keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/11.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI"

11.03.2008

Hotararea Consiliului Local 123/11.03.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008- 2297/06.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2).lit.b) si alin (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii "CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI", în valoare de 375.473,86 lei (inclusiv TVA) conform documentaţiei întocmită de SC "ZAM GRUP" SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Termenul de execuţie a lucrărilor este de 6 luni cu finanţare din bugetul local 2008.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2008- 2297/06.02.2008 R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI"

Parcul Poporului este situat pe malul stâng al Canalului Bega, intre str. Pestalozzi si str.3 August 1919 în Timişoara , având funcţiunea de baza: PARC, SPATIU PUBLIC DE RECREERE.

Având în vedere că împrejmuirea actuala a Parcului Poporului suferă o discontinuitate începând cu latura adiacenta hotelului nou construit si ajungând pe latura vestica, s-a dovedit ca necesară extinderea gardului pentru întreţinerea in bune condiţii a parcului , sens in care s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru reîntregirea împrejmuirii Parcului Poporului prin construirea a 145 ml de gard nou, respectându-se arhitectura celui existent. Conform studiului de fezabilitate rezultă construcţia unui gard nou respectându-se arhitectura celui existent. Având în vedere studiul de fezabilitate, proiectul tehnic si detaliile de execuţie, documentaţie întocmita de către SC ZAM GRUP SRL, in valoare de 22.610,00 lei si pusa la dispoziţia Primăriei Timisoara.

Eşalonarea investiţiei : iunie 2008 - începerea lucrărilor decembrie 2008- terminarea lucrărilor

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI", în valoare de 375.473,86 lei (inclusiv TVA) întocmit de SC” ZAM GRUP”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul . 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anului 2008.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma Întocmit, Sing.Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. _____________________

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei " CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARCUL POPORULUI”

DEVIZUL GENERAL 4.1 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE s-a achitat 4.2 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII 304.854,36 LEI 4.4 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 10.669,89 LEI TOTAL 315.524,25 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiţie este de 315.524,25lei fără TVA Eşalonarea investiţiei : Proiectare –(efectuat in 2007) Execuţie –2008 durata de realizare a investiţiei :6 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma Întocmit sing. Pavleac Silvia