keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/05.04.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL prin împuternicit Ţerovan Nicolae Cristian

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 131/05.04.2016
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL prin împuternicit Ţerovan Nicolae Cristian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2015-007051 din 08.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2015-007051 din 29.10.2015, depusă de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL cu sediul în Timişoara, str. Aurelia Fătu Răduţu nr.16, birou 2, ap.1 referitoare la renunţarea la întreg dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile:
- imobil înscris în C.F. nr.441593 Timişoara, cu nr. cad. 441593, constând în teren intravilan în suprafaţă de 5900mp (teren intravilan pentru căi de comunicare), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
- imobil înscris în C.F. nr.441773 Timişoara, cu nr. cad. 441773, constând în teren intravilan în suprafaţă de 50mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
- imobil înscris în C.F. nr.441775 Timişoara, cu nr. cad. 441775, constând în teren intravilan în suprafaţă de 134mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
Conform PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 şi Hotărârea Consiliului Local nr.269/02.06.2015 imobilele cu nr.cad.441773 şi nr.cad. 441775 au destinaţia de curţi construcţii;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.441593-Timişoara, C.F. nr.441773 Timişoara şi C.F. nr.441775 Timişoara a fost înscris Actul notarial nr. 5598 din 21.10.2015, emis de Românu Remus;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local".
În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.441593 Timişoara, cu nr. cad. 441593, constând în teren intravilan în suprafaţă de 5900 mp (teren intravilan pentru căi de comunicare), imobilul înscris în C.F. nr.441773 Timişoara, cu nr. cad. 441773, constând în teren intravilan în suprafaţă de 50mp (curţi construcţii) şi imobilul înscris în C.F. nr.441775 Timişoara, cu nr. cad. 441775, constând în teren intravilan în suprafaţă de 134mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în municipiul Timişoara judeţul Timiş, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenurilor menţionate la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de terenuri pentru drum şi curţi construcţii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Ecomomică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL cu sediul în Timişoara, str. Aurelia Fătu Răduţu nr.16, birou 2, ap.1;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_TEROVAN.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU NR. CT2015-007051 din 08.02.2016

REFERAT privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face

obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL prin împuternicit

Ţerovan Nicolae Cristian Având în vedere adresa nr. CT2015-007051 din 29.10.2015, depusă de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL cu sediul în Timişoara, str. Aurelia Fătu Răduţu nr.16, birou 2, ap.1 referitoare la renunţarea la întreg dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile : - imobil înscris în C.F. nr.441593 Timişoara, cu nr. cad. 441593, constând în teren intravilan în suprafaţă de 5900mp (teren intravilan pentru căi de comunicare), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; - imobil înscris în C.F. nr.441773 Timişoara, cu nr. cad. 441773, constând în teren intravilan în suprafaţă de 50mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; - imobil înscris în C.F. nr.441775 Timişoara, cu nr. cad. 441775, constând în teren intravilan în suprafaţă de 134mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; Conform PUZ aprobat cu HCLMT nr.221/08.05.2015 şi HCLMT nr.269/02.06.2015 imobilele cu nr.cad.441773 şi nr.cad. 441775, au destinaţia de curţi construcţii;

Având în vedere, Declaraţia autentificată sub nr.5598 din 21.10.2015, de către Notar Public Românu Remus, prin care proprietarii imobilului-teren, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren menţionat mai sus, nu este grevat de sarcini sau servituţi;

Având în vedere Documentaţia tehnică de dezmembrare teren pentru imobilul cu nr. cad.441628 înscris în C.F. nr.441628 Timişoara întocmită de WEST CAD SRL; În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.441593- Timişoara, C.F. nr.441773 Timişoara şi C.F. nr.441775 Timişoara a fost înscris Actul notarial nr. 5598 din 21.10.2015, emis de Românu Remus; În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM : Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului- teren înscris în C.F. nr.441593 Timişoara, cu nr. cad. 441593, constând în teren intravilan în suprafaţă de 5900mp (teren intravilan pentru căi de comunicare), imobilul înscris în C.F. nr.441773 Timişoara, cu nr. cad. 441773, constând în teren intravilan în suprafaţă de 50mp (curţi construcţii) şi imobilul înscris în C.F. nr.441775 Timişoara, cu nr. cad. 441775, constând în teren intravilan în suprafaţă de 134mp (curţi construcţii), având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara jud. Timiş, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL şi totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de terenuri pentru drum şi curţi construcţii. ADMINISTRATOR PUBLIC PT.SECRETAR Sorin Drăgoi Simona Drăgoi PT.DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Laura Koszegi ŞEF SERVICIU TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU Doina Purdea ÎNTOCMIT Mircea Hărăbor

Consilier juridic Cod FO 53-01, ver.2