keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/14.09.1999 privind cumpărarea a 2 (două) construcţii denumite cămine ,situate in strada Polonă nr.2

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 238/14.09.1999
privind cumpărarea a 2 (două) construcţii denumite cămine ,situate in strada Polonă nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-12965/13.09.1999 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.105/1999 Cap.96.02.04 - cheltuieli din fondul pentru locuinţe, poziţia C -Dotări;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 2
(două) construcţii denumite "căminul 5" şi "căminul 6", situate în Timişoara,
strada Polonă nr.2, inscrise în C.F. nr.2681 cu nr.top. 1057-1063/34-35,
1064-1071, 1076/1- 2/2/2, şi C.F. nr.2682 cu nr. top. 1057-1063/34-36,
1064-1071, 1076/1-2/2/2, în suprafaţă totală de 1368 mp., la preţul de 670.000
lei/mp./suprafaţă desfăşurată inclusiv 22% TVA.
Preţul de achiziţie este de 916.560.000 lei şi va fi suportat din bugetul
local Cap. 96.02.04 - cheltuieli din fondul de locuinţe, poz.C - dotări
independente.
Valoarea de achiziţie a fost stabilită urmare a raportului de evaluare
nr.SCO99-12919/13.09.1999 întocmit de experţi din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara, care se anexează.
Termenul de achitare al preţului este data de ____________.

Art.2: Constructiile achiziţionate de către Primăria Municipiului Timişoara,
vor fi reabilitate ca locuinţe sociale in limita fondurilor alocate şi
repartizate ca atare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza