keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 05.04.2016...
... Hotararea Consiliului Local 142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016...
... 05.04.2016 Hotararea Consiliului Local 141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 Consiliul Local...

Consiliul Local Timișoara

140/05.04.2016 privind demararea procedurilor pentru crearea unei PERDELE FORESTIERE DE PROTECŢIE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

05.04.2016

... Silvice Timiş cu nr. 758/15.02.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDM2016-000048 din 22.02.2016; Având în vedere adresa nr.SC 2016-6619/ 30.03.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Având în vedere adresa nr.SC 2016-6619...
.../22.03.2016, a Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse; Având în vedere adresa nr.SC 2016-6619/25.03.2016, a Serviciului Juridic; Având în vedere adresa nr.SC 2016-7814/31.03.2016, a Direcţiei Urbanism; În conformitate cu prevederile art.2, lit.e), art...

Consiliul Local Timișoara

139/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str. 16 Decembrie 1989 (fosta 6 Martie) nr.14, etaj parter, la preţul de 75.000 euro

05.04.2016

... tîmplărie din PVC, material inadecvat pentru clădirile istorice protejate.Deasemenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare(cabluri, de electricitate şi de date, etc). Având în vedere adresele nr. 653 din15.03. 2016 şi 757 din 16.03.2016 emise...
...- 006550 din 21.03 .2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-6550 din 17.03.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes...

Consiliul Local Timișoara

138/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial(Ceasornicărie), situat în imobilul din Bv.Regele Carol I (fost Bv.Tinereţii) nr.28, etaj parter , la preţul de 3.000 de euro.

05.04.2016

... adresa cu nr.SC2016- 5370, 5485 din 07.03. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Cod FO 53‐01, ver.2 Prin...

Consiliul Local Timișoara

137/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str.N.Titulescu nr.6, etaj subsol , la preţul de 470.000 lei

05.04.2016

... parazitare. Având în vedere adresa nr. 417 din 23.02. 2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat...

Consiliul Local Timișoara

136/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 6, situat în imobilul din strada Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertăţii nr.4, etaj parter , la preţul de vânzare de 106.294,04 lei

05.04.2016

... în vedere Referatul nr.SC 2016-5523/07.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... proprietarul solicită un preţ de 106.294,04 lei, respectiv de aproximativ 3.551,42 lei /mp. Având în vedere adresa cu nr.426 din 23.02. 2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de...

Consiliul Local Timișoara

135/05.04.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiilor comerciale situate în imobilul din Piaţa Traian nr.1, ap. nr.2 , la preţul de 150.000 euro.

05.04.2016

... timp cu o poartă realizată din grilaje metalice şi plăci de tablă. Deasemenea este necesară asanarea instalaţiilor parazitare (cabluri de electricitate, de date ,etc) Cod FO 53‐01, ver.2 Având în vedere adresa nr. 562 din 07.03. 2016, emisă de către...
... Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 6051,6171 din14.03. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou. Prin...

Consiliul Local Timișoara

129/05.04.2016 privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu numerele cadastrale 438063, 438064, 438065, 438066, 438067, 436956

05.04.2016

... 2016-6918/21.03.2016. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere documentaţia înaintată de către SC PROIECT CONSULTING GSI SRL cu numărul CT 2016-600/09.02.2016. Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare...
... Beneficiar: S.C. PROIECT CONSULTING GSI SRI, Timişoara, Str. Frederik Chopen nr. S Februarie 2016 Evaluator autorizat proprietăți imobiliare: Dr. Ing. Gheorghe BELEA — membru ANEVAR, legitimaţia nr. 10619 Prezentul raport a fost întocmit de AEZ / GO BELEA...

Consiliul Local Timișoara

125/05.04.2016 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timisoara

05.04.2016

... probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 cu...
... la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timişoara Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/22.12.2015; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...

Consiliul Local Timișoara

122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 05.04.2016 Hotararea Consiliului Local 122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA...
... 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7942 /31.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

121/05.04.2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" şi numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul asociaţiei

05.04.2016

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă plata cotizaţiei anuale la Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA", aferente anului 2016 şi alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul 74.02...
... CUANTUMULUI COTIZATIIOR PE 2016 Răspuns prin poştă sau ridică personal Timişoara, la 23.12.2015 Inspector, Adriana Botas Problema rezolvată Favorabil / Nefavorabil Timişoara, la Am primit, Cod FO-24 - 01, ver.2 2000/2000 [A Secretariat OER lel./Faz

Consiliul Local Timișoara

120/05.04.2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management pentru institutiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

05.04.2016

... TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2016- 7209/23.03.2016 APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare...