keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/05.04.2016 privind modificarea componenţei Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 104/05.04.2016
privind modificarea componenţei Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -8323/05.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr. 221/21.03.2016 - privind încetarea mandatului de consilier local al domnului STOIA TRAIAN;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 103/05.04.2016 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului STOINEL ILIE LUCIAN;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, după cum urmează:.
Comisia III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, va avea următoarea componenţă:
1. GEANĂ NISTOR PAVEL
2. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ
3. PETRIŞOR ANDREI-ROMULUS
4. RUŞEŢ VASILE
5. SARACAN MARIA
6. STOINEL ILIE LUCIAN

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.06.2012 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI