keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 139/29.03.2005 Privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public

29.03.2005

Hotararea Consiliului Local 139/29.03.2005
Privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -2758/17.02.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile art.10, art.13 şi art.39 ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public;
Având în vedere prevederile art.9 şi art.15 lit (l) din Hotărârea Guvernului nr. 1561/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de iluminat public ;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (f) şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public prin aplicarea procedurii de licitaţie publică.
Delegarea gestiunii se va face prin încheierea unui contract de concesionare cu adjudecatarul licitaţiei.

Art. 2: În termen de 6 luni de la emiterea prezentei hotărâri, se vor elabora şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local, Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, Caietul de sarcini şi Regulamentul Serviciului de Iluminat Public.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică :
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-delegare_gestiune_iluminat.pdf

ROMANIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA GHEORGHE CIUHANDU B-dul C.D.Loga nr.1 Nr. _________ / _________

REFERAT privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public prin concesionare

Serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d) tarifarea pe baza de competiţie a serviciului prestat; e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.

Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: - reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public; - stâlpi de susţinere a reţelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv iluminatului public; - posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public; - echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control; - corpuri de iluminat, console şi accesorii.

În conformitate cu OG nr.42/30.01.2003 gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum si funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. Unul dintre obiectivele care se vor urmării cu precădere de către consiliilor locale în conformitate cu HG 1561-2004 pentru aprobarea Regulamentului

cadru al serviciilor de iluminat public, Art.15 lit. l este promovarea formelor de gestiune delegată. Gestionarea serviciilor de iluminat public se realizează prin urmatoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune delegata; Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale consiliilor locale.

În prezent funcţionarea serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unor contracte de întreţinere, încheiate în urma unor licitaţii publice deschise, care prezintă neajunsuri legate de posibilitatea intervenţiilor în reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public limitând astfel posibilităţile de modernizare în întregime a sistemelor de iluminat public ( transformatoare, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, reţele de alimentare şi corpuri de iluminat ).

Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare, asigură unele avantaje tehnico-economice după cum urmează: - optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public; - garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public; - programarea şi finanţarea lucrărilor de reabilitare a iluminatului public şi a instalaţiilor acestuia; În data de 15.02.2004 s-a întrunit Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public, numită prin H.C.L.45-28.09.2004, care a hotărât promovarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public prin concesionare. Ca urmare a celor prezentate mai sus propunem promovarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public, prin concesionare.

Preşedinte:

GHEORGHE CIUHANDU -Primar .……………. Membrii:

DOREL BORZA -Viceprimar ………………. RADU RADOSLAV -DirectorDirecţia Urbanism ……………… ADRIAN BODO - Director Economic ………………. ROMULUS KOMOZ - Şef Serviciu T. R. P. ………………. IOAN ZUBAŞCU - Şef Serviciu Energetic ………………. DĂNUŢ POBEGA - Cosilier Biroul Iluminat Public…………… Secretar:

SIMONA PLEŞCA - Inspector de Specialitate ……………… AVIZAT JURIDIC,

Red. D.P. Dact.S.P.