keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/28.04.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 192/28.04.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 8446/24.04.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008;
Având în vedere Adresa nr. 440857/11.12.2008 de la Ministerul Economiei şi Finanţelor din România (Direcţia Generală de Trezorie şi Datorie Publică);
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 37/31.03.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit.( b), alin. 4, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Infrastructură Comunală, Faza II" în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.171/2008. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, conform Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, România şi Municipiul Timişoara, în valoare de 43.239,12 mii Lei, respectiv 10.055,609 mii Euro (inclusiv TVA), elaborat de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L. Timişoara, cu Devizul General prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………..……..

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei" în mii lei/mii euro la cursul de 4,3 lei/euro

Valoare fără TVA TVA Valoare inclusiv TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro 1 2 3 4 5 6

PARTEA I Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 Amenajarea protectiei mediului şi aducerea la starea iniţială

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total capitol 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Total capitol 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Capitolul 3 –Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.3 Proiectare şi inginerie 2.710,084 630,252 514,916 3.225,000 750,000 3.5 Consultanţă 722,689 168,067 137,311 860,000 200,000 3.6 Audit 180,672 42,017 34,328 215,000 50,000 Total capitol 3 3.613,445 840,336 686,555 4.300,000 1.000,000 Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţii 30.104,193 7.000,975 5.719,797 35.823,990 8.331,160 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Total capitolul 4 30.104,193 7.000,975 5.719,797 35.823,990 8.331,160 Capitolul 5 – Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 981,658 228,293 186,515 1.168,174 271,668 5.1.1 Lucrări de construcţii 654,439 152,195 124,343 778,782 181,112 5.1.2 Cheltueli conexe organizării şantierului

327,219 76,098 62,172 389,391 90,556

5.2 Comision, taxe, cote legale, costul creditului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 1.636,097 380,488 310,859 1.946,956 452,780 Total capitolul 5 2.617,756 608,780 497,374 3.115,130 724,449 Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Total capitol 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Total General 36.335,395 8.450,092 6.903,725 43.239,119 10.055,609 Din care C+M 32.394,730 7.533,658 6.154,999 38.549,728 8.965,053

Director executiv Direcţia Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice Timişoara Nr. SC2009 – 8446/24.04.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Infrastructură Comunală, Faza II” în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei Municipiul Timişoara, atestat documentar în anul 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Peste 14.000 de clădiri formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă, oraşul fiind denumit atât de frumos “Mica Vienă”. Din nefericire, datorită vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. Începând cu anul 2005 municipalitatea timişoreană, beneficiind de asistenţă tehnică germană, a iniţiat Programul pentru Reabilitare Prudentă şi Revitalizare Economică a Cartierelor Istorice Fabric, Cetate şi Iosefin, program participativ prin care se doreşte încurajarea şi sprijinirea proprietarilor de clădiri istorice din aceste cartiere în reabilitarea clădirilor lor în conformitate cu standardele tehnice şi arhitecturale în domeniu. Reabilitarea acestor clădiri presupune cheltuieli financiare foarte mari, iar majoritatea proprietarilor şi a asociaţiilor de proprietari nu au mijloacele financiare necesare pentru realizarea măsurilor de reabilitare, fapt pentru care s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice.

Germania este unul din cei mai importanţi parteneri ai României în domeniul cooperării economice bilaterale. Începând cu 1991, România a beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă de aproximativ 177 milioane de euro, sprijin oferit de RFG în vederea integrării în UE.

Baza legală a acestei asistenţe o reprezintă ,,Acordul cadru privind colaborarea tehnică între România şi Republica Federală Germania”, semnat la 6 mai 1994, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 17 din 6 martie 1995, intrat în vigoare la 10 septembrie 1996.

Asistenţa acordată de Germania vizează crearea cadrului intern pentru economia de piaţă (combaterea inflaţiei, privatizarea, limitarea participării statului în economie, diminuarea deficitului bugetar, instituirea unui sistem eficient de impozitare, promovarea investiţiilor şi reducerea cheltuielilor pentru consum), precum şi adaptarea economiei ţărilor aflate în tranziţie la cerinţele pieţei internaţionale (convertibilitatea monetară, echilibru economic extern, competitivitate internaţională).

FP 53-01, Ver. 1 1

În temeiul acestui cadru, România încheie anual acorduri guvernamentale de colaborare financiară.

Prin Acordul între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind cooperarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2008, ratificat prin O.U.G. nr. 171/2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 802/28.11.2008, Guvernul Federal German oferă Guvernului României posibilitatea accesării de credite în valoarea totală de 3 milioane de euro cu scadenţă foarte lungă (scadenţă la 30 de ani, 10 ani perioada de graţie) şi dobândă foarte avantajoasă de 2% p.a. Articolul nr.1 al Acordului între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind cooperarea financiară pentru anul 2006, ratificat prin O.U.G. nr. 171/2008, prevede faptul că „Guvernul Republicii Federale Germania oferă Guvernului României sau altor beneficiari selecţionaţi în comun de cele două guverne, posibilitatea de a primi următoarele sume din partea Institutului de Credit pentu Reconstrucţie (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) din Frankfurt pe Main: 1. un împrumut în valoare de până la 3.000.000 EUR, cu scadenţa la 30 de ani, 10 ani perioadă de graţie, dobândă fixă de 2% p.a., precum şi o sumă de finanţare nerambursabilă de până la 2.000.000 Eur pentru proiectul „Infrastructura comunală, faza II” în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara”. Prin adresa nr. 440857/11.12.2008 Ministerul Economiei şi Finanţelor din România (Direcţia Generală de Trezorie şi Datorie Publică) ne-a comunicat faptul că „pentru demararea formalităţilor în vederea negocierii, semnării şi ratificării documentelor juridice ce vor guverna derularea împrumutului KfW ce are drept obiect finanţarea reabilitării monumentelor istorice din cartierele vechi ale Timişoarei, trebuie să ne puneţi la dispoziţie o copie după Avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări”. În urma contactării acestui Comitet, s-a decis faptul că, în vederea obţinerii avizului mai sus menţionat, trebuie prezentat un Studiu de Fezabilitate. În acest context, în urma procedurii legale, a fost atribuită elaborarea Studiului de fezabilitate către firma I.S.E. Performer Consult S.R.L, în baza contractului de prestări servicii nr. 29/16.02.2009. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

FP 53-01, Ver. 1 2

- aprobarea Studiului de Fezabilitate “Infrastructură Comunală, Faza II” în vederea renovării centrului istoric al oraşului Timişoara, conform OUG 171/2008. Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, conform Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, România şi Municipiul Timişoara, în valoare de 43.239,12 mii Lei, respectiv 10.055,609 mii Euro (inclusiv TVA), elaborat de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L. Timişoara, cu Devizul General prevăzut în Anexa la prezentul referat. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice Timişoara Arh. Monica Stampar

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Red. Cons. Claudia Bălulescu

FP 53-01, Ver. 1 3