keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 479/20.11.2015 privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi a Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 479/20.11.2015
privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi a Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 30855/20.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.475 /20.11.2015 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JICHICI CIPRIAN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 476 /20.11.2015 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ŢOANCĂ RADU-DANIEL;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 477 /20.11.2015 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului MATEESCU IOAN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 478/20.11.2015 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi componenţa Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, după cum urmează:

Comisia II va avea următoarea componenţă:

1. FOLICĂ PETRICĂ
2. GRIGOROIU GRIGORE
3. SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN
4. SIMONIS ALFRED-ROBERT
5. WOLF ELENA


Comisia V va avea următoarea componenţă:

1. JUGĂNARU IULIUS
2. MATEESCU IOAN
3. MOŞIU SIMION
4. OLTEANU RAMONA-ISABELA
5. VESA VASILE-TEODORArt. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii:
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- d-lui Jugănaru Iulius;
- d-lui Mateescu Ioan;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI