keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 6/26.06.2012 privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 6/26.06.2012
privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În baza dispoziţiilor art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/30.09.2010;
Având în vedere opţiunile exprimate de consilierii locali ai municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în principalele domenii de activitate, după cum urmează:

COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe - în următoarea componenţă:
1. BOGLUŢ DOREL - U.S.L.
2. CIUHANDU OVIDIU - P.D.L.
3. DIMECA RADU DRAGOŞ - U.S.L.
4. HERZOG BOGDAN RADU - U.P.T
5. STOIA TRAIAN-CONSTANTIN - U.S.L.

COMISIA II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu - în următoarea componenţă:
1. CIPRIAN BOGDAN - U.S.L.
2. JICHICI CIPRIAN-CORNELIU - U.S.L.
3. SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN - P.D.L.
4. SIMONIS ALFRED-ROBERT - U.S.L.
5. TAROPA LUCIAN - PP-DD

COMISIA III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale - în următoarea componenţă:
1. EHEGARTNER PETRU - U.S.L.
2. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ - U.P.T.
3. PETRIŞOR ANDREI-ROMULUS - U.S.L.
4. RUŞEŢ VASILE - U.S.L.
5. SARACAN MARIA - P.D.L.

COMISIA IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor - în următoarea componenţă:
1. BONCEA GEORGE-FLAVIUS - U.P.T
2. CAPREA VASILE - PP-DD
3. JUMANCA ROMANIŢA-ADINA-DELIA - U.S.L.
4. PURCELD OCTAVIAN MIRCEA - PP-DD
5. TÎRZIU ADELINA-LARISSA - P.D.L.

COMISIA V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte - în următoarea componenţă:
1. MOŞIU SIMION - P.D.L.
2. OLTEANU RAMONA-ISABELA - U.S.L.
3. ŢOANCĂ RADU-DANIEL - U.S.L.
4. VESA VASILE-TEODOR - U.S.L.
5. WOLF ELENA - U.P.T.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI