keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/12.06.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 156/12.06.2001
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 6211/20.04.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d) ,(f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Dublare linie troleibuz pe porţiunea Bd. Vasile Pârvan" în Municipiul Timişoara, în valoare de 3.857.443.000 lei.
Finanţarea se realizează din fondurile de investiţii ale Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI