keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 420/24.11.2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara

24.11.2009

Hotararea Consiliului Local 420/24.11.2009
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 -24741/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă, precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr. 91/15.10.2009 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si art. 63 alin. (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă revizuirea valorilor numerice prezentate în Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele şi criteriile de performanţă, precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care cuprinde valorile pentru obiectivele corespunzătoare anilor 2009 - 2012.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia de Drumuri si Transporturi si Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonoma de Transport Timisoara, .

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Resurse Umane;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA HCL NR. 149 A 24 MN + A. OBIECTIVE PRINCIPALE DE REALIZAT PENTRU PERIOADA 2009-2012 NR. OBIECTIVUL UM. | 2010 2011 2012 CRT. 1. | Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252 /27.10.1998, % 100% 445/03.10.2006 2. | Aldoilea sens de circulaţie linie de troleibuz pe By. % 100% Pârvan, HCL 156/12.06.2001 3. | Autobuze —30 buc % 100% 4. | Autocar—1 buc % 100% 5. | Achiziţii refugii călători pentru toate statiile de mijloace % 100% de transport 6. Muzeul de transport public de persoane % 100% 7. Responsabilitatea sociala parte integranta a sisternului de % 100% management integrat care se va implementa începand cu anul 2009 in cadrul regiei - Standardul SA 8000 :2008 8. | Prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în 100% perspectiva extinderii 9. | Analiza si cvaluarea personalului in cadrul regiei in % 100% vederea restructurarii si reorganizarii B. Obiective si criterii specifice de performanță Bl: CRITERII DE PERFORMANTA SPE IFICE Randamentul: (călători transportați / căl / km min. 8,5 minim 9 0.10 kilometru ) Pondere ture realizate : 2 (Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture % min 90 min 91 0.10 x planificate zilnic)x100 Ponderea km de transport urban realizaţi: 3 (Nr. km transp.urban realizați zilnic/ % min 90 min 91 Nr. km transp.urban programați zilnic)x 100 0.0600 Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul % 100 100 0.10 călător: (nr.petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr total petiţiiyx100 1

Gradul de curăţenie şi dezinfecție zilnică al mijl.de transport în comun: a 100 0.05 5 (nr. de autoveh.curate controlate la ieşire din A 100 depou /nr. autovehicule controlate) x 100 1 6 Viteza medie comercială la tramvaie km/h 15 13 0.10 7 Viteza medie comercială la troleibuze kmh 14 14 0.10 8 Viteza medie comercială la autobuze km/h 165 16.5 0.10 Coeficientul de utilizare a parcului (nr. o în 65 0.05 vehicule active/ar vehicule inventar)x 100 A min 61 TR Respectarea praficului de circulatie: (total în] în Il 1266 [min] în 10 | minute intarziere din vina regiei, în medie pentru nr / luna 1266 fm „na luna In icul 0.06 un autovehicul pentru una luna) Numarul incidentelor de circulatie din vina 11 proprie a angajatilor regiei: (nr. Incidentepentru nr fan 525 470 0.06 un an) Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea 12 personalului RATT: (nr.reclamatii pentru una nr / luna 36 30 0.06 luna) (49.000.000 lei) 13 Reducerea volumului de subventii anual, % 0% 0.06 masura procentuala 0% Gradul global de îndeplinire a criteriilor 1.00 B2: IVE DE PERFORMANTA 1 pante de ra printre a criteriilor de % 100 100 0.50 Productivitatea muncii: - a a .05 2 (cifra de afaceri/ar salariati) lei/pers minim 44000 minim 46000 0. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli 3 totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli % max. 58 max. 58 0.03 totale)x100 4 IRA (datorii totale/total % max.60 max.60 0.03 Perioada de recuperare a creanţelor: 5 (total creanţe/cifra de afaceri) x nrzile de la zile max.30 max.30 0.10 N înc.anului 6 Cheltuieli la 1000 lei venituri: lei maxim 999,48 maxim 999,48 0.03

Achitarea obligațiilor în termenele legale: 7 [(Total obligații - penalit. şi majorări) /total oblig. la bugete şi fonduri specialejx100 % 100 100 0.10 Menţinerea şi îmbunăt. sistemului de management integrat. calitate-mediu-securitate % 100 100 0.10 și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare Solvabilitate patrimonială: (capital o in.40 0.03 propriu/capital propriu + total credite)x100 min 40 _ Indice de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei min 1 min 1 0.03 anterioare celei analizate)x(cheliuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei realizate) 10 100.00 1.00 Gradul global de îndeplinire a obiectivelor Obs. La calcularea obiectivelor si criteriilor specifice de performanta s-a ținut seama de următoarele: Creanțele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenții de încasat, 2. Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmau a fi onorate din alocaţii bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung. 3. Solvabilitatea patrimonială a fost calculată în funcţie de total credite pe termen scurt şi de patrimoniul propriu, neluându-se în calcul patrimoniul public. 4. Plata creditului pentru achizitia celor 50 de troleibuze skoda se va realiza din subventia acordata fara a afecta veniturile proprii ale regiei conform HCL 232 din 24 05 2005 respectiv criteriile si obiectivele de performanta. 3. Propunerile vizand criteriile specifice activitatii de exploatare au tinut cont de conditiile de trafic existente side influenta datelor generate de sistemul de eficientizarea veniturilor si cheltuielilor RATT; Au fost prevăzute obiectivele şi criteriile specifice de performanță aprobate prin HCL nr. 200 2009: Valoarea numerica propusa a indicatorului „Respectarea graficului de circulație” a fost calculat tinandu-se cont în principal de următoarele cauze: - Traficul general aglomerat; - Lipsa benzilor destinate special transportului în comun; - Lipsa măsurilor de prioritizare a transportului în comun. 8. Consiliul de Administraţie al RATT a propus ca valoarea numerica a indicatorului de la punctul 13,Reducerea volumului de subventii anual, masura procentuala” a capitolului B. Obiective si criterii specifice de performanta, să fie 0% pe perioata rambursarii creditului aferent achizitiei celor 50 de troleibuze. — “Ha

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR. 1.10.2005 Bd CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primarialQprimariatui.ro internet: REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selecție a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timişoara Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.02.2009 au fost aprobate obiectivele si criteriile de performanță la Regia Autonoma de Transport Timişoara, precum şi modalitatea de organizare a concursului sau examenului în vederea selectării directorului general. Potrivit art, 1 din hotărârea mai sus menționată în termen de 15 zile calendaristice Direcţia Drumuri şi Transporturi are obligația de a revizui valorile numerice prezentate în Anexa 1 şi de a propune valori pentru obiectivele corespunzătoare anilor 2009 - 2012. Având în vedere Hotărârea nr. 91/15.10.2009 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ; Având în vedere cele mai sus prezentate, în conformitate cu art.36 alin.(2) lit. a) şi art.63 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, propunem: - aprobarea valorilor numerice prezentate în Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 revizuite, conform Anexei, - aprobarea valorilor pentru obiectivele corespunzătoare anilor 2009 — 2012. DIRK R, ŞEF VICIU, CULI ADRI, LOJOARA ȘEF SERICIU IVRIDIC, MIREA piste Cod FP 53-01, ver. 1