keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 338/18.07.2014 privind modificarea componeneţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 338/18.07.2014
privind modificarea componeneţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.18662/18.07.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 45/30.01.2013 - privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.297/26.06.2014 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bîrsăşteanu Florică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337/18.07.2014 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Idolu Iulian Daniel;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, astfel:

Comisia I va avea următoarea componenţă:

1. BOGLUŢ DOREL
2. CIUHANDU OVIDIU
3. DIMECA RADU DRAGOŞ
4. HERZOG BOGDAN RADU
5. IDOLU IULIAN DANIEL


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 45/30.01.2013.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Bîrsăşteanu Florică;
- Domnului Idolu Iulian Daniel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI