keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 480/24.09.2013 privind modificarea componenţei Comsiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 480/24.09.2013
privind modificarea componenţei Comsiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 26670/20.09.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2013 - 26670/19.09.2013 a domnului consilier local Taropa Lucian şi Adresa nr. SC2013- 267444/19.09.2013 a domnului consilier local Folică Petrică
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 449/03.09.2013 - privind modificarea componenţei Comsiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi componenţa Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drpturile omului şi probleme ale minorităţilor, după cum urmează:

Comisia II va avea următoarea componenţă:
1. FOLICĂ PETRICĂ - PP-DD
2. GRIGOROIU GRIGORE - U.S.L.
3. JICHICI CIPRIAN-CORNELIU - U.S.L.
4. SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN - P.D.L.
5. SIMONIS ALFRED-ROBERT- U.S.L.


Comisia IV va avea următoarea componenţă
1. BONCEA GEORGE-FLAVIUS - U.P.T
2. JUMANCA ROMANIŢA-ADINA-DELIA - U.S.L.
3. STOIAN FLORIAN - PP-DD
4. TAROPA LUCIAN - PP-DD
5. TÎRZIU ADELINA - LARISSA - P.D.L.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii:
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI