keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/19.12.2000 privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 30 de camere situate în Timişoara, strada Ialomiţa nr.61, blocul nr.1, scara B , aflate în proprietatea S.C. RECON S.A.

19.12.2000

Hotararea Consiliului Local 146/19.12.2000
privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 30 de camere situate în Timişoara, strada Ialomiţa nr.61, blocul nr.1, scara B , aflate în proprietatea S.C. RECON S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2000- 17153/08.12.2000 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Procesului-Verbal nr.SC2000-16961/06.12.2000 încheiat de Comisia de negociere;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi (g) şi art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

:


Art.1: Se aprobă cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 30
camere situate in str. Ialomiţa , nr.61, blocul nr.1, sc.B, din Timişoara,
în suprafaţă utilă de 1343,80 mp., aflate în proprietatea S.C.RECON S.A
Timişoara, conform Procesului-verbal nr.SC2000-16961/06.12.2000 încheiat de
Comisia de Negociere.
Preţul de achiziţie, potrivit Procesului -verbal sus menţionat, este de 1,5
miliarde lei şi este suportat din bugetul local Cap.96.02.04 - Cheltuieli din
fondul de locuinţe, poz.C "Dotări independente".

Art.2: Construcţia achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara, va fi
reabilitată ca locuinţe sociale în limita fondurilor alocate şi repartizate ca
atare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Economice; - Direcţiei
Tehnice; - Direcţiei Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetăţeni; - Biroului Corp Control Primar; - S.C.
RECON S.A. Timişoara - Mass-media locală;


Presedinte de sedinta
EVA KORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI