keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/02.02.2016 privind modificarea componenţei Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 4/02.02.2016
privind modificarea componenţei Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 2153/29.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/02.02.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS;
Având în vedere Hotărârea Consiliului nr. 3/02.02.2016 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ŢUNDREA LUMINIŢA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează:

Comisia V va avea următoarea componenţă:
1. MATEESCU IOAN
2. MOŞIU SIMION
3. OLTEANU RAMONA-ISABELA
4. ŢUNDREA LUMINIŢA
5. VESA VASILE-TEODOR


Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU NR. SC2016 –

REFERAT privind modificarea componenţei Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ,

sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ȚUNDREA LUMINIȚA; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,

protecție socială, turism, ecologie, sport și culte, după cum urmează:

Comisia V va avea următoarea componenţă:

1. MATEESCU IOAN 2. MOȘIU SIMION 3. OLTEANU RAMONA-ISABELA 4. ȚUNDREA LUMINIȚA 5. VESA VASILE-TEODOR

SECRETAR, IOAN COJOCARI

Cod FO 53-01, ver.2