keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 253/20.12.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-016410/ 21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 09/29.09.2016;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 14 din 07.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, întocmit conform Proiectului nr. 1/2015, realizat de SC GENIUS LOCCI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. 3S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003313/21.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.4, spaţii verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14/07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, se va prelua retragerea faţă de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecţia balcoanelor etajelor superioare, subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) şi va ocupa maxim 90% din suprafaţa terenului..

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat format din 2 parcele în suprafaţă totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 - teren arabil intravilan, în suprafaţă de 834 mp, şi C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 - teren arabil intravilan, în suprafaţă de 717 mp, intravilan, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obţinut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_PUZ_septembrie_2016.pdf

-PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI

SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca,

Proiect P/01/2015

Beneficiari: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

2

SC GENIUS L LOCCI SRL

FOAIE DE CAPAT

PROIECT: PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA

SOFTWARE,

AMPLASAMENT : TIMISOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIARI: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

FAZA: PUZ

PROIECTANT : SC GENIUS LOCCI SRL Str. PROGRESULUI, nr.51, Timişoara NR. PROIECT P/01/2015

SUPRAFATA 1551mp.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

3

SC GENIUS L LOCCI SRL

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT : SC GENIUS LOCCI SRL Timişoara, str.Progresului,nr.51 Arh.-urb. Carmen Falniţă Tel.0723524005

RETELE EDILITARE: SC RAULLY NISTOR SRL strada Emile Zolla,nr.63,Timisoara ing. col. Nicolae Nistor Tel. 0744392501

TOPOGRAF: P.F.A. BALC RARES DINU Timisoara,Seria TM,Nr.146 Tel.0726024481 DRUMURI : S.C. "C&C PROJECT EXECUTION" S.R.L. Timișoara; Str. MEMORANDULUI nr. 19, 300208 TIMIŞOARA, jud. Timiş; Tel 0723-013349 ing. COSMIN IVAN;

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

4

SC GENIUS L LOCCI SRL

BORDEROU

PIESE SCRISE FOAIE DE CAPAT BORDEROU CERTIFICAT DE URBANISM nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit 2017 EXTRAS C.F.nr. CF nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

AVIZ DE OPORTUNITATE NR.20/06.08.2015 MEMORIU GENERAL URBANISM 1. Introducere

Date de recunoastere a documentatiei. Obiective.

2. Stadiul actual al dezvoltarii. Incadrare in oras/in zona. Evolutia zonei Elemente ale cadrului natural. Circulatia. Ocuparea terenului. Echiparea edilitara. Optiuni ale populatiei.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica. Prevederi ale PUG. Modernizarea circulatiei. Zonificare functionala. Mod de utilizare a ternului. Configuratie spatiala. Retele edilitare. Obiective de utilitate publica.

4. Concluzii. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE 01A. PLAN INCADRARE SC. 1: 5 000 02A. PLAN INCADRARE IN PUG SC. 1: 1000 03A. SITUATIA EXISTENTA –DISFUNCŢIONALITĂŢI SC. 1: 1000 04A. PLAN ANSAMBLU ZONA STUDIATA SC. 1: 2000 05A. REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1: 1000 06.A PROPUNERE DE MOBILARE ( SC. 1:1000 ) 07.A PROFILURI DRUMURI ( SC. 1:100 ) 07A. SECTIUNI PRIN PARCELA SC. 1: 500 08A VOLUMETRII SC. 1: 1000 09A. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1: 500 01E. REGLEMENTARI – ECHIPARE EDILITARA SC. 1: 600

Timisoara 2016

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

5

SC GENIUS L LOCCI SRL

Proiect: PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca,

MEMORIU JUSTIFICATIV MEMORIU TEHNIC

1.1. INTRODUCERE DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

PROIECT: PUZ- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

AMPLASAMENT : TIMISOARA, B-dul Iosif Bulbuca, extras CF nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;

8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIARI: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

FAZA: PUZ

PROIECTANT : SC GENIUS LOCCI SRL Str. PROGRESULUI, nr.51, Timişoara NR. PROIECT P/01/2015

SUPRAFATA 1551mp.

1.2. OBIECTIVE: Prezenta documentaţie s-a intocmit la cererea beneficiarilor

SC BEESPEED AUTOMATIZARI pentru amenajarea, echiparea suprafeţei de teren de 717 mp si 834mp in total 1551 mp., aflată in proprietatea acestora cu functiunea de birouri si servicii.

Suprafaţa de teren se găsește in intravilanul Timisoarei și este identificată prin C.F. nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

6

SC GENIUS L LOCCI SRL

Amplasamentul se afla la o artera majora de circulatie din intravilanul orasului Timisoara,respectiv la b-dul Iosif Bulbuca , fara numar postal, identificata prin CF 401380 si 401378

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind - modul de utilizare functionala, - modul de ocupare a terenului, - regimul de inaltime si accesele pe parcela. Intocmirea prezentei documentaţii este necesara pentru elaborarea PUZ conform Certificatului de Urbanism nr.3715 din 21.09.2015 deoarece este instituita interdictie temporara de construire conform reglementarilor RLU aferente PUG Timisoara. 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE Prezenta documentaţie va ţine cont de reglementările superioare de urbanism

aprobate si anume : - PUG – Municipiul Timisoara - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002

prelungit prin HCL 139/2007, - PUZ - Cladiri de birouri, servicii, locuire aprobat prin HCL 503 /2008 - PUD - Alithea HCL 371/28.09.2010 -Centru Crestin,cu birouri si spatii cazare

- PUZ - Cladiri de birouri, servicii si locuire etapa de informare publica - STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A

MUNICIPIULUI TIMISOARA - Noul PUG al Municipiului Timisoara in curs de finalizare - HCJ nr. 115/2008 – privind indicatorii teritoriali - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali Odata cu intocmirea prezentei documentatii au fost elaborate

1.3.1.Studiile de fundamentare (1) Analitice

 Reactualizarea suportului topografic, cadastral; concretizat prin lucrarile de actualizare topografica din teren, suprapunerile pe planurile vechi SARMES, Avizul de incepere nr. 1538/2015 si prin Procesul verbal de receptie finala OCPI nr. 1807/14.12.2015

 Condiţii geotehnice şi hidro-geotehnice, respectiv Studiul geotehnic anexat nr. 1744/2015

 Deoarece tema de proiectare si propunerea de mobilare se incadreaza in reglementarile noului PUG Timisoara si anume in UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic" iar propunerea respecta retragerile conform Codului Civil si conform OMS 119/2014 - Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei nu sunt necesare alte studii de fundamentare in afara celor deja intocmite

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

7

SC GENIUS L LOCCI SRL

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

INCADRAREA IN ORAS/IN ZONA

Terenul are formă regulata si cuprinde doua parcele de 717 si 834mp. tratate unitar cu suprafata de 1551mp.

Pe teren nu exista constructii. Vecinătătile parcelei sunt : - La nord există teren proprietate privata identificat prin top

8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2;8572/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/1/2/1 - La sud b-dul Iosif Bulbuca - La est proprietate privata - La vest drum de servitute al cultului Aletheia.

EVOLUTIA ZONEI

Prezenta documentaţie va ţine cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume :

- PUG – Municipiul Timisoara - Conform P.U.G., aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007,

- PUZ - Cladiri de birouri, servicii, locuire aprobat prin HCL 503 /2008 - PUD - Alithea HCL 371/28.09.2010 -Centru Crestin,cu birouri si spatii cazare

- PUZ - Cladiri de birouri, servicii si locuire etapa de informare publica - STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU 2013 A

MUNICIPIULUI TIMISOARA - Noul PUG al Municipiului Timisoara in curs de finalizare - HCJ nr. 115/2008 – privind indicatorii teritoriali - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali precum si de ridicarea topografică pentru parcela proprietatea beneficiarilor Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU

2013 A MUNICIPIULUI TIMISOARA documentatia prezenta se incadreaza in OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1. CREAREA UNUI MEDIU DE AFACERI ŞI DE

INOVARE ATRACTIV ŞI MORAL. Conform noilor reglementari ale PUG Timisoara terenul se afla in zona UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă

arterelor principale de trafic"

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala. Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

8

SC GENIUS L LOCCI SRL

Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii. Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100- 1/2006 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului o = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului: - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935 precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915 vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13

CIRCULATIA Amplasamentul cuprins in perimetrul reglementat este situat într-o zonă centrala, la o majora importanta de circulatie si in plina dinamica, avand in vedere documentatiile de urbanism aprobate si in curs de aprobare din zona. Evolutia urbana a zonei ce a presupus finalizarea b-dului Sudului a deschis oportunitati de dezvoltare a parcelelor aflate in vecinatate. Operatiunile de amenajare si construire a parcelelor din vecinatate cu constructii impunatoare din punct de vedere al inaltimii, reamenajarea parcelei apartinand cultului Aletheia si amenajarea drumului de servitute vecin parcelei noastre, dorinta beneficiarilor pentru realizarea unei cladiri de birouri, servicii au contribuit major la prezenta documentatie. Din analiza situatiei existente și din studiile urbanistice propuse déjà aprobate se pot preciza următoarele : Pe terenul studiat se doreste conform temei de proiect realizarea unei cladiri de birouri, servicii de proiectare conform specificului beneficarilor ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse prin documentatiile urbanistice si de amenajarea teritoriului superioare aprobate sau in curs de aprobare. OCUPAREA TERENULUI

Terenul este 100% neamenajat.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

9

SC GENIUS L LOCCI SRL

ECHIPAREA EDILITARA

a)Situatia existenta Zona analizata in P.U.Z. va fi insotiţă de proiectele de infrastructură edilitară

necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timisoara. In prezent, zona este deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe b-dul Iosif Bulbuca Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar: - racordarea la reteaua publica de apa/ canal, cu extinderile si bransamentele aferente; - bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orasului, retea existenta pe - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de distributie existenta in zona; - colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic; OPTIUNI ALE POPULATIEI

Avand in vedere prevederile strategiei de dezvoltare spaţială promovată de catre Consiliul Judeţean Timiş, reglementările propuse prin PUG preliminar Municipiul Timisoara şi necesităţile beneficiarului, acesta a initiat elaborarea documentatiei P.U.Z. –CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE,

ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, care are ca scop echiparea terenului conform cu obiectul de activitate al acestuia respectând reglementările documentaţiilor de urbanism superioare aprobate.

PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM

Avand in vedere situatia de pe teren, vecinătăţile deja reglementate documentatia si dorinta beneficiarului documentatia stabileste reglementarile specifice legate de zonificarea functională propusă si anume aceea de birouri si servicii de proiectare,elaborare si consultare software,

Conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare-Etapa a -3-a elaborare PUG Timisoara" aprobate prin HCL nr.428/30.7.2013 terenul proprietatea

beneficiarilor cuprinde functiunile: UM3 - Zonă de urbanizare "Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic"

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE:

 Concluziile Studiului geotehnic sunt concretizate in capitolul 5 Concluzii si recomandari si sunt urmatoarele: - In conformitate cu normativul NP074/2007 intittulat "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" totalul de 10 puncte incadreaza lucrarea in Categoria Geotehnica 2 tipul MODERAT.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

10

SC GENIUS L LOCCI SRL

- Cota de fundare minima avand in vedere regimul propus este de Dr = - 9,00m. - Conform ANEXA A ,Tabelul A2 din Normativul NP 112-2004 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa, valoarea de baza a presiunii conventionale pentru pachetul de pamanturi nisipoase situat intre cotele - 2,10m- - 10,00m este : pconv. = 250,00kN/mp.

 Concluzia actualizarii studiului topografic : - coordonatele STEREO 70 pozitioneaza cele doua parcele fata de cota conventionala a Marii Negre,

- suprafetele din CF nr. 401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3 respectiv 834mp si 717mp. corespund cu suprafetele reale masurate

 Cele doua studii releva faptul ca nu exista disfunctionalitati in ceea ce priveste cele doua domenii analitice ci acestea sustin necesitatea dezvoltarii si reglementarii parcelelor conform dorintei beneficiarului in conformitate cu documentatiile superioare de urbanism

Propunerile enuntate in prezentul P.U.Z. au un caracter normativ, sunt in

conformitate cu certificatul de urbanism nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit 2017 anexat şi cu Avizul de Oportunitate obtinut nr. 20/06.08.2015 si stau la baza obtinerii autorizatiei de construire din zonă.

MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Accesul auto pe parcele este unul singur propus pe directia celor doua rampe de acces cu panta maxima de 18%.de 6m.

Accesul auto este perpendicular pe rampele de acces la subsoluri. Accesul auto este la distanta de 6m fata de latura de est a terenurilor. Rampele sunt cu panta de 18% racordate cu raza circulara conform plansei

de drumuri si duc in cele 3 subsoluri ce vor asigura necesarul de locuri de parcare si spatii tehnice.

Parcarile necesare zonei de birouri si servicii sunt in numar de 48 locuri, calcul facut conform Anexei nr. 2 aferenta RLU noul PUG al Municipiului Timisoara necesarul de parcari estimat pentru functiunea de birouri/servicii este de 1loc/90mp. deci de 48locuri, plus un spor la 101 angajati de 25%.

Totalul amenajat este de 28 locuri de parcare pe fiecare subsol, in total 84 locuri parcare asigurate in subteran

Numarul de locuri de parcare necesare pot fi organizate si la nivelul a doua subsoluri.

*NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare", indicativ I5-2010*,

Standardele BOMA (Building Owners and Managers Association),si GNA

Propunerea de amenajare a accesului se face în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind amenajarea intersecţiilor la nivel în localităţi conf. SR 10144 – 4 “Amenajarea intersecțiilor de străzi – Clasificare și prescripții de proiectare” și conform Buletin tehnic rutier 4/2010 privind reglementările tehnice ale normativului

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

11

SC GENIUS L LOCCI SRL

„Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice” – AND 600/2010, constă în principal din:

 Accesul pe amplasament se va face din bv. Iosif Bulbuca;

 Accesul auto va fi la extremitea frontului stradal din partea de sud est

iar cel pentru accesul pietonal prin milocul fruntului stradal.

 Racordul pentru accesul auto la bulevard va fi pozitionat perpendicular

pe axul acesteia și realizat conform panșei anexate.

 Racordarea la bv. Iosif Bulbuca a acesului, va fi o racordare cu rază

circulară, în conformitate ”Normativul pentru amenajarea intersecțiilor la

nivel pe drumuri publice” – AND 600/2010, aliniatul 5.2 - Geometria

intersecțiilor – monograma din figura 11 – Amenajarea virajului la

dreapta, având raza de racordare de R= 6,00 m;cu banda de decelerare

pe lungimea de 25m si latimea de 3,5m.

 Distanţa de la marginea părții carisabile până la accesul pe

amplasament este de 6,00 m.

 Rampele de acces la parcările subterane (subsol 1, subsol 2 și subsol

3) vor avea lățimea de 3,00 m și panta de 18%

Structură rutieră propusă la accesul auto:  20 cm strat de uzură din beton de ciment C25/30  20 cm strat de fundație din balast  material anticontaminator tip geotextil

 Semnalizarea verticală și orizontală Semnalizarea rutieră va respecta normativele în vigoare și SR 1848/1-2011 ”Semnalizare rutieră Indicatoare, mijloace de semnalizare rutieră Partea 1: Clasificare, simboluri, amplasare ”, astfel la accesul în bulevard de pe parcela imobilului se va monta un indicator rutier fig. B2 – ”Oprire”, iar la accesul în parcarea subterană indicatorul rutier fig. C17 ”Accesul interzis vehiculelor cu înălimea mai mare de 2,20 m” Se vor amenaja 8 locuri de parcare la sol, în spatele imobilului, cu dimensiunile minime de 5,20 × 2,50 m și 84 locuri de parcare în cele trei subsolui, destinate special, parcajului auto. Acestea din urmă vor avea dimensiunile de 5,00 × 2,50 m în conformitate cu ”Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” - Indicativ P. 132-93. De asemene la fiecare subsol destinat parcajelor, s-a prevazut și câte un spațiu ce va fi dotat cu mobilier necesar parcării bicicletelor.

 Calcul locuri de parcare necesare Spatii birouri si servicii În conformitate cu Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” - Indicativ P. 132-93. și ”Normele locale privind determinarea numărului locurilor de parcare ”– Anexa 2

Necesar locuri de parcare - 1 loc/90mp. + 25% (peste 101 angajati) 3400,0 mp × 1 loc/90 mp + 25% locuri => Necesar locuri de parcare = 48

Total locuri asigurate Subsol 1 - 28 locuri parcare Subsol 2 - 28locuri parcare Subsol 3 - 28 locuri parcare

Total locuri parcare asigurate = 84

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

12

SC GENIUS L LOCCI SRL

ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Avand in vedere situatia de pe teren, vecinătăţile deja reglementate documentatia ,dorinta beneficiarului si conditiile impuse prin Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015 documentatia stabileste reglementarile specifice legate de zonificarea functională propusă de birouri si servicii de consultanta software.

Beneficiarul doreste să construiasca o cladire de birouri si servicii de clasa cat mai inalta cu un regim de inaltime 3S+P+6E+Er.

Avand in vedere legislatia in domeniu de proiectare a cladirilor de birouri si servicii de aceasta categorie si indeplinirea tuturor normelor de proiectare/ fiecare nivel * nu poate construi decat 5 etaje si un etaj retras, astfel conform normelor de proiectare cladirii cu aceasta destinatie

Suprafata propusa la nivelul parterului va fi de 584mp. Suprafata totala propusa a se construi la sol = 621mp. POT propus = 40% CUT propus = 2,19 H cornisa = 24,0m. H propus = 3S+P+5E+Er Retragerile la nivelul parterului vor fi de 10,5m fata de latura din spate a parcelei,

la 5,5m distanta fata de latura de est, si la 6m fata de aliniament. Etajele 2, 3, 4 si 5 vor iesi partial in consola cu loggii/balcoane inchise la 0,5m- 1,5m. fata de alinierea de 6m.

Inaltime nivelului curent propus este de 3,375m. iar inaltimea libera conform standardelor de 2,70m.

Parterul va fi prevazut cu spatii de conferinte si sali de sedinte, cu amenajari de spatii verzi compacte in fasia non edificandi ce se deschide la b-dul Iosif Bulbuca. Etajele vor fi pentru birouri si servicii, vor avea lifturi si scari pentru angajati, zona wc uri, zona de birouri propriu-zise, zone de oficiu,spatii comune.

Zona etajului retras va avea pe langa zona de servicii si zone cu terase cu posibilitatea de amenajare de baruri si spatii de recreere pentru angajati.

Pentru o buna integrare a cladirii intre cladirile de inalta tehnologie s-a prevazut ca noua cladire de birouri sa fie proiectata ca si cladire inteligenta, cu sisteme automatizate de programare a iluminatului interior si exterior,a inchiderilor, a sistemelor de protectie.

Accesibilitatea in interiorul cladirii va fi asigurata prin intermediul lifturilor rapide(lifturi cu perioada de asteptare sub 30 secunde), a scarilor de acces , scarilor de serviciu, compactate intr-un nucleu central la nivelul fiecarui cat.

Pentru accesibilitate pe parcelele tratate unitar se propune un acces de 6 m din b- dul Iosif Bulbuca, la 6,14m fata de limita estica a parcelelor. Accesul pe parcele s-a prevazut pe latura de est pentru a-l indeparta de intersectia majora intre cele doua artere de categoria I si anume intre b-dul Sudului si b-dul Iosif Bulbuca.

Spatiul verde amenajat pe parcele este de 25%, conform RGU si RLU aferent noului PUG al Municipiului Timisoara.

Zona studiată cuprinde si vecinatatile parcelei, de la b-dul sudului, la strada Cernei si de la b-dul Iosif Bulbuca la strada Cernei.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

13

SC GENIUS L LOCCI SRL

BILANȚUL TERITORIAL MAXIM MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

Bilant teritorial

Nr. Functiuni pe parcela % mp.

1. Zona construibila 626 40

2. Spatii verzi amenajate 387 25

3. Alei auto si pietonale 538 35

4. Total suprafata 1551 100

Astfel Indicatori propusi Indicatori maximi: POT = 40% POT = 40% CUT = 2,19 CUT = 2,4 H = 3S+P+5E+Er H = 3S+P+6E+Er H maxim cornisa = 24m(23,97m) H maxim cornisa = 27,65m

CONFIGURARE SPATIALA Suprafata maxima construibila la sol este de 626mp. Suprafata desfasurata propusa = 3400mp. Zona de subsoluri se va intinde pe toata suprafata terenului si vor avea

destinatia de parcari si spatii tehnice anexe. Astfel s-a reglementat suprafaţa de 1551mp. pentru zona studiata din cadrul

prezentei documentații cu respectarea următoarelor puncte: 1. Accesul la teren din b-dul Iosif Bulbuca 2. Zona de construcţii cu functiunea de birouri si servicii 3. Zona cai de circulatie - compusa din circulatii auto, pietonale, parcări

autoturisme

4. Zona verde – amenajata pe 2,5m- 3,5m perimetral

RETELE EDILITARE ECHIPAREA EDILITARA

Zona analizata in P.U.Z. va fi insotiţă de proiectele de infrastructură edilitară necesare pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai Municipiului Timisoara. In prezent, zona este bine deservita de utilitati: apa si canal, curent electric, gaz, telefonie si retea de televiziune porin cablu, toate existente pe b-dul Iosif Bulbuca Pentru deservirea edilitara a constructiilor propuse prin prezenta

documentatie, se vor propune urmatoarele lucrari cu caracter tehnicoedilitar:

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

14

SC GENIUS L LOCCI SRL

- racordarea la reteaua publica de apa/ canal, existenta pe b-dul Iosif Bulbuca cu

extinderile si bransamentele aferente;

- bransarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a orasului,

retea existenta pe b-dul Iosif Bulbuca

- alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua de

distributie existenta in zona;

- colectarea si depozitarea deseurilor se va realiza in containere

speciale, urmand a fi evacuate periodic;

ECHIPARE EDILITARĂ SITUAŢIA EXISTENTĂ În prezent pe parcela studiata nu exista utilitati de apa si canal. In zona exista reţea publica de alimentare cu apă rece si de canalizare pe B-dul Iosif Bulbuca, administrate de “Aquatim”SA Timisoara si retele de eectricitate administrate de ENEL Timisoara SITUAŢIA PROPUSĂ

a. Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui

bransament de apa PE-HD 75x6.7mm PN 10 cu branşare la conducta de apă Dn 300 existentă pe str. Iosif Bilbuca a localităţii Timisoara .Asigurarea debitului si presiuni necesare pana la ultimul nivel pentru stins incendiu si consum menajer se va face cu ajutorul unei statii de hidrofor si vas tampon deschis La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt: Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m

3 /zi = 0,033 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m

3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.42 m

3 /h. .

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă a localităţii Timisoara.

b. Canalizare

1. Colectarea apelor uzate menajere

Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unui racord de

canal din tuburi PVC-KG, SN4, De 250x4,2 mm, cu racordare la canalizarea

existentă pe str. Iosif Bulbuca a localităţii Timisoara.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

15

SC GENIUS L LOCCI SRL

Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua

publica de canalizare prin intermediul racordului individual de canal , legat la

conducta publica din PVC Dn 400 existenta pe str. Iosif Bulbuca

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie

pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor

menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare

constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare

din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m

3 /zi = 0,033 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m

3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.42 m

3 /h.

2. Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse se colecteaza prin

intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt diractionate la un bazin de retentie.

Apele provenite de pe parcarile propuse se vor colecta prin intermediul unei

canalizări propuse şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care

prin pompare acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenţie propus

pentru zona studiată.

Apele convenţional curate vor fi evacuate în canalul public controlat dupa

ploaia torentiala.

c) Energie electrica:

Alimentararea cu energie eletrica se va face de la retelele existente

administrate de ENEL in baza unui proiect tehnic intocmit de furnizorul de energie

electrica dupa finalizarea investitiei. Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate,

până când nu vor fi racordate la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare si

alimentare cu energie electrică.

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale.

Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu

aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

16

SC GENIUS L LOCCI SRL

Telefonie

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă

prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor

realiza reţele subterane

Reţele termice, alimentare cu gaze

Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel

încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran. Reţelele de alimentare

cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care

nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale

referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe

care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în

prezentul regulament

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

17

SC GENIUS L LOCCI SRL

BREVIAR DE CALCULE A. ALIMENTAREA CU APĂ. 1. Necesarul de apă. 1.1. Zona de birouri si servicii. - nr. persoane = 100 pers. /parcelă. - normă de consum = 30 l /om /zi. Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m

3 /zi = 0,033 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m

3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.42 m

3 /h. Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin executia unui bransament de apa B. CANALIZARE. 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Qzimed 1 = 1,1 x 30 /1000 = 33 m

3 /zi = 0,033 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37.95 m

3 /zi = 0,037 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.42 m

3 /h. 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S circulaţii = 0,1551 ha;

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

18

SC GENIUS L LOCCI SRL

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru circulaţii; Øm = (0,1551 x 0,85) /3,35 = 0,039 l /s. În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x 0,1551 x 0,039 = 0.629 /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 0.629 x 17,48 x 60 /1.000 = 6.59 m

3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 10 m3. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul studiat prin PUZ are o suprafaţă totală de 1551mp., conform CF TIMISOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3 şi este proprietatea privata a SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL Circulatia terenurilor

Deoarece b-dul Iosif Bulbuca este reglementat nu exista teren proprietatea beneficiarului ce se va ceda, dezmembra pentru amenajarea domeniului public. In urma PUZ-ului cele doua parcele se vor unifica si trata unitar. Terenul in suprafata de 1551mp va ramane in proprietatea beneficiarului. PROBLEME DE MEDIU

 RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.  EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE Nu e cazul.  MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA Nu e cazul.  EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC Nu e cazul.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

19

SC GENIUS L LOCCI SRL

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII 1076/2004)

Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la: 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi viitoare. Fiind un PUZ cu functiunea de birouri si servicii, se vor crea condiţii de dezvoltare a zonei cu efect benefic in densificarea si eficientizarea zonei in corelare cu tema de proiectare stabilita de beneficiar. 1.b. P.U.Z. se încadrează în prevederile P.U.G.Municipiului Timisoara aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă intravilan,curti constructii În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s-a avut în vedere optimizarea spatiilor construite, corelate cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcajelor şi a perdelelor de protecţie stradală. S-a optat pentru adoptarea unei soluţii de construire conform indicatorilor urbanistici din noul PUG, cu mentinerea unui procent de 25% din teren în favoarea spaţiului liber plantat. 1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza substante poluante care sa afecteze mediul. Lucrările de construire a cladirii de birouri din prezenta documentaţie nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite în zonă. 1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normele europene actuale. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la: 2.a) Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin edificarea constructiilor conform cu functiunile propuse prin documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului deoarece pe parcela initiala nu exista arbori sau arbusti ce trebuie pastrati. Odata cu construirea cladirii de birouri se vor organiza si măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi,modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a prevedea spaţii verzi in total 25% din suprafata totala a terenului reglementat. 2. b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul; 2. c) natura transfrontiera a efectelor – nu se produc efecte transfrontaliere; 2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu – nu este cazul; 2. e) marimea si spatialitatea efectelor – nu exista riscuri pentru sanatatea umana; 2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;;

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

20

SC GENIUS L LOCCI SRL

2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu este cazul;.

4. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, s-a efectuat in

concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 incadrarea in documentaţiile superioare de amenajare a teritoriului judeţului Timiş asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.Planul Urbanistic Zonal –CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, Beneficiar: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL Amplasament : Municipiul Timisoara,strada Iosif Bulbuca, se va integra in documentaţiile superioare de urbanism aprobate si va avea o valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Timisoara.

Intocmit: urb. Carmen Falnita

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

21

SC GENIUS L LOCCI SRL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE,

ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

AMPLASAMENT : TIMISOARA, B-dul Iosif Bulbuca, EXTRAS CF nr.401380 si 401378 Timisoara, nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 si 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/3

BENEFICIAR: SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE Rolul regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent Planului urbanistic zonal, in suprafata de 1551 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ. Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu

caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Domeniul de aplicare Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ a fost impartit in unitati teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice. UTR - ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona cu functiune predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin axele strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale. Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de lege.Planului Urbanistic Zonal PUZ - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE, se va integra in documetaţiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate propusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

22

SC GENIUS L LOCCI SRL

Capitolul 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare,

imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice: - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ; - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care

urmeaza sa se amplaseze cladirile. - respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si

CUT- ul, prevazute in documentatie. - respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile; - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea

platformelor de intoarcere; Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la adancimea specificata in avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI Zone si subzone functionale Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI din P.U.Z. Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate. Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara. La nivelul terenului studiat s-a delimitat un singur UTR: ZM - zona mixta activităţi IT ,administrative, de administrarea afacerilor,de proiectare,financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, incluzând si locuirea colectivă

Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE UTR- L 1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este servicii, activitati tertiare,administrative,financiar-bancare, comerciale,culturale,de invatamant, de sanatate cu caracter ambulatoriu, de turism si chiar locuire colectiva.

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei : Art. 2. Utilizari permise

 constructii cu functiunea mixtă de servicii IT, de proiectare,elaborare si consultanta software, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism

 constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;

 constructii pentru retelele tehnico-edilitare;

 amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie

 instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc)

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

23

SC GENIUS L LOCCI SRL

 garaje si parcari private subterane

Art. 3. Utilizari permise cu conditii

 constructii cu functiunea de locuire colectiva exclusiv la etajele cladirii

Art. 4. Utilizari interzise

 constructii cu functiunea de locuire individuala

 constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de producție, construcții industriale, depozite de deseuri

 construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale;

 se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:

 largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse;

 se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:

Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni). Parcela construibila este de 1551mp. front la stradă de 46,74m. Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii Construcția se va amplasa izolat conform cu alinierea stabilită prin planşa de reglementări urbanistice adică la 6m. distanţă față de aliniament. Se va respecta o limita minima de 10 m faţă de limita din spate al parcelei. In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor aleilor de acces si platformelor de maxim 0,80 m inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament. Constructiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul zonei edificabile cu exceptia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea spaţiilor verzi interioare. Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Se va asigura acces unic carosabil de 6m latime din trama stradală proiectată conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-003313/21.01.2016 Art.8 Staţionarea autovehiculelor

Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în interiorul parcelei. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru functiunea mixta. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru garaje sau parcaje. La nivelul subsolurilor se vor organiza necesarul de 48 parcari.Organizarea parcarilor poate reduce nurmarul subsolurilor.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

24

SC GENIUS L LOCCI SRL

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este H maxim = 3S+P+6E+Er H propus = 3S+P+5E+Er H maxim la cornișă = 27,65 m. H propus la cornișă = 24 m. Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent. Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala; Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane şi se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bowwindow-uri etc, începând de la înălţimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiţia ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornişăşi să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu şarpantă, funcţie de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara –

Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi racordate la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare si alimentare cu energie electrică. Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor. Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale: Apele uzate branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. Alimentarea cu energie electrică Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran. Telefonie Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza reţele subterane Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran. Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

25

SC GENIUS L LOCCI SRL

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament

Art. 12 Spații libere și spații plantate Se va trata ca spaţiu verde de 25% din suprafaţa totală a terenului, perimetral, fasia de 2,5m/ 3,5m latime. Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor. Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton. Amenajarea spaţiilor publice, realizarea construcţiilor şi a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Art. 13 Imprejmuiri Imprejmuirile spre strada se recomanda a fi din soclu opac de maxim 80 cm si grilaj metalic semitransparent(maxim 20%opacitate) sau sistem similar, dublate de vegetatie. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,20 m. Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public. 4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat.

P.O.T = 40% Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului

Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat.

C.U.T maxim .= 2,4 C.U.T. propus = 2,19

Intocmit arh urb Carmen Falnita

Atasament: MEMORIU_NONTEHNIC10.pdf

SC GENIUS LOCCI SRL TIMISOARA , J35/3131/2008, arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2015

SC GENIUS L LOCCI SRL

MEMORIU NONTEHNIC

Parcelele studiate cu o suprafata medie pentru o cladire de birouri si servicii de consultanta software aflate în intravilanul Timisoarei, in zona centrala a orasului, la o intersectie dintre un bulevard important din oras si un drum de servitute, cu PUZ-uri aprobate si in curs de aprobare necesita reglementarea in concordanta cu celelalte documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului din zona.

Avand in vedere dorinta beneficiarilor si normele de proiectare cladiri de birouri a rezultat o cladire de inaltime 3S+P+5E+Er.

Accesul pe cele doua parcele va fi unul singur si se va realiza din b-dul Iosif Bulbuca deoarece ambele parcele apartin aceluiasi proprietar.

Cvartalul in care se gasesc parcelele beneficiarilor este alcatuit din parcele de marimi mari, de ordinul zecilor de mp.,deci cu posibilitati de amenajare si construire variate, fara prea multe restrictii .

Vecinatatea directa cu terenul din partea de vest, adica cu drumul de servitute este un punct tare deoarece permite realizarea cladirii noastre de birouri pe latura de vest si permite optimizarea indicatorilor urbanistici pe zona UM3, conform legislatiei in vigoare.

Vecinatatea cu terenul de cca. 6500mp. din partea de est si din nord ne asigura o buna posibilitate de construire deoarece parcela vecina are un front la strada de 19,9m. si o lungime de cca. 250m ceea ce inseamna ca zona construibila pe parcela vecina va fi undeva in spatele parcelei, la o distanta de terenul proprietatea beneficiarilor iar pe langa latura noastra de est se va asigura accesul in zona construita.

Din punct de vedere economic zona extinsa este in plina configurare, nu dispune de constructii de birouri, servicii si locuire finalizate ci doar de cladiri de cult si terenuri neconstruite, cu mare potential avand in vedere circulatiile majore din zona.

Deoarece la arterele majore de circulatie se pot folosi si este recomandat a se utiliza coeficienti maximi si de ocupare si de utilizare al terenului si de regim de inaltime si este de asemenea de preferat a se folosi cu destinatia de servicii, birouri, administrative, financiar bancare, software totul converge cu tema de proiectare a beneficiarului respectiv firma SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL.

Necesitatea dezvoltarii coerente este dorinta beneficiarului dar coincide si cu dinamica si cu strategia Muncipiului Timisoara de densificare a zonelor de pe arterele importante ale orasului.

Retelele existente si anume apa, canal,electricitate,fibra optica, gaz arata ca zona este neexploatata la capacitatea sa.

Toate reglementarile prevazute prin Noul PUG al Municipiului Timisoara au fost preluate si armonizate cu dorinta beneficiarului de construire,asigurand astfel parcelelor posibilitati de construire si amenajare eficienta la dimensiunile si indicatorii urbanistici prevazuti prin subzona UTR-ului propus prin Noul PUG al Municipiului Timisoara.

Intocmit:

urb. Carmen Falniţă

Atasament: 7sectiuni.pdf

24.00

+23.00

C.T.S

+27.65

+23.97

+20.30

+16.62

+12.95

+9.27

+5.60

-3.67

-6.65

-9.63

C.T.S

+27.65

+20.30

+16.62

+12.95

+9.27

+5.60

CAROSABIL

B-DUL IOSIF BULBUCA

T e l e f o n

E l e c t r i c

C o n d u c t a

a p a

G a z

T r o t u a r

A l i n i a m

e n t

P a r c a j

T r o t u a r

A l i n i a m

e n t

CAROSABIL

C a n a l

p l u v i a l

C a n a l

m e n a j e r

C a n a l

p l u v i a l

C a n a l

m e n a j e r

p i s t a

b i c i c l e t e

p i s t a

b i c i c l e t e

LINII TRAMVAILINII TRAMVAI

nr. proiect

nr.plansa

7

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/500

SECTIUNI PRIN PARCELA

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

05. 2015

1/2015

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

1

Atasament: 6mobilare.pdf

cad.401380

477700

9

2

.

2

1

t

r

o

t

u

a

r

(

p

a

v

e

l e

) 477650

477700

2 0 8 4 5 0

2 0 8 5 0 0

2 0 8 5 5 0

2 0 8 6 0 0

477700

2

5

A C

C E

S

PUZ APROBAT

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

3

N

r

.

t

o

p

.

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

N

r

.

t

o

p

. 8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

d

r

u

m

d

e

s

e

r

v

i

t

u

t

e

HCL nr 503/25.11.2008

Cladiri de birouri, servicii si locuire

PUZ-

CENTRU CRESTIN ALETHEIA

BIROURI SI SPATII CAZARE

P+3E

HCL 371/2010

CENTRU CRESTIN, BIROURI

SI SPATII CAZARE

P

400763

21.18m

C

C

C

C

35 .58

m

35 .22

m

36 .68

m

20.87m

A

C

C

E

S

P

I

E

T

O

N

A

L

3

.7

8

3

.7

4

4

.0

0

5

.7

8

6

.4

6

6

.5

0

5

.7

8

4

.8

8

1

.3

6

3

.4

8

3

7

.7

7

1

.0

2

4

2

.2

7

0 . 8 8

4 . 7 0

5 . 2 5

6 . 1 0

4 . 9 0

8 . 1 6

4 . 8 5

0 . 4 7

3 4 . 8 8

3 5 . 5 4

4

.2

7

5

.3

9

7

.5

4

1

1

.0

9

6

.4

5

6

.5

1

4

.5

8

1

.0

7

3

.6

5

4

2

.3

5

0

.9

0

4

6

.9

0

3

. 3

8

6

. 5

3

5

. 2

2

6

. 5

1

5

. 6

0

7

. 5

0

2

. 3

9

3

4

. 6

3

1

. 7

7

3

6

. 4

0

3.27

0

. 6

9

3

. 5

0

5

. 0

0

5.16

3.50

3

. 5

9

R

3

.

5

0

R

5

.

0

0

R

5

.

0

0

R

3

.

5

0

R

5

.

0

0

R

3

.

5

0

R

3

.

5

0

R

5

.

0

0

1

2

3

4

5

6

6

'

7

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

L

I

F

T

L

I

F

T

g

h

e

n

ai

n

s

t

.

v

e

n

t

.

A

A

B

B

L

i

m

i

t

a

p

r

o

p

r

i

e

t

a

t

e

+19.10

+15.20

+10.37

+21.40

+14.05

L i m

i t a

p

r o

p r i e

t a

t e

L i m

i t a

p

r o

p r i e

t a

t e

+20.30

+16.62

+12.95

+9.27

+5.60

+

23.97

+27.65

nr. proiect

nr.plansa

6

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/500

PROPUNERE DE MOBILARE

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

05. 2015

1/2015

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

P.U.Z.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

B-dul Iosif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

Atasament: 5reglementari.pdf

B

-

d

u

l

D

r

.

I

O

S

I

F

B

U

L

B

U

C

A

(

L

I

V

I

U

R

E

B

R

E

A

N

U

)

-

a

s

f

a

l

t

477700

2 0

8 5

0 0

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

3

N

r

.

t

o

p

.

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

N

r

.

t

o

p

. 8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

Indicatori maximi:

POT maxim = 40%

CUT maxim = 2,4

H maxim = 3S+P+6E+Er

H maxim cornisa = 27,65 m.

LEGENDA

- limita terenuri be neficiari

Reglementari prop use pe parcela

beneficiarilor

-anvelopanta clad ire(birouri,servici

i)

-zone verzi am enajate

-acces propus

-circulatii /alei interio are

Zone functionale in vecinatate

zona birouri, servici i si locuire

constructii edific ate

zona servicii si de pozitare

spatii verzi aliniam ent

zona bulevard Iosi f Bulbuca

zone construibile aprobate

zone verzi

477700

2 0

8 5

0 0

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

3

N

r

.

t

o

p

.

N

r

.

t

o

p

.

a

c

c

e

s

a

u

t

o

p

r

o

p

u

s

p

e

p

a

r

c

e

l

e

CENTRU CRESTIN ALETHEA

BIROURI SI SPATII CAZARE

P+3E

HCL 371/2010

PUZ APROBAT

POT = 35%

CUT = 3

HCL nr 503/25.11.2008

Cladiri de birouri,

servicii si locuire colectiva

S

+

P

+

1

1

E

+

E

r

A

C

C

E

S

P

I

E

T

O

N

A

L

Bilant teritorial

Nr. Functiuni pe parcela % mp.

1. Zona construibila 626 40

2. Spatii verzi amenajate 387 25

3. Alei auto si pietonale 538 35

4. Total suprafata 1551 100

Indicatori propusi:

POT propus = 40%

CUT propus = 2,19

H propus = 3S+P+5E+Er

H cornisa = 24,00 m.

a

l

e

e

p

r

o

p

r

i

e

t

a

t

e

a

C

e

n

t

r

u

l

u

i

A

l

e

t

h

e

i

a

p

a

n

a

l

a

r

e

a

l

i

z

a

r

e

a

p

r

e

l

u

n

g

i

r

e

b

-

d

u

l

S

u

d

l

u

i

a

c

c

e

s

p

r

o

v

i

z

o

r

i

u

p

e

p

a

r

c

e

l

a

p

a

n

a

l

a

r

e

a

l

i

z

a

r

e

a

B

-

d

u

l

S

u

d

u

l

u

i

nr. proiect

nr.plansa

5

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/500

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

REGLEMENTARI URBANISTICE

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

5. 2015

1/2015 CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

P.U.Z.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

B-dul Iosif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara

Atasament: 3existent.pdf

UTR 44

B

-

D

U

L

I

O

S

I

F

B

U

L

B

U

C

A

(

B

-

D

U

L

L

I

V

I

U

R

E

B

R

E

A

N

U

)

B

-

D

U

L

S

U

D

U

L

U

I

A

L

E

E

A

R

A

C

H

E

T

E

I

t

r

o

t

u

a

r

(

p

a

v

e

l e

)

t

r

o

t

u

a

r

(

p

a

v

e

l e

)

t

r

o

t

u

a

r

(

a

s

f

a

l

t

)

s

u

p

r

a

f

a

t

a

b

e

t

o

n

a

t

a

t

r

o

t

u

a

r

(

a

s

f

a

l

t

)

t

r

o

t

u

a

r

(

b

e

t

o

n

)

d

r

u

m

d

e

p

a

m

a

n

t

d r u m

d e p a m

a n t

(

b

e

t

o

n

)

(

b

e

t

o

n

)

s

t

a

t

i

e

Nr.top 8577/4/2

S = 1320 mp

6

7

8

9

10

477600

2 0

8 4

0 0

477600

2 0

8 5

0 0

477700

2 0

8 4

0 0

477700

2 0

8 5

0 0

477800

2 0

8 4

0 0

477800

2 0

8 5

0 0

PUZ APROBAT

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

2

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

3

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

3

N

r

.

t

o

p

.

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

N

r

.

t

o

p

.8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

d

r

u

m

d

e

s

e

r

v

i

t

u

t

e

S

+

P

+

1

1

E

+

E

r

S+P+11E +Er

HCL nr 503/25.11.2008

Cladiri de birouri, servicii si locuire

PUZ IN CURS DE ELABORARE

SUPUS INFORMARII PUBLICE

Cladiri de birouri, servicii si locuire

CENTRU CRESTIN, BIROURI SI SPATII CAZARE

P+3E

HCL 371/2010

LEGENDA

- limita terenuri b eneficiari

- constructii lacase c ult

Zone functionale in vecinatate

zona birouri, se rvicii si locuire

zona servicii si d epozitare

zone verzi amena jate pe parcele

spatii verzi aliniam ent

zona circulatii/parc ari

nr. proiect

nr.plansa

3

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/1000

SITUATIA EXISTENTA

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

05. 2015

1/2015

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

P.U.Z.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

B-dul Iosif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

Atasament: 4ANSAMBLU.pdf

477600

2 0

8 3

0 0

C

C

C

Vestiare

Terasa

N

r

.

t

o

p

8

6

4

0

/

4

S

=

1

6

9

8

m

p

Nr.top 8577/4/2

S = 1320 mp

Nr.top 14169/3/1/2

S = 8339 mp

t o

p

8 6 4 0 / 5

t o

p

1

4

1

6

9

/ 1

t

o

p

8

6

4

0

/ 3

t o

p

8

5

7

7

/ 3

/ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C

C

C

C

C

C

C

C

C

477600

2 0

8 4

0 0

477600

2 0

8 5

0 0

477700

2 0

8 3

0 0

477700

2 0

8 4

0 0

477700

2 0

8 5

0 0

477800

2 0

8 3

0 0

477800

2 0

8 4

0 0

477900

Nr.top 8577/3/2

S=4808 mp

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/

3

N

r

.

t

o

p

.

8

5

7

7

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

N

r

.

t

o

p

. 8

5

7

8

/

1

/

1

/

1

/

1

/

2

;

8

5

7

9

/

1

/

1

/

1

/

2

/

1

a

l

e

e

p

r

o

p

r

i

e

t

a

t

e

a

C

e

n

t

r

u

l

u

i

A

l

e

t

h

e

i

a

PUZ IN CURS DE ELABORARE

SUPUS INFORMARII PUBLICE

Cladiri de birouri, servicii si locuire

POT propus = 40%

CUT propus = 2,19

H propus = 3S+P+5E+Er

H cornisa = 24,00m

S

T

R

.

C

E

R

N

E

I

L

E

A

1

1

0

k

V

P

T

T

1

2

477900 477900

P

T

T

5

5

P

T

T

1

2

HCL nr 503/25.11.2008

Cladiri de birouri,

servicii si locuire

PUZ APROBAT

PUZ - supus primei Etape

de informare publica

"Locuinte,

servicii si comert"

17.03.2015

p

a

n

a

l

a

r

e

a

l

i

z

a

r

e

a

p

r

e

l

u

n

g

i

r

e

b

-

d

u

l

S

u

d

l

u

i

p

r

o

f

i

l

p

r

o

p

u

s

nr. proiect

nr.plansa

4

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/2000

PLAN ANSAMBLU ZONA

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

5. 2015

1/2015

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

P.U.Z.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

B-dul Iosif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

Profil Transversal 55 -lățime 30m
Profil Transversal 12 -lăţime 27m tran dna ura era rr EET tu TI * Profil Transversal 13 -lăţime 34m

Atasament: Incadrare_PUG_Bulbuca_software.pdf

Rear CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, lu e SERVICII,PROIECTARE,ELABORARE si = CONSULTANTA SOFTWARE, B-dul losif Bulbuca, Timisoara PERSPECTIVA BLOC DE LOCUINTE P+11E+Er B-DUL IOSIF BULBUCA DRUM SERVITUTE CENTRUL CRESTIN ALITHEA mm INCADRARE IN PUG MUNICIPIUL TIMISOARA aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit HCL nr.107/2014 KESA zona de depozitare prestari servicii 1 | N TNT | I | INCADRARE IN NOUL PUG MUNICIPIUL TIMIS ETAPA3J-IN CURS DE APROBARE VERIFICATOR/EXPERT SPECIFICATIE SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA BENEFICIAR: SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L. r. proiect 1/2015 SEMNATURA VERIFICAT arh.-urb. Carmen Falniţă scara 1/1000 CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE SEF PROIECT arh.-urb. Carmen Falniţă b-dul losif Bulbuca, CF 401380 si 401378 PROIECTANT arh--urb. Carmen Falniţă data IRAN 05.2015 PLAN INCADRARE IN TERITORIU | ? FAZA PUZ

Atasament: edilitare_Bulbuca_software.pdf

P = U Z. "" CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE B-dul losif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara N-477700 E-208550 E-208450 Retea apa rece Retea PVC- canalizare Retea gaze naturale Retea energie electrica Retea Colterm SA" CV Camin de vizitare / VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR.DATA “SC RAULLY NISTOR SRL overa E ps Timisoara, Zola.nr.63 SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L. tel 0744392501 iara 11201 SPECIFICATIE NUME 5 “, scara CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII FAZA aci Elea d “1500 PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE PUZ SEF PROIECT EDILITARE on >» b-dul losif Bulbuca, CF 401380 si 401378 - PROIECTANT ing.col.Nicolae Nistor data TTLUPLNSA nr.plansa VERIFICAT Îng col Nicolae Nistor | 052015 REGLEMENTARI EDILITARE 1ED

Atasament: 9proprietate.pdf

S

+

P

+

1

1

E

+

E

r

S

+

P

+

1

1

E

+

E

r

S

+

P

+

2

E

S

+

P

+

1

1

E

+

E

r

21.18m

19.89mC

C

C

trotuar zona verde 3

5.5 8m

35 .22

m

36 .68

m

20.87m

26.85m

nr. proiect

nr.plansa

9

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT

NUME

SEMNATURA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ1/500

PROPRIETATEA ASUPRA TERNURILOR

arh.-urb. Carmen Falni

LOCCI

5. 2015

1/2015

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

P.U.Z.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII

DE PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

B-dul Iosif Bulbuca,CF 401380 si CF 401378 Timisoara

Suprafata totala reglementata 1551 mp.

ce ramane in proprietatea privata a beneficiarului

SC BEESPEED AUTOMATIZARI SLR

LEGENDA

limita teren proprietatea beneficiarilor

teren ce a generat PUZ

Proprietatea terenurilor

teren proprietate privata persoane fizice sau juridice

teren cu destinatia drum public

teren proprietate privata amenajat verde

platforme betonate pe parcela beneficiarului

zona edificabila pe parcela beneficiarului

SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L.

Timis,Giroc-Chisoda,Incontro 07, Modul 03,nr.7,DN59,km 8+550mstanga

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII

PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE

Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, CF 401380 si CF 401378

Atasament: Volumetrii_Bulbuca_software.pdf

CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI, SERVICII, PROIECTARE, ELABORARE si CONSULTANTA SOFTWARE, B-dul losif Bulbuca, Timisoara VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA BENEFICIAR: SC BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L. [ proiec! 1/2015 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SEF PROIECT arh.-urb. Carmen Falniţă PROIECTANT arh.-urb. Carmen Falniţă VERIFICAT arh.-urb. Carmen Falniţă scara 1/1000 data 05.2015 CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE b-dul losif Bulbuca, CF 401380 si 401378 TITLU PLANSA: VOLUMETRII FAZA PUZ nr.plansa 8

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2016-016410/21.11.2016 SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2016-016410/ 28.10.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 20/06.08.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 09/ 29.09.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3715 din 21.09.2015 prelungit pana la 20.09.2017, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 14 din 07.03.2016;

Documentaţia PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, beneficiar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, proiectant SC GENIUS LOCCI SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 2016, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 15.02.2016, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015 - 017842/15.02.2016;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC GENIUS LOCCI SRL, proiect nr. 1/2015, la cererea beneficiarului SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL.

Zona studiata in cadrul documentatiei PUZ „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, este situata în partea sud-estica a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara, intre zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Păltinişanu” spre vest, zona industrială dinspre Calea Stan Vidrighin spre nord si est, si o zona de culte reprezentata de Centrul Crestin Aletheia Timisoara la sud spre cartierul Soarelui, in UTR 44 din PUG.

Vecinătătile parcelei sunt: - la nord şi est - teren proprietate privată identificat prin top 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8572/1/1/1/1/2;8579/1/1/1/2/1; - la sud bv. Dr. Iosif Bulbuca, - la vest drum de servitute al cultului Aletheia.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat format din 2 parcele în suprafaţă totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 – teren arabil intravilan, în suprafaţă de 834 mp, şi C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 – teren arabil intravilan, în suprafaţă de 717 mp, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obţinut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, propune construirea unei clădiri de birouri şi servicii de inaltă clasă, cu un regim de înălţime 3S+P+6E+Er:

Imobilul se va dota în mod obligatoriu cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Accesul auto si pietonal se va asigura din bv. Dr. Iosif Bulbuca, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003313/21.01.2016.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt următorii: Indicatori propuşi: POT propus = 40% CUT propus = 2,19 H propus = 3S+P+5E+Er H cornişă = 24,00 m Indicatori maximi conform Avizului Arhitectului Sef: Regim de înalţime max = 3S+P+6E+Er Funcţiuni predominante: birouri şi servicii H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m CUT max = 2.4 POT max = 40 %

Se va prelua retragerea faţă de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecţia balcoanelor etajelor superioare; Subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) şi va ocupa maxim 90% din suprafaţa terenului;

Spatii verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14 / 07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis).

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice (dacă este cazul).

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Planul Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “„Construire cladire de birouri, servicii,

proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, având ca beneficiar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL, întocmit conform proiectului nr. 1/2015, realizat de SC GENIUS LOCCI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. 3S+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clãdirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 28 m, H cornisa = 24.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-003313/21.01.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 2.4, spaţii verzi amenajate - min 24.95% - conform Deciziei de incadrare nr. 14 / 07.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, se va prelua retragerea faţă de aliniament propusă prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 503/25.11.2018, se va respecta o retragere minimă de 6m de la aliniamentul stradal până la proiecţia balcoanelor etajelor superioare, subsolul va respecta o retragere de minim 3m de limita de proprietate (pe toate laturile) şi va ocupa maxim 90% din suprafaţa terenului;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat format din 2 parcele în suprafaţă totală de 1.551 mp, este înscris in C.F. nr. 401380, nr. cadastral 401380 – teren arabil intravilan, în suprafaţă de 834 mp, şi C.F. nr. 401378, top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/2; 8578/1/1/1/1/2; 8579/1/1/1/2/2 – teren arabil intravilan, în suprafaţă de 717 mp, proprietar SC BEESPEED AUTOMATIZARI SRL cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, grevare, demolare, închiriere in favoarea BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA, CIF: 361560 (pentru care s-a obţinut Acordul BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA cu nr. 175/24.02.2016).

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software”, bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Pentru ARHITECT SEF CONSILIER Emilian Sorin CIURARIU Sorina POPA

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU Red/Dact – S.P.