keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 407/13.12.2011
privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 26825/02.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/.21.03.2011;
În baza H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE în valoare totală de 2.995.213,20 mii lei , în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, elaborate de către S.C. ZAM GRUP S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 51.076,78 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 48.348,78 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei.
c) T.V.A. corespunzător cheltuielilor neeligibile 528,00 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.995.213,20 lei, alcătuită din:
a) contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in sumă de 48.348,78 lei;
b) contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, in sumă de 2.200,00 lei.;
c) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 575.574,28 lei;
d) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.369.090,14 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE ”– documentaţie tehnico economică

elaborată de către S.C. ZAM GRUP S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 87/24.05.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 2.995.213,20 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 2.042.444,96 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 2.369.090,14 lei - Buget local 48.348,78 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 2.417.438,92 lei Costuri neeligibile 2.200,00 lei TVA din care: 575.574,28 lei

TVA cheltuieli eligibile 575.046,28 lei TVA cheltuieli neeligibile 528,00lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 2.995.213,20lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 50.548,78 lei(fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 48.348,78 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 2.200,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 2.369.090,14 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 50.548,78 + 575.574,28 (TVA aferentă proiectului) + 2.369.090,14 (avans execuţie) = 2.995.213,20 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE REALIZARE: 6 luni DATE TEHNICE :

Regim de înălţime: P+M -max Hmin. atic: 3,50 m de la cota +0.00 Hmax. atic: 8,10 m de la cota +0.00 Suprafaţa terenului 1.379 mp Suprafata construită la

sol: Scons ex.=693,12 mp Scons pr. =689,45 mp Scons provizoriu =35,91 mp

P.O.T.ex.=50,2% P.O.T.pr.=49,9%

Suprafaţa desfăşurată: Sdesf ex.=735,40 mp Sdesf pr.= 1340,39 mp Sdesf. provizoriu =71,82 mp

C.U.T.ex. = 0.533 C.U.T.pr. = 0.972

Suprafaţa utilă totală (rezultata): 1117,54 mp

SPATII

(denumire) Suprafaţa [mp] %

Circulaţii 308,67 27,62 Săli de activităţi 509,87 45,62 Oficii pentru activităţi 22,84 2,04 Cabinete 117,90 10,54 Birouri 17,05 1,53 Chicinete şi oficii 5,82 0,53 Grupuri sanitare şi vestiare 84,38 7,55 Ateliere 17,50 1,56 Spaţii tehnice 8,44 0,76 Depozitări 25,07 2,25 SUPRAFAŢA TOTALĂ UTILĂ =

1117,54 100%

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea

subsolului, recompartimentarea funcţională, reconditionarea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcţia Dezvoltare Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTITII Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU Nr. SC2011 – 26825/02.12.2011

REFERAT privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin

Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri

integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. În contextul crizei economice mondiale, există riscul accentuării polarizării sociale şi apariţiei unor grupuri defavorizate de populaţie pentru care trebuie susţinute servicii sociale care se adresează persoanelor vulnerabile precum rromilor, copiilor abandonaţi, familiilor monoparentale. Oportune în acest context sunt: susţinerea logistică a ONG-urilor care implementează proiecte vizând crearea de servicii sociale alternative; înfiinţarea de Centre de Zi pentru diferite categorii de persoane defavorizate; înfiinţarea unei reţele de servicii de sprijin, asistenţă la domiciliu, teleasistenţă, informare, consultanţă, transport la domiciliu, servicii de îngrijire comunitară, hot-line şi intervenţie de urgenţă, accentuarea programelor educaţionale cu conţinut civic, inclusiv încurajarea voluntariatului şi a iniţiativelor asociative. Prin proiectele cu tematica sociala depuse până în prezent pentru accesare de fonduri structurale, municipalitatea a avut în vedere rezolvarea problemelor legate de spaţiul insuficient în desfăşurarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, copiilor aflaţi în dificultate sau celor cu dizabilităţi cu care se confruntă Direcţia de Asistenţă Socială prin serviciile de specialitate. De-a lungul timpului s-a constatat o nevoie crescută de servicii de zi pentru persoane în dificultate având domiciliul în municipiul Timişoara, pentru care municipalitate nu este în măsură să ofere servicii de protecţie socială. Pentru persoanele adulte aflate în dificultate, nu exista în prezent nici un centru de zi deşii cererea privind oferirea unor astfel de servicii creşte pe zi ce trece. În vederea amenajării unui Centru de zi pentru persoane în dificultate a fost identificată o clădire în regim de înălţime S+P, amplasată in zona de nord a municipiului Timişoara, pe str. Plavoşin nr. 21, la intersecţia cu str. Samuil Sagovici. Imobilul înscris in CF 404370, top 22370 este proprietatea Municipiului Timisoara. Clădirea a fost realizată in prima jumătate a secolului al XX-lea si a avut in diverse etape funcţiunea de construcţie administrativă si social culturală, de şcoala, iar in prezent o parte a spaţiului este utilizat ca spaţiu de depozitare, iar o parte este neutilizată. Clădirea care dispune şi de o curte generoasă, se află într-un stadiu avansat de uzură, iar amenajarea aici a unui centru pentru persoane în dificultate implică lucrări de constructii montaj ample şi o alocare masivă de fonduri, ce nu pot fi suportate din bugetul local. In acest context municipalitatea îşi propune realizarea obiectivului de investiţie mai sus menţionat, prin atragerea unor fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, în vederea finanţării.

FP 53-01, Ver.1

Proiectul REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE se găseşte la poziţia 47 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C. ZAM GRUP S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 87/24.05.2011, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere aspectele mai sus menţionate

Propunem

spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: 1. Proiectul REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE în valoare totală de 2.995.213,20 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE, elaborate de către S.C. ZAM GRUP S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 51.076,78 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 48.348,78 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei. c) T.V.A. corespunzător cheltuielilor neeligibile 528,00 lei 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 2.995.213,20 lei, alcătuită din: a) contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in sumă de 48.348,78 lei; b) contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, in sumă de 2.200,00 lei.; c) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 575.574,28 lei; d) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.369.090,14 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU SERVICIUL INVESTIŢII Ing. Gabriela BICA AVIZAT JURIDIC

Cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI