keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 176/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9762/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extindere reţea de canalizare - str. Bobâlna-zona Pădurea Verde", potrivit proiectului P 03/06//2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul Alimentări cu apă" şi / sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_SF_Canal_str._Bobalna.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007-9762/27.04.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi pe strada Bobâlna-zona Pădurea Verde . Această deficienţă impune realizarea unei reţele de canalizare în acestă zonă.

Prin această investiţie se vor rezolva gravele probleme de mediu existente în acest moment în zonă: frecvente inundaţii,nivel freatic ridicat,evacuare ape menajere şi pluviale.Totodată se vor creea condiţii tehnice pentru canalizarea ulterioară a întregii zone.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere reţea de canalizare – str. Bobâlna- zona Pădurea Verde ” este estimată la 1.536.000 lei (cu TVA), respectiv 450.440 Euro .

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extindere reţea de canalizare – str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ” se va face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/06//2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : M.O ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_SF_Canal_str._Bobalna.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de canalizare – str. Bobâlna-zona Pădurea Verde ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.536.000 RON 450.440 EURO - construcţii-montaj : 1.370.428 RON 401.885 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei Anul I 870.000 / 800. 000 RON Anul II 666.000 / 570.428 RON

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate :

-canal L =425 m, D=500 mm tuburi PVC cu mufe L =575 m, D=400 mm tuburi PVC cu mufe -debit transportat Qmax =87,14 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU