keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 252/20.12.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-017793/ 29.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/28.09.2012;
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 11/29.09.2016;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 53 din 29.07.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara, având ca beneficiar pe MUNICIPIUL TIMIŞOARA, întocmit conform Proiectului nr. 233B/ 2015, realizat de S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: : regimul de înălţime de max. (S)+P+3E, H max = 12 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-000928/ 31.03.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 45,1%, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1, spaţii verzi si plantate - min 30% din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 53/29.07.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara e 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 9.747 mp , este înscris în CF. nou nr. 442373, nr. cad. 442373 - teren intravilan (5.993 mp), teren intravilan pentru drum de acces (1.328 mp), în suprafaţă de 7.321 mp si în CF. nou nr. 442374 , nr. cad. 442374, teren intravilan pentru drum de acces în suprafaţă de 2426 mp, rezultate din unificarea: C.F. nr 439611 - 3.754 mp; C.F. nr 416913 - 504 mp; C.F. nr 428895 - 5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp ( C.F. nr. 441684 -9747 mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747 mp. (HCL 512 din 08.12.2015 - privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara), proprietar fiind Municipiul Timisoara, domeniul public.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. ATELIER R.G.S. S.R.L.;
- Beneficiarului MUNICIPIULUI TIMIŞOARA;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REGLEMENTARI_URBANISTICE_SAGULUI.pdf

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.7886.8186.91

86.82 86.87 86.89

86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

Bazin de Inot ACOPERIT (propus)

PA R

C AR

E 23

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T

NOTA: IN ORIENTAREA OBIECTIVELOR, P.O.T. SI C.U.T. SE RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE HG 525/1996

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp %

ZONA SPATIU VERDE - - 2925 mp 30 %

TEREN PENTRU DRUM SI PARCAJE - - 2426 mp 24,9 %

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396 mp 45,1%

TEREN REGLEMENTAT 9747 mp 100 % 9747 mp 100 %

ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m in. 5m

)

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

86.77LEGENDA:

Aliniament propus Limita parcele

Parcari propuse

ACCESE AUTO PROPUSE

ACCESE PIETONALE PROPUSE

86.93 Cote nivel

Constructii existente Drum propus

Limita zonei studiate

PARCARI 23 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME P.O.T.= 45,1% C.U.T.= 1,5

Cai de circulatie auto existente

Zona implantare BAZIN INOT

Zona locuinte si functiuni complementare Zona servicii Zona sportiva si agrement PROPUSA

Teren propus pentru drum

Zona VERDE ALINIAMENT

Zona implantare TEREN TENIS

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:nume

plansa nr:

03 data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:

sef proiect:

specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233A/2015S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

nume

plansa nr:

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE arh. Alideia Suciu arh. Sorin Tamas

arh. Alideia Suciu arh. Ciprian Racasan

Timisoara, C.F. nr 442373, C.F. nr 442374 , jud. Timis

5

6

8

4

3

2

7

9

15

14

13

12

nr.top. 442374 Smas= 2426 mp Scf= 5100 mp

nr.top. 442373 Smas= 7321 mp Scf= 7321 mp

Cad. 442373

Cad. 442374

1

LIMITA conf. CF

11 10

Atasament: nov_memo_PUZ_+RLU_zona_sportiva_si_agrement_Sagului_.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

1

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA SAGULUI

str. Paul Constantinescu

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

2

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA SAGULUI

Nr. proiect : 233/B

Faza : P.U.Z. (Plan urbanistic zonal)

Beneficiar : MUNICIPIUL TIMISOARA

Amplasament : C.F.( nou) nr. 442373, top442373-7321mp,

C.F.( nou) nr. 442374, top 442374-2426mp

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Şef proiect arh. urb. ALIDEIA SUCIU

Arh. CIPRIAN RACASAN Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

- nov 2016

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

3

FOAIE DE RESPONSABILITATI

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Şef proiect arh. urb. Alideia Suciu

Arh. Ciprian Racasan

Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

4

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capat pag. nr. 2 2. Lista de responsabilităţi pag. nr. 3 3 Borderou general pag. nr. 4 4. Memoriu general pag. nr. 5 5. Regulament local de urbanism pag. nr. 18 6. Documentatie dezmembrare 7. Referat geologic

B. PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ 1. Plan incadrare pl. nr. A01 2. Plan de situaţie existent pl. nr. A02 3. REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE pl. nr. A03 4. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA pl. nr. A04 5. Plan propus -POSIBILITATI DE MOBILARE pl. nr. A05

LUCRĂRI EDILITARE 1. REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARE pl. nr. 01 Ed 2. ELECTRICE SI TELEFONIE pl. nr. 02 Ed

LUCRĂRI RUTIERE

1. REGLEMENTARI RUTIERE pl. nr. 01 D

ANEXE 1. Extras C.F. 2. Aviz Unic 3. Aviz AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA 4. Aviz AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI 5. Aviz PROTECTIA CIVILA 6. Aviz POMPIERI 7. Aviz de principiu MEDIU URBAN (PMT) 8. Aviz de principiu DRUMURI (PMT) 9. Aviz COMISIA DE CIRCULATIE 10. DOCUMENTATIE UNIFICARE/DEZMEMBRARE 11. RAPORT INFORMARE 12. AVIZ PRINCIPIU 13. Adeverinta DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE (PMT) 14. Adeverinta SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR 15. Adeverinta SERVICIU JURIDIC 16. Aviz C.T.A.T.U.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

5

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA SPORTIVA SI AGREMENT CALEA SAGULUI

I. MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA SPORTIVA SI AGREMENT

CALEA SAGULUI

Nr. proiect : 233/B

Beneficiar : MUNICIPIUL TIMISOARA

Proiectant general : S.C. ATELIER RGS S.R.L.

Arh. ALIDEIA SUCIU

Subproiectanti :

Studii topogarfice si cadastrale - S.C. MULTILINES S.R.L.

inginer Florian Feraru

Geodezie -S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

Inginer Adrian Centea

Inginer Lucian Fechete

Edilitare -S.C. HAL PRO S.R.L.

Inginer Alin Cosa

Rutiere -S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L.

Inginer Adrian Zbarcea

Data elaborării : aug 2016

1.2. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII

Scopul lucrării P.U.Z. - Zona sportiva si agrement Calea SAGULUI, propune stabilirea directiei si a prioritatii de dezvoltare a zonei sportive si de agremet propusa, pentru zona studiata care sa fie in corelare cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Documentatia va reprezenta un instrument operational pentru autoritatile locale si pentru specialistii din domeniul urbanismului in vederea aplicarii de reguli urbanistice care sa conduca la dezvoltarea coerenta a zonei studiate.

Zona supusă studiului prin prezenta documentaţie face parte din intravilanul municipiului Timisoara, zona inscrisa in U.T.R. 52 -partial zona pentru locuinte si functiuni complementare- subzona R02- subzona locuinte colective si functiuni complementare conform PUG in vigoare. Terenul se gaseste in partea de sud-vest a municipiului Timisoara , cu acces de pe strada Paul Constantinescu.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

6

Constructii pentru utiliate publica, destinatie sport si agrement, cuprinse in suprafaţa totală de 9.747mp.( proprietar Municipiul Timisoara) inscrisa in:

CF. Nou Nr. 442373 -7321mp, CF. Nou Nr. 442374 -2426mp ; rezultate din unificarea: C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-

5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp (→ C.F. nr. 441684 -9747mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747mp (HCL 512 din 08/12.2015 –privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara, situat in calea Sagului; documentatie intocmita de SC PILOT CAD SRL, AVIZ OCPI 62759/22.03.2016)

Prin Planul urbanistic Zonal- Calea Sagului, conform cu tema de proiectare, se

doreste dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, obiectiv de utilitate publica,

prin introducerea in arealul studiat a unui teren tenis, a unei baze sportive de inot

compusa din bazin de inot acoperit si bazin de inot in aer liber cat si amenajarea

spatiului verde cu stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea

priorităţilor, a permisivităţilor şi a restricţiilor care se impun. 1.3. Surse documentare

Planul a fost întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de către Primăria Timisoara (documentaţii avizate sau aflate în curs de avizare) - Date conţinute în piesele scrise şi desenate ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA (în vigoare şi în curs de actualizare), Studii de fundamentare PUZ: -Ridicare topografica efectuata în zonă. -Date conţinute în PLANURILE URBANISTICE aprobate pentru diverse obiective realizate sau în curs de realizare, -Date conţinute în NORMATIVE DE SPECIALITATE (norme româneşti şi europene) -STUDIU GEOTEHNIC intocmit pentru zonă -STUDIU DE CIRCULAŢII aferent PUG Municipiul Timisoara in elaborare , aflat in etapa 4 - Avizare si aprobare Avize si acorduri de specialitate: Aviz Unic pentru retele existente: Aviz Telekom (22.05.2015) Aviz RATT (26.05.2015) Aviz Aquatim (25.05.2015) Aviz E-On Gaz (27.05.2015) Aviz Enel Distributie (27.05.2015) Aviz Colterm (25.05.2015)

1.4. Metodologia ce a stat la baza documentaţiei “Ghidul privindmetodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM-010-2000 aprobat prinOrdinul M.L.P.A.T. nr.176/N/2000; „Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor de urbanism”, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/.2000; „Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr.2701/ 2010; H.C.L.M.T. nr 140/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului” modificata si completata prin H.C.L.M.T. nr 138/28.09.2012; H.G. nr 525/1996 privind aprobarea „Regulamentului General de Urbanism” republicata; H.C.L.M.T. nr 61/28.02.2012 privind aprobarea Etapei 2 „Conceptul general de dezvoltare urbana (Masterplan) al municipiului Timisoara

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

7

H.C.L.M.T. nr 62/28.02.2012 privind aprobarea „Strategiei dezvoltarii spatiilor verzi a municipiului Timisoara 2010-2020 si Anexa 1 „Cadastru Verde” „normativul privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995; Ordinul Ministerului Sănătăţii 119/2014 Legea 350/2001actualizata Ordinul 140/2011 -toate reglementarile legislative din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si cele din domeniile conexe

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

16.1. Evoluţia zonei Terenul in studiu, are forma neregulata, si este delimitat de o parcela privata la nord- vest, fosta incinta Dermatina-suprafata mare de teren supusa unuui proces de conversie din zona industriala in zona mixta servicii comert la sud-vest , teren liber (teren privat) la sud-est si str. Paul Constantinescu la nord-est.

In zona, este prezenta locuirea individuala pe parcele private si locuirea colectiva realizata printr-un program de sistematizare specific anilor anterior evenimentelor din 1989, pe terenuri rezultate din procesului de expropriere.

Terenul intra sub incidenta proiectelor de amenajare a fostei incine Dermatina. Acest proiect amplu prezinta si reglementari referitoare la rezolvarea circulatiilor auto si pietonale in zona. Propunerile avizate sunt executate si rezolva accesul auto (si pietonal) catre acest pol de servicii-comert, cu un sens giratoriu pentru acces din calea Sagului cat si trei strazi de legatura cu zona de locuinte din est prin care sa se poata ajunge la Strada Ana Ipatescu-artera importanta prevazuta si cu linii de tramvai care completeaza bulevardul Liviu Rebreanu pe directia nord –sud. Unul dintre drumurile propuse se situeaza pe terenul in studiu facilitand accesul auto catre acesta, din doua directii respectiv din doua doua artere din sud si din nord. In cadrul proiectului se va executa si o prelungire a liniei de tramvai care sa faciliteze transportul de calatori spre aceasta investitie. Aceasta zona este prevazuta cu platforme ample pentru realizarea necesarului de locuri de parcare, care se gasesc amplasate intre zona construita a centrului comercialsi de servicii si terenul aflat in studiu. Amplasarea acestui program (comert-servicii) in zona de sud a orasului echilibreaza balanta cu partea de nord a orasului unde polul este reprezentat de „Iulius Mall”.

In partea de vest, limitand si fosta platforma Dermatina se gaseste linia de calea ferata care preia liniile din sud-est si sud –vest, prin Gara Timisoara Sud spre gara Timisoara Nord- principala poarta feroviara a orasului. Nodului dintre calea ferata si traseul auto major-Calea Sagului carea face legatura cu teritorile din sud (catre frontiera) a fost rezolvat in urma cu peste 30 de ani prin plasarea unui pod prevazut cu doua benzi pe sens. La incidenta cu fosta zona Industriala aflata la sudul orasului, deservita de Calea Sagului se gaseste si fosta limita a zonei rezidentiale. Astfel se poate remarca ca ocuparea acestor terenuri este in curs de transormare spre o densificarare fireasca. Strada Paul Constantinescu este o strada cu front discontinuu, cu terenuri ocupate sau libere si prezinta constructii fara unitate stilistica sau formala.

Zona de vest (fata de zona studiata) –zona cu locuinte colective, a facut parte din strategia de dezvoltare specifica perioadei anterioare evenimentelor din 1989. Amplasarea imobilelor s-a facut dupa criterii specifice acelei perioade cu locuinte colective cu regim de ialtime P+10E (cu parter rezervat pentru comert si servicii pentru populatie) plasate pe artere majore si desificate cu cvartale de imobile cu locuinte colective in regim de inaltime P+4E. Zona este puternic densificata si prezinta disfunctionalitati in ceea ce priveste traseul stradal, gabaritul acestuia cat si dimensiunea redusa (pentru stadiul actual) de zone alocate parcarilor auto.

Zona de sud a orasuluisi in principal zona invecinata se caracterireaza si prin lipsa zonelor verzi amenajate-parcuri cu toate ca sunt prezente suprafete mari de teren virane.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

8

In ultimii ani printr-un program al primariei s-au amenajat locuri de joaca pentru copii cu suprafete mici.

In ceea ce priveste facilitatile sportive in aer liber aproape ca lipsesc din zona. Terenurile de sport din cadrul scolilor au fost reabilitate si exista un teren privat zona Lacului. Bazine de inot acoperite sau descoperite lipsesc total din zona, la scara orasului ponderea acestora se concentreaza in partea de centru, est sud est. 2.2 Încadrare în localitate Terenul aflat in studiu se situeaza in partea de sud-vest a municipiului Timisoara, adiacent unei artere majore de acces in oras Calea Sagului. Are o forma neregulata si prezinta ca limite definite urmatoarele: nord-est -str. Paul Constantinescu, drum asfaltat/ teren cu vegetatie, care contine o balta nord-vest –lot privat servicii, (si locuinte in constructie) sud vest –lot privat, fosta incinta Dermatina- zona restructurata din suprafata industriala in functiuni mixte servicii-comert- edificata sud-est –teren viran Suprafaţa totală cuprinsă între limitele descrise anterior este de 9.747mp., are ca proprietar Municipiul Timisoara si este inscrisa in:

CF. Nou Nr. 442373 -7321mp, CF. Nou Nr. 442374 -2426mp ; rezultate din unificarea: C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-

5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp (→ C.F. nr. 441684 -9747mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747mp (HCL 512 din 08/12.2015 –privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara, situat in calea Sagului; documentatie intocmita de SC PILOT CAD SRL, AVIZ OCPI 62759/22.03.2016) Terenul este ampasat la incidenta intre o zona aflata intr-un proces de reconversie din industrie in functiune mixta servicii-comert si o zona rezidentiala, si prezinta vecinatati cu urmatoarele destinatii:

 zona rezidentiala cu functiuni complementare P..P+2E  zona mixta servicii si comert (in curs de edificare)

2.3. Elementele cadrului natural si caracteristici geo-tehnice ale terenului Terenul este ocupat de zona verde neamenajata reprezentata de vegetatie spontana. Zona este lipsită de factori de poluare neexistând în vecinătate agenţi cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă rezidenţială. Caracteristici climatice ale zonei Temperatura aerului: - media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheţ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an Precipitaţii : - media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an Caracteristici geo-tehnica ale terenului Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată si este liber de constructii. Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Tc=1,0s şi Ks=0,16 echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

9

In urma studiilor geotehnice elaborate s-a semnalat prezenta umpluturilor pe o adancime variabila de -2,60 m ... -3,50 m (in zona au existat mai demult baltile de la Dermatina, care ulterior au fost sistematizate cu umpluturi diverse), dupa care urmeaza un strat de nisip cenușiu vinetiu (fund de balta) imersat in apa. Nivelul apei este situat la -3,00 m ... -3,50 m. Presiunea conventionala estimata este de cca. 180 kPa pentru stratul de umplutura si 220 kPa pentru stratul de nisip prăfos / nisip mijlociu cenușiu vinetiu. Adancimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 cm.

2.4. Circulaţia CIRCULAŢII EXISTENTE Accesul în la teren se face din călea de circulaţie majora-Strada Ana Ipatescu pe linga

un ansablu de locuinte colective, perimetrale zonei, pe strada Filateliei cat si pe strada Teatrului care se intersecteaza mai la nord cu Strada Ana Ipatescu. Accesele descries anterior sunt greoaie.

Centrului comercial, care reprezenta un puternic pol de atractie pentru populatia orasului, pol care concureaza ca dimensiune doar cu central commercial “Iulius Mall” a impus realizarea unor lucrari rutiere de mare anvergura. Astfel s-a propus, s-a avizat si s-a executat un acces realizat ca sens giratoriu din Calea Sagului cat si drumuri interioare. Tot in cadrul acestor interventii s-au propus si doua strazi noi care sa descarce catre strada Paul Constantinescu catre Strada Ana Ipatescu, cat si o prelungire a str. Gradinii. Una dintre aceste strazi noi propuse va face subiectul acestei documentatii fiind plasata pe terenul in studiu la limita sud vestica si va avea latimea d e13,6m, care permite doua sensuri de circulatie cat si o zona de parcare de aliniament.

Limita de sud vest a terenului va fi reprezentata de un alt drum propus (si executat) prin investitia amintita care continua si dupa terenul in studiu (pe directia nord-sud). Intre terenul in studiu si constructiile relizate se gaseste o ampla zona de parcare. Aceste lucrari,executate in momentul de fata, permit un acces facil la terenul aflat in studiu. In cadrul proiectului avizat pentru zona mixta comert si servicii s-a propus si realizarea unei bucle pentru linia de tramvai existent pe Strada Ana Ipatescu. (lucrarile sunt partial executate) Accesul in zona se mai poate realize si cu troleibuzul care are statii pe Calea Sagului, statii amplasate ca sa deserveasca bine zona.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent, terenul in studiu este neconstruit şi ocupat de vegetatie joasa spontana. Terenul este ampasat intr-o zona preponderent rezidentiala invecinat la sud-ves de o zona generoasa zona mixta servicii-comert care se constituie intr-un ansamblu de cladiri cu functiune mixta”, hypermarket, galerie comerciala, magazine de mobila, amenajari interioare, materiale de constructii, articole sportive, bunuri de uz casnic etc. si alimentatie publica, servicii,birouri etc.) In zona sunt prezente suprafete mari de teren liber in sud, sud-est.

Terenul este amplasat intr-o zona intr-o continua transformare, operatie prezenta la scara orasului. Zonele rezindentiale sufera operatii de densificare prin lotizati noi sau prin realizarea de locuinte colective in cadrul loturilor existente.

Serviciile pentru populatie existente in zona: banca, posta, servicii alimentatie publica, alte servicii comerciale. Acestea vor fi completate de functiunile propuse in cladirile edificate pe terenul fosteii incinte Dermatina.

2.6. Echiparea tehnico- edilitara A. ALIMENTARE CU APĂ. În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială. În apropiere, de-a lungul străzii Lacului, există o reţea de apă potabilă, având diametrul de 200 mm.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

10

B. CANALIZARE. În prezent parcela studiată nu are instalaţii de canalizare. În apropiere, de-a lungul străzii Lacului, există o reţea de canalizare, având diametrul de 500 mm.

C. ELECTRICE Terenul aflat in studiu nu beneficiaza de bransament electric

In zona propusă pentru studiu și în zona imediat adiacentă există rețele de energie electrică de înaltă (110 kV), medie (10, 20 kV) și de utilizare (230/400 V). Rețelele de înaltă tensiune sunt deservite de S.C. TRANSELECTRICA S.A. iar cele de medie tensiune și de tensiune de utilizare de S.C. ENEL S.A. Pe lângă rețele există și stații de transformare din medie tensiune în tensiune de utilizare. Rețele de medie tensiune și tensiune de utilizare se găsesc amplasate atât aerian cât și subteran în principal în zonele de locuințe.

D.TELEFONIE In zona studiata se gasesc retele de telefonie.

2.7. Probleme de mediu

RELAŢIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran care prezinta vegetatie spontana. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a a ocupa terenuri libere pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile lipsa si in special cu programe care se adreaseaza populatiei, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi. Zona nu prezinta valori de patrimoniu ce necesita protectie. FACTORI DE POLUARE Zona nu prezinta factori de poluare.

2.8 Opţiuni ale populaţiei Terenul din zona studiată este proprietatea Municipiului Timisoara, care detine o

rezerva importanta de terenuri intravilane deservite de utilitati publice, care pot suferii un proces de conversie functionala durabila si prin care sa se poata realiza dezvoltarea cat si imbunatatirea serviciilor publice pentru comunitate.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate publica locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate publica cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean. In aceasta directie planul de investitii a municipiului Timisoara are la baza realizarea unor investitii pentru deservirea populatiei care sa vina in intampinarea nevoilor populatiei cat si a alinierii municipiului la politicile Europene in domeniu.

Transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

11

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Valorificarea suprafetelor de teren fara utilitate cu programe pentru populatie este un

pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat cat si contribuie la imbunatatirea nivelului de trai. Destinatia de agrement este oportuna pentru ca in zona nu se gasesc zone verzi amenajate. Destinatia sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat acestea lipsesc din zona (exista doar un teren cu acces public zona Strada Lacului). Facilitatile sportive completeaza investitia grandioasa, privata, care se deruleaza pe terenul alaturat. Publicului va fi captat prin diversitate, calitatea serviciilor precum si spatiile amenajate rezolvand nevoile actuale din zona. In cadrul terenului (pe linga cele doua obiective propuse-baza sportiva inot si teren de tenis) se poate realiza o zona verde amenajata, care, va rezolva punctual aceasta nevoie a zonei.. Lipsa parcurilor in zona face ca fiind oportuna si viabila aceasta propunere.

Terenul de sport cu acces liber si bazinul de inot (acoperit si descoperit) sunt necesare in aceasta parte a orasului.

3.2. Valorificarea cadrului natural În prezent pe amplasament nu există plantaţii care să pună problema menţinerii

acestora. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu

preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.3. Modernizarea circulaţiei

Circulatie auto, transport in comun, circulatie velo si circulatie pietonala Lucrarile avizate si executate pentru deservirea complexul servicii-comert alaturat asigura aceste aspecte. Din cadrul terenului este alocata o suprafata de teren care va fi transformata in drum (cu parcaje incluse) 2426mp.

Parcări Pentru asigurarea numarului de parcaje necesare pentru deservirea programului propus prin tema de proiectare sunt alocate 23 de locuri de parcare plasate la calea de circulatie. Pentru construcţii ce inglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. METODA DE CALCUL - vor fi prevăzute parcaje in funcţie de specificul activităţii după cum urmează: Pentru bazin inot -1 loc de parcare pentru 10 persoane Se vor asigura 23 de locuri de parcare autoturisme adiacente caii de circulatie

Circulaţia pietonală Circulaţia pietonală în zonă va fi asigurata asigurată pe traseul străzilor existente, cu un profil adaptat gabaritelor acestora si prevazute să susţină legătura pietonală cu oraşul.. În paralel cu circulaţia pietonală, se va asigurat şi accesul bicicletelor.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Pentru teritoriu studiat care face parte din intravilanul Municipiului Timişoara şi face

parte din teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, proprietar Municipiul Timisoara in suprafaţă de 9.747mp inscrisa in:

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

12

CF. Nou Nr. 442373 -7321mp, CF. Nou Nr. 442374 -2426mp ; rezultate din unificarea: C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-

5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp (→ C.F. nr. 441684 -9747mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747mp (HCL 512 din 08/12.2015 –privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara, situat in calea Sagului; documentatie intocmita de SC PILOT CAD SRL, AVIZ OCPI 62759/22.03.2016)

se propune următoarea zonă funcţională:- zonă sportiva si de agrement.

-Pe parcela studiata se vor amplasa :

-baza sportive inot (un bazin de inot acoperit si un bazin de inot descoperit)

-un teren de tenis (In orinentarea acestora se va respecta HG 525/1996 –max 20˚ abatere de la axa N-S

pentru bazin de inot; max 15˚ abatere de la axa N-S pentru teren de tenis)

-zona verde amenajata

- Pe parcela studiata se propune reglementarea ca: zona sportiva si agrement cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+3E –H max =12m

- Pe parcela studiata se propune asigurarea unui spatiu verde, reprezentand minim 30% din

suprafata parcelei conform HG 525/1996

- Locurile de parcare necesare functiunilor se vor calcula conform normativelor in vigoare.

Regimul de inălţime al construcţiilor este maxim S+P+3E, conform reglementărilor din planşa “Reglementări urbanistice- zonificare” Inălţimea construcţiilor la cornişa este stabilită, astfel: H maxim S+P+3E –Bazin inot- Hmax cornisa =12m

Zona sport si agrement P.O.T.max.45,1% C.U.T. max 1,0

BILANT TERITORIAL

EXISTENT mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 9747mp 100% 9747mp 100%

TEREN PENTRU DRUM

(parcari la cai de circulatie incluse)

- - 2426mp 24,9%

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396mp 45,1%

SPATIU VERDE - - 2925mp 30%

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare

A. ALIMENTARE CU APĂ.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a rețelei de apă a municipiului Timișoara existentă pe str. Lacului. Extinderea rețelei de apă se va realiza de-a lungul străzii Lacului cu conducte din PE-ID având diametrul de 160 mm. Din această rețea se va realiza un branşament pentru obiectivul propus. Branşamentul va avea diametrul de 75 mm. Pe branșamentul de apă va fi un cămin de apometru pentru măsurarea consumului de apă.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale municipiului.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

13

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

B. CANALIZARE.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). 1. Canalizarea apelor uzate menajere Se va realiza o extindere a reţelei de canalizare ape uzate menajere existentă de-a lungul străzii Lacului. Extinderea rețelei de canalizare se va realiza de-a lungul străzii Lacului cu conducte din PVC având diametrul de 315 mm. Din această rețea se va realiza un racord de canalizare pentru obiectivul propus. Racordul de canalizare va avea diametrul de 250 mm. Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie cu un diametru de minim 1 m. Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm. Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe alei, drumuri, parcaje şi clădiri vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 60 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua de canalizare interioară și deversat în rețeaua de canalizare stradală. Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 57,46 m 3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = 6.140,61 m 3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare. C. ELECTRICE Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețelele existente și extinderea acestora. Conform Aviz Enel Electrica la fazele urmatoare se va solicita aviz tehnic de racordare pentru obiectivele propuse. Bilanţul energetic al noilor consumatori electrici se va stabili conform PE132/2003. Având în vedere situaţia energetică existentă în zonă pentru alimentarea postului de transformare se impune racordarea acestuia la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune existentă în zonă.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

14

Pentru racordarea noilor consumatori la sursele de energie electrică se impun următoarele lucrări: - reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune (LEA 0,4kV); - branşamente electrice mono sau trifazate de la reţeaua de distribuţie până la fiecare obiectiv în parte, cu firide de tip bloc măsură (BPMT sau BPM); Este necesară înfiinţarea unor reţele de iluminat public al aleilor noi din zona studiată. Rețelele de alimentare vor fi postate subteran. Iluminatul public se va asigura prin corpuri de iluminat cu vapori de mercur şi sodiu montaţi pe stâlpii de distribuţie reţele de 0,4kV. D. TELEFONIE Pentru necesităţile de telefonizare a zonei se impune amplificarea instalaţiilor existente în zonă. Definitivarea soluţiilor se va realiza în fazele următoare de proiectare. Consumatorul se va putea racorda pe baza comenzii lansate şi a unui proiect elaborat de furnizorul de servicii. La proiectare şi execuție se vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de telefonizare. Pozarea cablurilor de telecomunicații pe toată lungimea ce urmează a fi acoperită de căi de acces şi drumuri se va face cu câte un tub de rezervă din PVC şi va fi însoțită de documentațiile de execuție şi autorizare.

BREVIAR DE CALCULE A. ALIMENTAREA CU APĂ. 1. Necesarul de apă. Se estimează pentru investiţia propusă un număr de: - sportivi = 85 persoane. - normă de consum = 50 l /om /zi. - personal întreţinere şi administrativ = 20 persoane. - normă de consum = 60 l /om /zi. Qzimed = 1,1 x [(85 x 50) + (20 x 60)] /1000 = 6,00 m

3/zi = 0,167 l/s. Qzimax = 1,15 x Qzimed = 6,9 m

3 /zi = 0,192 l/s. Qorarmax = 2,8 x Qzimax /10 h = 1,932 m

3 /h. Qigienizare = 1 m

3 /zi. Qincendiu = 10 l/s. B. CANALIZARE. 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 1 x Qzimed = 6,00 m

3/zi = 0,167 l/s. Quz zimax = 1 x Qzimax = 6,9 m

3 /zi = 0,192 l/s. Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 1,932 m

3 /h. 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

15

Qm = m x i x ΣS x Ø – unde; m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S clădiri = 0,4396 ha; S circulații = 0,2426 ha; S zonă verde = 0,2925 ha. Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,85 – pentru circulații; Ø = 0,1 – pentru zone verzi. Øm = [(0,4396 x 0,95) + (0,2426 x 0,85) + (0,2925 x 0,1]/0,9747 = 0,67 l /s. În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x 0,9747 x 0,67 = 67,92 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 88/42 = 14,10 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 67,92 x 14,10 x 60 /1.000 = 57,46 m

3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 60 m3. Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 9.747,00 m

2) /1.000 = 6.140,61 m3 /an.

3.6. Protectia mediului

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Lucrarile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zona, ca atare nu necesita

masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

Prevenirea riscurilor naturale

Surse de poluanti pentru apele subterane in perioada de executie nu exista.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Riscurile care pot aparea pentru sanatatea umana sau pentru mediu sunt cele din perioada de executie a lucrarilor. Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament. (praful rezulta de la executia sapaturilor, imprastierea nisipului, a pamantului, din compactare etc.)

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului şi se vor respecta condiţiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor. Materialele reciclabile sau refolosibile se vor valorifica.

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

16

Depozitarea controlata a deseurilor Deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe o platforma amenajata. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care-l va depozita pe deponeul autorizat.

Refacerea peisagisticii si reabilitare urbana

Modernizarea tramei stradale impreuna cu intreaga infrastructura, va insemna pentru zona, momentul in care se vor putea executa si corela toate lucrarile de plantare a aliniamentelor de spatii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

3.7. Obiective de utilitate publica Prin Planul Urbanistic Zonal “Zona Sportiva si de Agrement” Calea Sagului ,Municipiul

Timisoara initiaza un proiect de utilitate publica de interes local care va fi implementat pe terenul detinut. În acest sens sunt prevăzute pe teren realizarea unei baze sportive inot compusa un bazin de inot acoperit si un bazin de inot descoperit, a unui teren tenis şi a unei zone verzi amenajata tip parc.

4 CONCLUZII –MASURI IN CONTINUARE

4.1. Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile

PUG La data intocmirii acestei documentatii conform regimului tehnic din certificatul de urbanism zona este reglementata prin PUZ apobat prin HCL 184/2003- Zona de locuinte si functiuni complementare- subzona R02-Subzona locuinte colective si functiuni complementare PUG-ul nou almunicipiului Timisoara aflat la faza de avizare prevede pentru aceasta zona ca destinatie zona verde cu rol de agrement sau cu caracter tematic. Propunerea de fata pentru realizarea unei zone cu destinatia sport si agrement este completeaza propunerea avansata in cadrul PUG-ului in curs de avizare.

4.2. Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea

programului de dezvoltare Prin PUZ zona sportiva si agrement Calea Sagului se propune pe teren amplasarea unui teren de tenis si a unui bazin de inot deschis si a unui bazin de inot acoperit, cat si amenajarea de spatii verzi (tip parc) In materializarea acestei propuneri se vor realiza o serie de lucrari care vor fi avizate prin proiectele aferente acestor categorii de lucrari. Se urmareste: -realizarea lucrarilor tehnico edilitare prin extinderea retelelor existente cat si realizarea propunerilor precizate anterior la capitolul 3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare. Proiectele pentru aceste lucrari vor fi intocmite conform normelor in vigoare si se vor alege solutii optime de rezolvare in urma unei analize temeinice. -realizarea parcajelor propuse. -realizarea proiectelor pentru obiectivele propuse cu fazele aferente. La aceasta etapa se va clarifica pozitia, volumul si imaginea generala a acestora, in corelare cu prevederile acestui Plan Urbanistic General -realizarea zonelor verzi si a celorlalte lucrari exterioare/publice care impreuna cu constructiile propuse sa genereze un spatiu urban coerent, modern si atractiv.

4.3. Prioritati de interventie Planul urbanistic general zona sportiva si agremet Calea Sagului se constituie ca o baza pentru realizarea unui poiect complex care va genera categorii de lucrari diverse si care are drept finalitate utilizarea la maximum a unui teren important nefolosit aflat in proprietatea Municipiului Timisoara.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

17

Pentru a obtine rezultatul dorit se vor realiza atat proiectele cat si lucrarile etapizat functie de importanta acestora cat si de tipul de lucrari necesare astfel incat realizarea proiectului/proiectelor sa fie usor tolerata de catre locuitorii din zona. Se vor realiza si aviza toate proiectele incluse. Se vor efectua prioritar lucrarile ce tin de echiparea tehnico edilitara a obiectivelor propuse, urmate de realizarea parcajelor, a aleilor pietonale. Se vor realiza constructiile propuse si ulterior se vor amenaja spatiile publice exterioare.

4.4. Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate Planul urbanistic general zona sportiva si agremet Calea Saguluii este intocmit in conformitate cu tema avansata de catre beneficiarul lucrarii Municipiul Timisoara, care propune amplasarea unui teren de tenis cat si a unui bazin de inot deschis, a unui bazin de inot acoperit si amenajarea de spatiu verde (tip parc) pe terenul aflat in proprietate. In propunerea inaintata spre avizare s-a avut in vedere orintarea corecta o obiectivelor (conform HG 525/1999), cat si delimitarea unei suprafete mari pentru implantarea constructiilor astfel incat la fazele ulterioare de proiectare sa existe flexibilitate maxima in pozitionarea acestora.

Întocmit, Arh. Alideia Suciu

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

18

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT P.U.Z. ZONA SPORTIVA SI AGREMENT

CALEA SAGULUI

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. ROLUL RLU Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice si juridice prin care se realizeaza un instrument care reglementeaza modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe intregul perimetru al zonei studiate necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Administratia publica locala va utiliza acest regulament ca baza pentru emiterea actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism/ autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor in zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă( configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului); - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului. Documentatia de fata reglementeaza terenul in suprafaţa totală de de 9.747mp. compus din:

CF. Nou Nr. 442373 -7321mp, CF. Nou Nr. 442374 -2426mp ; rezultate din unificarea: C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-

5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp (→ C.F. nr. 441684 -9747mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747mp (HCL 512 din 08/12.2015 –privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara, situat in calea Sagului; documentatie intocmita de SC PILOT CAD SRL, AVIZ OCPI 62759/22.03.2016)

1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism stau în principal: Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. - P.U.G. al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012); - Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE Regulament Local de Urbanism se aplica în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor ce se vor amplasa pe terenul intravilan (teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, jud. Timis), cu suprafata de 9.747mp. si este inscrisa in

CF. Nou Nr. 442373 -7321mp, CF. Nou Nr. 442374 -2426mp ;

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

19

rezultate din unificarea: C.F. nr 439611-3.754 mp; C.F. nr 416913-504 mp; C.F. nr 428895-

5.100 mp si ; C.F. nr 435756-389 mp (→ C.F. nr. 441684 -9747mp) si dezlipirea C.F. nr. 441684 -9747mp (HCL 512 din 08/12.2015 –privind dezlipirea terenului nr.cad. 441684, inscris in CF 441684 Timisoara, situat in calea Sagului; documentatie intocmita de SC PILOT CAD SRL, AVIZ OCPI 62759/22.03.2016) Terenul are ca proprietar Municipiul Timisoara Terenul face parte din intravilanul municipiului Timisoara, zona inscrisa in U.T.R. 52 - partial zona pentru locuinte si functiuni complementare- subzona R02- subzona locuinte colective si functiuni complementare conform PUG in vigoare. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată in planşa “Reglementări urbanistice-zonificare”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

2.1.1 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic.

2.1.2 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA

APARAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1 - Siguranţa în construcţii Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai in condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa in construcţii intre care seamintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusive instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996. - Proiectele care insoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare in care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea

2.2.2 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

2.2.3 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

20

2.2.4 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Terenul studiat poate fi racordat la reteaua apă si canalizare (aflata in zona) bransat la sistemul de energie electrica (prezent in zona). In zonă există reţea de alimentare cu gaz la care se pot racorda.

2.2.5 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei.

2.2.6 - Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului In cazul prezentului regulament, se stabileste:

Zona sportiva si agrement in regim de inaltime maxim S+P+3E P.O.T.=max.45,1% C.U.T.=max.1,0

2.2.7 - Lucrări de utilitate publică Prin Planul Urbanistic Zonal “Zona Sportiva si de Agrement” Calea Sagului, Municipiul

Timisoara initiaza un proiect de utilitate publica de interes local care va fi implementat pe terenul detinut.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

2.3. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

2.3.1 - Orientarea faţă de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor in ceea ce priveşte insorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse in regulamentul general de urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministerului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

Se recomandă ca clădirile in care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor.

Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de insorire de 1,5 ore, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel incat să se evite orientarea exclusiv la nord.

2.3.2 - Amplasarea faţă de drumurile publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente cu respectarea profilelor străzilor.

2.3.3 - Amplasarea faţă de aliniament Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul stradal se face dupa cum urmeaza:

- retragere minimă obligatorie de 5,00m faţă de limita de proprietate fata de drumul asfaltat din SV -conform plansa Reglementari Urbanistice-Zonificare; - retragere minimă obligatorie de 5,50m (preluare aliniament cladiri invecinate) faţă de limita de proprietate fata str. Paul Constantinescu, din NE -conform plansa Reglementari Urbanistice- Zonificare;

2.3.4 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa -

Reglementari Urbanistice-Zonificare

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

21

2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

2.4.1- Accese carosabile Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte in funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere in permanenţă.

2.4.2 - Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor

pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor

cu disabilitati sau cu dificultăţi de deplasare.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

2.5.1 - Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente

Toate clădirile vor fi racordate la reţele tehnico- edilitare publice; -se va asigura in mod special captarea şi evacuarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. -alimentarea cu apă a parcelei studiate prin prezenta documentaţie in fază de PUZ, se va asigura din reţeaua de apă existenta in zonă -canalizarea menajeră propusă se va racorda la conducta existentă amplasată pe terenul aferent strazilor adiacente .

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente sau extinse ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică.

2.5.2 - Realizarea de reţele tehnico-edilitare Se vor realiza toate lucrarile de echipare necesare, de apă, canal, electricitate, gaz,

telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute in aşa fel incat să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei inconjurătoare.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează.

2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR

PENTRU CONSTRUCŢII

2.6.1- Parcelarea Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun.

2.6.2. - Inălţimea construcţiilor Regimul de inălţime al construcţiilor este maxim S+P+3E, conform reglementărilor din

planşa “Reglementări urbanistice- zonificare” Inălţimea construcţiilor la cornişa este stabilită, astfel:

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

22

H maxim S+P+3E –Bazin inot- Hmax cornisa =12m

2.6.3 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii , cu condiţia realizării

unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural – conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

Mobilierul urban, reclamele, signalistica se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi in concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stanjeni traficul auto sau pietonal.

2.6.4 - Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi

suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

Constructii pentru sport si agrement in regim de inălţime maxim S+P+3E-H max =12m

P.O.T.=max. 45,1%

C.U.T.=max. 1

2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI

ÎMPREJMUIRI

2.7.1 - Parcaje Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor

din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU şi a normativelor in vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină in funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

Pentru construcţii ce inglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. Varianta de calcul - vor fi prevăzute parcaje in funcţie de specificul activităţii după cum urmează: Pentru bazin inot -1 loc de parcare pentru 10 persoane Se vor asigura 23 de locuri de parcare autoturisme adiacente caii de circulatie

Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării numarului de locuri de parcare dupa algoritmul furnizat de normativele in vigoare.

Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse incat să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

2.7.2 - Spaţii verzi Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi sau

plantate in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. In plus in cadrul acestui proiect se va asigura amenajarea unei suprafete verzi ca si zona verde amenajata.

Se vor asigura spaţii verzi (alei incluse conform HG525/1996) in procentul de minim 30,00% din suprafaţa de calcul

Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate.

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

23

Pentru zonele de teren mai ample se vor realize amenajari specifice tip parc cu alei si locuri de stat.

Este obligatorie plantarea de arbori. Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după incheierea lucrărilor de construcţie,

constand in: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi.

2.7.3 - Împrejmuiri Terenul de tenis va fi prevazut cu imprejmuire specifica. Bazinul de inot acoperit si descoperit va fi imprejmuit. Inaltimea imprejmuirii nu va

depasii 2,0m. Aspectul acestuia va fi corelat cu imaginea arhitecturala a constructiei.

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată in intravilanul

Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, proprietar Municipiul Timisoara.

La nivelul terenului studiat in suprafaţă de 9747mp, s-a delimitat următoarea zonă

funcţională:- zonă sportiva si de agrement.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCTIONALE

4.1. - Generalitati

Functiunea dominant a zonei: zonă sportiva si de agrement.

4.2. - Utilizari permise Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement:

-constructii pentru activitati sportive -terenuri de sport cu sau fara tribune -căi de acces carosabile şi pietonale in incintă, -parcări la sol -spaţii plantate, scuaruri -locuri de joacă pentru copii -spaţii pentru sport şi recreere - construcţii cu caracter provizoriu -construcţii pentru echipare tehnică -imprejmuiri -servicii, comerţ -cabinete medicale fără paturi -servicii ale unor organizaţii politice, profesionale etc. -comerţ cu amănuntul -agenţii de turism -restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie -spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite -alte funcţiuni compatibile.

4.3. Interdictii temporare

Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire pană la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe langă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

3.4. Utilizari interzise Se interzice amplasarea următoarelor funcţiuni pentru – zona sportiva si de agrement:

PLAN URBANISTIC ZONAL CALEA SAGULUI S.C. ATELIER R.G.S .

.ZONA SPORTIVA SI AGREMENT proiect nr. 233/B -2015

24

-schimbarea destinaţiei a spatiilor din cadrul constructiilor construite pentru functiunea propusa prin prezentul PUZ.

-depozitare en-gros sau mic-gros -depozitări materiale refolosibile -platforme de precolectare a deşeurilor urbane -depozitarea pentru vanzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; -staţii de intreţinere auto; -staţii de betoane -lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice si

construcţiile invecinate; -activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat -activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile

publice sau din instituţii publice.

4.5. Interdictii permanente (definitive) Sunt interzise următoarele activităţi: - depozite de deşeuri - anexe pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor - ferme agro-zootehnice, abatoare - staţii intreţinere auto - activităţi de depozitare, comerţ en-gros,antrepozite - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot,

fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

BILANT TERITORIAL

EXISTENT mp %

PROPUS

mp %

TEREN IN STUDIU 9747mp 100% 9747mp 100%

TEREN PENTRU DRUM

(parcari la cai de circulatie incluse)

- - 2426mp 24,9%

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396mp 45,1%

SPATIU VERDE - - 2925mp 30%

4.6. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

In perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Intocmit, arhitect Alideia Suciu

Atasament: MOBILARE_SAGULUI.pdf

Scf= 3754 mp

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.7886.8186.91

86.82 86.87 86.89

86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:nume

plansa nr: 05

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:

sef proiect:

specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233A/2015

nume

plansa nr:

1:500

PLAN PROPUS -POSIBILITATE DE MOBILARE

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

LEGENDA:

Aliniament propus

Spatii verzi amenajate

Bazin acoperit

Bazin in aer liber

Spatii verzi de aliniament

ALEE PIETONALA

Limita parcele

Bazin de Inot ACOPERIT (propus)

PA R

CA RE

2 3

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

Parcari propuse

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

ACCESE AUTO PROPUSE

ACCESE PIETONALE PROPUSE

86.93 Cote nivel

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

arh. Alideia Suciu

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

Teren tenis

Baza sportiva inot

Constructii existente

Limita zonei studiate

Drum propus

arh. Sorin Tamas

arh. Alideia Suciu arh. Ciprian Racasan

PARCARI 23 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME P.O.T.= 45,1% C.U.T.= 1,5

LIMITA conf. CF

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T

NOTA: IN ORIENTAREA OBIECTIVELOR, P.O.T. SI C.U.T. SE RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE HG 525/1996

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp %

ZONA SPATIU VERDE - - 2925 mp 30 %

TEREN PENTRU DRUM SI PARCAJE - - 2426 mp 24,9 %

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396 mp 45,1%

TEREN REGLEMENTAT 9747 mp 100 % 9747 mp 100 %

ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m in. 5m

)

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

S.C. ATELIER RGS S.R.L. Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

Timisoara, C.F. nr 442373, C.F. nr 442374 , jud. Timis

5

6

8

4

3

2

7

9

15

14

13

12

nr.top. 442374 Smas= 2426 mp Scf= 5100 mp

nr.top. 442373 Smas= 7321 mp Scf= 7321 mp

Cad. 442373

Cad. 442374

1

11 10

Atasament: LUCRARI_RUTIERE_SAGULUI.pdf

87.06

Scf= 3754 mp

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.7886.8186.91

86.82 86.87 86.89

86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.3187.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

Cad. 439611 Smas= 3754 mp

Cad. 428895 Smas= 5100 mp Scf= 5100 mp

Cad. 416913 Smas= 504 mp Scf= 504 mp

22

Cad. 435756 Smas= 389 mp Scf= 389 mp

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

LEGENDA:

Aliniament propus

Spatii verzi amenajate

Bazin acoperit

Bazin in aer liber

Spatii verzi de aliniament

ALEE PIETONALA

Limita parcele

Bazin de Inot ACOPERIT (propus)

PA R

C AR

E 23

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

Parcari propuse

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

ACCESE AUTO PROPUSE

ACCESE PIETONALE PROPUSE

86.93 Cote nivel

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

Teren tenis

Baza sportiva inot

Constructii existente

Limita zonei studiate

Drum propus

BILANT MOBILARE EXISTENT PROPUS mp % mp %

TEREN PENTRU DRUM (parcari la cai de circulatie) - - 2426 mp 24.89 %

TEREN IN STUDIU 9747mp 100% 9747mp 100%

CONSTRUCTII (tribune,anexe, bazin inot) - - 1525 mp 15,65%

PARCARI 23 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME P.O.T.= 45,1% C.U.T.= 1,5

TEREN SPORT - - 820 mp 8,41%

SPATIU VERDE (inclusiv alei) - - 4976 mp 51,05 %

PARCELE PROPUSE

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T

NOTA: IN ORIENTAREA OBIECTIVELOR, P.O.T. SI C.U.T. SE RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE HG 525/1996

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp %

ZONA SPATIU VERDE (ALEI INCLUSE) - - 2925 mp 30 %

TEREN PENTRU DRUM SI PARCAJE - - 2426 mp 24,9 %

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396 mp 45,1%

TEREN REGLEMENTAT 9747 mp 100 % 9747 mp 100 %

ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m in. 5m

)

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

SEMNATURASPECIFICATIE

SEF PROIECT PROIECTAT VERIFICAT

NUME

DATA:

BENEFICIAR: PROIECT NR.:

PLANSA NR.:

FAZA:PROIECT:

PLANŞA:

SCARA:

01D

S.C. ALPHA ENGINEERING S.R.L

martie 2016Ing. BOGDAN LAZIE Ing. ADRIAN ZBIRCEA Ing. ADRIAN ZBIRCEA

Elaborare Plan Urbanistic Zonal Calea Sagului: zonă sportivă și de agrement P.U.Z.

Municipiul Timișoara

.../2016

1:500

AMPLASAMENT: Str. GHEORGE BARIȚIU

Nr. 40, TIMIŞOARA ROMÂNIA

TEL.: 0724-374.873 / 0742-488.809

LUCRARI RUTIERE Plan de amplasare în zonă; Plan de situaţie mobialare

Timisoara, C.F. nr 439611; C.F. nr 416913; C.F. nr 428895 ;C.F. nr 435756 , jud. Timis

Atasament: INCADRARE_SAGULUI.pdf

Casa P+M

Casa P+M

CF 438745

26956/1/4/2 P+2M

401548-C1-U2

406759

438936

409777

401290

437657

438937

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CENTRU COMERCIAL

DEDEMAN-spatiu comercial

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:

arh. Alideia Suciu Timisoara, CF 442373; 442374, jud. Timis

arh. Ciprian Racasan

nume

plansa nr:

arh. Ciprian Racasan 01 data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:

sef proiect:

specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233 A/2015

arh. Alideia Suciu arh. Ciprian Racasan

tel. +40 356 411598 Timisoara, str. Nera nr. 2 +40 722 896868

+40 723 527701

nume

plansa nr:

1:1000

arh. Ciprian Racasan

Atasament: EXISTENT_SAGULUI.pdf

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.7886.8186.91

86.82 86.87 86.89

86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.3187.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

86.65

86.48

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

p am

an t

Dr um

pa ma

nt

D ru

m (

in c

ur s

de c

on st

ru ire

)

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

86.75

5

6

8

4

3

2

7

9

15

14

13

10

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

12

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

LEGENDA: DELIMITARI

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

PARCARE PIATRA

Loturi existente Contur cladiri existente

87.09 Cote nivel

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:nume

plansa nr: 02

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:

sef proiect:

specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233A/2015

Timisoara, C.F. nr 442373, C.F. nr 442374 , jud. Timis nume

plansa nr:

1:500

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

I

arh. Sorin Tamas arh. Alideia Suciu

arh. Ciprian Racasan arh. Alideia Suciu

S.C. ATELIER RGS S.R.L. Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

Limita teren CF

nr.top. 442374 Smas= 2426 mp Scf= 5100 mp

nr.top. 442373 Smas= 7321 mp Scf= 7321 mp

Cad. 442373

Cad. 442374

1

11

Atasament: EDILITARE_SAGULUI.pdf

Scf= 3754 mp

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.78

86.8186.91 86.82

86.87 86.89 86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.3187.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

Cad. 439611 Smas= 3754 mp

Cad. 428895 Smas= 5100 mp

Scf= 5100 mp

Cad. 416913 Smas= 504 mp Scf= 504 mp

22

Cad. 435756 Smas= 389 mp Scf= 389 mp

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

Bazin de Inot ACOPERIT

(propus)

PA R

C AR

E 23

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m

in. 5m )

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

Extindere retelei de canalizare menajera de pe str. Lacului, din

PVC 315mm

Extindere retelei de apa potabila de pe str. Lacului

din PE-ID De 160mm

cvm

cvm

CR

cvm

cvm

BR SH

CA

He

Bransament apa din din PE-ID, De 75mm

cvp

cvp

cvp

cvp

cvp

rigola

rigola

rigola

rigola

Racord de canalizare apa uzata menajera, din PVC 315mm

Extindere retelei de canalizare menajera de pe str. Lacului, din

PVC 315mm

preaplin

cvph

cvph

cvcc

LEGENDA A

CM

Conducta apa potabila Conducta canalizare menajera

CP

BR

CV Camin de vizitare Bazin de retentie

Conducta canalizare pluviala

SH Separator de hidrocarburi He Hidrant exterior CR Camin de racord CA Camin apometru cvm Camin de vizitare menajer cvp Camin de vizitare ape pluviale cvph Camin de vizitare ape pluviale cu hidrocarburi

Timisoara, C.F. nr 439611; C.F. nr 416913; C.F. nr 428895 ;C.F. nr 435756, jud. Timis

S.C. "HAL PRO" S.R.L. TIMISOARA

CPcc Conducta canalizare apa pluviala conventional curata

CPh Conducta canalizare apa pluviala cu hidrocarburi

GS Gura de scurgere

GS GS

GS GS

cc

cvcc Camin de vizitare ape pluviale cconventional curate

h

h

h

h

h

Atasament: OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA_SAGULUI.pdf

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.78

86.8186.91 86.82

86.87 86.89 86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.09

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

Bazin de Inot ACOPERIT

(propus)

PA R

CA RE

2 3

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T

NOTA: IN ORIENTAREA OBIECTIVELOR, P.O.T. SI C.U.T. SE RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE HG 525/1996

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp %

ZONA SPATIU VERDE - - 2925 mp 30 %

TEREN PENTRU DRUM SI PARCAJE - - 2426 mp 24,9 %

ZONA AMENAJARI SPORTIVE - - 4396 mp 45,1%

TEREN REGLEMENTAT 9747 mp 100 % 9747 mp 100 %

ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m in. 5m

)

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:amplasament:nume

plansa nr:

04 data:

scara:semnatura

titlu plansa:

beneficiar:

titlu proiect:

P.U.Z. faza:

sef proiect:

specificatie amplasament:

proiectat:

desenat:

pr. nr.: 233A/2015

nume

plansa nr:

1:500

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

arh. Alideia Suciu arh. Sorin Tamas

arh. Alideia Suciu arh. Ciprian Racasan

86.77LEGENDA:

Aliniament propus Limita parcele

Parcari propuse

ACCESE AUTO PROPUSE

ACCESE PIETONALE PROPUSE

86.93 Cote nivel

Constructii existente Drum propus

Limita zonei studiate

PARCARI 23 LOCURI DE PARCARE AUTOTURISME P.O.T.= 45,1% C.U.T.= 1,5

DRUMURI EXISTENTE

DRUM PROPUS

Teren privat

S.C. ATELIER RGS S.R.L. Timisoara, blv. Regele Carol I, nr. 10, ap.9B

TEL. +40 356 411598; +40 722 896868; +40 723 527701

Teren proprietar Municipiul Timisoara

Timisoara, C.F. nr 442373, C.F. nr 442374 , jud. Timis

5

6

8

4

3

2

7

9

15

14

13

12

nr.top. 442374 Smas= 2426 mp Scf= 5100 mp

nr.top. 442373 Smas= 7321 mp Scf= 7321 mp

Cad. 442373

Cad. 442374

1

LIMITA conf. CF

Atasament: TELEFONIE_ELECTRICE_SAGULUI.pdf

Scf= 3754 mp

87.11

87.18

87.28 87.06 87.05

86.95

87.0386.95

86.97

86.98

86.98

86.95 87.01

87.20

86.83 86.89 86.78

86.8186.91 86.82

86.87 86.89 86.90

87.00

87.07 86.75

86.92 86.96

87.05

87.12 87.18 87.05

87.04 86.97

87.07

86.9587.05

86.92

87.17 87.19

87.2487.20 87.08

87.3687.34 87.23

87.38 87.39 87.38 87.31

87.40

87.3487.44 87.33

87.3087.28

87.14 87.09

87.39

87.47 87.53

87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.3187.43 87.46

87.37

87.17 87.16 87.15

87.05

86.70

86.98 87.00

86.79

86.77 86.69

86.77 86.77 86.76

86.80 86.89 86.88

87.40 87.2487.27

87.25

87.26 87.16

87.17

87.35 87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.7186.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68 86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.3586.29 86.63

86.58

86.38

86.40

86.49

86.38

86.77

87.10 87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77 86.78

86.76

86.7586.89 86.96

86.98

86.65 86.6786.97

87.20

86.72

87.1287.32

87.32 87.10

87.13 87.29

86.9887.0687.21

87.49

87.2386.98

87.19 86.8487.05

87.26 86.90

87.16 86.97

87.19

87.14 87.06

87.54 87.35 87.39

87.4387.49

87.39 87.35 87.53

87.58 87.34

87.51

87.62 87.43

87.49

87.42

87.44 87.58

87.4087.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35 87.36

87.44 87.40 87.36

87.3587.53

86.88

86.89

87.24 87.06

87.09

87.1287.16

87.07 87.05 87.24

86.76

86.28

86.91

86.8186.81

86.89 86.90

86.8787.06

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61

86.75 86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93

86.89

87.05

86.76

86.71

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02 84.9286.94

87.09 86.90

Dr um

pa ma

nt

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

86.93 86.91

86.68

86.79

86.8286.72

86.80 86.92

86.93 87.32

87.30

88.51 87.11

86.91

86.8986.92

87.02

88.53

90.26

89.90

89.93

90.64

86.54

87.2287.03

90.36 90.42

90.11

91.13

87.57

Cad. 405166

87.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

Smas= 6957 mp Scf= 6957 mp

Cad. 439611 Smas= 3754 mp

Cad. 428895 Smas= 5100 mp

Scf= 5100 mp

Cad. 416913 Smas= 504 mp Scf= 504 mp

22

Cad. 435756 Smas= 389 mp Scf= 389 mp

Bazin de Inot DESCOPERIT

(propus)

AUTOSERVICE P

CLADIRE IN COSTRUCTIE

MAGAZIN P

PARCARE

COPERTINA

CASA P

MAGAZIN P

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

CLADIRE IN COSTRUCTIE

dru m

pr oie

cta t p

t a cce

s in in

cin ta

SC NE

PI

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

SP AT

IU VE

RD E D

E A LIN

IAM EN

T

TR OT

UA R

TR OT

UA R

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE

SPATIU COMERCIAL DEDEMAN

Bazin de Inot ACOPERIT

(propus)

PA R

CA RE

2 3

lo cu

ri

SPATIU VERDE DE ALINIAMENT

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

TROTUAR

PLAN DE INCADRARE scara grafica

TROTUAR

DEDEMAN

CENTRU COMERCIAL

parcare

parcare

parcare

(IN CURS DE EDIFICARE)

CA LE

A SA

GU LU

I

str. ANA IPATESCU

str. BU JO

R ILO

R

CA LE

A SA

GU LU

IPLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA SPORTIVA SI AGREMENT" CALEA SAGULUI

H max 12m

ZO N

A VE

RD E

DE A

LI NI

AM EN

T ALINIAMENT BAZIN INOT (RETRAGERE m

in. 5m )

AL IN

IA M

EN T

BA ZI

N IN

O T

(R ET

RA G

ER E

m in

. 5 m

)

ALINIAMENT (RETRAGERE min. 5,5m)

He

Timisoara, C.F. nr 439611; C.F. nr 416913; C.F. nr 428895 ;C.F. nr 435756, jud. Timis

S.C. "HAL PRO" S.R.L. TIMISOARA

cc

h

h

h

h

h

LEGENDA Retea electrica subterana Retea telefonie subterana

Extindere retea telefonie

Extindere retelei electrice

post trafo