keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 45/30.01.2013 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

30.01.2013

Hotararea Consiliului Local 45/30.01.2013
privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 1880/25.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1 /15.01.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului EHEGARTNER PETRU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/15.01.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 2/15.01.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului GRINDEANU SORIN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/15.01.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului GEANĂ NISTOR PAVEL;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi componenţa Comsiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, astfel:

Comisia I va avea următoarea componenţă:
1. BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ - U.S.L.
2. BOGLUŢ DOREL - U.S.L.
3. CIUHANDU OVIDIU - P.D.L.
4. DIMECA RADU DRAGOŞ - U.S.L.
5. HERZOG BOGDAN RADU - U.P.T.

Comisia III va avea următoarea componenţă:
1. GEANĂ NISTOR PAVEL - U.S.L.
2. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ - U.P.T.
3. PETRIŞOR ANDREI-ROMULUS - U.S.L.
4. RUŞEŢ VASILE - U.S.L.
5. SARACAN MARIA - P.D.L.


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NRSC2013 – / NICOLAE ROBU

REFERAT Privind modificarea componenţei Comisiei I pentru studii, prognoze, economie, buget,

finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului

Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 1/15.01.2013 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului EHEGARTNER PETRU ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/15.01.2013 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/15.01.2013 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Grindeanu Sorin ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/15.01.2013 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului GEANĂ NISTOR PAVEL ; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate; Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei I pentru studii ,prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III– pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,după cum urmează: COMISIA I:

1. BOGLUŢ DOREL – U.S.L. 2. CIUHANDU OVIDIU – P.D.L. 3. DIMECA RADU DRAGOŞ – U.S.L. 4. HERZOG BOGDAN RADU – U.P.T. 5.

COMISIA III:

1. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ – U.P.T. 2. PETRIŞOR ANDREI- ROMULUS – U.S.L. 3. RUŞEŢ VASILE – U.S.L. 4. SARACAN MARIA – P.D.L. 5.

SECRETAR, IOAN COJOCARI

Cod FP 53 – 01, Ver.1