keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 259/20.12.2016
privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1283/22.11.2016 al Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile pct. 9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. de înmatriculare TM 18 GLA, care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara, în limita maximă de 125 litri/lună.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara SPCF

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei

Timişoara, Str.Platanilor nr.2, cod 300186, Tel./Fax: 0256‐214.572, 0356‐179.103    

e‐mail: [email protected] 

Nr.1283 din 22.11.2016 Aprobat, Primar

                                                                                 NICOLAE ROBU

 

REFERAT  privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama

înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deservește Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timişoara

În lista de investiţii pentru anul 2016 –Capitolul 68.02.06 Asistenta Sociala pentru Familie si Copii –aprobată de ordonatorul principal de credite şi înregistrată sub nr.202/27.01.2016, figurează un autoturism. Autoturismul Fiat Doblo Panorama, s-a achiziţionat la preţul de 74.443 lei, plus suma de 6.500 , reprezentand prima de casare , la data de 20.10.2016 de la AutoItalia Group SRL, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Având în vedere scopul achiziţionării autoturismului, respectiv efctuarea de deplasări în interesul desfăşurării în condiţii optime a activităţilor Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timişoara, este necesară aprobarea normativului privind consumul lunar de carburant pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. înmatriculare TM 18 GLA (deplasări la entităţi şi instituţii colaboratoare şi partenere, Centrul Social de Urgente pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, activităţi administrative).

Având în vedere prevederile pct.9 din Legea 247/2002 pentru aprobarea O.G.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, modificată prin OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi în conformitate cu Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi;

Conform celor menţionate, vă supunem spre aprobare cota consumului lunar de carburant

pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama cu nr. de înmatriculare TM 18 GLA, la 125 litri/lună/autoturism. Viceprimar, Director Executiv, FARKAS IMRE MARIA STOIANOV Director Executiv Adj., Șef Serviciu, Gabriela Cristina Curuț Mihaela Buzilă Petrescu Serviciul Juridic,