keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 79/14.03.2017 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentulului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 79/14.03.2017
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentulului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara nr. IF2017- 014333/21.02.2017 - aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 4571/06.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2007 privind înfiinţarea Serviciului public cu personalitate juridica - Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara;
Luând în considerare prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 / 1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) şi alin (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, conform Anexelor I şi II, care fac parte
integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ref._resurse_umane_hcl_79.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017 4571/06.03.2017 APROBAT, PRIMAR icolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea şi aprobarea Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara Având în vedere referatul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. IF2017-14333 din 21.02.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) litb din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, conform anexelor nr.] şi 2 prezentate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara Consilier juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Iova Gabyiela Rodica Aurelian fut

Atasament: ref._dfmt_hcl_79.pdf

ROMÂNIA Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul. M. Eminescu, nr.2B, C.LF. 21666630, Tel.0256408100/fax.0256408191, www.dfmt.ro Nr. IF 2017 -014333/21.02.2017 REFERAT privind modificarea si aprobarea Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a fost înființată prin HCL. nr. 125 /2007, ca serviciu public cu personalitate juridică, având ca atribuţii principale stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. Prin HCL. nr. 11 din 02.02.2016 a fost modificat şi aprobat Statul de funcţii si Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, iar prin HCL. nr. 64 din 09.09.2016 a fost modificată și aprobată Organigrama şi Statul de funcţii. Activitatea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara este în strânsă legătură cu domeniul de aplicare a Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, acte normative care reglementează atribuţii specifice organelor fiscale locale, iar modificările acestor acte normative impun modificarea, respectiv corelarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cu actualizările legislaţiei specifice; Având în vedere faptul că în cadrul instituţiei s-au vacantat trei funcţii publice de execuţie, propunem aprobarea transformării celor trei funcţii publice vacante, astfel: - 1 (una) funcţie publică vacantă de: Consilier Juridic, clasa 1, gradul profesional Superior la Biroul Contencios-Soluţionări Contestaţii şi Metodologie, se transformă în funcţie publică vacantă de: Consilier Juridic, clasa 1, gradul profesional Asistent în cadrul aceluiaşi birou; - 1 (una) funcţie publică vacantă de: Consilier, clasa I, gradul profesional Asistent la Biroul Evidență Contribuabili și Incasări Bugetare, se transformă în funcţie publică vacantă de: Consilier, clasa 1, gradul profesional Principal în cadrul aceluiaşi birou; - 1 (una) funcţie publică vacantă de: Referent, clasa III, gradul profesional Superior la Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice se transforma în funcţie publică vacantă de: Consilier, clasa 1, gradul profesional Principal în cadrul aceluiaşi serviciu. Menţionăm că transformarea celor trei posturi vacante corespunzatoare functiilor publice de executie se face în scopul eficientizării activităţilor desfaşurate în cadrul structurilor funcţionale ale instituţiei şi nu influenţeză numărul de posturi aprobat la nivelul instituţiei. De asemenea organigrama nu se modifica si ramane in forma aprobata prin H.C.L nr.64/09.09.2016. Având în vedere cele prezentate mai sus, în baza dispozițiilor art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 / 1999 (12) şi art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; PROPUNEM: Modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara - conform Anexelor 1 şi II, care fac parte integrantă din prezentul referat. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT RESURSE UMANE, Ec. BODO ADRIA Ec, PAUN FLOARE £ CS m uta j Li Cod FO 53 — 01 ver.2