keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 258/20.12.2016
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 6372/07.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Scrisoarea de intenţie nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timişoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanţat în cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, ataşată la prezentul referat, semnată de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016 transmisă de Secretariatul URBACT liderului de proiect (Primăria Barcelonei - Spania), prin care se confirma oficial aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a Fazei I a Proiectului privind Reţeaua de Implementare URB-Inclusion în cadrul Programului URBACT III (alături de alte 6 proiecte);
Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 6034/23.11.2016 transmisă de Autoritatea de Management a Secretariatului URBACT prin care ni se transmit date suplimentare legate de acest proiect;
Având în vedere scrisoarea înregistrată sub nr. 5803/14.11.2016 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne informează asupra acordării cofinanţării de la bugetul de stat al României în cadrul Programului de cooperare URBACT III pentru perioada 2014-2020 beneficiarilor români şi paşii ce trebuie parcurşi în vederea semnării contractului de cofinanţare;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Timişoara în sumă de 1168,50 Euro de la bugetul local, capitolul bugetar 56.01 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia de Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

 

Timişoara, Bv. Regele Carol I nr.10, cod 300176, Tel./Fax: 0256‐220.583, 

e‐mail: [email protected], http://www.primariatm.ro/directia_sociala/

Nr. 6372/07.12.2016 Se aprobă, Primar Nicolae Robu

REFERAT privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB- Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri

FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

În data de 21 iunie 2016 a fost semnată de către primarul municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, scrisoarea de intenție nr. SC2016-14726/21.06.2016 privind participarea Municipiului Timișoara ca partener în proiectul URB-Inclusion, cofinanțat în cadrul Programului de cooperare URBACT III al Comisiei Europene, pe care o atașăm la prezentul referat.

În data de 27 octombrie 2016 am primit prin e-mail scrisoarea înregistrată sub nr. 5472/27.10.2016, transmisă de Secretariatul URBACT liderului de proiect (Primăria Barcelonei – Spania), prin care se confirma oficial aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a Fazei I a Proiectului privind Rețeaua de Implementare URB-Inclusion în cadrul Programului URBACT III (alături de alte 6 proiecte).

În data de 23 noiembrie 2016 am primit prin e-mail adresa înregistrată sub nr. 6034/23.11.2016 transmisă de Autoritatea de Management a Secretariatului URBACT prin care ni se transmit date suplimentare legate de acest proiect.

Parteneri în proiect sunt: Barcelona (Spania) – conducător al proiectului, Copenhaga (Danemarca), Glasgow (Scoția), Krakowia (Polonia), Lyon (Franța), Napoli (Italia), Timișoara (România), Torino (Italia) și Trikala (Grecia).

Bugetul total al fazei I a proiectului este de 149.540 Euro, din care contribuția FEDR este de 109.352 Euro.

Pentru Municipiul Timișoara bugetul aprobat este de 7.790 Euro, din care contribuția ERDF este de 6621,50 Euro (85% din bugetul pentru Timișoara).

În data de 14 noiembrie 2016, Ministerul Devoltării Regionale și Administrației Publice ne-a trimis prin e-mail o scrisoare înregistrată sub nr. 5803/14.11.2016 prin care ne informează asupra acordării cofinanțării de la bugetul de stat al României în cadrul Programului de cooperare URBACT III pentru perioada 2014-2020 beneficiarilor români și pașii ce trebuie parcurși în vederea semnării contractului de cofinanțare. Obiectivul general al proiectului este: Crearea de noi soluții de implementare pentru reducerea sărăciei în zonele urbane defavorizate. Obiectivele acțiunilor propuse în proiect, pentru toți partenerii, sunt:

‐ Să confirme și să consolideze parteneriatului inițial, asigurându-se că toți partenerii s-au angajat în cadrul URBACT;

‐ Să meargă mai adânc în provocările și problemele care trebuie abordate de către toți partenerii în cadrul proiectului (inclusiv așteptările partenerilor și potențialele contribuții la proiect, concentrarea provizorie asupra Planului Local de Acțiune, componența provizorie a grupului lor de sprijin local).

‐ Să realizeze Studiul de bază, care reprezintă principalul rezultat al Fazei 1. ‐ Să proiecteze metodologia pentru activitățile de schimb, atât la nivel transnațional, cât și la

nivel local. ‐ Să scrie în colaborare aplicația pentru Faza a 2-a.

Activitățile propuse în proiect sunt:

1. Confirmarea și consolidarea parteneriatului 2. Întâlniri transnaționale 3. Proiectarea și crearea Studiului de bază 4. Crearea Grupurilor Locale URBACT (ULG). 5. Proiectarea și scrierea în colaborare a Cererii de finanțare pentru Faza a 2-a.

Rezultatele așteptate ale proiectului pilot:  Întâlnirea de lansare;  Calendarul vizitelor experților liderului de proiect  Întâlnirea finală;  Studiul de bază (o versiune preliminară va fi prezentată la întâlnirea finală, iar versiunea finală

va fi prezentată la sfârșitul Fazei 1);  Scurte rapoarte ale întâlnirilor Grupurilor Locale URBACT vor fi realizate de fiecare oraș

partener;  Cererea de finanțare pentru Faza a 2-a.

Cota de cofinanțare din partea Municipiului Timișoara este de 1168,50 Euro reprezentând

15% din bugetul alocat Municipiului Timişoara. În urma semnării contractului de cofinanţare cu MDRAP, ministerul va rambursa Municipiului Timişoara suma de maxim 1012,70 Euro, reprezentând 13% din bugetul alocat Municipiului Timișoara. Contribuția Municipiului Timișoara în proiect va fi achitată din capitolul bugetar 56.01 – Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul va fi implementat de Primăria Municipiului Timișoara împreună cu Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara până în luna martie 2017 (inclusiv), astfel încât se va crea o echipă locală pentru managementul și implementarea la nivel local a acestuia formată din reprezentanți ai celor două instituții, astfel:

1. Manager local – Direcția de Dezvoltare (Primăria Municipiului Timișoara) 2. Coordonator local – Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara) 3. Responsabil financiar – Direcția Economică (Primăria Municipiului Timișoara) 4. Responsabil tehnic – Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara) 5. Responsabil comunicare – Direcția de Comunicare (Primăria Municipiului Timișoara).

Având în vedere cele prezentate anterior și în conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) –

literele d) și e), alin. (6) – litera a) – pct.1 si pct. 2, alin. (7) - literele a) și c), art. 45, alin (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia publică locală, prin prezentul referat

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu local prin care: 1. Se aprobă participarea Municipiului Timișoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în

cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR). 2. Se aprobă contribuția financiară a Municipiului Timișoara în sumă de 1168,50 Euro din bugetul

local, capitolul bugetar 56.01 – Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Viceprimar, Farkas Imre Director executiv DASC, pentru Director Direcția de Dezvoltare,

Maria Stoianov Magdalena Nicoară Director executiv adjunct DASC, Director Direcția Economică, Gabriela-Cristina Curuț Steliana Stanciu Pentru Șef Serviciu SGMP, Gabriel Popa Consilier, Iulia Ciupercea Avizat Serviciul juridic PMT,