keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 561/12.11.2019 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU EXPOZIŢIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 561/12.11.2019
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU EXPOZIŢIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT2019-006270/ 07.11.2019 -a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Având în vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-006270/07.11.2019- al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
     Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 006270/08.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2019 - 006270/07.11.2019;
     Având în vedere avizul  Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
     Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, modificată;
     Având în vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
     În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2)  lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
     În conformitate cu prevederile art. 139, alin.(1) şi alin.(3)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul privind realizarea PUZ ILSA II, ZONA MIXTA-LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE, conform Certificatului de Urbanism nr.2802 din 12.07.2018, potrivit  Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Acest acord nu trebuie să condiţioneze şi/sau influenţeze obţinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism. Celelalte instituţii şi autoritaţi publice şi private nu se pot prevala de acest acord în îndeplinirea atribuţilor legale şi emiterea acordurilor sau avizelor solicitate.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Take Project SRL.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
         - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
         - Primarului Municipiului Timişoara;
         - Direcţiei Urbanism;
         - Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
         - Direcţiei Economice;
         - Direcţiei de Mediu;
         - Direcţiei Dezvoltare;
         - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
         - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
         - Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
         - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
         - Biroului Audit;
         - Biroului Managementul Calităţii;
         - Corpului de  Control şi Antifraudă al Primarului;
         - S.C. Take Project SRL;
         - Mass-media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_raport.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2019-006270/ 07.11.2019 EXPUNERE DE MOTIVE, Privind acordul Consiliului Local at Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE 1.Descrierea situației actuale Subscrisa TAKE PROJECT SRL, având sediul în Timişoara, B-dul Take Ionescu, nr.46C, parter, ap.P1, a solicitat acordul Municipiului Timişoara, proprietar al imobilului situat în Timişoara, B-dul Take Ionescu, nr.56-58 înscris în CF nr.443018 Timişoara, nr.top.443018, în calitate de vecin, asupra realizării proiectului nr.165/2018-PUZ ILSA II, ZONA MIXTA-LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE 2.Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin HCLMT nr.395/25.07.2019, s-a retras dreptul de administrare a Societăţii de Transport Public Timişoara SA asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str.Take Ionescu nr.56, teren înscris în CF nr.443018-Timişoara, nr.top.443018, proprietar Municipiul Timişoara-domeniu public . Drept urmare, investiția are ca obiectiv realizarea unui ansamblu compus din locuinţe colective, spațiu expozițional, servicii, birouri şi parcaje, ca extindere a PUZ-ului aprobat prin HCL 246/2017, cu titlul „Zona ILSA Timişoara”.Terenul este situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe B-dul take Ionescu, nr.46B. Propunerea făcută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone.Apectul şi funcţionarea zonei se vor înbunătăți odată cu realizarea obiectivului propus. 3.Concluzii Consider oportun inițierea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARK E DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ Rr m :

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2019-006270/ 07.11.2019 RAPORT DE SPECIALITATE, privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE Prin adresa nr.CT2019/006270 din 03.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, subscrisa TAKE PROJECT SRL prin doamna Szitar Adina a solicitat acordul Municipiului Timişoara, în calitate de vecin, proprietar al imobilului situat în Timişoara, b-dul Take Ionescu, nr.56-58, înscris în CF nr.443018-Timişoara, nr.cad.443018 referitor la PUZ ILSA Il, ZONA MIXTĂ-LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE . Având în vedere adresa nr.R8284 din 07.06.2019, prin care Arhitectul Şef al Consiliului Judeţean Timiş cere stabilirea unor reguli clare privind modul de amplasare a construcţiilor pe parcelă şi având în vedere regimul de înălțime propus, se vor asigura retrageri de 1/2 din H cornişă/atic faţă de limitele laterale ale parcelei sau se va prezenta acordul vecinilor . Având în vedere adresa nr.UR2018-015298/11.10.2018, a Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se cere completarea documentaţiei cu acordul STPT, în vederea realizarii PUZ. Prin HCLMT nr.395/25.07.2019, s-a retras dreptul de administrare a Societăţii de Transport Public Timişoara SA asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str.Take Ionescu nr.56, teren înscris în CF nr.443018-Timişoara, nr.top.443018, proprietar Municipiul Timişoara-domeniu public, Investiţia are ca obiectiv realizarea unui ansamblu compus din locuințe colective, spațiu expozițional, servicii, birouri şi parcaje, ca extindere a PUZ-ului aprobat prin HCL 246/2017, cu titlul „Zona ILSA Timişoara”.Terenul este situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe B-dul take Ionescu, nr.46B, Investiţia are ca obiectiv inclusiv racordarea clădirilor la sistemul edilitar' adiacent amplasamentului(rețeaua de electricitate, reţea apă-canal, gaz). În Planul Urbanistic General, terenul este încadrat UTR 28 şi are ca funcțiune unitate industrială, Acesta a făcut parte din incinta fostei fabrici de prelucrare a lânii ILSA. Zona din care face parte amplasamentul propus are un mare potențial imobliar, datorat apropierii de centrul istoric şi dezvoltării recente de pe parcela învecinată, ansamblul 1ISHO. Pentru parcela în cauză, cuprinsă în PUZ-ul aprobat pra HCL 188/2003, s-a reglementat funcțiunea rezidențială cu dotări complementare locuirii, cu indici maximi POT 40% si CUT 3,2 pentru parcela din CF 432250, respectiv CUT 2,4 pentru parcela din CF 432252. Regimul de înălțime aprobat prin PUZ este de S+P+7E pentru parcela din CF 432250 şi S+P-+4E pentru parcela din CE 432232. Prin PUZ-ul aprobat prin HCL 246/2017, se reglementează funcțiunea mixtă cu regim maxim de înalțime 2S+P+20E+Etaj tehnic . Prin PUZ-ul propus se reglementează modul de utilizare al terenului, regimul maxim de înălțime, funcțiunea, amplasarea şi conformarea contrucţiilor în zona reglementată.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare emiterea unei hotărâri privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra realizării PUZ ILSA II, ZONĂ MIXTĂ- LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚIU EXPOZIȚIONAL, SERVICII, BIROURI ŞI PARCAJE. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec Florin Răvăşilă ÎNTOCMIT, Dunmitraşcți] Viorel

ANGELA GE NR 56] Ida LIMITE / ACCESE (bb) Limita zona rogiomoniata Limite cadastrale Limita de construibilitate/ retrageri Acces auto si pietonal existent Zona de protectie monument istoric ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA Zona verde existenta Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, P-P+2 Zona pentru locuinte cu functiuni complementare, peste P+2 Zona institutii si servicii publice Zona circulatie rutiera si construciii aferente Drumuri existente Zona lociinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici Zona verde, aprobata prin PUZ existent Zona mixta: locuire, depozitare, servicii Cladiri existente ZONIFICARE FUNCTIONALA PROPUSA Zona mixta: locuinte colective, birouri, servicii, spatiu expozitional si parcaje d Zona locuinte colective cu functiuni complementare Zona verde, min. 10% E Zona rezervata pentru drum de acces "a INI P.O.T.maxim = 50% C.U.T.maxim = 3,2 Regim maxim de inaltime: 2S+P+29E+Et Inaltime maxima a cladirilor - 115,00 m Inaltime maxima cornisa - 105,00 m Zona construibila BILANT TERITORIAL EXISTENT. PROPUS mp. 2 mp % Terenul studiat 13013 | 100%, 13013 | 100% Zona mixta: locuinte colective, servicii, birouri, spatiu expozitlonal si parcaje ” - |11327,80| 87,05% Zona cai de circulatie, autorpietonala - strazi - - | 383,90 | 205% Zona verdo (ln interiorul parcelei) - - | 1 301,30 | 10,00% ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, BIROURI, SPATIU EXPOZITIONAL SI PARCAJE PROPUS mp % 11327,80 100% Suprafata zona mixta: focuinte colective, servicii, birouri, spatiti expozitional si parcaje Zona ocupata de cladiri max. 5 663,90 |îmax. 50% Zona alei, lerase, accose auto/ pietonale, locuri de parcare (in interiorul parcelei) Spatiu de utiltale putica, Zona verde, amenajări plsagere , II (in interiorul parcetel) min, 1 132,80 | min. 10% cca. 4 531,10 | cca. 40% PROIECTANT [BENEFICIARE [DESENAT: [ar Crisan [SC TAKE PROJECT SA. [Timisoara, str. Take Ionescu, nr, 46C, ap, P,1 PROIECTAT: ___țarh. Dai Muntoarul| f [CL 35002233, . S.C. Atelier21 S.RL. lei II [COORDONATOR ]arf. Petrisor Agel [SER PROEOT: _ Adina Szitar Splatut Tudor Vladimirescu, NR. PROIECT: FAZA PROIECT: Nr. 6, Ap.6, Timisoara, DENUMIRE PROIECT: 265/2018 PUZ RO 17150898 PUZILSA TI i adnaBatelter2t.ro, Zona mixta- locuinte colective, spatiu DENUMRE PLANS tel. 0722.718.802 expozitional, servicii, birouri si parcaje | PLAN REGLEMENTARI URBANIS TIC si