keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 236/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-6517/27.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
A văn d în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie " Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45 A, Timisoara, conform Proiectului nr.P190/2007, intocmit de SC "EURO ARHITECT" SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12 luni, cu finanţare din bugetul local 2008.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2008-6517/27.03.2008 REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE " la Grădiniţa PS nr. 1, str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara.

Grădiniţa nr. PS 1 este situată în Timişoara , str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara unde îşi desfăşoară activitatea copii cu program saptaminal care cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.

Având în vedere că grădiniţa este amplasată într-o zonă centrala unde sunt mulţi copii preşcolari iar capacitatea grădiniţei este insuficentă fapt pentru care s-a intocmit pezentul studiul de fezabilitate pentru realizarea unei mansarde peste construcţia existenta. Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcţie in regim S+ P+1E + M cu o suprafaţă construită de 467,60 mp . Construcţia existenta este formata dintrun corp de cladire S+P+1E care au săli de clasă, grupuri sanitare, vestiare, holuri si casa scarii care va fi mansardata. La mansardă se propune să se construiască incaperi cu aceleasi functiuni. Accesul copiilor in grădiniţă se va face din exterior iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniţei prelungindu-se casa scarii, rezultînd astfel o compartimentare a spatiilor mult mai judicioasa, precum si cresterea numarului de locuri pentru copii. Având în vedere studiul de fezabilitate pr. nr. 190/2007 întocmit de către S.C. ”EURO ARHITECT” S.R.L. si pus la dispozitia Primariei Municipiului Timisoara de catre Gradinita PS 1. Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 65.02.03.01 – Invatamint pescolar - Lucrări noi .

Eşalonarea investiţiei : 2008-2009 Durata de realizare a investiţiei: 12 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE " la Grădiniţa PS nr. 1, str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara în valoare de 1.118.137,00 lei întocmit de S.C. ”EURO ARHITECT” S.R.L. cu principalii indicatori tehnico- economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009. 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării

studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma INTOCMIT, Sing. Pauliean Gama

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXA LA REFERATUL NR.:Sc.2008-6517/27.03.2008 Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "MANSARDARE" la Grădiniţa PS

nr. 1 , str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara. DEVIZUL GENERAL 4.2 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 95.245,00 LEI 4.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 887.134,00 LEI 4.7 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 135.758,00 LEI TOTAL CU TVA 1.118.137,00 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI Valoare de investiţie este de 1.118.137,00 LEI Eşalonarea investiţiei : Proiectare –2008 Execuţie –2008- 2009 durata de realizare a investiţiei :12 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma INTOCMIT, Sing. Pauliean Gama