keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 449/03.09.2013 privind modificarea componenţei Comsiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

03.09.2013

Hotararea Consiliului Local 449/03.09.2013
privind modificarea componenţei Comsiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatele nr.SC2013 - 24165/27.08.2013 şi nr. SC2013 - 24717/02.03.2013 ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 392 /30.07.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BOGDAN CIPRIAN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 393/30.07.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGOROIU GRIGORE;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/03.09.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui PURCELD MIRCEA OCTAVIAN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 447/03.09.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului PETRICĂ FOLICĂ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 446/03.09.2013 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui CAPREA VASILE ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nt. 448/03.09.2013 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului FLORIAN STOIAN;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi componenţa Comisiei IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drpturile omului şi probleme ale minorităţilor, după cum urmează:

Comisia II va avea următoarea componenţă:
1. GRIGOROIU GRIGORE - U.S.L.
2. JICHICI CIPRIAN-CORNELIU - U.S.L.
3. SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN - P.D.L.
4. SIMONIS ALFRED-ROBERT- U.S.L.
5. TAROPA LUCIAN - PP-DD

Comisia IV va avea următoarea componenţă
1. BONCEA GEORGE-FLAVIUS - U.P.T
2. FOLICĂ PETRICĂ - PP-DD
3. JUMANCA ROMANIŢA-ADINA-DELIA - U.S.L.
4. STOIAN FLORIAN - PP-DD
5. TÎRZIU ADELINA - LARISSA - P.D.L.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii:
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_completare__Comisie_II.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL NRSC2013 – /

REFERAT Privind modificarea componenţei Comisiei II pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea

teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 392/30.07.2013 – privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BOGDAN CIPRIAN; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 393/30.07.2013 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGOROIU GRIGORE; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate; Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, după cum urmează: COMISIA II:

1. GRIGOROIU GRIGORE – U.S.L. 2. JICHICI CIPRIAN-CORNELIU – U.S.L. 3. SANDU CONSTANTIN-ŞTEFAN – P.D.L. 4. SIMONIS ALFRED-ROBERT- U.S.L. 5. TAROPA LUCIAN – PP-DD

SECRETAR, IOAN COJOCARI

Cod F0 53 – 01, Ver.1

Atasament: Referat_completare__Comisie_IV.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL NRSC2013 – /

REFERAT Privind modificarea componenţei Comisiei IV pentru administraţie locală, juridică, ordine

publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local– privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui PURCELD MIRCEA OCTAVIAN, în urma decesului; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local – privind validarea mandatului de consilier local al domnului PETRICĂ FOLICĂ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local– privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui CAPREA VASILE , în urma decesului; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local – privind validarea mandatului de consilier local al domnului FLORIAN STOIAN; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate; Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;

PROPUNEM: Modificarea componenţei Comisiei IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, după cum urmează: COMISIA IV:

1. BONCEA GEORGE-FLAVIUS - U.P.T 2. FOLICĂ PETRICĂ – PP-DD 3. JUMANCA ROMANIŢA-ADINA-DELIA - U.S.L. 4. STOIAN FLORIAN – PP-DD 5. TÎRZIU ADELINA – LARISA – P.D.L.

SECRETAR, IOAN COJOCARI

Cod F0 53 – 01, Ver.1