keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 257/20.12.2016
privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29468/05.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2016, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016 şi 135/18.10.2016;
Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sport Club Municipal Timişoara, aşa cum a fost el modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.135/18.10.2016;
Având în vedere Adresa din 03.11.2016, transmisă de către dl. Cazacu Cătălin, către Sport Club Municipal Timişoara, prin care a solicitat "înfiinţarea ramurii sportive Motociclism";
În baza art.191 alin. (2) Cod Civil;
În baza prevederilor art. 21, alin. (3), art. 23, art. 24, alin. (1), art. 37 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 9, lit. d), art. 10, lit. d), art. 11, art.12, alin. (3), art. 16, art. 17, lit. d), art. 18, lit. d), art. 26 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fiziceşi sportului nr. 69/2000;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă afilierea secţiei sportive "Motociclism" din structura "Sport Club Municipal Timişoara", la Federaţia Română de Motociclism.

Art. 2: Se aprobă înscrierea , în Certificatul de Identitate Sportivă nr. TM/A1/00002/2016, al Sport Club Municipal Timişoara, la Secţiunea Menţiuni: "Secţii pe ramura de sport", secţia sportivă "Motociclism".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Clubul Sportiv Sport Club Municipal Timişoara".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Clublui Sportiv Sport Club Municipal Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: HCl_257_referat.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SCM SC2016- 29463 /05./2.2016 OLAE ROBU REFERAT privind oportunitatea aprobării afilierii secției sportive “Motociclism” la Federația Română de Motociclism şi încrierea ei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara În decursul anului 2016, mai multe structuri şi entități sportive (karate, tenis, motociclism, etc.), au depus solicitări de aderare la SCM Timişoara. Primul pas legal pentru extinderea activității SCM Timişoara şi spre alte sporturi decât cele deja funcţionale, îl reprezintă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, prin completarea cu toate ramurile sportive care, în viitor, ar putea fi înfiinţate în cadrul SCM Timişoara. Această extindere a fost făcută, deja, prin H.C.L.M.T. nr. 135/18.10.2016, care a aprobat completarea secțiilor sportive din structura Sport Club Municipal Timişoara, cu includerea unui număr de 16 ramuri sportive, între care şi cea de Motociclism. Un al doilea pas legal îl reprezintă afilierea noilor ramuri sportive la federațiile de specialitate şi completarea Certificatului de Identitate Sportivă a Sport Clubului Municipal Timişoara, emis sub nr. TM/A1/00002/2016, cu secţia sportivă nou intrată în structura Sport Club Municipal Timişoara, conform HCLMT nr 135f18.10.2015. Propunerile de afiliere a fiecărei discipline sportive, nou inclusă în structura SCM Timişoara. Sport Club Municipal Timişoara a analizat solicitarea/memoriu adresat/ă Primarului Municipiului Timişoara, de către dl. Cătălin Cazacu, preşedinte al ACS Taifun Rancing Timişoara, prin care a propus înființarea ramurii de Motociclism şi prin care a arătat că rezultatele obținute în ultimii ani, prin desfăşurarea acestei activităţi sportive, au adus beneficii importante, privind imaginea Municipiului Timişoara, atât în interiorul României, cât şi în afara țării, Enumerăm din excelentele rezultate ale d-lui Cazacu: - podium la toate clasele de juniori (junior 1, junior 2, junior 3); - vicecampion la clasa 125 em? ; - vicecampion național 2008; - vicecampion Romanian SuperBike 2008; - dublu campion naţional 2009, clasa supersport; - campion EUROPEAN RIDERS CUP 2009; - vicecampion ROMANIAN SUPERBIKE 2009; - calificat în finala de campionat European Albacete Spania; - campion Romanian SUPERBIKE 2010 la clasa supersport; - vicecampion național 2011 clasa supersport; - primul pilot timişorean în campionatul mondial World Superbike 2011; - vicecampion Romanian Superbike 2012 clasa Superbike;

- câştigător al Romanian Superbike 2013 clasa Superbike; - câştigător al Romanian Superbike 2013, clasa Superbike Challange; - calificat la finala de campionat European Albacete Spania 2013; - câştigător al Romanian Superbike clasa Superbike 8 victorii din 8 posibile 2014; - câştigător al Romanian Superbike la clasa Superbike Challange - 8 victorii din 8 posibile 2014; - vicecampion național al României clasa Superbike 2015; - câştigător al Romanian Superbike — 8 victorii din 8 posibile 2015; - câştigător al Romanian Superbike Challange by Tiriac Energie 2015. În acest sens, Sport Club Municipal Timişoara susține inițiativa d-lui Cazacu, întrucât se încadrează în dezideratele şi scopul pentru care SCM Timişoara a fost înființat. Palmaresul mai sus prezentat poziţionează atât sportivul, titular al palmaresului (dl Cătălin Cazacu), dar şi această ramură sportivă în sine, într-un ambasador de imagine pentru comunitatea din care provine, respectiv pentru Municipiul Timişoara. Palmaresul, structura şi experiența acumulată, în timp (peste 20 ani în motociclism şi preşedintele ACS Taifun Racing Timişoara), creditează ideea că, în viitor, Sport Club Municipal Timişoara, prin ramura “motociclism”, poate intra în concursul de câştigare a titlului de “Echipa Anului”, iar în următorii 3ani poate intra în top “3 echipe naţionale”. Funcționarea, în cadrul structurii Sport Club Municipal Timişoara, a ramurii sportive “Motociclism”, necesită afilierea la federația de specialitate, respectiv la Federația Română de Motociclism şi înscrierea acestei ramuri în Certificatul de Identitate Sprtivă eliberat pentru SCM Timişoara. Tinand cont de expunerea de motive mai sus prezentată, şi în concordanţă cu dezideratele SCM Timişoara, considerăm că este oportună afilierea secţiei de “Motociclism” la federația de specialitate şi, cu consecința activării ei, întrucât satisface o nevoie a unei mase largi din comunitatea locală, pe plan sportiv şi, totodată, aduce un plus de imagine pentru Municipiul Timişoara, motiv pentru care PROPUNEM Afilierea secției sportive “Motociclism” la federația de specialitate, respectiv la Federația Română de Motociclism şi înscrierea acestei secţii în Certificatul de Identitate Sportivă a Club Municipal Timişoara SET SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA, DAN 7 DIRECTOR a QANCA -[ us SERVICIUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC DANIELA ŞTEFAN SILVIA ȚĂRANU CE n l TVE (