keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara"

27.10.1998

Hotararea Consiliului Local 252/27.10.1998
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09812557/08.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g), (l), (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia
Timisoara, conform Proiectului nr.41119/080 intocmit de S.C. "IPROTIM" S.A,
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Cuaducereala indeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de
Transport Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. IPROTIM S.A.
Regiei Autonoma de Transport Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUTIU
Contrasemneaza