keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 256/20.12.2016
privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-29879/07.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de informările transmise de structurile/ organizaţiile sportive privind rezultatele sportive obţinute în anul 2016 şi de topurile sportive elaborate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) si art. 18 indice 1 lit.c) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având ca referinţă prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completată cu HG nr.720/2016;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit.b) si e), alin (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct.3,4,5 si 6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local pe anul 2016 conform Hotărârii Consiliului Local nr.5/02.02.2016, cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport", în vederea finanţării programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale.

Art.2: Suma aprobata va fi utilizată pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea şi desfăşurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialişti din staff-ul tehnic la echipe jocuri sportive, la discipline individuale olimpice si neolimpice; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; cheltuieli materiale pentru trofee, plachete, diplome; cheltuieli pentru organizare si desfasurare eveniment: pentru momente artistice, servicii de logistica, pavoazare locatie; alte cheltuieli necesare si neprevazute.
Art.3:(1) Distribuirea sumei totale aprobate pentru finantarea Galei Sportului, pe categorii de cheltuieli şi privind premiile acordate pe secţiunile Galei, va fi cuprinsă într-un referat, aprobat de ordonatorul principal de credite.
(2) Justificarea şi decontarea tuturor cheltuielilor din programul Gala Sportului Timisorean, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii;
(3) Plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar şi prin virament bancar către structurile/organizatiile sportive, care au sportivi, antrenori, tehnicieni nominalizati în cadrul secţiunilor Galei.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Sport-Cultură şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Biroul Sport-Cultură;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL SPORT-CULTURĂ COMPARTIMENT SPORT SC2016-_________________

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizarile din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale

Municipiul Timişoara a finanţat din bugetul local proiectele de sport cuprinse în programele naţionale de activitate sportivă, de utilitate publică, respectiv ” Promovarea sportului de performanţă” si ”Sportul pentru toti”, promovate de către structurile sportive din municipiul Timişoara(cluburi şi asociaţii sportive, asociaţii judeţene pe ramura de sport, federaţii naţionale), respectiv de către asociaţii şi fundaţii fără scop patrimonial (denumite generic organizaţii). Aceste finanţări au avut ca efect îmbunătăţirea nivelului de reprezentare al echipelor timişorene la jocuri sportive, respectiv îmbunătăţirea performanţelor sportive la discipline individuale. Municipiul Timişoara a organizat şi finanţat anual, evenimentul devenit tradiţional ’’Gala Sportului Timişorean’’ care a avut ca scop principal să onoreze şi să scoată în evidenţă superlativele performanţelor sportive în plan internaţional şi naţional, obţinute de sportivii şi colectivele tehnice din cluburile timişorene, la discipline individuale şi jocuri sportive, dar si cele mai bune proiecte sportive ale ONG-urilor care promovează activităţile sportive de masă. Aceste gale au reuşit să confere respectul întregii comunităţi locale faţă de promotorii performanţei şi excelenţei în sport. De aceea este oportun să asigurăm continuitatea acestei manifestări importante pentru comunitatea sportivă timişoreană, organizând şi ediţia 2016 a “Galei Sportului Timişorean’’. Gala va fi structurată pe secţiuni, astfel:

- nominalizările celor mai bune performanţe la disciplinele sportive individuale olimpice; - nominalizările celor mai bune performanţe la disciplinele sportive individuale neolimpice;

sporturi tehnice; -nominalizările la secţiunea paralimpic; special olympics; - nominalizările celor mai bune echipe la disciplinele sportive individuale; - nominalizările celor mai bune echipe la jocuri sportive, pe categorii de clasificare sportivă

după varstă; - nominalizări speciale: - premii pentru parteneriat ; pentru proiecte sportive; - ambasadorii sportului timişorean în lume; - personalităţi pentru întreaga activitate sportivă;

- alte premii acordate; Se vor premia cei mai buni sportivi, antrenori, specialişti, acordandu-se premii în bani, trofee

sportive, plachete, diplome, după caz, funcţie de categoria nominalizării. Rezultatele sportive care stau la baza nominalizărilor în cadrul Galei au fost selectate din informările transmise de structurile/ organizaţiile sportive privind activitatea sportivă pe anul 2016, respectiv ţinând cont de topurile sportive elaborate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş. Cuantumul premiilor în bani va fi stabilit în conformitate cu prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completata cu HG nr.720/2016.

i SĂ

COD FO 53 – 01, ver.2

Având în vedere că în cadrul acestei gale sunt onoraţi sportivi, antrenori/ tehnicieni de la diferite ramuri sportive olimpice si neolimpice, pe toate categoriile de vârstă, care au contribuit prin performanţele sportive obţinute în cluburile lor la promovarea imaginii oraşului Timişoara în plan internaţional şi naţional, considerăm că acest program va reprezenta un eveniment care va stimula in viitor activitatea sportivă din cluburile si organizaţiile sportive din Timişoara. Suma alocată este prevazută în bugetul local - secţiunea de funcţionare, la cap.67.02 "Cultură, recreere şi religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative şi sportive - Sport", din suma totală de 10.000.000 lei aprobată prin HCLMT nr.5/02.02.2016, a rămas disponibilă suma de 3.933.000 lei. Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea finanţării Programului Gala Sportului- ediţia 2016, în următoarele condiţii: - alocarea sumei de 400.000 lei, din bugetul local aprobat pe anul 2016 conform HCLMT nr.5/02.02.2016, cap.67.02 "Cultură, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative şi sportive - Sport"; - suma aprobată pentru program va fi utilizată pentru acoperirea categoriilor de cheltuieli necesare, în organizarea şi desfăşurarea Galei Sportului: premii în bani pentru sportivi, antrenori, specialişti din staff-ul tehnic la echipe jocuri sportive, la discipline individuale olimpice şi neolimpice; premii în bani pentru nominalizări speciale privind activitatea sportivă; cheltuieli materiale pentru trofee, plachete, diplome; cheltuieli pentru organizare şi desfăşurare eveniment: pentru momente artistice, servicii de logistică, pavoazare locaţie; alte cheltuieli necesare şi neprevăzute. - distribuirea sumei totale aprobate pentru finanţarea Galei Sportului, pe categorii de cheltuieli şi privind premiile acordate pe secţiunile Galei, va fi cuprinsă într-un referat, aprobat de ordonatorul principal de credite; - justificarea şi decontarea tuturor cheltuielilor din programul Gala Sportului Timişorean, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii; - plata premiilor în bani se va efectua, după caz, în numerar şi prin virament bancar către structurile /organizatiile sportive care au sportivi, antrenori, tehnicieni nominalizaţi în cadrul secţiunilor Galei. Având în vedere cele prezentate, propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotărâre anexat.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Economică Responsabil Birou Sport-Cultură, Steliana Stanciu Ioan Mihai Costa Compartiment Sport, Florica Hongu Serviciul Juridic, Daniela Ştefan