.U

.Z.

C ladiri cu regim

de inaltim e P

C ladiri cu regim

de inaltim e P+M

C ladiri cu regim

de inaltim e P+2E

C ladiri cu regim

de inaltim e S+P+4E

specificatie

proiectat:

desenat:

B A

ZA SPO

R TIVA

A D

M IN

ISTR A

TO R

A SO

C IA

TIA SPO

R TIVA

A U

TO TU

R ISM

E 86.93

C ote nivel

1

2

STR. ATANASIE MARIAN MARIENESCU

4

4A

3

2 7

30

3A

3

1

24

22

5A 5

12 10

8A

22

20

18

16

14

28

26

24

1

2

4

20

8

6

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2 7

30

STR . NICO

LAE D. C O

C EA

2

STR. RECO LTEI

6A

16

C p

8

12

10

14

1

3

5

6

7

STR. ATOMULUI

TER EN

D E SPO

R T

A C

O PER

IT C U

B A

LO N

STR. LEGUMICULTURII

24

22

STR. ARINULUI 18

20

STR. ANTO N GO

LO PENTIA

16 14

10-12

4A

TER EN

R ETR

O C

ED A

T IN B

A ZA

LEG II 10- 2381m

p (VA

FI R EG

LEM EN

TA T PR

IN TR

-O D

O C

U M

EN TA

TIE D E U

R B

A N

ISM IN

D IVID

U A

LA )

19.0 33.7

16.5

13.6

38.8

27.9

1.6

23.7

67.3

53.8

27.8

41.6

6.3

5.1

5.0 6.59.6

38.8

18.0

13.8

0.1

8.2

7.9

59.5

79.8

40.0

57.1

80.1

107.7

106.7

1654m p

29028/2

PARCARE 3 LO CURI AUTO

CAR 15.0

PARCARE 14 locuri

PARCARE 16 locuri

Spatii verzi am

enajate

B azin acoperit

B azin in aer liber

A LEI PIETO

N A

LE

PARCARE 33 locuri

S m

as= 17906 m p

S cf= 17906 m

p

PA R

C A

R E

58 locuri

TER EN

R U

G B

Y PR

O PU

S Spatii verzi de aliniam

ent

6.2

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L

"ZO N

A SPO

R TIVA

SI A G

R EM

EN T"

C A

LEA B

U ZIA

SU LU

I

A C

C ES

E AU TO

P R

O PU

SE

A C

C ES

E PIETO N

ALE PR O

P U

SE

(STR. METALURGIEI)

STR. ATOMULUI

INTR. NEPTUN (SIDERURGIEI)

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

G R

A D

IN ITA

P lan de incadarare in zona scara 1:10000

sef proiect:

(STR. METALURGIEI)

TER EN

R ETR

O C

ED A

T IN B

A ZA

LEG II 10

TER EN

U L VA

FI SU B

IEC TU

L A LTEI

D O

C U

M EN

TA TII D

E U R

B A

N ISM

C .F. nr. 401108

C .F. nr. 433317

IM PR

EJM U

IR E PR

O PU

SA "B

A ZA

SPO R

TIVA A

U TO

TU R

ISM E"

A LIN

IA M

EN T PR

O PU

S

B aza sportiva inot

Teren rugby-TR IB

U N

E

TER EN

TEN IS

TER EN

TEN IS

proiectat:

desenat:

Banca de rezerve

PARCARE 23 LOCURI

S tadion R

ipensia

PARCARE 10 locuri

PA R

C A

R E

93 locuri

PARCARE 34 locuri

ACCES AUTO

PARCARE

ACCES AUTO

PARCARE

29 36

27

9.6

3.0

6.0 4.5

4.5 6.00

4.5

2.3

2.3

3.0

2.5

6.0

6.0

2.5

R6.0

R6.0

R6.0

R 6.0

Teren rugby-spatiu verde

3.0

3.0

3.0

25.0

3.0 3.1

ALINIAMENT BAZIN INOT 3m

12.0

35.0

10.0

3.0 2.0

5.0

2.3 Acces auto

3.5 PARCARE 12 LOCURI

R3.0

R3.0

TER EN

D E FO

TB A

L "R IPEN

SIA "

Top 401108

TER EN

R U

G B

Y PR

O PU

S

111.0

123.0

6.0

68.0

6.0

6.1 6.0

6.1

135.2

68.0

6.1 6.0

92.2

119.2

6.0 6.0

3.0

13.5

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

TR IB

U N

A PR

O PU

SA

ALINIAM ENT

13.0

5.0

3.0

15° Locuri de parcare necesare: 1.Teren rugby cu tribună pentru 5000 spectatori (1 loc de parcare la 35 spectatori): 143 locuri de parcare; 2. B

ază sportivă înot 400 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane): 40 locuri de parcare; 3. B

ază sportivă - teren m ultifuncțional 100 persoane (1 loc de parcare la 10 persoane):

10 locuri de parcare. TO

TA L locuri de parcare necesare: 193 locuri de parcare.

PA R

C A

R I

235 LO C

U R

I D E PA

R C

A R

E A U

TO TU

R ISM

E (93 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E IN

C A

D R

U L PA

R C

ELEI + 142 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E LA

C A

I D E C

IR C

U LA

TIE) 3 LO

C U

R I D

E PA R

C A

R E A

U TO

C A

R E

C F 443120; nr. top. 443120

Top. 407174

Spatii verzi -plantatie inalta

top 433317

1

1

2

2

3.01 2.5

6.0 4.0

2.0

4.5 6.00

4.5

4.5 6.0

3

3

3

3

4

4

3.5 3.0

6.0 4.0

2.0

5

5 2.4

5.0 6.0

3.01.5

6

6

2.5 5.0

6.0 3.01.5

3.5 6.0

5.0 2.0

2.0 6.0

5.0 2.0

7 7

8 8

9

9 2.0

7.0

5.0 5.6

SU PR

A FETE TER

EN S

U P

R A

FA TA

TER EN

( conform C

U , C

.F. vechi) 53542 m

p TER

EN R

ETR O

C ED

AT C

F 443120; N R

. TO P. 443120

2381m p

TER EN

IN STU

D IU

(conform C

.F. A C

TU A

LIZA TE)

51161m p

IN D

IC I U

R B

A N

ISTIC I:

P.O .T.= 50%

C .U

.T.= 1,5 H

m ax TR

IB U

N A

=15m H

m ax B

A ZIN

IN O

T (A C

O PER

IT) = 12m

N O

TA : IN

O R

IEN TA

R EA

O B

IEC TIVELO

R , P.O

.T. SI C .U

.T. SE R ESPEC

TA PR

EVED ER

ILE C U

PR IN

SE H G

525/1996

SU PR

A FETE D

E C A

LC U

L EXISTEN

T PR

O PU

S m

p %

m p

%

TER EN

51161m p

100% 51161m

p 100%

ZO N

A SPA

TIU VER

D E

9639m p

18,84% 15348,3 m

p 30 %

ZO N

A PEN

TR U

A LEI D

R U

M U

R I SI PA

R C

A JE

5959m p

11,64% 10232,2 m

p 20 %

ZO N

A A

M EN

A JA

R I SPO

R TIVE

4700m p

9,19% 25580,5 m

p 50 %

TER EN

VIR A

N 30863m

p 60,33%

- -

Atasament: apa_canal_C._Buziasului.pdf

89.23

100ST

89.43

101OR

200ST

89.65

300ST

400ST

88.95

500ST

89.04

600ST

89.03

700ST

88.79

89.31

89.43 89.34

89.44

89.53

89.46

89.33

89.23

89.37 89.52

89.58

89.51

89.48

89.38

89.35

89.22

89.33 89.35

89.40

89.32

89.02

88.48

88.9589.13

89.16

89.00

89.31

89.27

89.25 89.30

89.27

89.13 89.17

89.23

89.18

89.18

89.26

89.20 89.16

89.10

89.08

89.09

88.59

89.35

89.19

88.97

88.85 89.13

89.29 89.32

89.37

89.37 89.29

89.17

88.95

89.22

89.24

89.40

89.48

89.42 89.37

89.34

89.38

89.48

89.59

89.68

89.58 89.1689.53

89.7389.79 89.77

89.75

89.75 89.57

89.4389.44 89.47

89.48

89.4289.44

89.40

89.32 89.36

89.32

89.34 89.41

88.71

87.43

88.92 88.97

88.54 88.4988.4988.37

88.20

88.18 88.39

88.17 88.45

88.55 88.44 88.29

88.15

88.45

88.48

88.37

88.57

88.75

88.79

88.73

88.84 88.87

88.82 88.88

88.83

88.86

88.66 88.37

88.54

88.54

88.92

88.85

89.00

88.86

88.75

89.30

88.80

88.92

88.99

89.20

89.02

89.02

88.91

88.84

88.91

88.73

88.64

88.54 88.68 88.57

88.71

88.81

89.00

88.67

89.01

88.58

88.89

88.84

88.70

88.75

88.76

88.75

88.68

88.72

88.6788.82 88.71

88.63 88.7288.74

88.76

88.69

88.87 88.93

88.9188.93

89.38

89.40 89.62

89.85 89.88

89.68

89.60

89.76

89.41

89.12

89.13

89.92 89.21

89.16 89.79

89.5389.5589.43

89.36 89.57 89.48 89.49

89.51 89.63

89.54

89.16 89.19

89.3189.19

89.16

89.1789.21

89.95

89.64

88.58

88.65 88.73

88.8188.8188.70 88.77

88.78 88.62

88.75

88.85 88.90

88.90

88.86

88.86

88.55

88.48

88.49

88.71

88.43

89.40 89.00 89.52

89.50

89.41

89.39

89.34

89.44

89.71 88.91

88.97 89.72

89.13

89.19

89.30

89.47

89.25

90.53 89.00

92.3792.60

92.7892.61

92.8192.87

89.37

89.17

89.21

89.1993.36 93.50

93.63 93.45

89.67

89.40

89.99

93.0392.98

89.44

92.73 92.55

91.19

89.16

90.8890.56

90.11 90.25

88.84

88.8288.87

88.73

88.88

88.77

89.01

89.16

89.46

88.90

88.99

88.9389.02

88.85

88.84

88.8288.92

88.86 88.70

88.76

88.7388.72

88.83

88.75 88.76

88.71

88.80 88.78

88.7288.94

88.74

88.75

88.73

88.72

88.66

88.65 88.57

88.69 88.67

88.57 88.5688.72

88.64

88.67 88.58

88.74

88.8588.85 88.86

88.62

88.59

88.5388.6888.58

88.66

88.5888.57 88.69

89.10

89.04

89.13

4

0

2

4

0

3

S T

R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

S

T

R

.

R

E

C

O

L

T

E

I

S

T R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

ADMINISTRATOR

88.68

88.25

88.21

88.25

88.41

88.14

88.36

88.71

88.52

89.13

89.66

89.32

89.23

89.45

88.25

89.48

89.59

89.67

89.72

89.55

89.55

89.38

89.50

89.35

89.02

88.36

88.56

88.14

88.43

88.07

88.5 5

89.50

88.66

90.25

89.81

89.77

90.07

89.72

89.65

89.64

89.66

89.93

90.25

90.11

89.95

89.64

89.48

89.27

89.53

89.72

89.69

89.26

88.87

88.76

88.34

88.43 88.86

89.06

89.22

88.45

88.38

89.07

89.61

89.53

89.42

89.47

88.19

88.30

88.89

89.99

89.81

89.52

88.83

88.86

88.82 88.48

89.26

89.00

88.59

89.07

88.80

88.95

89.44

89.32

89.91

89.67

89.35

89.24

89.00

89.36

89.81

90.05

89.04

89.28

89.55

89.44

89.53

88.92

88.98

88.68 89.20

88.57

89.19

89.21

89.65

89.21

89.17

89.48

89.35

89.12

89.66

89.36

89.23

89.12

88.93

89.05

89.43

89.57

88.71

88.53

88.83

88.90

88.97

89.63

89.32 89.17

89.36

89.46

88.99

88.98 88.98

Bl.F4

Bl.F2

Bl.F2

89.34

89.48

88.91

89.27

89.37 89.3389.36

89.28

89.37

89.49 89.44 89.40

89.43

89.24 89.06

89.19

89.48

89.53

89.48 89.36

89.35

89.15

89.41

89.28 89.15

89.18

89.39

89.05

88.90

88.89

88.95 88.97

89.03

88.97

89.00

88.91

88.91

88.91 88.94

88.90

88.94 88.94

88.89

88.89

88.92

89.04

88.9788.95 88.95

88.94

88.92

88.92

88.94 89.01

89.06 89.08

88.95

89.01 88.96

89.01 89.05

89.12 89.25

89.24

89.28 89.28

89.45

89.25

89.36

89.40 89.35

89.36

89.33

89.13

88.99 89.03

89.28

89.32

89.35

87.70 89.07

89.19 89.2088.9288.88

88.4588.84

88.96 89.10

89.16

89.16

89.07

89.04 89.00

88.84 88.8888.76

88.86

88.98

88.99

89.03

88.97

89.04

89.04

88.90

88.90

88.96

89.01 88.95

88.92

88.83

88.94

88.97

88.91

88.99

89.03

88.99

89.05

89.25 89.24

89.12

89.10

89.24

89.27

89.02

89.00

89.00

88.97

88.94

88.85

88.92

88.89

89.01

88.98

89.01

88.95

88.99

88.95

88.90

88.82

88.78

88.99

89.2489.50

89.59 90.87

88.99

89.07 88.83

88.88

89.02 89.07

89.19 89.16

89.06 89.04

89.22

89.28 91.80

90.17

90.19

91.76

89.96 89.42

89.96 89.96

89.02 88.93

88.95 90.06

89.31 90.30

88.87

88.98

88.93

V

e

s

t

i

a

r

e

T

r

i

b

u

n

a

T

r

i b

u

n

a

C

o

p

e

r

t

i

n

a

P

l

a

t

f

d

e

b

e

t

o

n

88.96

89.08

88.92

94.08

89.08

90.44

89.0389.02 90.61

88.95

88.95 88.95

88.92 90.00

90.10

S=18000mp

Asociatia Sportiva Autoturisme

3

desenat:

1

2

S

T

R

.

A

T

A

N

A

S

I

E

M

A

R

I

A

N

M

A

R

I

E

N

E

S

C

U

4

4

A

3

2

7

3

0

3

A

3

1

2

4

2

2

5

A

5

1

2

1

0

8

A

2

2

2

0

1

8

1

6

1

4

2

8

2

6

2

4

1

2

4

2

0

8

6

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

D

.

C

O

C

E

A

2

7

3

0

S

T

R

.

N

I

C

O

L

A

E

D

.

C

O

C

E

A

2

S

T

R

.

R

E

C

O

L

T

E

I

6

A

1

6

Cp

8

1

2

1

0

1

4

1

3

5

6

7

S

T

R

.

A

T

O

M

U

L

U

I

TEREN DE SPORT

ACOPERIT CU BALON

S T

R

. L E

G

U

M

I C

U

L T

U

R

I I

2

4

2

2

S

T

R

.

A

R

I

N

U

L

U

I

1 8

2

0

S

T

R

.

A

N

T

O

N

G

O

L

O

P

E

N

T

I

A

1 6

1 4

1 0

- 1

2

4 A

1

9

.

0

3

3

.

7

1

6

.

5

1

3

.

6

3

8

.

8

2

7

.

9

1

.

6

2

3

. 7

6

7

.

3

5

3

. 8

2

7

.

8

4

1

.

6

6

.

3

5

.

1

5

.

0

6

.

5

9

.

6

2

0

8

.

6

1

8

.

0

1

3

. 8

0

. 1

8

. 2

7

. 9

5

9

. 5

7 9 . 8

4 0 . 0

5 7 . 1

8

0

.

1

1

0

7

.

7

1

0

6

.

7

1654mp

29028/2

P

A

R

C

A

R

E

3

L

O

C

U

R

I

A

U

T

O

C

A

R

1

5

.

0

P

A

R

C

A

R

E

1

4

l

o

c

u

r

i

P

A

R

C

A

R

E

1

6

l

o

c

u

r

i

P

A

R

C

A

R

E

3

3

l

o

c

u

r

i

Smas= 17906 mp

Scf= 17906 mp

PARCARE

58 locuri

TEREN RUGBY

PROPUS

4

.

8

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI

DOCUMENTATII DE URBANISM

TERENUL VA FI SUBIECTUL ALTEI

DOCUMENTATII DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONA SPORTIVA SI AGREMENT"

CALEA BUZIASULUI

(

S

T

R

.

M

E

T

A

L

U

R

G

I

E

I

)

S

T

R

.

A

T

O

M

U

L

U

I

I

N

T

R

.

N

E

P

T

U

N

(

S

I

D

E

R

U

R

G

I

E

I

)

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

TEREN TENIS

GRADINITA

Plan de incadarare in zona scara 1:10000

(

S

T

R

.

M

E

T

A

L

U

R

G

I

E

I

)

C.F. nr. 401108

C.F. nr. 433317

TEREN TENIS

TEREN TENIS

B

a

n

c

a

d

e

r

e

z

e

r

v

e

P

A

R

C

A

R

E

2 3 L

O

C

U

R

I

Stadion Ripensia

P

A

R

C

A

R

E

1

0

l

o

c

u

r

i

PARCARE

93 locuri

P

A

R

C

A

R

E

3

4

l

o

c

u

r

i

A

C

C

E

S

A

U

T

O

P

A

R

C

A

R

E

A

C

C

E

S

A

U

T

O

P

A

R

C

A

R

E

29

36

27

9

.

6

3

.

0

6

.

0

4

.

5

4

. 5

6

. 0

0

4

. 5

2

. 3

2

.

3

3

.

0

2

.

5

6

.

0

6

.

0

2

.

5

R

6

.

0

R

6

.

0

R

6

.

0

R

6

. 0

3

. 0

3

. 0

3

. 0

2 5 . 0

3

. 0

3

. 1

A

L I N

I A

M

E

N

T B

A

Z I N

I N

O

T 3 m

1 2 . 0

3 5 . 0

1 0 . 0

3 .0

2 .0

5 .0

2 . 3

Acces

auto

3 . 5

P A

R

C

A

R

E 1 2 L

O

C

U

R

I

R

3

.

0

R

3

.

0

Top 401108

TEREN RUGBY

PROPUS

1

1

1

. 0

1

2

3

. 0

6

. 0

6

8

. 0

6

. 0

6

. 1

6

. 0

6

. 1

1

3

5

. 2

6

8

. 0

6

. 1

6

. 0

9

2

. 2

1

1

9

. 2

6

. 0

6

. 0

3

. 0

1

3

. 5

TRIBUNA

PROPUSA

TRIBUNA

PROPUSA

A

L

I

N

I

A

M

E

N

T

1 3 .0

5 .0

3

.

0

CF 443120; nr. top. 443120

Top. 29034

top 433317

1

1

2

2

3

.

0

1

2

.

5

6

.

0

4

.

0

2

.

0

4

. 5

6

. 0

0

4

. 5

4

.

5

6

.

0

3

3

3

3

4

4

3

.

5

3

.

0

6

.

0

4

.

0

2

.

0

5

5

2

.

4

5

.

0

6

.

0

3

.

0

1

.

5

6

6

2

.

5

5

.

0

6

.

0

3

.

0

1

.

5

3 . 5

6 . 0

5 . 0

2 . 0

2 . 0

6 . 0

5 . 0

2 . 0

7

7

8

8

9

9

2

.

0

7

.

0

5

.

0

5

.

6

LEGENDA A

CM

Conducta apa potabila Conducta canalizare menajera

CP

BR

CV Camin de vizitare Bazin de retentie

Conducta canalizare pluviala

SH Separator de hidrocarburi He Hidrant exterior CR Camin de racord CA Camin apometru cvm Camin de vizitare menajer cvp Camin de vizitare ape pluviale cvph Camin de vizitare ape pluviale cu hidrocarburi

CPh Conducta canalizare apa pluviala cu hidrocarburi

GS Gura de scurgere

SH

A

A

A

A

A

A

A

CA

C

M

C

M

C

M

C M

C M

C M

C

M

C

M

C M

C M

C P

C P

C P

cvph

cvph

cvp

cvp

cvm CR

rigola

rigola

rigola

h

h

h h

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

cvph

cvph

cvph

cvp

h

h

cvph

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

h

h

h

h

C M

Racord de canalizare apa uzata menajera, din PVC 250mm

TIMISOARA

Timisoara, CF 401108; 407174, 433317 jud. Timis

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 1

Nr. UR2016-017794/29.11.2016 SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului”, CF

nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-017794/25.11.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 10/ 29.09.2016; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3699 din 14.09.2015 prelungit

pana la 13.09.2017, precum si Decizia de încadrare Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 66 din 05.09.2016;

Documentaţia PUZ “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului” CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, beneficiar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, proiectant S.C. ATELIER RGS S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna noiembrie 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizată prin afişarea pe site-ul Primariei Municipiului Timişoara în data de 17.12.2015, a Raportul informarii şi consultării publicului cu nr. RU2015 - 00584/ 17.12.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ “ Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului” CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului” CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara este elaborat de proiectantul S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L., proiect nr. 233A/2015, la cererea beneficiarului MUNICIPIUL TIMIŞOARA.

Terenul studiat în cadrul documentatiei PUZ „Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului” CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, este situat în partea sud - est a oraşului, in U.T.R. 71, este delimitat: la nord de strada Recoltei, la est de strada Atanasie Marian Marinescu, la sud de strada N.D. Cocea, , strada Legumiculturii la vest - inclusă în terenul studiat.

Terenul studiat este cuprins în PUZ “Calea Urseni – Calea Buziaşului” aprobat prin HCL 50/1999 – Zona LMru – subzonă exclusiv rezidenţială cu clădiri de tip urban.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 2

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului” CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 51.161 mp, este înscris în:

- CF nr. 407174 Timişoara, nr. cad. 407174, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 15.255 mp (nr. CF vechi: 51509, nr. topografic: 29034), domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara; - CF nr. 401108 Timişoara, nr. cad. 401108, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 17.906 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara (nr. CF vechi: 51510, nr. topografic: 29035/1); - CF nr. 433317 Timişoara str. Recoltei nr. 1, nr. cad. 433317, teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 18.000 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara cu drept de administrare în favoarea Clubului Sportiv Autoturisme (nr. CF vechi: 65778, nr. topografic 29035/2).

Prin Planul Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului”, CF nr.

407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, se doreşte dezvoltarea infrastructurii sportive şi de agrement, obiectiv de utilitate publică, prin introducerea în arealul studiat a unui teren de rugby prevăzut cu o capacitate de 5000 locuri în tribune, a unei baze sportive de înot compusă din bazin de înot acoperit şi bazin de înot în aer liber şi amenajarea spaţiului neconstruit ca spaţiu verde amenajat cu stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea priorităţilor, a permisivităţilor şi a restricţiilor care se impun.

Accesul auto şi pietonal se va asigura, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-

000929/31.03.2016. Obtinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare

necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime maxim = S+P+4E H max = S+P+4E – tribuna principală teren rugby  H cornişă = 15m H max = S+P+3E – bazin de înot  H cornişă = 12m Zonă sport şi agrement POT max = 50% CUT max = 1,5 Spaţii verzi şi plantate - min 30% din suprafaţa terenului, conform Deciziei de încadrare nr.

66/05.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 3

Planul Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea

Buziaşului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, având ca beneficiar Municipiul Timisoara, domeniul public, întocmit conform proiectului nr. proiect nr. 233A-2015, realizat de S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - regimul de înălţime de max. H max = S+P+4E – tribuna principală teren rugby, H cornişă = 15m - regimul de înălţime de max. H max = S+P+3E – bazin de înot (acoperit), H cornişă = 12m - POT max = 50%, CUT max = 1,5 - acces auto conform Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000929/31.03.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi si plantate - min 30% din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 66/05.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 51.161 mp, este înscris în: - CF nr. 407174 Timişoara, nr. cad. 407174, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 15.255 mp (nr. CF vechi: 51509, nr. topografic: 29034), domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara; - CF nr. 401108 Timişoara, nr. cad. 401108, teren intravilan, arabil, în suprafaţă de 17.906 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara (nr. CF vechi: 51510, nr. topografic: 29035/1); - CF nr. 433317 Timişoara str. Recoltei nr. 1, nr. cad. 433317, teren intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 18.000 mp, domeniul public, proprietar Municipiul Timişoara cu drept de administrare în favoarea Clubului Sportiv Autoturisme (nr. CF vechi: 65778, nr. topografic 29035/2).

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului”, CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Pentru ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina Popa

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU Red/Dact – S.P.