keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 208/15.04.2014 pentru respingerea modificării Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 208/15.04.2014
pentru respingerea modificării Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere expunerea de motive cu nr. SC2013 - 31258/31.10.2013 a doamnei consilier Ramona Olteanu;
Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 006332/11.04.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 15.04.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013 şi prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si prin Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
-Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin hotărârea consiliului local al municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin hotărârea consiliului local al municipiului timişoara nr. 34/135.01.2013 şi prin hotărârea consiliului local nr. 80/26.02.2013 Subsemnata Ramona Olteanu, în calitate de consilier local al Municipiului Timişoara propun modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai municipiului Timişoara prin includerea la secțiunea de gratuități a categoriei de persoane: personal nedidactic din cadrul instituţiilor şcolare preuniversitare având în vedere nivelul scăzut de salarizare din acest sector şi faptul că aceasta categorie nu se bucură de niciun fel de gratuitate nici la sistemul de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara. În acest sens propun adoptarea unei hotărâri de modificare a protocolului existent şi acordarea acestor facilități începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu. TIMIŞOARA, CONSILIER 31.10.2013 RAMONA OLTEAN n

Atasament: Proiect.pdf

ROMÂNIA AVIZAT JUDEȚUL TIMIŞ Secretar MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL IOAN COJOCARI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/13.01.2013, prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 612/2013 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Avand în vedere expunerea de motive cu nr. SC 2013 - 31258/31.10.2013 a doamnei consilier Ramona Olteanu; Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU, Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerț, regii autonome şi societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35, alin (2), lit. 1) și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport; În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pet, 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată, HOTĂRĂŞTE: Art. 1: Se aprobă modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timişoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11 .2012 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013 și prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/2013, Hotararea Consiliului Local nr. 478/2013 si prin Hotararea Cod FO 53-02, ver.1

Consiliului Local nr. 612/2013 după cum urmează: - art. 1, Secţiunea 1 — Gratuități, se completează cu litera: v) gratuitate pentru personalul nedidactic din instituțiile şcolare preuniversitare, Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele benficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. Evidenţa se pastreaza in format electronic”. Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, ale Hotararii Consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotararii Consiliului Local 478/2013 si ale Hotararii Consiliului Local nr. 612/2013 raman nemodificate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcției Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcția Şcoli, Spitale, Baze Sportive și Instituţii Culturale; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare; - Direciei Dezvoltare; - Direcţiei Poliția Locală; - Direcției Urbanism; - Compartiment Control; - Biroului Management al Calității; - Biroului Audit; - Regiei Autonome de Transport Timişoara, -Mass- media locală. Preşedinte de şedinţă, Consilier Cod FO 53-02, ver. 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI BIROUL TRANSPORT NR, — 82). 044014 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Tămisoaratel +40256 490 635 e-mail:Primariatm(Oprimaria.ro internet:www.primariatm.ro REFERAT privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/2012, modificat prin HCLMT nr. 34/2013, prin HCLMT nr. 80/2013, HCLMT nr. 478/2013 şi HCLMT nr. 612/2013 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012, a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013 prin HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/2013 şi HCLMT nr. 612/2013, Personalul nedidactic şcolar preuniversitar, nu face parte din categoria de persoane căreia Municipalitatea să acorde gratuitate, pentru următoarele motive: 1. Personalul angajat are posibilitatea de a-şi negocia contractele individuale de muncă, respectiv contractele colective de muncă pe grupe de unităţi sau sectoare de muncă. 2. Personalul nedidactic face parte dintr-o instituţie bugetară cu resurse financiare asigurate prin bugete anuale iar acordarea unor venituri sub formă de abonament pentru transport public acordat prin plata prestaţiei operatorului de transport de către un alt buget public, cum este cel local, nu se justifică pentru acele persoane care au posibilitatea negocierii salariale, aflate în raport de muncă cu angajatorul. 3, Politicile publice de acordare a facilităţilor de către Municipalitate s-au îndreptat spre categorii de persoane defavorizate care nu au această posibilitate de negociere cum sunt elevii până la vârsta de 18 ani, studenţii, organizaţiile cu scop nepatrimonial care asigură funcțiuni în domeniul social cultural şi filantropic, respectiv persoanele cu dizabilităti. 4. Acordarea selectivă, în funcţie de venituri, a facilităților reprezintă o formă de discriminare faţă de alte categorii de persoane din alte sectoare de activitate cu aceleaşi venituri. În concluzie, nu există motive temeinice pentru acordarea de facilităţi categoriei de personal nedidactic şcolar preuniversitar şi nu sunt fonduri suficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli. SECRE Va Ord LL ADR A COJLOJOARĂ SE 4 Cod FP 53-01, Ver. 1