keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 126/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 - 004371/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24.03.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 07/06.04.2017;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, având ca beneficiar pe SC POGG 77 SRL, întocmit conform proiectului nr. 70/2015, realizat de SC SC CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire în comformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017:
Regim de construire: maxim P+1E;
- Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);
- Înălţime maximă: Hmax=10 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate;
- Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC POGG 77 SRL;
- Proiectantului: SC SC CUB - ART SRL.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Memoriu_tehnic.pdf

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

MEMORIU TEHNIC

Instalaţii sanitare interioare

Prezenta documentaţie se refera la instalaţiile edilitare aferente obiectivului „ PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE,ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CUÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA” amplasat în loc. TIMISOARA, str.Sagului, nr. 173,Jud TIMIS , beneficiar S.C. POG 77 S.R.L.

1. Instalaţii sanitare interioare şi de incintă:

In prezent in zona exista reţea de apă potabilă si de canalizare. Alimentarea cu apă rece a noilor consumatori se va face din reţeaua publica de apă, printr-o

conductă de Dn32 (PEHD 40x2.3mm)existenta. Conducta va fi alimentate de la un camin de bransament existent. Apa caldă menajera va fi produsă cu o centrala murala.Conductele de apă caldă vor urma traseul conductelor de apă rece.

Apele uzate menajer vor fi colectate şi vor fi transportate spre rețeaua exterioară printr-o conducta existenta de racord PVC-KG Ø160, de unde vor fi deversate în rețeaua publică de canalizare printr-un camin de racord existent Dimensiunile tuburilor de canalizare menajeră şi modul de legare, sunt detaliate în planşele aferente acestei documentaţii.

Instalaţiile de apă rece, caldă şi canalizare menajeră au fost dimensionate pentru consumatorii indicaţi in planşele de arhitectură. Dimensionarea instalaţiilor s-a făcut conform STAS 1478 pentru apa rece şi caldă, conform STAS 1795 pentru canalizarea menajeră si pluvială. La proiectarea instalaţiilor s- au respectat si prescripţiile din Normativul I.9.

Ţevile de apă rece şi caldă ce se vor monta la interior vor fi din polipropilenă, iar tuburile de canalizare vor fi îmbinate cu mufă şi garnitură de cauciuc tot din polipropilenă.

Ţevile de apa rece vor fi izolate anti-condens cu izolaţie de 9 mm grosime, iar cele de apă caldă vor avea acelaşi tip de izolaţie dar cu grosime de 13 mm.

Obiectele sanitare se vor procura de către beneficiar după preferinţa acestuia. Executantul la faţa locului, va stabili modul de racordare al conductelor de apă rece, apă caldă şi canalizare. Prin amenajare parcarii se propune colectarea apelor pluviale printr-o rigola . Apele colectate vor fi transportate prin tuburi de PVC KG in bazinul de retentie nou prevazut,de unde vor fi pompate controlat in caminul de racord de canalizare. Inainte de descarcare in bazinul de retentie apele se vor trece printr-un separator de hidrocarburi de 3l/s. Separator de lichide uşoare conf. SR EN 858 Cl. I Debit nominal: 3 l/s Dispozitiv ocolire din polietilena Debit total: 6 l/s Din polietilena, rezistentă la lichide uşoare şi biodiesel, Diametru camin 600 mm

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA" Cantitate totală tampon lichide uşoare: 163 l Volum total rezervor de apă: 850 l Racorduri intrare/iesire DN 110, Acces din exteriorul cuvei la elementul de colaescenta pentru mentenanta Cu racord de prelevare probe preinstalat, Cu închidere automată, plutitor tarat pentru densitate până la 0,90 g/cm3, Capace pentru cămin: clasa A15, dimensiune nominală 600 mm Trapa de namol inclusa, capacitate 600 l. Tub de inaltare din PE H=1.5m Pompa prevazuta in bazinul de retentie are rolul de a pastra bazinul gol. Camine de vizitare vor fi din beton cu diamtrul interior de Dn1000 si vor fi echipate cu capace si rama din fonta clasa de sarcina D400.

2. Prescripţiile generale privind instalaţiile sanitare interioare La proiectare se tine cont de următoarele normative si standarde: - I 13 - Normative pentru proiectarea si executarea normativelor si standardelor; - I 13/1 - Normative pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala; - I 7 - Normative pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatorii cu

tensiune de pana la 1000V; - C142 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea si recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de

instalaţii; - C31 - Prescripţii tehnice pentru proiectare, executarea, montarea, instalarea, exploatarea,

repararea si verificarea cazanelor de apa ISCIR; - Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor si

instalaţiilor; - PE 924 - Prescripţii pentru calculul izolaţiilor termice al instalaţiilor; - NRPM - Norme Republicane de Protecţia Mediului; - Legea 137 Legea protecţiei mediului; - SR1907 - Instalaţii de încălzire. Calculul necesar de căldura. Prescripţii de calcul; - STAS 3417 - Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire - STAS 10701 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare; - STAS 7131 - Instalaţii de încălzire centrala. Masuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire

centrala cu apa, având temperatura de maxim 1150C; - ORD 462 - Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei; - STAS 1478 Instalaţii sanitare - Alimentări cu apă la construcţii - STAS 1795 Instalaţii sanitare Canalizări interioare; - I 9 Normative pentru proiectarea instalaţiilor sanitare; - ORD 125-96 Procedura de reglementare a activităţilor economice si sociale cu impact asupra

mediului înconjurător; - IPCT Îndrumător de proiectare pentru centrale termice mici; - IPCT Ghid de performanta pentru instalaţii. In general, la proiectarea instalaţiilor sanitare, sunt luate in calcul toate exigenţele şi în mod

special: - siguranţa de exploatare, siguranţa de foc, etanşeitatea;

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

- confortul termic, adaptarea la utilizare, economie de energie; - confort acustic, igiena si protecţia mediului, confort vizual si tactil.

3. Măsuri PSI si prescripţii de tehnica securităţii muncii

In timpul execuţiei, obligatoriu se vor respecta de către executant si beneficiar toate masurile PSI in vigoare, in special Ordonanţa 60/1997 fiind direct răspunzători de nerespectarea acestor masuri.

Se vor respecta de către executant si beneficiar in timpul execuţiei lucrărilor prevederile Normei de protecţia muncii in construcţii-montaj si Norme Republicate de protecţia muncii in special Legea 90/96 si Legea 177-2000 fiind direct răspunzători de nerespectarea lor.

Prezentul memoriu se va consulta împreună cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a documentelor tehnice fără acordul in scris a proiectantului.

Întocmit, ing. Popescu Gelu

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

Breviar de calcul Instalaţii sanitare interioare

1. Debitul de calcul pentru apele reci : In conformitate cu STAS 1478 Alimentarea cu apa la construcţii civile si industriale - pentru

consumatorii propuşi de beneficiar au rezultat următorii echivalenţi de debit pentru apa rece: Lavoar: 40.1435.0  W.C. 00.2450.0 

Spalator. 00.2200.1  TOTAL E= 5,40 In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuţia apei reci se determina cu

relaţia:

 slEEcabqC /)004.0(  in care: Cq - debitul in l/s

E - suma echivalenţilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiva a - coeficientul adimensional in funcţie de regimul de furnizare al apei in reţeaua de distribuţie b - coeficientul adiţional in funcţie de felul apei

c - coeficientul adimensional in funcţie de destinaţia clădirii

    

slq

E

c

b

a

c /558,0

01,10

0.1

0.1

15.0

Debitul de apă necesar, la un 40.5E este de  slqc /558.0 . S-a ales o conducta de Dn32- PE-HD 40x2.3mm.

Reteaua de alimentare cu apa rece stradala asigura atat presiunea apei cat si necesarul de apa rece al imobilului

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

2. Debitul de calcul pentru apel uzate menajere In conformitate cu STAS 1795-87 – Alimentarea cu apa la construcţii civile si industriale –

pentru consumatorii propuşi de beneficiar au rezultat următorii echivalenţi de debit pentru canalizare: Lavoar: 00.2450.0  W.C. 0.24400.6  Spalator 00.2200.1  TOTAL E= 28,00 Debitul se calculează pentru conductele de canalizare in conformitate cu STAS 1795-95 Se calculează cu relaţia:

maxssc qQQ 

in care: sQ - debitul corespunzător valorii echivalenţilor sE ai obiectelor sanitare şi ai punctelor de

consum, ce se scurge in reţeaua de canalizare considerata, in l/s.

maxc q - debitul de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reţeaua de canalizare

considerata, in l/s. sQ este dat de relaţia:

 slEEaQ sss /001.04.0  Pentru:

 

 

slqQsQ

slQ

E

a

sc

s

s

/726.22726.0

/726,0

0,28

33.0

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

3. Determinarea debitului de ape meteorice cladiri

Prin debit de calcul al apei meteorice din instalațiile interioare de canalizare se înțelege debitul de apă colectat de pe suprafețele acoperișurilor, teraselor, pereților, curților de lumină și curților engelze. Debitul de calcul al apei meteorice qc se calculează cu relația:

 slSiq cjjc /0001.0   

În care: i este intensitatea de calcul a ploii, în l/s*ha; φj este coeficientul de colectare a apei meteorice de pe suprafața respectivă;

Scj suprafața de calcul având coeficientul de calcul φj, în m

2

 slqc /00.99.03852600001.0 Debitul de calcul al apei meteorice este 9.00 <l/s>

Durata de calcul a ploii, t, se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul (după alegerea diametrelor conductelor) cu relația:

 min v

L tt cs

În care: tcs este timpul de adunare a apei de ploaie de pe suprafața receptoare și timpul de curgere prin coloanele instalației interioare de canalizare pluvială, în minute;

l distanța cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie în conductele orizontale de canalizare până la secșiunea de control, în metri;

v viteza de curgere a apei în conductele orizontale de canalizare, corespunzătoare debitului maxim la curgere cu nivel liber, în m/min. Viteza de curgere a apei se ia aproximativ 40 – 60 m/min, funcție de materialul conductei. Apele pluviale de pe cladire vor fi deversate la nivelul solului pe spatiile verzi

4. Debitul de calcul pentru ape meteorice platforma betonata

In conformitate cu SR 1846-2:2007, debitul de calcul al apelor meteorice pQ se calculează cu

relaţia : silSmQp /  in care: i- intensitatea ploii de calcul

 - coeficientul de scurgere al apei meteorice adimensional

cS - suprafaţa de calcul – egala cu proiecţia pe orizontala a suprafeţelor receptoare.

m- coeficientul de reducere a debitului adimensional Intensitatea ploii de calcul in funcţie de frecvenţa normată a ploii si de durata. Se determină prin

diagrame sau tabele de calcul.

SC PAD ENGINEERING SRL Pr. Nr.50/2016 Str. Vasile Goldis, nr.3,ap.2 Faza: P.U.D. Timişoara, ROMANIA Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Tel:0724.093947 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846/2006 in funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

tc-timpul de scurgere de la cel mai indepartat punct pana la bazinul de retentie este de 15min L - distanţa maximă de parcurs in conductele orizontale pana la secţiunea de control (m) V –viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber V=50 (m/min) Sc=0.0158 ha

i=170 (l/s*ha)  =0.85 m= 0.8 la timp de ploie <40min Rezulta: Qp=1.82 l/s Volumul bazinului de retentie : Vbr = Qp *t*0.001 [ m³] Vbr =1.8*3600*0.001 = 6.60[m³] Pentru masuri de siguranta in cazul unei ploi torentiale sa realizat un bazin de retentie ape pluviale cu un volum total de 7mc si volum util de 6.60mc cu dimensiuni Lxlxh=2.5x1.4x2m, in bazin se va monta o pompa care va directiona ape pluviale spre caminul de racord existent existent

Întocmit,

ing. Popescu Gelu

Atasament: Parte_scrisa.pdf

1

FOAIE DE CAPĂT

Proiect Nr. 70 / 2015

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA” Beneficiar: S.C. POG 77 SRL Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU Proiectant: S. C. CUB – ART SRL Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timişoara Data elaborării: MARTIE 2017

ŞEF PROIECT: ARH. BALAN GABRIEL

MARTIE 2017

Culas=/: A | Str. Octavian Goga bl2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tmEgmail.com ARHITECTURĂ . URBANISM. AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

2

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI

DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI

Şef proiect: ARH. BALAN GABRIEL

Urbanism: ARH. BALAN GABRIEL

Culas=/: A | Str. Octavian Goga bl2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tmEgmail.com ARHITECTURĂ . URBANISM. AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

3

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI

DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

BORDEROU DE PIESE SCRISE PIESE SCRISE: FOAIE DE CAPĂT LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE 1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2 Obiectul PUD

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1 Concluzii din documentaţii anterior elaborate

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 3.1 Accesibilitatea la căile de comunicaţie; limite şi vecinătăţi 3.2 Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere 3.3 Tipul de proprietate asupra terenului 3.4 Caracteristici geotehnice ale terenurilor 3.5 Echiparea existentă

4. REGLEMENTĂRI 4.1. Obiective şi modalităţi de operare 4.1.1 Lucrări rutiere 4.2. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiei 4.2.1 Orientarea faţă de punctele cardinale 4.2.2 Amplasarea faţă de aliniament 4.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.3.1 Accese carosabile 4.3.2 Accese pietonale 4.4 Asigurarea echipării tehnico – edilitare 4.4.1 Racordarea la reţelele tehnico – edilitare existente

5. CONCLUZII

6. ANEXE Arh. BALAN GABRIEL

Culas=/: A | Str. Octavian Goga bl2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tmEgmail.com ARHITECTURĂ . URBANISM. AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

4

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI

DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA”

Proiect Nr. 70 / 2015

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei.

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR. 173, TIMIŞOARA” Beneficiar: S.C. POG 77 SRL Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU Proiectant: S. C. CUB – ART SRL Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timişoara Data elaborării: MARTIE 2017

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu de faţă este determinată de intenţia de

a defini folosinţa şi caracteristicile urbane şi tehnico-edilitare ale unui teren situat în intravilanul

Municipiul Timişoara, Calea Şagului, nr. 173, situat în zona de sud vest a oraşului, la artera de

intrare în oraş dinspre Reşiţa şi Stamora Moraviţa. Aici se află realizate mai multe obiective din

categoria funcţională depozitare, comerţ, prestări servicii.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂŢII Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată cu acces de la

Calea Şagului. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 619,00 m2, conform Cărţii Funciare nr.

407545 Timişoara. Parcela este orientată cu latura de nord vest la strada sus amintită. Terenul

Culas=/: A | Str. Octavian Goga bl2 sc.B ap.5 Timișoara jud. Timiș, România cub.art.tmEgmail.com ARHITECTURĂ . URBANISM. AMENAJĂRI INTERIOARE . CONSULTANȚĂ

5

este orientat nord vest - sud est spre frontul stradal şi are nr. top 407545, cu nr. top vechi

554/17.

Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele:

- la nord vest: Calea Şagului - domeniul public al Municipiului Timişoara;

- la nord est şi sud est: imobilul situat în Calea Şagului nr. 171, proprietate particulară a

lui Novac Ioan şi Novac Cristina - Petruţa, hale cu funcţiunea de întreţinere utilaje

grele;

- la sud vest: imobilul situat în Calea Şagului nr.175, proprietate particulară a lui

Hoksari Adrian - Gabriel, alimentaţie publică şi anexe, în prezent nefuncţionale.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, terenul se află situat în

intravilan, având categoria de folosinţă de zonă de depozitare şi prestări servicii cu interdicţie de

construire până la elaborare PUZ / PUD. Calitatea urbană în porţiunea de teritoriu luată în

studiu este bună, întreaga zonă prezintă potenţial de edificare cu obiective din categoria

funcţională precizată anterior. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura

urbană a Municipiului Timişoara, el se află în unitatea teritorială de referinţă UTR 60. Cele mai

apropiate locuinte (Cartierul Steaua - Bujorilor - Calea Chisodei) se afla la o distanta de 490 m,

dincolo de calea ferata Timisoara - Resita.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAŢIE; LIMITE ŞI VECINĂTĂŢI

Amplasamentul are asigurată accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Calea

Şagului. Circulaţia pe Calea Şagului se face în ambele sensuri, cu câte două benzi de circulaţie

şi acostamente pe fiecare sens. Terenul studiat are dimensiunile de 17,85 m la stradă, respectiv

de 17,42 m pe partea posterioară a pacelei, cu o lungime variabilă cuprinsa între 34,01 m pe

latura din stânga şi de 34,47 m pe latura din dreapta a parcelei.

Parcela are forma aproximativ dreptunghiulară și are acces auto și pietonal.

3.2. SUPRAFEŢE DE TEREN CONSTRUITE ŞI SUPRAFEŢE DE TEREN LIBERE

În prezent terenul este construit având o construcţie reprezentând casă de locuit parter şi

are o suprafaţă totală de 691 m2 cu acces direct din Calea Şagului. Construcţia existentă are

82,00 m2 suprafaţă construită. Procentul de Ocupare al terenului este 13,0 % iar Coeficientul de

Utilizare al Terenului este 0,13. Conform solicitărilor proprietarului imobilului şi a Certificatului

de Urbanism nr. 3886 din 29.09.2015 emis de către Primăria Municipiului Timişoara se propune

extinderea, etajarea şi schimbarea destinaţiei casei de locuit existente în bar şi service auto cu

regim de înălţime P+1E, cu o suprafaţă construită de maxim 430 m2. Se va obţine un Procent

6

de Ocupare al Terenului de 69,0%. Coeficientul de Utilizare al Terenului va fi de 1,4 pentru

parcela studiată.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI Terenul este şi va rămâne proprietate privată. Terenul este proprietatea privată a S.C.

POG 77 SRL, conform extrasului CF nr.407545 Timişoara. Parcela are nr. cadastral 407545.

3.4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE TERENURILOR Geomorfologic zona se situează in campia joasa TIMIS – BEGA denumită

depresiunea panonica. Zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a carui

geomorfologie se datorează influenţelor apelor curgătoare care au dus in timp la

transportarea si depunerea de particule fine din diverse roci.

Geologic zona se caracterizează prin existenta la partea superioara a formaţiunilor

cuaternare reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere

la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin – granitic se afla la circa 1400 – 1700 m

adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii.

În conformitate cu codul P100 – 1/2006, perioada de colţ Tc = 0,7 s. Factorul de

amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structura este

b0 = 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag b(T) se considera pentru zona

Banat iar acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Din punct de vedere climatic, zona Timişoara prezintă următorii parametri:

- temperatura medie anuală se situează în intervalul +10÷+11ºC;

- temperaturile medii lunare se situează între -2÷-1ºC (luna ianuarie) şi +20÷+21ºC (luna

iulie)

- numărul zilelor cu îngheţ dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopţilor geroase

(temperaturi mai mici de -10ºC) este de 11,6;

- cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700÷800 mm, numărul zilelor cu

precipitaţii este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4;

- direcţia predominantă a curenţilor de aer este SE – NV (61,8%), numărul zilelor cu

activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an.

Sondajul geotehnic a interceptat apa subterană la – 1,50 m faţă de nivelul

terenului. Caracteristicile ale terenului îl încadrează ca teren cu risc geotehnic redus.

Terenul de fundare este reprezentat de argilă prăfoasă de culoare gălbui – cenuşie,

plastic consistentă la plastic vârtoasă, cu rar pietriş, umedă, pentru care se recomandă

luarea în calcul a unei presiuni convenţionale pconv.=200 kPa. Din punct de vedere

seismic, zona se caracterizează prin Ks=0,12 şi Tc=0,7s. Adâncimea maximă de îngheţ

este de 0,70 m.

7

3.5. ECHIPAREA EXISTENTĂ Zona în care se află amplasamentul studiat are echipamentele edilitare subterane

şi supraterane necesare alimentării cu apă – canal, electricitate, gaze naturale, telefonie,

etc. Parcela care face obiectul studiului este echipată cu branşamentele necesare

alimentării cu utilităţi urbane edilitare. La faza de proiectare DTAC se va stabili dacă

aceste branşamente au capacitatea necesară asigurării utilităţilor furnizate, în raport cu

noua construcţie şi cu funcţiunile propuse.

4. REGLEMENTĂRI În perimetrul amplasamentului studiat se propune extinderea, etajarea şi

schimbarea destinaţiei unei clădiri existente parter cu funcţiunea de locuinţă, în bar şi

service auto care va avea regim de înălţime P+1E. La nivelul parterului, din stradă, se va

asigura accesul clienţilor la un spaţiu de recepţie şi aşteptare cu o scară care va duce la

barul amplasat la etaj pe latura dinspre stradă a clădirii. Tot din stradă se asigură accesul

auto în curte, prin intrare uscată. Pe latura din stânga şi pe partea posterioară a parcelei

se va extinde spaţiile necesare pentru service auto şi pentru depozitare, grupuri sanitare

şi centrală termică şi o a doua scară pentru personalul service-ului. În service nu se vor

executa lucrări de tinichigerie şi de vopsitorie auto. Se vor executa lucrari de echilibrare

roti, directie, schimbare ulei, placute frina, intretinere motor si cosmetica auto.

La etaj, spre stradă se va amplasa barul cafenea care se constituie ca un al doilea

spaţiu de aşteptare pentru clienţi. Peste partea de service auto se vor amenaja birourile

firmei şi vestiarele cu locul de servit masa pentru personal, grupuri sanitare, etc. Parterul

va fi racordat la cota amenajată a terenului (a curţii). Structura constructivă este formată

parţial (pentru porţiunea din clădirea existentă care se păstrează) din zidărie de cărămidă

cu diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. şi o structură metalică cu stâlpi şi

grinzi metalice şi planşee din beton armat cu cofraj pierdut din tablă de oţel cutată.

Închiderile spre exterior se vor realiza cu panouri tip sandwich din tablă de oţel, cu

spumă poliuretanică la interior. Compartimentările interioare vor fi uşoare, cu pereţi

autoportanţi din panouri de gips-carton.

Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, şi alipită pe celelalte

trei laturi de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate.

BILANT TERITORIAL Existent Propunere mp % mp %

S. construită 82,00 13.0 370,00 60,0 S. circulatii pietonale si parcari 250,00 40.0 218,00 35,0

8

Spatii verzi 0,00 0.0 31,00 5,0 Teren neamenajat 287,00 47.0 0,00 0,0 Total 619,00 100 619,00 100

INDICI URBANISTICI

EXISTENT REGIM DE INALTIME P SUPRAFATA CONSTRUITA 82,00

S. CONSTRUITA DESFASURATA 82,00 P.O.T. EXISTENT 13,0 % C.U.T. EXISTENT 0,13 APARTAMENTE 1 LOCURI DE PARCARE 2 PROPUNERE REGIM DE INALTIME P+1E SUPRAFATA CONSTRUITA 370,00 m2 S. CONSTRUITA DESFASURATA 740,00 m2 P.O.T. 60,0 % C.U.T. 1,2 APARTAMENTE - LOCURI DE PARCARE 8

Înălţimea la cornişă a construcţiei propuse va fi de 10,00 m.

4.1. OBIECTIVE ŞI MODALITĂŢI DE OPERARE Soluţia urbanistică a fost elaborată ţinându-se cont de următoarele obiective: - Continuarea şi extinderea de obiective de prestări servicii cu regim de înălţime

de maxim P+1E, în concordanţă cu clădirile situate în apropiere;

- Ocuparea cât mai justă a terenurilor în intravilanul Municipiului Timişoara, fără a

intra în disonanţă cu clădirile din jur;

- Prefigurarea unei dezvoltări urbane de tip intensiv a unei porţiuni construite care

are în prezent o tipologie de ocupare a parcelelor de tip urban, specific arterelor de

intrare în oraş (dimensiunea parcelelor, POT-ul şi CUT-ul existent, etc.);

- Asigurarea spaţiilor de parcare pe parcela proprie pentru clienţii serviciilor

propuse.

.

4.1.1. LUCRĂRI RUTIERE

Pentru realizarea şi funcţionarea investiţiei propuse se prevăd a se realiza lucrări

rutiere legate de accesul din Calea Şagului. Calea Şagului este o stradă de importanţă

9

majoră din trama rutieră a Municipiului Timişoara şi are îmbrăcăminte asfaltică.

Carosabilul străzii are 14,00 m lăţime, cu acostamente pe ambele părţi ale drumului

asigurând o circulaţie auto în patru benzi de circulaţie, câte două pe sens.

Pe ambele părţi ale carosabilului există trotuare cu lăţimea de 1,50 m.

Se va reamenaja cu minime intervenții accesul auto în curte prin intrare uscată, şi sase

locuri de parcare pentru clienţi, conform planșei alăturate, întomite de ing. Linda

Munteanu.

4.2. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.2.1 Orientarea faţă de punctele cardinale

Construcţia propusă va avea regimul de înălţime P+1E şi se va amplasa pe limitele de

proprietate spre stradă şi înspre parcelele învecinate. Orientarea clădirii se face către

toate punctele cardinale, cu faţada lungă dinspre nord est spre zona curţii. Spaţiile de

lucru vor avea orientarea astfel încât să aibă asigurate şi iluminarea şi ventilaţia naturală

a spaţiilor interioare.

4.2.2 Amplasarea faţă de aliniament şi limite parcelă

Construcţia propusă are funcţiunea de bar şi service auto, va avea regim de înălţime de

P+1E, şi se va amplasa cu faţada principală către Calea Şagului.

Fiind vorba de amplasarea în planul străzii, se apreciază o retragere de la axul Căii

Şagului de 15,70 m. Construcţiile situate în vecinătatea amplasamentului nu vor fi

afectate. Acestea se află amplasate pe limitele de proprietate ale parcelei studiate.

Construcţia se va amplasa pe limitele laterale şi pe limita posterioară a parcelei.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.3.1 Accese carosabile

Se va asigura acces carosabil la amplasamentul construcţiei bar şi service auto. Acesta

se va realiza din Calea Şagului prin racordul auto existent care are lăţimea de 6,00 m

carosabil. Racordarea accesului carosabil la stradă se va face cu curburi de rază de

minim 6,00 m.

4.3.2 Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul Căii Şagului care are o lăţime de 1,30 m.

4.4. ASIGURAREA ECHIPĂRII TEHNICO – EDILITARE 4.4.1 Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

10

Construcţia propusă are racordurile la energie electrică, prin branşarea la reţeaua

care alimentează construcţiile existente în vecinătate. Apa potabilă este asigurată din reţeaua

Municipiului Timişoara prin branşamentul existent. Debitul de apă necesar, la un 40.5E este

de  slqc /558.0 . S-a ales o conducta de Dn32-PE-HD 40x2.3mm.

Reteaua de alimentare cu apa rece stradala asigura atat presiunea apei cat si necesarul

de apa rece al imobilului.

Canalizarea menajeră se rezolvă prin branşarea imobilului la reţeaua oraşului.

Pentru masuri de siguranta in cazul unei ploi torentiale s-a realizat un bazin de retentie

ape pluviale cu un volum total de 7mc si volum util de 6.60mc cu dimensiuni Lxlxh=2.5x1.4x2m,

in bazin se va monta o pompa care va directiona ape pluviale spre caminul de racord existent

existent

Colectarea apelor pluviale se asigură prin rigole deschise cu grilaj, în curte care canalizează

aceste ape la un bazin subteran de retenţie de 6,60 mc, prin intermediul unui separator de

hidrocarburi. Apa colectată va asigura irigarea şi întreţinerea spaţiilor verzi amenajate.

Preaplinul rezervorului va fi dirijat la canalizarea oraşului.

Alimentarea cu energie electrică, distribuţia şi tablouri electrice de distribuţie Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din reţeaua de distribuţie

publică de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui racord, până la blocul de măsură și protecție montat la limita de proprietate, încastrat în gardul aferent împrejmuirii obiectivului, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție interioare, aferente obiectivului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu, blocul de măsură și protecție este prevăzut cu un întrerupător automat, prevăzut cu dispozitiv de protecție cu curent diferențial, cu curentul de declanșare de 300 mA.

Distribuţia energiei electrice în interiorul obiectivului, se va realiza de la tablourile electrice de distrbuție interioare, montate în zona de la intrarea în obiective, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție secundare.

Din tablourile electrice prin circuite monofazate, cu cabluri tip N2XH 3 × 2,5 mm2, şi N2XH 3 x 1,5 mm2, cabluri cu izolație cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor și fără emisii de halogeni, se vor alimenta receptoarele existente, prize şi iluminat.

Tablourile electric se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.

Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de împământare la care se vor conecta şi reţeaua PE.

Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentaţi pe circuitele respective.

Instalaţii electrice pentru iluminat normal Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform

reglementărilor în vigoare. Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu

rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor.

11

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie şi randament ridicat.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie magnetotermică, cu protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate

pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în spațiul de montaj al centralei termică.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi cu suprafaţa mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 1,0 ore.

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia.

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în funcțiunea realizându-se în maxim 5 s.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, s- au prevăzut corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără pericol. Timpul de punere în funcţiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s.

12

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii electrice pentru prize şi forţă Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH 3x2,5 mm2, cabluri

cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura pereţilor.

Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite şi vor fi echipate cu contacte de protecţie.

Alimentare echipamentelor şi utilajelor de forţă (centrala termica, echipamentele tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în viitor.

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

Instalaţii de protecţie Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice

prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la priza de pământare aferentă, prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separaţie. Rolul pieselor de separaţie este de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ.

Priza de pământare se va realiza utilizând condiţiile naturale ale obiectivului, ce va asigura o rezistenţă de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Ω.

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

13

Încălzirea

Asigurarea încălzirii clădirii, se va face prin sistem individual de încălzire cu convectoare

radiante electrice.

Sistemul de încălzire individual, selectat de beneficiar, pentru investiţia propusă, în raport

cu necesităţile sale, se va dimensiona și amplasa în conformitate cu normativele de specialitate,

detaliindu-se ca soluţie tehnică, numai în etapa elaborării documentaţiei tehnice pentru

obţinerea autorizaţiei de construire.

Ventilația

Sistemul de ventilare se stabileşte şi detaliază în raport cu destinația spațiului construit și

configurația acestuia. Sistemul de ventilație va urmări în special diluarea degajărilor interioare

de noxe (fumul de țigară, mirosuri) preferându-se de regulă ca sistem de ventilare simplu prin

ventilație naturală realizat prin sistemul vitrat (geamuri) al clădirii.

Ca metodă alternativă, se admite, pentru spațiile generatoare de umiditate și mirosuri (băi, spații

de depozitare, debarale şi vestiare) se va face prin sistemul de ventilare mecanică de tipul priză

de aer proaspăt-aer viciat, centrală de tratare și/sau tubulatură de distilație evacuare a aerului.

Întrucât în sistemele de tip servicii industriale, debitele de evacuare descrise în literatura

de specialitate inregistrează valori medii, ventilarea (procentul necesar de evacuare a aerului de

10%) se poate face ușor prin fante prevăzute în tocul ferestrelor și ușilor exterioare, hote sau

ventilatoare fixate în geam.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin branşamentul existent la

reţeaua de distribuţie gaze naturale la parcela studiată.

2.4 Protecţia mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Activităţile propuse prin această investiţie nu sunt generatoare de poluare dacă se aplică

prevederile legislaţiei în vigoare. O bună organizare de selectare, colectare și evacuare a

deșeurilor va contribui de asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul luat în studiu nu prezintă caracteristici geografice și morfologice care să

presupună riscuri naturale directe.

Epurarea și preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi preluate în canalizarea stradală existentă care funcționează în sistem

gravitațional, cu mod de descărcare în rețeaua de canalizare a Căii Şagului.

Depozitarea controlată a deșeurilor

14

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la activitatea de bar

cafenea şi de la birouri. Se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un

grad ridicat de reciclare și refolosire. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi

colectate și depozitate la deponeul gestionat de primărie. Deșeurile reciclabile se vor colecta

separat și se vor preda spre reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități

desfășurate.

Deşeurile provenite din activitatea de service auto se vor colecta separat. Deşeurile din

categoria uleiurilor minerale, a emulsiilor şi a unsorilor se vor colecta în recipiente speciale şi

vor fi predate spre neutralizare firmelor specializate în astfel de operaţiuni ecologice.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi

Nu este cazul

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se prevede realizarea unui spațiu verde în suprafață de 31 mp (5% din suprafața

parcelei studiate).

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul – terenul nu are potențial peisagistic și urban

Valorificarea potențialului turistic și balnear

Nu este cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor

edilitare majore

Calea Şagului este o arteră de importanţă majoră, modernizată si in prospectul sau sunt

pozate subteran si aerian principalele reţele edilitare ale Municipiului Timişoara. Rețelele de

utilităţi edilitare nu prezintă disfunctionalităţi.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a

problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina

menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi

creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

15

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la:

1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Fiind P.U.D.

pentru extindere, etajare şi schimbare destinaţie în bar şi service auto se creează noi

locuri de muncă, etc.

1.b. Se încadrează în P.U.G. si in P.U.Z. aprobat prin HCL Timisoara nr. 157/2002.

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren intravilan – curti constructii.

Caracterul funcţional al terenului se modifică în acord cu prevederile PUG Timişoara

în prestări servicii.

1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de construire a unui service auto şi bar P+1E

nu afectează mediul. În zona respectivă nu se desfăşoară activităţi industriale şi nu

se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Prin racordarea construcţiei propuse la reţelele de canalizare şi alimentare cu apă în

sistem centralizat a Municipiului Timişoara, soluţia ce se propune este conformă cu

normelor europene actuale.

 Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Se

realizează noi spaţii pentru servicii, îndesirea zonei de depozitare şi servicii.

2.b. Nu e cazul.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Nu e cazul.

2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ

În etapa pentru care se elaborează Planul Urbanistic de Detaliu, nu sunt

prevăzute obiective de utilitate publică.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil

În prezentul studiu se propune ca tipurile de proprietate să fie de două categorii:

- terenuri proprietate publică de interes local

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

Determinarea circulației terenurilor între deținători

16

În conținutul studiului de urbanism nu sunt prevăzute terenuri ce se intenționează să fie

trecute în proprietatea publică a unității administrativ – teritoriale și nici terenuri aflate în

proprietate privată destinate circulației juridice privind proprietatea.

Protecţia calităţii apelor

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua stradala.

Nu se impun lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, zona nefiind inundabilă.

Protecţia aerului

Activităţile ce se vor desfăşura atât pe parcursul realizării obiectivului cât şi pe

parcursul utilizării acestuia nu vor produce poluanţi ai aerului, emisiile de noxe

încadrându-se în STAS 12574/87.

Activitatea de construire este producătoare de pulberi dar în cantităţi

nesemnificative.

5. CONCLUZII

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma

avizării PUD-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al

menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

Întocmit,

Arh. Balan Gabriel

Atasament: parte_scrisa_electrice.pdf

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ȘI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E",CU ÎNCADRARE ÎN FUNCȚIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ȘI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIȘOARA, CALEA ȘAGULUI, NR. 173, TIMIȘOARA

Număr Proiect: I11 / 2016

Faza: DTAC

Amplasament: MUNICIPIULTIMIȘOARA, STR. CALEA ȘAGULUI, NR. 173, JUDEŢUL TIMIŞ

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant general: S.C. CUB ART S.R.L. TIMIȘOARA

Proiectant de specialitate: S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. TIMIȘOARA

- INSTALATII ELECTRICE –

Proiectul este concepţia S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Nu se poate multiplica sau refolosi în alte scopuri decât cel pentru care a fost elaborat, fără acceptul dat în scris al elaboratorului.

2016

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

FOAIE DE SEMNĂTURI Proiectant : S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Şef proiect: arh. Bălan Gabriel

Proiectant: ing. Lăcătuşu Florin

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

BORDEROU

A. PIESE SCRISE: 1. Foaie de capăt 2. Foaie de semnături 3. Borderou 4. Memoriu tehnic instalaţii electrice 5. Breviar de calcule 6. Program de control al calităţii 7. Declaraţie de conformitate B. PIESE DESENATE:

1. Plan de situație Instalații electrice ......Pl. Nr. IE – 01

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale În cadrul proiectului „Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare

destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”, Municipiul Timișoara, Str. Calea Șagului, nr. 173, județul Timiș, se prevăd următoarele instalaţii electrice:

1.1 Alimentarea cu energie electrică; 1.2 Instalaţiile electrice pentru iluminat; 1.3 Instalaţii electrice pentru prize şi forţă; 1.4 Tablourile electrice; 1.5 Instalaţiile electrice de protecţie şi de legare la pământ.

Categoria de importanță a obiectivului, conform HGR nr. 766 / 1997, este C normală, conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2006, construcţia proiectată se încadrează în clasa III de importanţă.

Pentru stabilirea soluţiilor s-a ţinut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind

alegerea materialelor şi aparatajului, la fel şi modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al mediului, prezenţei apei, spaţiile se încadrează, conform Normativului I7/2011, în categoria U0 - mediu uscat (camere de zi, holuri, scări) şi categoria U1 - mediu umed cu intermitenţă (grupuri sanitare, centrala termică). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt încăperi puţin periculoase.

Alimentarea cu energie electrică a receptorilor se va realiza de la tablourile electrice de nivel. Iluminatul interior se realizează cu corpuri de iluminat cu lămpi eficente energetic montate suspendat și aparent pe plafoane și pereți. S-au prevăzut circuite de prize 230V de utilizare generală. Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza generală de pământ prin intermediul tablourilor electrice de distribuţie. Toate componentele instalaţiilor electrice: cabluri/conductori, tuburi de protecţie, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum.

Prin proiectare au fost prevăzute exigenţele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii 10/1995): a) Rezistenta mecanica si stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, protejate în tuburi flexibile din PVC pozate îngropat în structura pereţilor. Aparatajul electric, corpurile de iluminat şi toate materialele sunt de tip omologat. Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalaţiei electrice nu se afectează structura de rezistenţă a clădirii.

b) Siguranţă în exploatare Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului

împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecţie pentru aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2011. Elementele instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecţie - instalaţii de legare la pământ, instalaţii de legare la nul, etc. Instalaţiile electrice vor fi prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi protecţie la suprasarcină prin întrerupătoare automate mici şi protecţii diferenţiale.

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

c) Siguranţă la incendiu Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie şi

la categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină. Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri tip N2XH, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum. La trecerile circuitelor prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor. Se respectă prevederile Normativului P118/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Materialele şi echipamentele electrice utilizate ţin cont de categoria de pericol de incendiu a încăperilor.

d) Igiena şi sănătate şi mediu Instalaţiile electrice proiectate nu afectează igiena şi sănătatea oamenilor. S-au prevăzut

prin proiect şi se vor folosi în execuţie, materiale rezistente la agenţii de mediu (umiditate, agenţi corozivi, etc.). În proiectare şi execuţie se respectă prevederile normativelor I7/2011, P118/2013, NTE 007, STAS 6119 şi a tuturor normativelor în vigoare.

e) Economie de energie si izolare termică Prin soluţiile adoptate, instalaţiile electrice proiectate nu afectează izolaţia termică

respectiv hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolaţie termică respectiv hidrofugă se etanşează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de energie electrică şi randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente - iar comanda acestora se face pe zone cu suprafaţă redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.

f) Protecţia împotriva zgomotului Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor electrice sunt de tip omologat conform

normelor CE si ISO. Instalaţiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare, producătoare de zgomot.

2. Alimentarea cu energie electrică, distribuţia şi tablouri electrice de distribuţie Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din reţeaua de distribuţie publică

de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui racord, până la blocul de măsură și protecție montat la limita de proprietate, încastrat în gardul aferent împrejmuirii obiectivului, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție interioare, aferente obiectivului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu, blocul de măsură și protecție este prevăzut cu un întrerupător automat, prevăzut cu dispozitiv de protecție cu curent diferențial, cu curentul de declanșare de 300 mA.

Distribuţia energiei electrice în interiorul obiectivului, se va realiza de la tablourile electrice de distrbuție interioare, montate în zona de la intrarea în obiective, la care se vor racorda tablourile electrice de distribuție secundare.

Din tablourile electrice prin circuite monofazate, cu cabluri tip N2XH 3 × 2,5 mm2, şi N2XH 3 x 1,5 mm2, cabluri cu izolație cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor și fără emisii de halogeni, se vor alimenta receptoarele existente, prize şi iluminat.

Tablourile electric se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.

Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de împământare la care se vor conecta şi reţeaua PE.

Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziţionate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentaţi pe circuitele respective.

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

3. Instalaţii electrice pentru iluminat normal Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform

reglementărilor în vigoare. Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri N2XH - 3x1,5 mm2, cabluri cu

rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor.

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus de energie şi randament ridicat.

Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 0,9 m de la pardoseala finită.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie magnetotermică, cu protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

4. Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate

pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat antipanică și iluminat pentru continuarea lucrului în spațiul de montaj al centralei termică.

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864- 1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în exteriorul uților de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 1,50 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.

Iluminatul de securitate împotriva panicii este obligatoriu a se prevedea pentru încăperi cu suprafaţa mai mare de 60 mp, conform art. 7.23.9.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011. Acesta va intra în funcțiune în maxim 5 s și se vor utiliza corpuri de iluminat integrate în iluminatul normal prevăzute cu baterie de acumulatori cu autonomie minim 1,0 h.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza utilizând corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 1,0 ore.

În afară de comanda automată a intrării în funcțiune a iluminatului de securitate antipanică, se va prevedea și comandă manuală, prin intermediul unui întrerupător poziționat lângă tabloul electric, prin care se va realiza și scoaterea din funcțiune a acestuia.

Avându-se în vedere că pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se vor utiliza corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general și echipate cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1,0 ore, comanda funcționării acestora se va realiza automat, punerea în funcțiunea realizându-se în maxim 5 s.

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului aferente spațiului centralei termice, unde este obligatoriu a se realiza conform art.7.23.5.1 din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011, s-au prevăzut corpuri de iluminat înglobate în iluminatul general, însă prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la bateriile locale. Aceste corpuri sunt prevăzute să aibă o autonomie în funcţionare de minim 3 ore, durată necesară desfășurării activităților fără pericol. Timpul de punere în funcţiune este conform I7 / 2011 de maxim 5 s.

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările tehnice în vigoare.

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară.

Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

5. Instalaţii electrice pentru prize şi forţă Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip N2XH 3x2,5 mm2, cabluri

cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, fără halogeni și cu emisie redusă de fum, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura pereţilor.

Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tabloului electric.

Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,4 m de la nivelul pardoselii finite şi vor fi echipate cu contacte de protecţie.

Alimentare echipamentelor şi utilajelor de forţă (centrala termica, echipamentele tehnologice) se va realiza prin circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările existente.

În tabloul electric s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în viitor.

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.

6. Instalaţii de protecţie Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice

prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Blocul de măsură și protecție aferent obiectivului, se va lega la pria de pământare aferentă, prin intermediul unui conductor tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, ce va fi legată la priza de pământ prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separaţie. Rolul pieselor de separaţie este de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ.

Priza de pământare se va realiza utilizând condiţiile naturale ale obiectivului, ce va asigura o rezistenţă de dispersie a acesteia cu valoarea de cel mult 4 Ω.

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.

Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

7. Măsuri de protecţie a muncii

În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii: - legarea la nul de protecţie distinct de nulul de lucru; - legarea părţilor metalice ale tablourilor electrice şi utilajelor acţionate electric la

centura interioară de protecţie legată la rândul ei repetat la priza de pământ a obiectivului; - amplasarea tablourilor electrice şi alegerea traseelor respectă prevederile

normativului I7, privind distanţele faţă de alte instalaţii; - întregul echipament şi toate materialele prevăzute pentru instalaţiile electrice au fost

alese corespunzător condiţiilor de mediu; - în tablourile electrice au fost prevăzute întrerupătoare calibrate şi s-a realizat

etichetarea circuitelor; - au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile

electrice, precum şi a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ. Măsurile de protecţie a muncii prezentate, nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare putând

fi luate şi alte măsuri corespunzătoare. Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalaţiile electrice. Reparaţiile şi

reviziile instalaţiilor electrice, precum şi eventualele completări ale instalaţiilor electrice cu alte instalaţii necesare, se va face de către PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzător, dotat cu scule şi echipamente adecvate, NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII.

8. Condiţii generale de recepţie În cadrul recepţiei se va verifica aspectul estetic şi funcţional al lucrărilor prevăzute.

Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepţiei, conform SR EN 61140 / 02, trebuie să cuprindă: data efectuării verificării; funcţia, calitatea şi numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele observate la elementele instalaţiilor supuse verificării; observaţii privind înlăturarea defectelor constatate, precum şi declaraţia că toate legăturile electrice au fost executate.

Art. 2.3.3. - Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeşte la recepţie, respectiv la darea în exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se fac modificări la instalaţie sau se constată defecţiuni.

9. Consideraţii finale

Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalaţii electrice se pot face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar cele ale instalaţiei electrice exterioare, minim IP44. Instalaţiile electrice se vor racorda prin intermediul tablourilor de distribuţie la priza generală de pământ.

Este interzis a se lucra la instalaţii electrice sub tensiune. În execuţie şi exploatare se vor respecta prevederile Normativului I7/11, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel încât să se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de muncă.

OBS. Proiectul se va verifica la toate cerinţele de calitate precizate de „Legea calităţii în

construcţii” de către un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ie.

Întocmit ing. Florin Lăcătuşu

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

BREVIAR DE CALCUL

Secţiunea de fază a conductoarelor şi cablurilor electrice se stabileşte ca fiind secţiunea minimă care îndeplineşte următoarele condiţii:

- Stabilitate termică în regim normal de funcţionare - Rezistenţă mecanică în regim de funcţionare - Protecţia la suprasarcină - Stabilitatea termică în regim de pornire a motoarelor - Pierderi de tensiune în limitele admise - Stabilitatea termică în regim de scurtcircuit şi protecţia la scurtcircuit

Calculul curenţilor se realizează astfel: - Circuite monofazate

𝐼 = ∙ ∙

[A]

- Circuite trifazate

𝐼 = ∙

√ ∙ ∙ ∙ [A]

Unde: P puterea instalată [W] Ic curentul de calcul [A] Uf tensiunea de fază [V] Ul tensiunea de linie [V] cos φ factor de putere ci coeficient de încărcare η randamentul receptorului

Calculul căderilor de tensiune se realizează astfel: - Circuite monofazate

∆𝑈 % = ∙ ∙ ∙

∙ ∙ [%]

- Circuite trifazate

∆𝑈 % = ∙ ∙

∙ ∙ [%]

Unde: P puterea instalată [W] Uf tensiunea de fază [V] Ul tensiunea de linie [V] l lungimea conductorului [m] γ conductibilitatea materialului [m/Ωmm2]

Întocmit ing. Florin Lăcătuşu

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

Avizat IJC Timiş

PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI PE FAZE DETERMINANTE

Instalaţii electrice

Pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectul: Instalaţii electrice ”Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara”, S.C. POG 77 S.R.L. în calitate de beneficiar, reprezentat prin ____________________________ SC TOTAL ENGINEERING SRL , în calitate de proiectant, reprezentat prin_________________ ______________________, în calitate de executant, reprezentant prin _______________________ În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 care stabileşte procedura privind controlul la fazele determinante şi cu normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor: Nr. Crt.

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care trebuie întocmite documente scrise

Documentul scris care se încheie (PVLA, PVR,PV)

Cine întocmeşte şi cine semnează (I, B, E, P)

Nr. şi data actului încheiat

0 1 2 3 4

1 Însuşire documentaţie tehnică, Verificare existenţă Măsuri de securitate şi sănătate în muncă ale executantului

PV E, B

2 Predare / primire front de lucru PV B,E

3 Controlul trasării circuitelor înaintea executării finisajelor

PVR E,B

4 Amplasarea tablourilor electrice PVR E,B 5 Alegerea corpurilor de iluminat PV E,B

6 Montarea aparatelor şi corpurilor de iluminat

PVR E, B

7 Verificarea tablourilor electrice , rezistenţelor de izolaţie, a instalaţiilor de protecţie prin legarea la pământ şi la nul

PV E,B

8 Verificarea rezistenţei de pământ PVR F,D

9 Verificarea instalaţiilor electrice după punerea sub tensiune

PVR E,B

10 Recepţia lucrărilor PVR B,E,P BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT NOTĂ: 1 . Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2. 2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la acre urmează a se face verificarea. 3. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei. 4. PVLA = Proces Verbal de Lucrări Ascunse; 5 I = IC PVR = Proces Verbal de Recepţie; B = Beneficiar PV = Proces Verbal E = Executant FD = Fază determinantă P = Proiectant

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara, România

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE instalaţii electrice

Noi, S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Timişoara Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat de către S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. prin:

”Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P, rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara” către beneficiarul S.C. POG 77 S.R.L. este conform următoarelor normative în vigoare şi a Legii nr. 10/1995.

I.7 – 11 - Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice

aferente clădirilor; P 118 / 3 – 2015 Normativ privind securitate la incendiu a construcțiilor Partea a III-a –

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu; Ordin MAI nr. 130/2007 - Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu Ordin MAI 163/2007 - Normele generale de apărare împotriva incendiilor NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor electrice de cabluri; PE 124 - Normativ pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor; P 118 / 99 - Normativ privind protecţia la foc a construcţiilor; STAS 6646 - Iluminatul artificial; SR EN 61140 / 02 - Protecţia împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice; L10/1995 - Legea privind calitatea in constructii L 319/2007 - Privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare L.307/2006 - Privind apararea impotriva incendiilor L 608/01 - Privind evaluarea conformitatii produselor C 300/94 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora IEC 947/ 1 - Aparataj de joasa tensiune IEC 439 –I-92 - Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si partial SR CEI 60364 – 4 - 41:1996 - Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41 : Protectia impotriva socurilor electrice SR CEI 60364 – 4 - 42:1996 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice C 56/2003 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente HGR 264/1999 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente acestora.

Timişoara 2016

Ing. Lăcătuşu Florin

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-004371/19.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare

destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului

nr. 173, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-004371/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, prin care se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Facem următoarele precizări: Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/20.06.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004371/10.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 07/06.04.2017; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, precum si

Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019 .

Documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, beneficiar SC POGG 77 SRL şi proiectant SC CUB - ART SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2016, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,,Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Timişoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv HCL nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009, si anume: Novac Ioan si sotia NOVAC CRISTINA - PETRUTA – proprietari imobil situate in Calea Sagului nr. 171 – conform Declaratiei notariale cu nr. 1766/17.12.2015, respective HOKSARI ADRIAN - GABRIEL - proprietar imobil situat in Calea Sagului nr. 175 – conform Declaratiei notariale cu nr. 1760/15.12.2015;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea SC POGG 77 SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafaţă totală de 619 m², este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Şagului - domeniul public al Municipiului Timişoara, la nord - est şi sud - est: teren proprietate privată şi hale cu funcţiunea de întreţinere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată şi clădiri cu funcţiunea de alimentaţie publică şi anexe, în prezent nefuncţionale.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017 sunt următorii:

- Regim de construire: maxim P+1E; - Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);

- Înălţime maximă: Hmax=10 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate; - Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, având ca beneficiar pe SC POGG 77 SRL, întocmit conform proiectului nr. 70/2015, realizat de SC SC CUB - ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 07/06.04.2017:

Regim de construire: maxim P+1E; - Funcţiune propusă: depozitare şi prestări servicii (Extindere, etajare şi schimbare destinaţie casă de locuit P, rezultând bar şi service auto în regim P+1E);

- Înălţime maximă: Hmax=10 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=69%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1.4; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Construcţia se va amplasa în frontul stradal al Căii Şagului, cu o retragere de la axul Căii Şagului de 15,70 m, şi alipită pe celelalte trei laturi, de limita de proprietate şi de clădirile existente pe parcelele învecinate; - Spaţii verzi: minim 5% spaţii verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, se propune preluarea profilului stradal de perspectivă pentru Calea Şagului (PTT1 - 37 metri); autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 119/04.03.2020.

3. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U-04 - ,,Plan obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, elaborat de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, la cererea beneficiarului SC POGG 77 SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-004371/19.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in

functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. POGG 77 SRL, de înaintare în Plenul

Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, documentaţie elaborată de proiectantul SC CUB - ART SRL, proiect nr. 70/2015, după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 1254/16.04.2019 cu termen de valabilitate până în data de 16.04.2020.

1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, identificat prin CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având o suprafaţă totală de 619 m², este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timisoara, fiind delimitat nord - vest: Calea Şagului - domeniul public al Municipiului Timişoara, la nord - est şi sud - est: teren proprietate privată şi hale cu funcţiunea de întreţinere utilaje grele în regim de P+1E, la sud vest: teren proprietate privată şi clădiri cu funcţiunea de alimentaţie publică şi anexe, în prezent nefuncţionale.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 619 mp este înscris în CF nr. 407545 nr. cad. 407545 (CF vechi nr. 1524 Freidorf nr. top. 554/17), având ca proprietar pe SC POGG 77 SRL, cu interdictie conventional de grevare, instrainare, inchiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare si amenajare in favoarea Banca Transilvania SA pentru care a fost obtinut Acordul cu nr. 1119772/09.09.2019.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, se propune extinderea, etajarea si schimbarea destinatiei casei de locuit existente P, rezultand bar si service auto in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din Calea Şagului (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002600/08.09.2016.

3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 1254/16.04.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 07/06.04.2017, Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 06/21.02.2017 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 4055/ 24.05.2019;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara”, str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: 01a_incadrare_PUG.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

AMPLASAMENT STUDIAT

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIŞOARA

ÎNCADRAREA ÎN PUG TIMIŞOARA

1:10000

U - 01 a

MUNICIPIUL TIMISOARA A AI REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —— LIMITE TE — + —/ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT —, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS A UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA a ZONIFICARE FUNCTIONALA — | == 20 COMPLEXE DE INTERESGERERAL 7 E VS PESTI, 1 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE N ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI | ZONA UNITATI AGRICOLE 7) PCANTATII DE Ene are = ZONA DE SPORT - AGREMENT | ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TE RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR ONSTRUCTI! E SMR CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTR! EREI TONA GTR ULARE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ri “ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE NWA APE, OGLINZI DE APA / PORT BENI PADURE PARC e TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CTA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE - “CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ GATURA AUTOSTRADA e PRINCIPALE / SECUNDARE fese MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI SEE PIETONALE MAJORE 1 I PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE P DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. o NE CU VALOARE ISTORICA, | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE =] ZONADE PROTECTIE CF. E = ] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE RDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE /NERDICTE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA : LAAPROBARE PUZ /PUD | INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE STATIE " 220/110 K;

Atasament: 01incadrare.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

490, 00

STR. OVIDIU COTRUS

CA L.

S AG

UL UI

CA L.

S AG

UL UI

CA L.

S AG

UL UI

CA L.

S AG

UL UI

ST R.

T IM

IS UL

UI

CA L.

S AG

UL UI

STR. CEFERISTILO R

STR. TITUS

MAIO R MU

RESA N

STR. SEC

ERII

STR. SECE

RII

CA L.

S AG

UL UI

STR. ISLA

Z

201

201

19 9 14 7E

BL OC

N R.

1

19 9

19 5-

19 7

BL OC

N R.

2

14 0

19 3

19 1

BL OC

N R.

3

17 9

17 7

17 5

17 3

14 0A

16 5

17 1

143

143

16 3

16 1

15 5

15 7

15 9

143

143

143

180

182

2

4

15 1/

A

14 9

15 3

13 8

14 7/

B

14 7/

A

143

143

21

19

5

24

28

18

20

22

17

15

13 4

13 2/

A

13 2

13 0

12 8

8

30 28

26

24

27

32

29

31

33

20B

22

25 23

21

25A

12 6A

125A

128

ZO N

A D E LO

C U

IN TE

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

PLAN ÎNCADRARE

1:5000

PLAN ÎNCADRARE U - 01

VEDERE AERIANĂ AMPLASAMENT

VEDERE AERIANĂ AMPLASAMENT

TI 3 4 Fra DAE ES și SOTIE EI STP STIE PICA SU SES SAT EET SSI LI O)

Atasament: 02existent.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

34.01

17 .4

2

77 5

19.26

15.21

19.34 1 7.

85

14.04

20.22

3. 37

14 .7

4

7.60

7.60

75

15.20

75 37.92 5

88.2087.4588.08

88.14

88.21

88.1588.12 88.07

87.98 88.11

87.86

87.97 88.22

88.07

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33 87.33

87.29

87.23

87.66

87.03 87.02

87.86

A

87.29

A

87.38

87.25 87.14

87.21

C

87.1487.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08 86.83

87.15

Nr. top. 554/18

clă dir

e ali

m en

ta ţie

pu bli

că P

+1 E

175

88.35

88.47

88.21

88.15

88.52

88.17

87.53

Nr.Top.554/16;554/34-35

Nr . c

ad 43

86 95

88.17

88.17

88.49

88.45

88.53

88.16

88.19

88.13

C al

ea S

ag ul

u i (a

s f a l

t )

Ha la

P+ 1E

ac ce

s

Nr.Top.554/17

pla tf.

b et

on

87.12

87.04

86.77 86.92

86.80

acces

Z.v.

C1

S=619mp

S200

Nr.Top.554/16;554/34-35

casa familială P

173

171 1

2

3

4

5

6

Nr.Top.554/33

pla tf.

b et

on Z.v.

Ha la

P+ 1E

sp ălă

to rie

a ut

o P

te re

n sp

or t

te re

n sp

or t

clă dir

e bir

ou ri

SC A

lce do

S RL

P+ 1E

de po

zit P

de po

zit P

de po

zit P

zo nă

se rv

ici i -

b uc

ăt ăr

ie P

clă dir

e bir

ou ri

P+ 1E

+M

140A

165

177

179

pa rte

r l ibe

r te

ra sa

d em

on ta

bil a

la et

aj SC AR

A AC

CE S

ET AJ

planul a fost elaborat în conformitate cu ridicarea topo executată de ing. Rus Teofil-Vasile

N

20 40

50

475550

20 40

75

475575 475575

475600

20 40

25

20 40

50

475600

20 40

75

475550

20 40

25

20 41

00 20

41 00

475625 475625

475525475525

475500475500

20 40

00 20

40 00

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA:

LIMITA PARCELE

CAROSABIL

TROTUARE

ZONA DEPOZITARE SI PRESTARI SERVICII

AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA S.C. POG 77

ZONE VERZI, TERENURI DE SPORT

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

PLAN SITUAŢIE EXISTENTĂ

ÎNCADRARE ÎN PUG TIMIŞOARA UTR 60

1:500

PLAN SITUATIE EXISTENTA U - 02

45

Atasament: 03reglementari.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

37.92 5

5.07 2.13

18.01

8.80

20.25

18 .1

95

8. 80

9. 10

9. 32

8. 80

88.2087.4588.08

88.14

88.21

88.15 88.12

88.07

87.98 88.11

87.86

87.97

88.22

88.07

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33 87.33

87.29

87.23

87.66

87.03 87.02

87.86

87.29 87.38

87.25

87.14 87.21

87.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08

86.83

87.15

88.35

88.47

88.21

88.15

88.52

88.17

87.53

88.17

88.17

88.49

88.45

88.53

88.16

88.19

88.13

Nr.Top.554/17 87.12

87.04

86.77

86.92

86.80

Z.v.

S=619mp

173

pla tf.

b et

on Z.v.

Ha la

P+ 1EH max.=10,00 m

140A

165

177

179

P+1E

E

E

P+1E

planul a fost elaborat în conformitate cu ridicarea topo executată de ing. Rus Teofil-Vasile

34.01

17 .4

2

77 5

19.26

15.21

17 .8

5

19.34

34.47

2. 00

Nr. top. 554/18

clă dir

e ali

m en

ta ţie

pu bli

că P

+1 E175

Nr.Top.554/16;554/34-35

Nr . c

ad 43

86 95

C al

ea S

ag ul

u i (a

s f a l

t )

Ha la

P+ 1E

ac ce

s

acces

20 40

50

475550

20 40

75

475575 475575

475600

20 40

25

20 40

50

475600

20 40

75

Nr.Top.554/16;554/34-35

construcţie existentă P

care se păstrează

171 1

2

3 4

5

6

Nr.Top.554/33

sp ălă

to rie

a ut

o P

te re

n sp

or t

te re

n sp

or t

clă dir

e bir

ou ri

SC A

lce do

S RL

P+ 1E

de po

zit P

de po

zit P

de po

zit P

zo nă

se rv

ici i -

b uc

ăt ăr

ie P

clă dir

e bir

ou ri

P+ 1E

+M

N

pa rte

r l ibe

r te

ra să

d em

on ta

bil ă

la et

aj

475550

20 40

25

20 41

00 20

41 00

475625 475625

475525475525

475500475500

20 40

00 20

40 00

SC AR

A AC

CE S

ET AJ

LIMITĂ AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA SC POG 77 SRL

ARTERE DE CIRCULAŢIE - CAROSABIL CALEA ŞAGULUI

LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ

ZONĂ SERVICII P+1E PROPUSĂ

SPAŢII VERZI PE DOMENIUL PRIVAT / PUBLIC

SUPRAFAŢĂ IMPLANTARE CONSTRUCŢII / PROPUNERE CONSTRUCŢII P+1E CIRCULAŢII AUTO, PARCĂRI, CIRCULAŢII PIETONALE

SPATII VERZI

ACCESE

LEGENDA:

LIMITĂ PARCELE EXISTENTE

ZONA DEPOZITARE SI PRESTARI SERVICII

BILANŢ TERITORIAL: CALEA ŞAGULUI, NR. 173, C.F. 407545 TIMIŞOARA TOP 407545, SUPRAFAŢA = 619 m2

S. construită

Spaţii verzi

Propuneri:

82,00 m2

0,00 m2

370,00 m2

0 % 5 %

Existent:

S. circulaţii pietonale şi parcări 250,00 m2

Total 619,00 m2 100 %

13 % 40 %

%

31,00 m2

m2

100 %

218,00 m2

%m2

60 % 35 %

DATE TEHNICE: Regim de înălţime: P P+E S. construită desfăşurată 82,00 m2 740,00 m2

P.O.T. C.U.T.

13 % 0,13

locuri de parcare

60 % 1,2

2 8

619,00 m2 287,00 m2 0,00 m247 % 0 %S. teren neamenajat

3 5

15

2

1 5

2

87.0287.02

88.2087.45 88.08

88.14

88.21

88.1588.12 88.07

87.98 88.11

87.86

87.97 88.22

88.07

88.07

88.2087.52 87.57

87.53

87.51

87.45 87.46

87.89

87.33 87.3387.2987.23

87.66

87.03 87.02

87.86

A

87.29

A

87.38

87.25 87.14 87.21

C

87.14 87.14

87.00

87.07

87.24

87.31

86.9286.92 86.95

86.88

86.92

86.08 86.83

87.15

Nr. top. 554/18

casa P+M

175

88.34 88.35

88.17

88.47

88.21

88.15

88.52

88.17

87.53

87.46

Nr.Top.554/16;554/34-35

Nr . c

ad 43

86 95

88.17

88.17

88.49

88.53

88.16

88.19

88.13

C al

ea S

ag u l

u i ( a

s f a l

t )

Hala

ac ce

s

Nr.Top.554/17

platf. beton

87.12

87.04

86.77 86.92

86.80

acces

Z.v.

anexa

C1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:250N

Curti,constructii 619

619

554/17

Nr. topografic: 554/17

Nr.Cartea Funciara: 407545-Timisoara

Suprafata masurata(mp): 619

Adresa imobilului: Timisoara, cal.Sagului, nr.173

Municipiul Timisoara, Jud. TIMIS Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

MenţiuniDestinaţiaCod

B. Date referitoare la construcţii Suprafaţa construită la sol

(mp)

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Total:

Categoria de folosinţă

Suprafaţa (mp)

Menţiuni

Imprejmuit cu gard de metal si zidarie

CLC1 78 Casa familiala, nivel P

Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 619mp Suprafaţa din act = 619mp

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentaţiei cadastrale şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren

Executant: P.F.A. Rus Teofil-Vasile

Semnătura şi ştampila

Data: 11/05/2015

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată şi atribuirea numărului cadastral

Inspector:

Semnătura şi parafa

Data: ......../05/2015 Ştampila BCPI

475550 2 0 4 0 5 0

475550 2 0 4 0 7 5

475575 2 0 4 0 2 5

475575 2 0 4 0 5 0

475575 2 0 4 0 7 5

475600 2 0 4 0 2 5

475600 2 0 4 0 5 0

475600 2 0 4 0 7 5

S=619mp

S100

S200

Nr.Top.554/16;554/34-35

casa familiala P

173

171

1

2

3

4

5

6

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 475592.614 204057.296 2 475574.268 204085.931 3 475559.430 204076.800 4 475558.772 204076.386 5 475569.236 204060.214 6 475577.660 204047.550

Nr.Top.554/33

platf. beton

Z.v.

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

1:500

PLAN REGLEMENTARI U - 03

COORDONATE STEREO

Atasament: 04mobilare_aprilie_2018.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

34.01

17 .4

2

77 5

19.26

15.21

17 .8

5

5.07 2.13

18.01

8.80

25.44 5

8. 80

9. 10

9. 32

8. 80

88.2087.4588.08

88.14

88.21

88.15 88.12

88.07

87.98 88.11

87.86

87.97 88.22

88.07

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33 87.33

87.29

87.23

87.66

87.03 87.02

87.86

87.29 87.38

87.25

87.14 87.21

87.14 87.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08

86.83

87.15

Nr. top. 554/18

clă dir

e ali

m en

ta ţie

pu bli

că P

+1 E

88.35

88.47

88.21

88.15

88.52

88.17

87.53

Nr.Top.554/16;554/34-35

Nr . c

ad 43

86 95

88.17

88.17

88.49

88.45

88.53

88.16

88.19

88.13

C al

ea S

ag ul

u i (a

s f a l

t )

Ha la

P+ 1E

ac ce

s

Nr.Top.554/17 87.12

87.04

86.77

86.92

86.80

acces auto

Z.v.

C1 S=619mp

Nr.Top.554/16;554/34-35

construcţie existentă P

care se păstrează

1

2

3

4

5

6

Nr.Top.554/33

pla tf.

b et

on Z.v.

Ha la

P+ 1E

sp ălă

to rie

a ut

o P

te re

n sp

or t

te re

n sp

or t

clă dir

e bir

ou ri

SC A

lce do

S RL

P+ 1E

de po

zit P

de po

zit P

de po

zit P

zo nă

se rv

ici i -

b uc

ăt ăr

ie P

clă dir

e bir

ou ri

P+ 1E

+M

pa rte

r l ibe

r te

ra să

d em

on ta

bil ă

la et

aj

P+1E

173

140A

165

177

179

E

E

P+1E

N

175

171

20 40

50

475550

20 40

75

475575 475575

475600

20 40

25

20 40

50

475600

20 40

75

475550

20 40

25

20 41

00 20

41 00

475625 475625

475525475525

475500475500

20 40

00 20

40 00

SC AR

A AC

CE S

ET AJ

LIMITĂ AMPLASAMENT STUDIAT

ARTERE DE CIRCULAŢIE - CAROSABIL CALEA ŞAGULUI

LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ

ZONĂ DE DEPOZITARE SI SERVICII

TEREN STUDIAT PROPRIETATEA S.C. POG 77 SRL

SPAŢII VERZI PE DOMENIUL PRIVAT / PUBLIC

SUPRAFAŢĂ IMPLANTARE CONSTRUCŢII / PROPUNERE CONSTRUCŢII CIRCULAŢII AUTO, PARCĂRI, CIRCULAŢII PIETONALE

SPATII VERZI

ACCESE

LEGENDA:

LIMITĂ PARCELE EXISTENTE

BILANŢ TERITORIAL: CALEA ŞAGULUI, NR. 173, C.F. 407545 TIMIŞOARA TOP 407545, SUPRAFAŢA = 619 m2

S. construită

Spaţii verzi

Propuneri:

82,00 m2

0,00 m2

370,00 m2

0 % 5 %

Existent:

S. circulaţii pietonale şi parcări 250,00 m2

Total 619,00 m2 100 %

13 % 40 %

%

31,00 m2

m2

100 %

218,00 m2

%m2

60 % 35 %

DATE TEHNICE: Regim de înălţime: P P+E S. construită desfăşurată 82,00 m2 740,00 m2

P.O.T. C.U.T.

13 % 0,13

locuri de parcare

60 % 1,2

2 8

619,00 m2 287,00 m2 0,00 m247 % 0 %S. teren neamenajat

1:500

PLAN POSIBILITĂŢI DE MOBILARE U - 05

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

POSIBILITĂŢI DE MOBILARE

Atasament: 05obiective_publice_aprilie_2018.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: NOV. 2015

Beneficiar: S.C. POG 77 S.R.L. Proiect nr. 70/2015

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

ARH. G. BALAN

34.01

17 .4

2

77 5

19.26

15.21

17 .8

5

88.2087.4588.08

88.14

88.21

88.15 88.12

88.07

87.98 88.11

87.86

87.97 88.22

88.07

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33 87.33

87.66

87.02

87.86

87.38

87.25

87.14 87.21

87.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08

86.83

87.15

Nr. top. 554/18

88.35

88.47

88.21

88.15

88.52

88.17

Nr.Top.554/16;554/34-35

Nr . c

ad 43

86 95

88.17

88.17

88.49

88.45

88.53

88.16

88.19

88.13

C al

ea S

ag ul

u i (a

s f a l

t )

Ha la

P+ 1E

ac ce

s

Nr.Top.554/17

87.12

87.04

86.77

86.92

86.80

acces

Z.v.

S=619mp

Nr.Top.554/16;554/34-35

1

2

3

4

5

6

Nr.Top.554/33

pla tf.

b et

on

Ha la

P+ 1E

sp ălă

to rie

a ut

o P

te re

n sp

or t

te re

n sp

or t

clă dir

e bir

ou ri

SC A

lce do

S RL

P+ 1E

de po

zit P

de po

zit P

de po

zit P

clă dir

e bir

ou ri

P+ 1E

+M

pa rte

r l ibe

r te

ra să

d em

on ta

bil ă

la et

aj

140A

165

177

179

E

P+1E

clă dir

e ali

m en

ta ţie

pu bli

că P

+1 E

zo nă

se rv

ici i -

b uc

ăt ăr

ie P

N

intrareuscata

SERVICE AUTO

20 40

50

475550

20 40

75

475575 475575

475600

20 40

25

20 40

50

475600

20 40

75

475550

20 40

25

20 41

00 20

41 00

475625 475625

475525475525

475500475500

20 40

00

175

173

171

P+1E

E

LIMITĂ AMPLASAMENT STUDIAT LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ

TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ ALE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE AMPLASAMENT STUDIAT, PROPRIETATEA S.C. POG 77 SRL

LEGENDA:

LIMITĂ PARCELE EXISTENTE

NOTĂ: APLICAREA PREVEDERILOR PUD NU IMPLICĂ OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE ŞI NICI ELEMENTE DE CIRCULAŢIA TERENURILOR.

1:500

PLAN OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ U - 04

P.U.D. "EXTINDERE, ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P, REZULTÂND BAR ŞI SERVICE AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI, NR.173, TIMIŞOARA"

PLAN OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Atasament: Instalatii_Edilitare_PUD_Calea__Sagului.pdf

88.2087.4588.08

88.21

88.15 88.12

88.07

87.98 88.11

87.86

87.97

88.22

88.07

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33

87.33

87.29

87.23

87.66

87.03 87.02

87.86

87.29

87.38

87.25

87.14 87.21

87.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08

86.83

87.15

88.35

88.15

88.52

88.17

87.53

88.17

88.17

88.49

88.53

88.16

88.19

87.12

87.04

86.77

86.92

86.80

Z.v.

S=619mp

173

1

2

3

4

5

6

pl at

f. be

to n

Z.v.

H al

a P+

1E

P+1E H max.=10,00 m

177

Nr. top. 554/18

cl ă di

re a

lim en

ta ţie

pu bl

ic ă P

+1 E175

Nr.Top.554/16;554/34-35

N r.

ca d4

38 69

5

H al

a P+

1E

acces construcţie existentă P

care se păstrează

171

Nr.Top.554/33

cl ă di

re b

iro ur

i

SC A

lc ed

o SR

L P+

1E

de po

zi t P

de po

zi t P

zo nă

s er

vi ci

i - b

uc ă tă

rie P

pa rte

r l ib

er

te ra

să d

em on

ta bi

la e

ta j

Nr.Top.554/17

E

E

P+1E

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CV 1

PVC-KG-Ø160

CR

CB

CM

CM

CV 2

CV 3

SH

CL

PE-HD 40x2.3mm

AR

AR

AR

AR

AR

AR

CM

CM

C M

C M

C M

CM

PE-HD 40x2.3mm

PVC-KG-Ø110

RIGOLA

RIGOLA PVC-KG-Ø110

PVC-KG-Ø110

PVC-KG-Ø110

BR =7

m c

Re te

a St

ra da

la A

d2 00

R et

ea S

tra da

la C

d5 00

SIMBOL

LEGENDA 1

CV-Camin vizitare ape uzate

Cc-Cota Capac

Cra-Cota Radier

CR-Camin Racord Existent

CB-Camin Bransament Existent

CL-Camin Linistire Ape Pluviale

SH-Separator Hidrocarburi

Separator de lichide uşoare conf. SR EN 858 Cl. I

Debit nominal: 3 l/s

Dispozitiv ocolire din polietilena

Debit total: 6 l/s

Din polietilena, rezistentă la lichide uşoare şi biodiesel,

Diametru camin 600 mm

Cantitate totală tampon lichide uşoare: 163 l

Volum total rezervor de apă: 850 l

Racorduri intrare/iesire DN 110,

Acces din exteriorul cuvei la elementul de colaescenta pentru mentenanta

Cu racord de prelevare probe preinstalat,

Cu închidere automată, plutitor tarat pentru densitate până la 0,90 g/cm3,

Capace pentru cămin: clasa A15, dimensiune nominală 600 mm

Trapa de namol inclusa, capacitate 600 l.

Tub de inaltare din PE H=1.5m

BR-Bazin de retentie ape pluviale volum total de 7mc si volum util de 6.60mc

cu dimensiuni Lxlxh=2.5x1.4x2m

AR

CONDUCTA APA UZATA MENAJERA LA EXTERIORCM

CONDUCTA APA RECE MONTATA LA EXTERIOR

297x420

DATA Dec'2016 NR. PLANSA: 01-I.Ed.

Scara:PROIECTAT DESENAT

Ing.dipl. Popescu Gelu

Nr.Pr: 50/2016

1:300

Faza: P.U.D.

Ing.dipl. Popescu Gelu

PROIECT: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "EXTINDERE,ETAJARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE CASĂ DE LOCUIT P,REZULTÂND BAR ŞI SERVICE

AUTO ÎN REGIM P+1E, CU ÎNCADRARE ÎN FUNCŢIUNEA ZONEI DE

DEPOZITARE ŞI PRESTĂRI SERVICII, CONF. PUG TIMIŞOARA, CALEA ŞAGULUI,NR.173, TIMIŞOARA"

BENEFICIAR: S.C. POG 77 S.R.L.

Proiectant de specialitate:

SC PAD ENGINEERING SRL Loc. Timisoara,Str Vasile Goldis 3A, ap. 2.CUI 35908459,JudTimis tel.0724093947, mail [email protected]

OBIECT: Instalatii Edilitare

PLANSA: Plan de Situatie

REFERAT/EXPERTIZANR/DATA EXPERT

CERINTASEMNATURANUME VERIFICATOR/

Atasament: Instalatii_Electrice_PUD_Calea__Sagului.pdf

519

9. 28

20.01

8801.38

20247.61

34471.31

18.195

8.80

9 .10

9.32

8.8 0

88.2087.4588.08

88.21

87.98 88.11

87.86

87.97

88.22

88.07

88.20 87.52

87.53

87.51

87.45

87.89

87.33

87.33

87.29

87.23

87.66

87.03 87.02

87.86

87.29

87.38

87.25

87.14 87.21

87.14

87.00

87.07

87.31

86.92 86.95

86.88

86.92

86.08

86.83

87.15

88.35

87.53

88.17

88.17

87.12

87.04

86.77

86.92

86.80

Z.v.

S=619mp

173

1

2

3

4

5

6 P+1E H max.=10,00 m

34008.36

17422.44

777.37

19262.06

152

09.94

17849.38

cl ăd

ire a

lim en

ta ţie

pu bl

ic ă

P+ 1E175

H al

a P+

1E

acces

171

zo nă

s er

vi ci

i - b

uc ăt ăr

ie P

Nr.Top.554/17

E

E

P+1E

B M

PT

TE C

1

TE C

2

Coloana Alimentare Corp C2

Cablu CYAbY - F

Coloana alimentare corp C1 Cablu CYAbY

C ol

oa na

B ra

nș am

en t R

eț ea

C ab

lu C

Y A

bY -

F

PLAN DE SITUAȚIE INSTALAȚII ELECTRICE IE 01

1:100

Jud. Timiş, Timişoara, Str. Martir Marius Ciopec, Nr. 14 [email protected]

Jud. Timis, Municipiul Timișoara, Str. Octavian Goga, J35/3981/2005, CUI 18220297, tel. 0745 482 283, e-mail: [email protected]

D.T.A.C

I11 / 2016

12.2016

arh. Bălan Gabriel

Specificaţie Titlu / Nume Scara: Faza:

Pl. nr.:

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data:

Semnătura

Pr. nr.:

S.C. T O T A L E N G I N E E R I N G S.R.L.

PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE INSTALAŢII

Verificator / Expert

Titlu / Nume Semnătura Cerinţa Referat / Expertiza nr. / Data

Ing. Lacatusu Florin

Pr. nr.:

70 / 2015

Ing. Lacatusu Florin

Beneficiar:

Plan urbanistic de detaliu "Extindere, etajare și schimbare destinație casă de locuit P,

rezultând bar și service auto în regim P+1E",cu încadrare în funcțiunea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG

Timișoara, Calea Șagului, nr. 173, Timișoara

Titlul proiectului:

Titlul planşei:

S.C. POG 77 S.R.L. TIMIȘOARA

Amplasament: Municipiul Timișoara,

Str. Calea Șagului, nr. 173, Judetul Timiș

S.C. C U B A R T S.R.L.

LEGENDA

TE Tablou electric

Circuit electric forță

LEGENDA

TE Tablou electric

Circuit electric forță

Atasament: Aviz_juridic_C_Sagului_173.pdf

TE E E TIT ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului “Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea Șagului nr. 173, Timişoara, beneficiar societatea POG 77 SRL (J.35/2237/2003, CU! 15766686), proiectant SC CUB-ART SRL, proiect nr. 70/2015, conform certificâtului de urbanism nr. 1254/16.04.2019. Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea $agului nr. 173, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 407545 Timișoara nr. cadastral 407545, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 619 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății POG 77 SRL, CIF 15766685. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 25.02.2020), rezultă că nu sunt notate litigii, fiind înscrisă interdicția convențională de grevare, înstrăinare, închiriere, demolare, construire, dezmembrare, alipire, restructurare și amenajare în favoarea Băncii Transilvania SA, care, prin adresa nr. 1119772/09.09.2019 își exprimă acordul pentru obținerea de autorizații necesare pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentații, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 afin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin, 6 lit, c) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004371/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara”, Calea $agului nr. 173, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real, de proprietate, asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere, amenajare și schimbare destinație casa de locuit rezultând bar și service auto în regim P+1E cu încadrarea zonei de depozitare și prestări servicii, conf. PUG Timișoara, Calea Șagului nr. 173, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de o. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC “E Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: RAP_INF_SI_CONSULT_Calea_Sagului_173_SC_POG_77_SRL.pdf

STEEL ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ n MUNICIPIUL TIMISOARA ara DIRECTIA URBANISM _ COMPARTIMENT CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD vi Ta Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2016-002517/ 17.03.2016 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: EXTINDERE, ETAJARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CASA DE LOCUIT P, REZULTAND SERVICE AUTO IN REGIM P+IE - Amplasament: Calea Sagului nr. 173, Timişoara - Beneficiar: S.C. POG. 77 S.R.L. - Proiectant: S.C. CUB ART S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitaţi să transmită observații în perioada 26.02.2016 - 16.03.2016, la documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism și afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop, pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu, a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate, prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro Proprietari notificați : - Calea Sagului nr. 171 - NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA; - Calea Sagului nr. 175 — HOKSARI ADRIAN GABRIEL; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Liliana IOVAN Red/Dact LI. —2ex ]