keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 242/20.12.2016
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29455/05.12.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2016-002146/03.11.2016 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 245/27.10.2016 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 cu nr. 21856/14.10.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.56 Cod unic de înregistrare: RO 2490570

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016 ANEXA

INDICATORI Nr. rd. Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an

curent (N)

% 6=5/4x10

0

0 1 2 3 4 5 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 92.690.500 92.690.500 100

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 92.688.000 92.687.100 100

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în

vigoare 3 56.282.000 56.282.000 100

b) transferuri, cf. prevederilor legale în

vigoare 4 0 0 2 Venituri financiare 5 2.500 3.400 136

3 Venituri extraordinare 6 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 90.328.128 100.254.810 111

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 90.068.128 100.253.810 111

A .

cheltuieli cu bunuri si servicii 9 27.315.000 24.115.000 88

B .

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 5.500.000 11.170.000 203

C .

cheltuieli cu personalul, din care: 11 47.919.823 44.778.810 93

C 0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 38.597.896 35.810.810 93

C 1

ch. cu salariile 13 33.867.810 33.867.810 100

C 2

bonusuri 14 4.730.086 1.943.000 41

C 3

alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 100.000 200.000 200

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 100.000 100.000 100

C 4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 572.500 323.000 56

C 5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 8.549.428 8.445.000 99

D .

alte cheltuieli de exploatare 19 9.333.305 20.190.000 216

2 Cheltuieli financiare 20 260.000 1.000 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2.362.372 -7.564.310 -320

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 525.708 642.510 122

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1.836.663 -8.206.820 -447

1 Rezerve legale 25 0 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1.836.663 0 0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 183.666 0 0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 918.332 0 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33 0 0

b) - dividende cuvenite bugetului local

33a 918.332 0 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 734.665 0 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37 0 0

a) cheltuieli materiale 38 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 VII I

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.930.000 3.930.000 100

1 Alocaţii de la buget 44 0 0

alocaţii bugetare aferente plăţii

angajamentelor din anii anteriori 45 0 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3.930.000 3.930.000 100

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.230 980 80 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 1.087 960 88

3

Câştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93-R98)/Rd.153)/12 50 2.784 2.962 106

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12

51 2.596 2.940 113

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 85.270 96.549 113

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 0

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 975 1.082 111

8 Plăţi restante 55 44.000.000 75.200.000 171 9 Creanţe restante 56 43.025.065 7.040.000 16

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULITĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2016-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de

Transport Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 6/02.02.2016

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin HCLMT nr. 6/02.02.2016 a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara. Consiliul de Administratie al RATT a aprobat prin hotarirea 210 din 29.09.2016 propunerea de rectificare a BVC pe anul 2016, buget aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 6/02.02.2016.

Avand in vedere motivele temeinice care duc la modificarea nivelului urmatorilor indicatori si anume cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; cresterea nivelului platilor restante; reducerea profitului brut/majorarea pierderii, Consiliul de administratie al Regiei Autonome de Transport Timişoara a aprobat propunerea de rectificare a nivelului indicatorilor initiali aprobati.

Modificarea importanta a nivelului indicatorilor au ca motive principale urmatoarele:  -cheltuielile cu ajustarile de valoare ale imobilizarilor corporale (cheltuieli cu amortizarea)

care au crescut cu aprox.116%, ca urmare a reevaluari efectuate la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2015, care influienteaza nivelul cheltuielilor de exploatare si cel al cheltuielilor totale;

 emiterea Deciziei nr. 1944 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 16 iunie 2016 in Dosarul 494/59/2011* comunicata in data de 21.09.2016 , cu un impact semnificativ asupra valorilor prezentate in situatiile financiare anterioare si in exercitiul curent .

Rezultatele financiare au fost influientate de inregistrarea Deciziei de impunere 69/2010 definitiva si irevocabila prin Decizia 1944/2016* prin care s-au admis recursurile declarate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva Sentinţei nr.373 din 16 decembrie 2015 a Curţii de Apel, in sensul modificari sentinţei atacată, prin respingerea acţiunii privind anularea actelor administrative fiscale pentru suma de 27.163.637 lei TVA şi obligatiile accesorii in suma 11.761.527 lei. La aceste sume s-au adaugat accesoriile instituite pe perioada solutionarii litigiului, astfel ca in urma deciziei, obligatiile fiscale datorate au ajuns la suma totala de 68.869.657lei, din care: TVA in suma de 27.163.637 lei si accesorii in valoare de 41.706.020 lei. Mentionam ca obligatiile stabilite de organul fiscal prin Decizia de impunere nr. 69/28.01.2010 si obligatiile accesorii, reprezinta TVA stabilita suplimentar, rezultand ca efect al tratarii de catre organele de control a trecerii bunurilor realizate in cadrul proiectului de investitii” Modernizarea infrastructurii la reteaua de transport in comun cu tramvaiul in Municipiul Timisoara” in domeniul public „un transfer” care intra in sfara operatiunilor taxabile. Intrucat operatiunille s-au derulat pe perioade foarte mari de timp 1999-2008 si sumele aferente operatiunilor au fost mari si in consecinta si valoarea creantelor fiscale rezultate dupa finalizarea litigiului, este foarte mare. Precizam ca prin Decizia nr. 9571/30.09.2016 emisa de ANAF, RATT a obtinut esalonarea la plata a a acestor obligatii fiscale pe o perioada de 5 ani. Stabilirea in sarcina RATT a obligatiilor fiscale care au facut obiectul litigiului, au dus la modificarea rezultatelor anului precedent in sensul ca profitul anului 2015 a devenit pierdere si ca

urmare si repartizarea acestuia prevazute in BVC initial al anului 2016 (varsamintele la bugetul local si participarea salariatilor la profit).

Cheltuielile de exploatare ale anului 2016 sunt au crescut datorita inregistrarii in cursul anului de dobanzi si penalitati de intarziere, iar pe perioada esalonarii de dobanda conform graficelor de rambursare a ratelor . Un alt aspect de consemnat, este faptul ca in primele trei trimestre ale anului 2016 regia s-a confruntat cu o fluctuatie si un deficit mare de personal de bord calificat (conducatori autobuz, tramvai si troleibuz).

Deficitul de personal de exploatare se inregistreaza pe fondul dificultatilor cu care se confrunta Regia in procesul de recrutare si selectie de personal calificat de pe piata muncii, precum si de mentinerea personalului angajat, de fidelizare a acestuia, in conditiile in care oferta salariala nu este una suficient de atractiva. Deficitul de personal de bord, la sarcina de transport actuala, genereaza efectuarea unui numar semnificativ de ore suplimentare, care duc la cresterea cheltuielilor cu personalul prin sporul de ore suplimentare si implicit a indicatorului castigul mediu brut lunar pe salariat. Ca urmare a celor expuse mai sus, bugetul de venituri si cheltuieli al RATT pe anul 2016 se rectifică, dupa cum urmeaza: Cap.I. VENITURI TOTALE, in suma de 92.690 mii lei nu au fost supuse rectificarii .

1. Veniturile din exploatare, in cadrul acestora s-au propus urmatoarele modificari: cresterea veniturilor din productia vanduta cu suma de 1.050.000 lei si diminuarea veniturilor din productia de imobilizari, in curs de executie si din subventii pentru investitii cu aceasi suma, estimare pe baza realizarii pe primele 8 luni ale anului 2016.

2. Veniturile financiare, au o valoare foarte mica, sunt programate la valoarea de 3,4 mii lei şi reprezinta venituri din dobanzi la disponibilitatile in banci si diferente de curs din activitatea curenta.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE se propun a fi rectificate la suma de 100.255 mii lei , fata de 90.328 mii lei aprobata prin HCL 6/02.02.2016, deci o crestere cu aproximativ 11%. 1.Cheltuielile de exploatare in suma de 100.254 mii lei, in crestere cu 10.185 mii lei , ca efect al evenimentelor expuse mai sus.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii s-au propus diminuarea acestora cu aproximativ 12 % de la 27.315 mii lei la 24.115 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate , capitol de cheltuieli la care s-a estimat o crestere cu 103% fata de nivelul aprobat si anume de la 5.500 mii lei aprobat initial la 11.170 mii lei. Cresterea foarte mare este cauzata de inregistrarea pe cheltuieli a taxei pe valoare adaugata aferenta gratuitatilor acordate, conform Protocolului incheiat cu Municipiul Timisoara si aprobat prin Hotarare de Consiliul Local (aproximativ 950.000 lei luna). Aceasta suma nu a putut fi estimata la aprobarea BVC initial, numarul de gratuitati acordate fiind de aprox. 59.700 pe luna.

C. Cheltuieli cu personalul au fost estimate a fi reduse cu 7 % pana la sfarsitul exercitiului. Reducerea cheltuielilor cu personalul de la 47.920 mii lei la 44.779 mii lei, se datoreaza neincadrarii de personal conform organigramei si a statului de functii aprobat prin HCL, precum si a suspendarii acordarii tichetelor de masa ca urmare a deciziei emise de Camera de Conturi.

S-a redus cu 44% si suma prevazuta initial pentru Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control de la 572.500 lei la 323.000 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare- si in cadrul acestui capitol de cheltuieli au fost propuse rectificari semnificative a unor indicatori atat ca efect al emiterii deciziei 1944/16.06.2016 cat si ca urmare a reevaluarii imobilizarilor corporale inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar anterior.

Nivelul acestui indicatori a crescut cu 116 % de la 9.333 mii lei aprobati initial la 20.190 mii lei. In acest capitol se includ: cheltuielile cu dobanzile si penalitatile la obligatiile fiscale stabilite in sarcina regiei, precum si cheltuielile cu amortizarea.

Initial la fundamentarea BVC a fost estimata o cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale de 8.500 mii . In urma reevaluarii patrimoniului, ca etapa premergatoare in vederea reorganizarii in societate comerciala a regiei, reorganizare prevazuta in noul proiect de lege a transportului local, cheltuiala cu amortizarea pe 2016 este estimata la suma de 18.330 mii lei. 2. Cheltuieli financiare cheltuielile initiale estimate in suma de 260 mii lei propunem a fi rectificate la suma de 1.000 lei, intrucat nu avem credite contractate si nu estimam a contracta credite pana la sfarsitul anului 2016. Cap. III. REZULTATUL EXERCITIULUI - este estimata o pierdere bruta de 7.564.mii lei, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit de 643 mii lei, rezultand o pierdere neta de 8.207 mii lei la sfarsitul anului 2016. Pierderea estimata este justificata de inregistrarea de cheltuielile majorate de 17.100 mii lei, la trei indicatori si anume: cheltuieli cu impozite si taxe (TVA colectata la gratuitati acordate) cu suma de 5.670.000, cheltuielile cu majorari si penalitati catre bugetul general consolidat cu suma de 1.600.000 lei si cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale cu suma de 9.830.000 lei.

Aceste cheltuieli generate de evenimentele ulterioare mentionate mai sus, nu pot fi acoperite decat partial din reducerea altor cheltuieli si din venituri suplimentare, ca urmare propunem aprobarea rectificarii BVC, conform anexei.

Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

PROPUNEM:

1. Aprobarea rectificării, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului

de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 6/02.02.2016.

Cod FO53-01, ver. 2

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ STELIANA STANCIU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, SERVICIUL JURIDIC, NASTASIA POP CRISTINA BOZAN