keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/03.03.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1"

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 107/03.03.2015
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 4531/19.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr.271 din 26.01.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Documentaţia de Avizare a Lucrărilor pentru obiectivul de investitii "DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1", intocmit de SC "PRODAO-ING" SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Biroul Tehnic, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, Aprobat MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE PRIMAR, BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr. SC2015- _________________________

REFERAT privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii

“DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1”

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1”. Având în vedere că actuala conducere a Primăriei Timişoara doreşte reabilitarea Sălii de consiliu datorită faptului că aceasta a fost multa vreme folosita pentru oficierea casatoriilor civile, ceea ce a dus la un trafic intens in aceasta zona a cladirii, cu consecinte de uzura sporita a mobilierului si a pardoselii, deasemenea instalatia electrica este uzata si gradul de iluminare nu este corespunzator noii destinatii iar uzura normala a finisajelor/ornamentelor si neintervenirea asupra lor poate duce la o degradare mai mare a acestora,

Tinand cont de faptul că zona centrală a oraşului trece printr-un amplu proces de reabilitare şi modernizare iar municipiul Timişoara îşi concentrează forţele pentru obţinerea statutului de capitală culturală a Europei, se impune ca o necesitate reamenajarea şi optimizarea acestui spaţiu,

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1” întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 51.02. Autorităţi executive şi acţiuni externe. Durata de realizare a investiţiei: 5 luni. Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului “DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1”, în valoare de 529.534 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 451.392 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

VICEPRIMAR, SECRETAR, Dan Diaconu Ioan Cojocari

DIRECTOR, Mihai Costa

CONSILIER, Mariana Hegheş

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “AMENAJĂRI INTERIOARE LA SALA DE CONSILIU A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA, BV. CD.LOGA NR.1”

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de investiţii pentru obiectivului “DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1” intocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, are principalii indicatori tehnico- economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei : 5 luni Valoarea totala a investitiei : 529.534 lei (inclusiv TVA) 118.363 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 451.392 lei (inclusiv TVA)

100.897 euro (inclusiv TVA) Capacitate: (in unitati fizice si valorice)

Realizarea investiţiei la acest obiectiv, va contribui la utilizarea în bune condiţii a spaţiului de către consilierii locali aleşi şi va asigura buna activitate a acestora în condiţii optime de confort şi sonorizare precum si flexibilitatea utilizarii spatiului in functie de cerintele viitoare .

DEVIZUL GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii

- Amenajări interioare la sala de consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1– - in lei/EURO la cursul 4.4738 lei/EURO din data de 18.12.2014 –

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare (cu TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000 0.224 0.240 1.240 0.277 3.3. Proiectare si inginerie 10.654 2.382 2.557 13.211 2.953 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 1.000 0.224 0.240 1.240 0.277 3.5. Consultanta 3.551 0.794 0.852 4.404 0.984 3.6. Asistenta tehnica 5.327 1.191 1.279 6.606 1.477 TOTAL CAPITOL 3 21.533 4.813 5.168 26.701 5.968

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 355.147 79.384 85.235 440.383 98.436

4.2. Montaj tillaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.5. Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 355.147 79.384 85.235 440.383 98.436

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuilei conexe organizarii santierului

8.879 0.000

1.985 0.000

2.131 0.000

11.010 0.000

2.461 0.000

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale Comision Banca finantatoare Taxa inspectie Control calitate Taxa pentru inspectie in constructii Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor Primele de asigurare Alte cheltuieli Taxe ANRE 5.2.2 Costul creditului

0.000 0.364 2.548 1.820 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.081 0.570 0.407 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.364 2.548 1.820 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.081 0.570 0.407 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 37.668 8.420 9.040 46.708 10.440 TOTAL CAPITOL 5

51.279

11.462

11.171

62.450

13.959

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.2. Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 TOTAL GENERAL

427.959

95.659

101.574

529.534

118.363 Din care C + M

364.026

81.368

87.366

451.392

100.897

DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Mariana Hegheş Red. MH Ex.2.