keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 11/02.02.2016 privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 11/02.02.2016
privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr. IF 2016 - 000130/04.01.2016, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016- 596/12.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 125 / 2007 privind înfiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscală a Municipiului Timisoara;
Luând în considerare prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188 /1999 (r2) - privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Statul de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, conform Anexelor I si II, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Fiscală a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara,
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calitătii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_II_Stat_de_functii.pdf

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa Il la HCL nr............... APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU AT DE FUNCȚII Nr.crt Denumirea funcţiei DARE Cl Grad 4. Funcţii publice de conducere 1 _|Director executiv s 1 I 2 _|Sef serviciu Ss 5 I 3 _|Şefbirou Ss 3 Ţ Total functii publice de conducere 9 B. Funcţii publice de execuţie 4 |Consilier Ss 65 1 superior 5 |Consilier Ss 23 I principal 6 _|Consilier Ss 28 I asistent 7 _|Consilier Ss 1 I debutant 8 |Consilier juridic Ss 3 I superior 9 _|Consilier juridic N 4 I principal 10 |Consilier juridic Ss 0 1 asistent 11 _|Referent M 14 III superior 12 _|Referent M 0 IL principal 13 [Referent M 0 UI asistent Total funcţii publice de execuţie 138 Total functii publice 147 Cl. Funcţii personal contractual conducere Grad 14 |Şefbirou Ss I Total personal contractual de conducere C2 Funcţii personal contractual execuţie Treapta 15 |Inspector de specialitate s 2 I 16 |Inspector de specialitate s 1 II 17 _|Referent M 2 I 18 |Referent M 2 II Total personal contractual de execuţie A Total personal contractual 8 TOTAL GENERAL 155 Număr total posturi 155 din care _: 1, Funcţii publice 147 - de conducere 9 - de execuţie 138 2. Personal contractual 8 - de conducere. 1 - de execuţie 7 DIRECTOR EXECUTIV COMP.R.U ADRIAN BODO PAUN FLOARE C Oul 0

Atasament: Anexa_I_ROF.pdf

ROMÂNIA Județul Timiș Municipiul Timișoara Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Timisoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2B, C.L.F. 21666630, Tel. 0256-408100, fax. 0256-408191, www.dfmt.ro Art.39. să nu divulge datele sau informațiile la care a avut acces decât în condiţiile legii. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi instituțiile/autoritățile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condițiile legii. Art. 40. Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al DEMT se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa postului. Art41. Obligativitatea întocmirii fişelor de post revine conducătorilor ierarhici ai structurilor pe care aceştia le coordonează. Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. În cazul modificării prezentului Regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător în termen de 30 de zile de las data modificării. Personalul din cadrul DEMT semnalează conducerii instituției orice problemă deosebită legată de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are atributii si responsabilităţi; Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile DFMT. Art.42. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi produce efecte pentru toti angajaţii DEMT. Art.43. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. Director Executiv, Compartiment Resurse Umane, Ec. Adrian Bodo Ec. Paun Floare OG ut 26

Atasament: Referat.pdf