keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 218/08.05.2015
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 10307/21.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere contractul de concesiune nr. SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi actul adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public.
Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi art.8 alin.(1) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
Având în vedere fişele tehnice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii nr. 282 şi 283 din 03.04.2015 ale Comisiei Tehnico-Economice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b) şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi actului adiţional nr. 2 din 12.02.2008 încheiat cu S.C. AEM S.A. în Zona de Sud faţă de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 3/2014 şi nr. 1/2015 întocmite de către SC AEM SA. Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici a lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA NICOLAE ROBU Nr. SC2015- REFERAT

privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara – zona de sud

În conformitate cu Ordonanţa 42/2003 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitaţie publică deschisă serviciul a fost concesionat încheindu-se contractul de concesiune: SC 2005-18128 din 21.10.2005 şi Act Adiţional nr. 2 din 12.02.2008 cu S.C. AEM S.A. în Zona de SUD faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public; Având în vedere cele de mai sus precum şi fişele tehnice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii nr. 282 şi 283 din 03.04.2015 ale Comisiei Tehnico-Economice; PROPUNEM: 1. Aprobarea realizării lucrărilor: „Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv. Corneliu Coposu (alei pietonale) şi reabilitare reţea iluminat blc. Vasile Parvan (parţial)” şi „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu)” în cadrul contractului mai sus menţionat din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005-18128 din 21.10.2005. 2. Menţionăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de sud a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 22.516.421,69 lei fără TVA adică 6.524.986 euro fără TVA, iar valorile lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate sunt după cum urmează: pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv. Corneliu Coposu (alei pietonale) şi reabilitare reţea iluminat blc. Vasile Parvan (parţial)” – 47.339,80 euro fără TVA; şi pentru „Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu)” – 17.627,10 euro fără TVA.

Secretar, Director Direcţia Tehnică,

Ioan Cojocari Culiţă Chiş Şef Serviciu, Consilier, Ioan Zubaşcu Daniela Faluşi

Avizat juridic,

Cod FO53-01, ver.2

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2

- SF lucrarea nr. 3/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv. Corneliu Coposu (alei pietonale) şi reabilitare reţea iluminat blc. Vasile Parvan (parţial)

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv. Corneliu Coposu (alei pietonale) şi reabilitare reţea iluminat blc. Vasile Parvan (parţial), lucrarea nr. 3/2014; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu: ACYABY 4X16mmp, ACYABY 3x35+16;

d. tipul stâlp : stâlpi tip parc 4. Lungimea reţelelor electrice :

a. LES j.t. : 1598 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 47.339,80 EURO

- SF lucrarea nr. 1/2015: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu), lucrarea nr. 1/2015

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu), lucrarea nr. 1/2015; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu: ACYABY 4X16mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001 4. Lungimea reţelelor electrice :

b. LES j.t. : 400 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 17.627,10 EURO

Director Direcţia Tehnică, Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu Consilier, Daniela Faluşi

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Lista cu lucrări de extindere reţele de iluminat public prevăzute: EXTINDERI RETELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE SUD:

- SF lucrarea nr. 3/2014: Extindere iluminat public prin pozare subterană: blv. Corneliu Coposu (alei pietonale) şi reabilitare reţea iluminat blc. Vasile Parvan (parţial)

- SF lucrarea nr. 1/2015: Extindere iluminat public prin pozare subterană: str. Gavril Musicescu (între str Tosca şi str. prof. Mircea Neamţu)

Director Direcţia Tehnică, Şef Serviciu, Culiţă Chiş Ioan Zubaşcu Consilier, Daniela Faluşi