keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 599/19.12.2006
privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE92006-323/04.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara" având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, surse din bugetul de stat şi surse din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ la Hotărârea nr.____ din data de _____

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

„Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”

Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara” Amplasament: Municipiul Timişoara, pe următoarele trasee:

Traseul 1 - Strada Ştefan cel Mare Traseul 2 - Calea Stan Vidrighin Traseul 3 - Calea Buziaşului Traseul 4 - B-dul Cetăţii Traseul 5 - Calea Bogdăneştilor Traseul 6 - Aleea Avram Imbroane, str. Spitalul Nou Traseul 7 - Strada Ana Ipătescu, strada Victor Hugo, strada Aluniş, strada Drubeta Traseul 8 - Strada Ardealul Traseul 9 - Strada Ioan Slavici Traseul 10 - Strada Polonă

Ordonator principal de credite: - Fonduri Structurale ale Uniunii Europene - Bugetul local al Municipiului Timişoara

Persoane juridică achizitoare: Primăria Municipiului Timişoara

Valoarea totală a investiţiei: 288.580.000 RON / 82.160.000 EURO fără TVA din care : C+M: 258.556.111,45 RON / 73.612.376,55 EURO fără TVA Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 60 luni. Finanţarea investiţiei:

Fonduri structurale ale Uniunii Europene (85%), surse din bugetul de stat (13%), surse din bugetul local (2%), TVA – fonduri acoperite din bugetul local, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei: 97.770.400 EURO, din care: 69.836.000 EURO fonduri Uniunea Europeană 10.680.800 EURO fonduri Bugetul de Stat 1.643.200 EURO fonduri Bugetul Local 15.610.400 EURO TVA fonduri Bugetul local

Atasament: Referat-anexa_-_Reabilitare_linii_tramvai.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii RE92006-323/04.12.2006

R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”

Transportul cu tramvaiul în municipiul Timişoara, gestionată de Regia Autonomă de Transport Timişoara, are o deosebită importanţă dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează anual un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportaţi cu tramvaiul – reprezentând aprox. 58 % din totalul de călători. Transportul cu tramvaiul îndeplineşte cerinţa de asigurarea a capacităţii de transport călători, în condiţiile unui consum specific redus, a unei viteze de exploatare şi siguranţe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condiţiile unor consumuri energetice cu 56% mai reduse decât autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare cu 30% mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente. De asemenea, prin reabilitarea liniei de tramvai se realizează şi reglementarea instalaţiilor subterane afectate. În acest moment, deficienţele acumulate în timp şi exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote şi vibraţii care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor şi podurilor dar şi a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenţiei pentru reabilitarea liniei cale de tramvai, consecinţele care trebuie luate în calcul sunt: creşterea în continuare a întreruperilor de circulaţie pentru remedieri, creşterea numărului de deraieri şi deranjamente, creşterea numărului de personal de întreţinere şi revizie a tramvaielor dar şi imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulaţie. Potrivit Proiectului IPROTIM nr. 50011/080, privind Studiul de Fezabilitate pentru „Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”, propunem promovarea acestui obiectiv de investiţii în scopul accesării fondurilor structurale ale Uniunii Europene, necesare finanţării lucrărilor de reabilitare a reţelelor de tramvai aflate în funcţiune în Municipiul Timişoara. Lungimea reţelelor de tramvai propuse pentru reabilitare în cadrul acestui proiect este de 36,82 km linie cale simplă tramvai. Traseele care urmează să fie reabilitate în cadrul proiectului sunt: Traseul 1 - Strada Ştefan cel Mare Traseul 2 - Calea Stan Vidrighin Traseul 3 - Calea Buziaşului Traseul 4 - B-dul Cetăţii Traseul 5 - Calea Bogdăneştilor Traseul 6 - Aleea Avram Imbroane, str. Spitalul Nou Traseul 7 - Strada Ana Ipătescu, strada Victor Hugo, strada Aluniş, strada Drubeta Traseul 8 - Strada Ardealul Traseul 9 - Strada Ioan Slavici Traseul 10 - Strada Polonă

Costul total al investiţiei, potrivit Devizului General este de 288.580.000 lei RON, din care lucrări C+M în valoare de 258.556.111,45 lei RON. Costurile realizării investiţiei sunt: Costul investiţiei 2.231.396 EURO/km Costul C+M 1.999.250 EURO/km Costul lucrărilor de linie cale tramvai 1.202.543 EURO/km Costul lucrărilor de reglementare reţele subterane şi supraterane 485.644 EURO/km Costul cheltuielilor pentru proiectare 16.158 EURO/km Finanţarea investiţiei se va realiza din Fonduri structurale ale Uniunii Europene (85%), surse din bugetul de stat (13%), surse din bugetul local (2%) şi TVA –acoperit din bugetul local, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei: 97.770.400 EURO, din care: 69.836.000 EURO fonduri Uniunea Europeană 10.680.800 EURO fonduri Bugetul de Stat 1.643.200 EURO fonduri Bugetul Local 15.610.400 EURO TVA fonduri Bugetul local

Durata de realizare a lucrărilor este prevăzută pe o perioadă de 5 ani. Având în vedere cele expuse mai sus, solicitarea Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE92006-323/04.12.2006 precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara din 29.11.2006 propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara”, potrivit Proiectului IPROTIM nr. 50011/080, cu principalii indicatori tehnico – economici care stau la baza obiectivului de investiţii. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC, ÎNTOCMIT, MIRELA LASUSCHEVICI BERE – SEMEREDI IUDIT

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

„Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul

Timişoara”

Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara” Amplasament: Municipiul Timişoara, pe următoarele trasee:

Traseul 1 - Strada Ştefan cel Mare Traseul 2 - Calea Stan Vidrighin Traseul 3 - Calea Buziaşului Traseul 4 - B-dul Cetăţii Traseul 5 - Calea Bogdăneştilor Traseul 6 - Aleea Avram Imbroane, str. Spitalul Nou Traseul 7 - Strada Ana Ipătescu, strada Victor Hugo, strada Aluniş, strada Drubeta Traseul 8 - Strada Ardealul Traseul 9 - Strada Ioan Slavici Traseul 10 - Strada Polonă

Ordonator principal de credite: - Fonduri Structurale ale Uniunii Europene - Bugetul local al Municipiului Timişoara

Persoane juridică achizitoare: Primăria Municipiului Timişoara

Valoarea totală a investiţiei: 288.580.000 RON / 82.160.000 EURO fără TVA din care : C+M: 258.556.111,45 RON / 73.612.376,55 EURO fără TVA Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 60 luni. Finanţarea investiţiei:

Fonduri structurale ale Uniunii Europene (85%), surse din bugetul de stat (13%), surse din bugetul local (2%), TVA – fonduri acoperite din bugetul local, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei: 97.770.400 EURO, din care: 69.836.000 EURO fonduri Uniunea Europeană 10.680.800 EURO fonduri Bugetul de Stat 1.643.200 EURO fonduri Bugetul Local 15.610.400 EURO TVA fonduri Bugetul local