keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"

18.10.2016

... 2016 obiectivul de investiţii ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”. Pentru asigurarea necesarului de apă utilizată la udatul zonelor verzi cât şi pentru funcţionarea unor fântâni ornamentale se utilizează apă potabilă din reţeaua...

Consiliul Local Timișoara

131/18.10.2016 privind aprobarea modificării Art. 4 şi a Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/10.05.2016, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integral în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare-cumpărare şi aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara

18.10.2016

.../2016, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; Având în vedere Legea nr. 65/2016 - pentru modificarea Legii nr. 152/1998...
... preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara; În conformitate cu Ordinul nr. 1077 din 29 iulie 2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei...

Consiliul Local Timișoara

133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305

18.10.2016

... domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local 133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing...
... contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-24281/05.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

134/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si modificarea Statului de Functii la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala

18.10.2016

... Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat 2016 3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, împreună cu familia acesteia...
... creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat 2016 5. reevaluarea situaţiei beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a...

Consiliul Local Timișoara

135/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiilor comerciale situate în imobilul din Piaţa Traian nr.1, ap. nr.2 , la preţul de 150.000 euro.

05.04.2016

... timp cu o poartă realizată din grilaje metalice şi plăci de tablă. Deasemenea este necesară asanarea instalaţiilor parazitare (cabluri de electricitate, de date ,etc) Cod FO 53‐01, ver.2 Având în vedere adresa nr. 562 din 07.03. 2016, emisă de către...
... Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 6051,6171 din14.03. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Prin...

Consiliul Local Timișoara

135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016

18.10.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 23061/21.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... functionare a clubului. Certificatul de identitate sportivă, pe baza căruia funcționează Sport Club Municipal Timișoara, cuprinde următoarele ramuri sportive: handbal, baschet, rugby, volei, sportul pentru toți. În decursul anului 2016, mai multe...

Consiliul Local Timișoara

136/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 6, situat în imobilul din strada Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4, etaj parter , la preţul de vânzare de 106.294,04 lei

05.04.2016

... în vedere Referatul nr.SC 2016-5523/07.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... proprietarul solicită un preţ de 106.294,04 lei, respectiv de aproximativ 3.551,42 lei /mp. Având în vedere adresa cu nr.426 din 23.02. 2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de...

Consiliul Local Timișoara

137/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str.N.Titulescu nr.6, etaj subsol , la preţul de 470.000 lei

05.04.2016

... parazitare. Având în vedere adresa nr. 417 din 23.02. 2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat...

Consiliul Local Timișoara

252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara

20.12.2016

...; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
.... Inginer Alin Cosa Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L. Inginer Adrian Zbarcea - nov 2016 PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S . .ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015 3 FOAIE DE RESPONSABILITATI Proiectant general...

Consiliul Local Timișoara

253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

20.12.2016

... TERENURILOR SC. 1: 500 01E. REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA SC. 1: 600 Timisoara 2016 SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015 5 SC GENIUS L LOCCI SRL Proiect: PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI...
... BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, proiectant SC GENIUS LOCCI SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare...

Consiliul Local Timișoara

254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara

20.12.2016

... teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor...
... C IFIC A TIE N U M E P R O IE C T N R .: P LA N S A N R .: B EN EFIC IAR : P LA N Ş A: FAZA: P R O IEC T: S C A R A: 06D S .C . A LP H A E N G IN E E R IN G S .R .L m artie 2016 Ing. B O G D A N LAZIE Ing. AD R IAN ZBIR C EA Ing. AD R IAN ZBIR C EA E...

Consiliul Local Timișoara

256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

20.12.2016

... performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului...
... Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016...

Consiliul Local Timișoara

257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara

20.12.2016

... structura "Sport Club Municipal Timişoara", la Federaţia Română de Motociclism. Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timişoara, la Secţiunea Menţiuni: "Secţii pe ramura de sport...
... afilierii secției sportive “Motociclism” la Federația Română de Motociclism şi încrierea ei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara În decursul anului 2016, mai multe structuri şi entități sportive (karate, tenis, motociclism, etc.), au...

Consiliul Local Timișoara

258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

20.12.2016

... data de 21 iunie 2016 a fost semnată de către primarul municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat în...
... cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, pe care o atașăm la prezentul referat. În data de 27 octombrie 2016 am primit prin e-mail scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016, transmisă de Secretariatul URBACT liderului de...

Consiliul Local Timișoara

259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara

20.12.2016

..., Primar NICOLAE ROBU REFERAT privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timişoara În lista de investiţii pentru anul 2016...

Consiliul Local Timișoara

25/02.02.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1, situat în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.1, la preţul de 77.000 euro

02.02.2016

... Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa SC201-000771 din 2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Cod FO 53-01, ver...
... nr.SC2016-000771 din 15.01. 2016, Biroul Sport ,Cultura ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ, cultură) , ce aparţin de birou. Având în vedere prevederile art.2...

Consiliul Local Timișoara

25/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller

29.07.2016

... Referatul cu nr. SC2016-013520/03.06.2016 depus de domnii consilieri locali Ruşeţ Vasile (mandatul 2012-2016) si Grigoroiu Grigore, prin care a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, domnul Marcel Nicolae Botscheller; Având în...
... în mandatul 2012-2016 si Grigoroiu Grigore - consilier local, conform Referatului inregistrat cu nr. SC2016-013520 din 03.06.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, domnul Marcel Nicolae...