keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 431/09.09.2019 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 431/09.09.2019
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 020596/13.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2019 - 48495/13.08.2019 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. IF 2019 - 48495/13.08.2019
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2019 - 20597/26.08.2019 - privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_I_Stat_de_functii.pdf

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa | la HCL nr.. APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU T DE FUNCŢII Nr.ert Denumirea funcţiei A. Funcţii publice de conducere 1 [Director executiv 2 _|Sef serviciu 3 |Şef birou Ss II [Fotal functii publice de conducere 10 III s Ss Ss s Ss Ss s Ss M M M M | B. Funcţii publice de execuţie Consilier superior | Consilier Consilier Consilier Consilier juridic [Consilier juridic 10 |Consilier juridic II |Consilier juridic L 12 E principal I 1 7 I asistent 9 1 debutant 5 1 I I I superior principal asistent debutant 11 NI superior 0 NI rincipal 0 NI asistent III debutant woloo|-a|a|u] = 13 [Referent 14 _|Referent 15 [Referent Total funcţii publice de execuţie. TA Total functii publice DT TCI uncii personal contractual conducere 14 _|$ef birou Ss 1 Il Total personal contractual de conducere ZA C2 Funcţii personal contractual execuţie Inspector de specialitate [16 “Inspector de specialitate Referent 18 [Referent Total personal contractual de execuţie Total personal contractual TOTAL GENERAL, Număr total posturi TSS din care 1. Funcţii publice ŢII - de conducere 10 - de execuție 137 2. Personal contractual 8 - de conducere 1 - de execuţie 1 Ţ COMPARTIMENT RESURSE UMANE PAUN FLOARE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA FISCALA a Municipiului Timisoara NR. 1F 2019 —44495/73 08. 019 RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotarare pentru modificarea şi aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -04053 e 15.0Ă d0lda Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarare privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara, Facem urmatoarele precizari: Direcţia Fiscale a Municipiului Timişoara îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcţii un număr de 155 de salariaţi In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara 1 functionar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu. In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea unui post: l funcţie publica de executie de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant de la Compartimentul Contabilitate, în functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post; Menţionăm că modificarile propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat la nivelul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Organigrama instituţiei nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, şi de asemenea nici Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu se modifică şi rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 19/14.03.2017 Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PAUN FLOARE Timişoara 2021 2 21 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53-01. ver. 1

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC 2019-0059 ] 13.08.2019. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara Sectiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcţii un număr de 155 de salariaţi + In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara | functionar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu; 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară transformarea funcţiei publice de executie de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant de la Compartimentul Contabilitate, în functia publica de executie de consilier, clasa l, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post. Menţionăm că modificarile propuse nu influenţeză numărul de posturi aprobat prin H.C.L. nr. 501/2018. 3. Alte informaţii Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu se modifică şi rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017. Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

4. Concluzii Raportat la cele prezentate mai sus propunem: - modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta expunere de motive. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN “ua —, = COR NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, Ver.2 Timișoara 2021 2 21 Capitală Europeană a Culturii