keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 618/23.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara

23.11.2018

Hotararea Consiliului Local 618/23.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016937/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/26.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 01/01.02.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 72 din 20.09.2016 şi adresa nr. 4494/17.09.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, având ca beneficiari pe Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi S.C. TITUS S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 93/1/2015, realizat de BIA Donici Luminita, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni predominante - zonă mixtă, incluzând locuire, cu instituţii publice şi de interes public;
Funcţiunea principală propusă pe terenul reglementat este - centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ, cultură.
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 3,2;
Hmax = 25,00 m
Hmax cornişă = 20,00 m
Spatii verzi amenajate minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 72/20.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş şi adresei nr. 4494/17.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2016-000724/10.03.2016., necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 408213 Timişoara, nr. cadastral 408213 (nr. CF vechi 1066, nr. top 7163/1, 7162, 7163/2) - teren intravilan, în suprafaţă de 1350 mp din acte si suprafata masurata 1323 mp, proprietari Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici, intabulare drept de superficie pe o perioada de 60 de ani in favoarea SC TITUS SRL, beneficiari fiind Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi SC TITUS SRL..

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi S.C. TITUS
S.R.L;
- Proiectantului: BIA Donici Luminita;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: PUZ_SLAVICI_P+4_-_INTERSECTIE.pdf

A C

c

C 3

A

m

A s1

C a t

C p

C 4 3

C 4 6

C 4 8

ru in

a

S IL

O Z

T U

R N

R A

C IR

E

F IE

R B

E R

E v

ec h

e

C c

C c

C 4

C 1

C 1

C 1

C 5

C 3A

A

A A

s

C p c

C p

C p C p

C p c

C p

C p

D tr

11

7

4

2

D tr

C 2

C 1

C 2 A s

w c

C p

C p

D tr

C p

C p

C p

D tr

1

C p

C p

C p

C p

C p

C c

C c

C p

C 1

C 1

A 8

43

41

Bl. C1

3

Bl. C1

2

ST R.

Ş TE

FA N

CE L M

AR E

C p

C c

C 1

A 8D s

45

Bl. C1

4

C 2 7

C 3 4

C 3 6

VEST IAR A

NGAJ ATI

A s5

A s8

D tr

C 3 5

C 4 4

C 4 5

S IL

O Z

C c

C c

C 2

C 3

C 2

C 3

C 4

C 5

C 1

A s

A

A

A

A

m

m

m

A s1

C p

D tr

D tr

C 1 9

C 2 0 C

2 1

C 4 7

F E

R M

E N

T A

T IE

D E

P O

Z IT

M A

T E

R IA

LE

so pr

on

so pr

on

cabin a poa

rta

C 4

C 1

m D

s

C p

40

38

C

C c

C c

D tr

C c

D tr

D tr

C 1

C 1

C 1

A 8

A 8

A 4

D +

P +

6 E

+ M

C pC p

C p

C p

C p

C p

D tr

D tr S

c. A

C c

C c

C p

C 1

C 1

A 4

A

C p

4

6

C 1 7

T R

A T

A R

E A

P A

A s3

C p

C In

d

C p

D tr

D tr

C 1 4

C 1 5

C 1 6

U Z

IN A

F R

IG

Cond ensat

or eva porar

e forta ta am

oniac

ATEL IER+C

OND ENSA

TOR

A3 s

C e

nt ra

la t

er m

ic a

P

Post t rabns

forma re util

itati

C c

C c

C c

C 2

C 3

C 2

C 3

C 1

C 4

A

A

A A

1

A 1

m

m

B C

p D

tr C

C 1 8

32

D E

P O

Z IT

+ P

O M

P IE

R I

C 1

D tr

36

34

C c

C c

C c

C 1

C 2

C 1

C 2

C 3

C 4

C 2

C 3

C 5

C 3

C 4

B

B B

B

B

B

g j

co w

c

37

35

33

C c

C

C p

C c

C c

C G

j

C G

j

C G

j

D tr

D tr

C 4

C 2

C 1 3

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1 1

C 1 2

C 5

C 1 4

C 2 C

3 C 4

C 5

C 6

C 7

C 8

C 9

C 2 C

3 C 4 C

5 C

6

C 7

C 8

C 9

C 1 0

C 1 1

C 1 2

C 1

C 2

C 3

C 4

A 4

A 4

g j

g j

g j

g j g

j

g j g

j g j g

j g j g

j g j

g j

g j

g j

g j

g j

g j g

j g j g

j g j

g j

g j

g j

g j

g j g j g

j

g j

g j

m

C

C 1

3

C p

C G

j

D tr

C 8

C 1 0

C 9

C 4

g jg

j g j

g j

C p

5

C 9

B

C p

C p

C p

C p

D tr

C In

d

C 1 0C

1 1

C 1 2

C 1 3

cântar

C c

C 1

C 2

C 3

C 2

C 3

A A

m

A m

D s

D tr

D tr

C p

D tr

C p c

C p

C p

30

C 1

B 1

31 29

C c

C c

C c

C c

C c

C 1

C 1

C 1

C 2

C 5

C 4

C 1

C 1

C 2

C 3

C 3

C 3

B 1

B 1

B

B

B

B

B

B

1

2A

a te

lie r

a te

lie r

P +

M C

1

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C 2

C 1

C 4

C 1

C 2

C 1

C 1

C 2

C 2

C 1

C 4

C 5

C 3

C 3

C 1

C 2

C 3

C 1

B

B

B

B

B B

m m

m

B g j

w c

B

D p +

P +

1 E

+ M

C p

C p

D tr

D tr

D tr

2

4

6 8

10 3

5

2

3

C c

C 1

C 7

C p C

p

12

C c

C 4

C 8

ca st

e l a

p a

C 2 0

S o

p ro

n

P

C 5

A s1

A 4

C p C

p

C p

C p

C

C p

C p

D tr

C 3

C 4

DEP OZIT

DEP OZIT

BIRO URI

co s

si

S ta

tie

co m

p re

so a

re

p o

m p

a re

P la

tf o

rm a

c u

r e

ze rv

o r

co m

p re

so r

D tr

B

B

C p

D tr

D tr

C p

C

C

C 6

C 7

28

RES TAU

RAN T

M A

G A

Z IE

C c

D tr

C 1

C 1

B 1

B 1

27

STR . ŞT

EFA N CE

L MA RE

1 4 4

C c

C c

C c

C c

C 2

C 3 C 2

C 2

C 1

C 2

C 3

C 1

B 1

B

B

m

m

D tr

3

2

1

P -Ţ

A . M

IT R

. A LE

X . S

T E

R C

A -S

U LU

Ţ IU

C c

C c

C 1

C 2

C 1 C 2

C 3

C 1

B

B

B

B 1

B 1

B

D tr

D s

1

2

sc o

a la

g e

n e

ra la

sc o

a la

p ri m

a ra

STR. COM

ĂNEŞ TI

C c

C 1

C 2

C 1

C 2B

B

B

B

S +

P +

4 E

C c

D e

p o

zi t

ce n

tr a

liz a

t

P +

3 E

C 1

C In

d

A s1

A 1

D tr C

p

C 1

C 2

D tr

BIRO URI

C In

d

C p

C 1

C p c

C p C p

C p

C p

C p

S T

R . J.

H . P

E S

T A

L O

Z Z

I

D s

B 1

C p

C 5

BIRO URI

D tr

C p

C p

C p

C p

C p

C p c

C p

C 1

C 3

C 1

B 1

S +

P +

M

P C

5 C

6

C p

23

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

P +

1 E

C c

C p

C p

C p

C 2

C 1

B 1

D s

C p

C p

C p

C p

D tr

4

C c

C c

C p

C c

C 1

C 2

C 1

C 2

C 3

A 2

B

B

g j

g j

D s

D tr

C a t

9

5 -7

C 3

C 4

mc o

sc o

a la

C p

C 1

A s4

C p

C In

d

C 3

a te

lie r

C a t

C 5 4

S +

P +

7 E

C p

C p

D tr

C c

C c

C 2

C 1

B B

C 5

6

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

S p

a tiu

co m

e rc

ia l

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

P +

1 E

+ M

r am

p a

C c

C c

C p

C p

D tr

C 2

C 1

C 1

A 1

A

A

D tr

6 Ro m

a n

a U

n ita

d in

T im

is o

a ra

B is

e ri ca

P-ŢA. MITR.

ALEX . STER

CA-SU LUŢIU

C c

C c

C 2

C 3

C 1

C 1

C 2A A

A 5

a te

lie r

g ra

d in

ita

C p

C 3

A

A 1

4

PR IM

Ă R

IA M

U N

IC IP

IU LU

I T

IM IŞ

O A

R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

3 0

.1 0

.2 0

1 5

Plansa

Proiect nr.

Faza

93/1/2015

sc: 1:1000 data: 03.2017

P.U.Z.

STUDIU DE CUARTAL 06-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

P.U.Z. STR. STEFAN CEL MARE nr. 42

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014

"CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E

(CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

8 9 .3 5

8 8 .9 2

8 8 .9 7

8 9 .1 4

8 9 .1 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .4 0

8 9 .4 5 8 9 .3 4

8 9 .5 2

89 .3 2

89 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .3 9

89 .2 0

89 .2 9

89 .2 0

8 9 .1 5

8 9 .0 6

89 .0 7

8 9 .0 8 89 .12

89 .0 6

8 8 .9 0

8 9 .0 7

8 9 .0 6

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .2 2

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .1 9

8 9 .2 0

8 8 .7 5

8 9 .3 3

8 9 .4 1

8 9 .4 2

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89. 38

89.4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 9 8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .2 7

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .4 08 9 .3 6

8 9 .3 8

8 9 .3 98 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 3

8 9 .3 7

8 9 .3 6 8 9 .4 1

89 .4 0

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89.30

8 9 .3 6

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 7

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 0

8 9 .4 3

8 9 .3 8

8 9 .3 7

8 9 .1 1

8 9 .0 9

8 9 .2 9

8 9 .3 7

89 .17

89 .1989

.248 9.1 889

.158 9.1 289

.1589 .13

8 9 .3 3

8 9 .3 0

8 9 .2 7

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 5

89 .30

89 .30

8 9 .1 1 8 9 .2 28 9 .1 2

8 9 .0 9

8 9 .1 3

8 9 .1 3

8 9 .2 9

8 9 .3 2

8 9 .1 48 9 .1 1

8 9 .0 8

8 9 .0 6

8 9 .1 0 8 9 .0 4

8 9 .2 0

8 9 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .2 6

8 9 .2 2

8 9 .5 1

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .2 1

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .2 3

8 9 .1 2

8 9 .0 2

8 9 .0 3

8 9 .1 3

88 .9 0

89 .0 1

8 9 .1 2

88 .9 6

88 .9 0

8 9 .0 4

8 9 .0 4

8 8 .9 9

8 8 .9 7

8 8 .9 9

8 8 .9 1

8 8 .9 9

88 .8 7

89 .0 0

89 .00

88 .8 6

8 8 .9 9

8 8 .9 2

8 9 .0 5

8 9 .3 5

8 8 .9 8

9 0. 2 9

8 8 .9 5

8 9 .4 8

8 9 .3 0

8 9 .2 6

8 9 .1 98 9 .2 7

8 8 .9 3

8 9 .0 9

8 9 .1 78 9 .1 7

8 8 .9 0

8 9 .0 1

8 9 .0 8

8 9 .0 9

8 9 .0 8

8 9 .4 2

8 9 .4 2

8 9 .4 8

8 9 .5 0

8 9 .5 0

8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .6 5

8 9 .6 2

8 9 .5 0

8 9 .4 6

8 9 .4 6

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .4 0

8 9 .3 3

8 9 .6 4 8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .0 5

8 8 .9 0

8 9 .0 8

8 9 .1 0

8 9 .1 0

8 9 .1 4

8 9 .1 1

8 8 .9 7

8 8 .6 1 8 8 .7 8

8 9 .0 7

8 8 .8 8

8 9 .1 98 9 .2 0

8 9 .2 2

8 9 .1 1

8 8 .9 4

8 9 .2 1

88 .9 9

89 .10

8 9 .2 1

8 9 .2 1

8 8 .9 2

8 8 .7 8

8 8 .8 0

8 9 .0 38 9 .0 2

8 9 .0 0

8 9 .1 0

8 9 .3 4

8 9 .5 3

8 9 .6 7

8 9 .5 4

8 9 .6 4

8 9 .6 1

8 9 .5 3

8 9 .4 4

8 9 .6 98 9 .4 3

8 9 .3 4

8 9 .3 78 9 .3 6

8 9 .3 9 8 9 .6 3

8 9 .4 9

8 9 .4 6

8 9 .3 9

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .4 3

8 9 .1 3

8 9 .1 0

8 9 .2 6

8 9 .3 9

8 9 .4 6

8 9 .4 8

8 9 .4 6

8 9 .4 4

8 9 .0 9

8 9 .3 4

8 8 .6 7

8 9 .0 2

8 8 .9 58 9 .0 2

89 .0 6

89 .2 1

8 9 .1 98 9 .2 5

8 9 .2 0

8 9 .4 29 0. 2 5

90.24 89.8490.21

8 9 .2 3

8 9 .2 8

89.42

90.24

89.86 89.82

8 9 .8 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .1 4

8 9 .2 7

8 9 .1 7

8 9 .3 1

89.24

89.37

89.45 89.58

90.10

90.11 89.59 89.748

9 .7 1

8 9 .8 6

89.79

89.87

90.1790.19

2 8 6 7

89 .90

89 .72

89 .88

89 .80

8 9 .7 1

8 9 .8 4

89 .85

89 .71

8 9 .2 7

8 9 .4 0

89 .2 2

89 .3 4

89 .18

89 .3 0

89 .2 0

89 .3 0

89.62

89.8389 .67 89.68

89.88

89.92

89.99 89.85

89.97 89.92

9 0. 02

9 0. 2 2

9 0. 17

8 9 .9 3

8 9 .8 3

8 9 .8 0

8 9 .8 0

8 9 .4 7

8 9 .3 9

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .6 1

8 9 .4 8

8 9 .2 8

8 9 .3 7

8 9 .5 0

8 9 .5 4

8 9 .3 8

8 9 .3 9

8 9 .4 9

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .3 8

89.35

89.47

8 9 .5 2

89 .3 4

89 .4 5

8 9 .4 38 9 .4 3

8 9 .3 2

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 8

8 9 .3 8

8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .2 6 8 9 .0 48 9 .1 08 9 .1 4

8 9 .2 8

8 9 .5 6

8 9 .4 2

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .5 3

89 .2 4

89 .19

89 .3 7

89 .3 0

8 9 .4 8

8 9 .3 4

8 9 .5 5

8 9 .4 7

8 9 .3 4

8 9 .5 1

8 9 .3 8

8 9 .4 4

8 9 .4 1

8 9 .4 4

8 9 .4 3 8 9 .3 7

8 9 .5 5

8 9 .4 5

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .5 1

8 9 .5 1

8 9 .4 6

8 9 .4 3

8 9 .3 5

8 9 .5 0

8 9 .4 9

8 9 .3 4

8 9 .3 5

8 9 .3 5

8 9 .3 8

8 9 .3 5

8 9 .3 4

8 9 .3 8

8 9 .7 9

8 9 .3 7

8 9 .3 4

8 9 .3 9

8 9 .3 8

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 6

8 9 .3 9

8 9 .3 4

89 .6 5

88 .9 7

8 9 .2 9

8 8 .9 4

9 0. 4 1

9 0. 3 2

9 0. 2 2

90 .17

90 .2 5

89 .4 8

9 0. 6 6

9 0. 6 4

9 0. 4 5

9 0. 6 7

9 1. 7 1

9 0. 6 5

9 1. 00

9 0. 12

9 0. 9 0 9 0. 9 3

9 0. 7 9

9 1. 01

9 0. 6 7

9 0. 9 4

9 2 .0 0

9 0. 01

9 0. 3 8

8 9 .8 1

8 9 .7 4

9 0. 4 4 8 9 .5 9

8 9 .3 9 8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .4 8

9 0. 11

9 0. 15

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .4 8

8 9 .6 5

8 9 .6 0

8 9 .4 9

8 9 .4 5

8 9 .4 5

8 9 .4 6

8 9 .7 8

8 9 .5 7

8 9 .8 4

8 9 .7 7

8 9 .6 5

8 9 .8 9

8 9 .5 5

8 9 .6 1

8 9 .7 5

8 9 .5 7

9 0. 00

8 9 .8 9

9 0. 15

9 0. 02

8 9 .8 1

8 9 .8 8

8 9 .8 6

9 0. 4 6

9 0. 00

9 1. 06

9 0. 3 2

9 0. 09

8 9 .5 2

9 0. 3 3

8 9 .6 1

8 9 .9 2

9 0. 15

9 0. 2 9

0. 00

0. 00

8 9 .1 5

8 9 .1 7

8 9 .2 68 9 .2 3

8 9 .2 7

8 9 .2 5

8 9 .2 6

8 9 .2 5

8 9 .2 9

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .3 6

8 9 .2 5

8 9 .2 5

8 9 .2 4

8 9 .1 0

8 9 .1 2

88 .9 8

8 9 .0 5

8 9 .0 0

89 .0 3

89 .12

8 9 .2 4

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .2 5 8 9 .2 4

89.30

88 .9 3

Z .v .

Z .v .

8 9 .1 2

8 8 .8 8

8 8 .8 9

8 8 .8 9

8 8 .9 4

8 8 .9 4

4

S+P 33

S+P

cladire dem olata

S+P+1 S+P+M

P P+1

P+1

35 37

31

29 27

S+PS+P+1 23

23

STRA DA S

TEFA N CE

L MA RE

PIATA M ITR. ALE

X.

STERCA - SULU

TIU

spatiu comercial

restaurant

STRADA J.H. PESTALO ZZI

42 40

38 36

34

32

30

28

birouri

birouri

birouri

depozit

depozit

depozit + pompieri

depozit

cabina poarta

P P

P+1 P

P

P

P+1

P+1

teren liber

teren liber

D+P+ 6E+Er

P+7 P+7

P+7 P+7

39

41

43

45

R

R

E

STRADA GLORIEI

STRADA ST. O. IOSIF

P+1

P

P+7

P+1

P+4

P+4

P

S+P

44

2

4

INCINTA FABRICII DE BERE TIMISOREANA

P+1

S+P+1

2

1

3

P4

6

P+1+M

P

1

3

5 P+4 6

4

BISERICA

SCOALA

BISERICA

CORP A S+P+2E

CORP B S+P+2E

CLADIRE IN CURS DE EXECUTIE, A.C.876/2014

TEREN CONCESIONAT PT. REALIZARE ACCES AUTO

REGLEMENTARI:

Aliniament: retragere 4.00m Regim de inaltime propus CORP A : S+P+4E Regim de inaltime propus CORP B : S+P+2E P.O.T. propus = 60% C.U.T. propus = 3.2 H cornisa propus = 20.00m H maxim admis = 25.00m

FUNCTIUNE PROPUSA CONFORM PUG:

ZONA INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC (E-EDUCATIE, C-CULTURA) LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TEREN REGLEMENTAT RESTRUCTURAREA ZONELOR INDUSTRIALE / LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL PROPUSA PRIN PUG

ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL CU MAI MULT DE P+4 NIVELE

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII

ZONA INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC (E-EDUCATIE, C-CULTURA, R-CULTE)

RESTRUCTURAREA ZONELOR INDUSTRIALE / FUNCTIUNI MIXTE : LOCUINTE, SERVICII, COMERT PROPUSA PRIN PUG

ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STATII DE ALIMENTARE

SPATII VERZI

STRAD A COM

ANEST I

teren liber nr. top. 7166/1 S = 235mp

Nr.Top.7160

S=458mp

Nr.Top.7161

S=272mp

RESTRUCTURAREA ZONELOR DE LOCUIT, PROPUSA PRIN PUG

Atasament: PUZ_SLAVICI_P+4_-_MOBILARE.pdf

10,10

34,60

24.10

4.00

18,78

3,74 5.02

3,78 10,85

22,60

9,76

16,36

9.23

18.20

19.11

9,87

16.93

L E G E N D A :

CLADIRI DE LOCUINTE

SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

ZONA DE CIRCULATIE AUTO SI PIETONALA

LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA ZONEI STUDIATE CU INCADRAREA IN TESUTUL URBAN EXISTENT

LIMITA DE PARCELA

CLADIRI INDUSTRIALE

PARCARI ECOLOGICE

ZONA DE LOCUINTE P, P+1E, P+2E, P+4E, P+7E EXISTENTE

teren viran

BLOC D+P+6E+Er

BLOC P+7E

BISERICA

89.35

88.92 88.97

89.14

89.18

89.12

89.25

89.40

89.42

89.40

89.45 89.34

89.52

89.3289.26

89.29

89 .14

89.39 89.20

89.29

89.20

89.15

89.06

89.07

89.08

89.12

89.06

88.90

89.07

89.06

89.11

89.17

89.22 89.22

89.13

89.11 89.19

89.20

88.75

89.33

89.41 89.42 89.44

89.40 89.43

89.38

89.43

89.40

89.39 89.39

89.40 89.39

89.27 89.44

89.39 89.40

89.36

89.38

89.39 89.40

89.39

89.33

89.37 89.36

89.41 89.40

89.40 89.43

89 .3 0

89.3 6

89.4 0

89.42

89.31

89.44 89.40

89.43

89.40

89.37 89.35 89.37

89.30

89.43

89.38

89.37 89.11

89.09

89.29

89.37

89.17 89.19

89.24 89.18

89.15 89.12

89.15 89.13

89.33 89.30

89.27 89.30

89.3589.35

89.3089.30

89.11 89.2289.12

89.09

89.13

89.13

89.30

89.29

89.32

89.14

89.11

89.08

89.0689.10

89.04

89.20

89.26

89.29

89.26

89.22

89.51

89.35

89.55

89.21

89.13

89.11

89.2389.12

89.02

89.03

89.13

88.90

89.01

89.12

88.96 88.90

89.0489.04

88.99

88.97 88.99 88.9188.99

88.87

89.0089.00 88.86

88.99 88.9289.05

89.35 88.98

90.29

88.95

89.48

89.30

89.26

89.19

89.27

88.93 89.09

89.14 89.17

89.17

88.90 89.01

89.08

89.09

89.08

89.42

89.42

89.48

89.50

89.50

89.47

89.52

89.65 89.62 89.50

89.46

89.46 89.45

89.40 89.39

89.40

89.33

89.64

89.42

89.09 89.05

88.90 89.08

89.10 89.10

89.14 89.11

88.97 88.61

88.78

89.07 88.88 89.19

89.20 89.22

89.11 88.94 89.21

88.99

89.10

89.21

89.21

88.92 88.78

88.80

89.03

89.02 89.00

89.10

89.34

89.53 89.67

89.54

89.64

89.61

89.53

89.44

89.69

89.43 89.34

89.37 89.36

89.39 89.63 89.49

89.46

89.39 89.11

89.17 89.43

89.13

89.10 89.26 89.39

89.46 89.48

89.46

89.44

89.09 89.34

88.67

89.0288.95 89.10

89.02

89.06

89.21

89.19

89.2589.20

89.42 90.25

90 .24

89 .84

90 .21

89.23 89.28

89 .42

90 .2489 .86

89 .82

89.88

89.12 89.25

89.14 89.27

89.17 89.3189

.2489 .37

89 .45

89 .58

90 .10

90 .11

89 .59

89 .74

89.71 89.86

89 .7989 .8790 .17

90 .19

2867

89.90

89.72

89.88

89.80

89.71 89.84 89.85

89.71

89.27 89.40

89.22

89.34 89.18

89.30

89.20

89.30

89 .6289 .83

89.67

89 .6889 .88

89 .9289 .99

89 .85

89 .97

89 .92

90.02 90.22

90.17

89.93

89.83

89.80

89.80

89.4789.39 89.31 89.44

89.61

89.48

89.28

89.37 89.50

89.54

89.38

89.39 89.49

89.52

89.48

89.38

89.3 589.

47

89.52

89.34

89.45

89.43

89.43

89.32

89.45

89.40

89.38

89.38

89.42

89.09 89.26 89.04

89.10

89.14

89.28

89.56

89.42

89.47 89.33

89.53

89.2489.19

89.3789.30

89.48 89.34

89.55

89.47 89.34

89.51

89.38 89.4489.41

89.44 89.43

89.37

89.55

89.45 89.35

89.55

89.48

89.51

89.51

89.46

89.43 89.35

89.50

89.49

89.34

89.35

89.35

89.38

89.35 89.34

89.38 89.79

89.37

89.34

89.39

89.38

89.30 89.35

89.37

89.36

89.39

89.34

89.6588.97

89.29

88.94

90.41

90.32

90.22

90.17 90.25 89.48

90.66 90.64

90.45

90.67 91.71

90.65

91.00 90.1290.90

90.93

90.79

91.0190.67

90.94

92.00

90.01

90.38

89.81

89.74

90.44

89.59 89.39

89.47

89.52 89.48 89.48

90.11

90.15

89.47

89.33

89.48

89.65

89.60

89.49

89.45

89.45

89.46

89.78

89.57

89.84

89.77

89.65

89.89

89.55

89.61

89.75

89.57

90.00

89.89

90.15

90.02

89.81

89.88

89.86 90.46

90.00

91.06

90.32

90.09

89.52

90.33

89.61

89.92

90.15 90.29

0.00

0.00

89.15

89.17

89.26

89.23

89.27

89.2589.26

89.25

89.29

89.44

89.39

89.36

89.25

89.25

89.24

89.10

89.12

88.98

89.05

89.00

89.03

89.12

89.2 4

89.2 2

89.13

89.25

89.24

89 .3 0

C

A

C

A

C

A

A

T

88.93

A

Zona Verde

Zona Verde

Zona Verde

Zona Verde

Zona Verde

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

Z.v.

89.12

T

T

T

2

37

35

2

4

7

36

38

88.88

88.89 88.89

88.94 88.94

Nr.Top.7163/2 S=833mp

Nr.Top.7163/1 S=170mp

Nr.Top.7162 S=347mp

Nr.Top.7160 S=458mp

Nr.Top.7161 S=272mp

Nr.Top.7165 S=518mp

Nr.Top.7164 S=556mp

40

44

tro tua

r a sfa

lt

tro tua

r as fal t

trotuar asfalt

tro tu a r a sfa

lt

tro tu a r a sfa

lt

tro tu a r a sfa

lt

tro tu ar a sfa lt

Zo na V er de

Zo na V er de

tro tua

r be ton

trotuar asfalt

C

C

BL . U1 5

B L. C 12

1

A7

A7

A7

A7

A

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

4

tr o tu a r a sf a lt

Nr.Top.7159

Nr.Top.7088

Nr.Top.7167

N r .T o p .6 8 4 7

Nr.Top.7158

Str ada

St . O

. Io sif

(as falt

)

Strada Stefan Cel Mare (asfalt) St

ra da

S t.

O . I

os if

(a sf

al t)

TEREN CONCESIONAT nr. top. 7166/2 S = 336mp

nr. top. 7166/1 S = 235mp

COR P A

S+P+ 4E

COR P B

S+P+ 2E

COR P DE

LEGA TURA

12%

4%

CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014

teren neco

nstru it

incinta fabrica de bere

PROPUNERE MODIFICARE REGIM DE INALTIME

LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU

AC 876/15.07.2014

S+P

cladire demolata

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

S+P

FABRICA DE BERE

FABRICA DE BERE

Plansa

Proiect nr.

Faza

93/1/2015

sc: 1:500 data: 03.2017

P.U.Z.

PROPUNERE DE MOBILARE 05-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

P.U.Z. STR. STEFAN CEL MARE nr. 42

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014

"CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E

(CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

BILANT TERITORIAL FARA TEREN CONCESIONAT

FUNCTIUNEA suprafata construita

PROPUS mp / %

teren liber circulatii totale spatii verzi TOTAL numar parcari P.O.T. = 60.00% C.U.T. = 3.2

800 mp 60,00% 0 mp 0,00%

193 mp 15,00% 330 mp 25,00% 1323 mp 100,00%

31subterane +7 supraterane

BILANT TERITORIAL CU TEREN CONCESIONAT

FUNCTIUNEA suprafata construita

PROPUS mp / %

teren liber circulatii totale spatii verzi TOTAL numar parcari P.O.T. = 50.00% C.U.T. = 2.6

800 mp 50,00% 0 mp 0,00%

429.5 mp 25,00% 429.5 mp 25,00% 1659 mp 100,00%

31subterane +7 supraterane

VOLUMETRIE PROPUSA

cabina poarta

acces incinta fabrica de bere

plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

42

nr. to p. 71

63/1, 7162

, 716 3/2

S con f CF=

1350 mp

S ma s= 13

23mp6,85

11.90

11,89 7,89

ACCES

PIETO NAL

Atasament: PUZ_SLAVICI_P+4_-_REGLEMENTARI.pdf

16.93

4.00 24.10

34.60 10.10

72.77

11.90 6.85

19.78

4.00 17.90

6.20 5 34.60

11.73

Plansa

Proiect nr.

Faza

93/1/2015

sc: 1:700 data: 03.2017

P.U.Z.

REGLEMENTARI URBANISTICE 03-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

P.U.Z. STR. STEFAN CEL MARE nr. 42 MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014

"CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E

(CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

8 9 .3 5

8 8 .9 2

8 8 .9 7

8 9 .1 4

8 9 .1 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .4 0

8 9 .4 5 8 9 .3 4

8 9 .5 2

89 .3 2

89 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .3 9

89 .2 0

89 .2 9

89 .2 0

8 9 .1 5

8 9 .0 6

89 .0 7

8 9 .0 8 89 .12

89 .0 6

8 8 .9 0

8 9 .0 7

8 9 .0 6

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .2 2

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .1 9

8 9 .2 0

8 8 .7 5

8 9 .3 3

8 9 .4 1

8 9 .4 2

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89. 38

89.4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 9 8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .2 7

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .4 08 9 .3 6

8 9 .3 8

8 9 .3 98 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 3

8 9 .3 7

8 9 .3 6 8 9 .4 1

89 .4 0

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89.30

8 9 .3 6

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 7

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 0

8 9 .4 3

8 9 .3 8

8 9 .3 7

8 9 .1 1

8 9 .0 9

8 9 .2 9

8 9 .3 7

89 .17

89 .1989

.248 9.1 889

.158 9.1 289

.1589 .13

8 9 .3 3

8 9 .3 0

8 9 .2 7

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 5

89 .30

89 .30

8 9 .1 1 8 9 .2 28 9 .1 2

8 9 .0 9

8 9 .1 3

8 9 .1 3

8 9 .2 9

8 9 .3 2

8 9 .1 48 9 .1 1

8 9 .0 8

8 9 .0 6

8 9 .1 0 8 9 .0 4

8 9 .2 0

8 9 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .2 6

8 9 .2 2

8 9 .5 1

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .2 1

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .2 3

8 9 .1 2

8 9 .0 2

8 9 .0 3

8 9 .1 3

88 .9 0

89 .0 1

8 9 .1 2

88 .9 6

88 .9 0

8 9 .0 4

8 9 .0 4

8 8 .9 9

8 8 .9 7

8 8 .9 9

8 8 .9 1

8 8 .9 9

88 .8 7

89 .0 0

89 .00

88 .8 6

8 8 .9 9

8 8 .9 2

8 9 .0 5

8 9 .3 5

8 8 .9 8

9 0. 2 9

8 8 .9 5

8 9 .4 8

8 9 .3 0

8 9 .2 6

8 9 .1 98 9 .2 7

8 8 .9 3

8 9 .0 9

8 9 .1 78 9 .1 7

8 8 .9 0

8 9 .0 1

8 9 .0 8

8 9 .0 9

8 9 .0 8

8 9 .4 2

8 9 .4 2

8 9 .4 8

8 9 .5 0

8 9 .5 0

8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .6 5

8 9 .6 2

8 9 .5 0

8 9 .4 6

8 9 .4 6

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .4 0

8 9 .3 3

8 9 .6 4 8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .0 5

8 8 .9 0

8 9 .0 8

8 9 .1 0

8 9 .1 0

8 9 .1 4

8 9 .1 1

8 8 .9 7

8 8 .6 1 8 8 .7 8

8 9 .0 7

8 8 .8 8

8 9 .1 98 9 .2 0

8 9 .2 2

8 9 .1 1

8 8 .9 4

8 9 .2 1

88 .9 9

89 .10

8 9 .2 1

8 9 .2 1

8 8 .9 2

8 8 .7 8

8 8 .8 0

8 9 .0 38 9 .0 2

8 9 .0 0

8 9 .1 0

8 9 .3 4

8 9 .5 3

8 9 .6 7

8 9 .5 4

8 9 .6 4

8 9 .6 1

8 9 .5 3

8 9 .4 4

8 9 .6 98 9 .4 3

8 9 .3 4

8 9 .3 78 9 .3 6

8 9 .3 9 8 9 .6 3

8 9 .4 9

8 9 .4 6

8 9 .3 9

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .4 3

8 9 .1 3

8 9 .1 0

8 9 .2 6

8 9 .3 9

8 9 .4 6

8 9 .4 8

8 9 .4 6

8 9 .4 4

8 9 .0 9

8 9 .3 4

8 8 .6 7

8 9 .0 2

8 8 .9 58 9 .0 2

89 .0 6

89 .2 1

8 9 .1 98 9 .2 5

8 9 .2 0

8 9 .4 29 0. 2 5

90.24 89.8490.21

8 9 .2 3

8 9 .2 8

89.42

90.24

89.86 89.82

8 9 .8 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .1 4

8 9 .2 7

8 9 .1 7

8 9 .3 1

89.24

89.37

89.45 89.58

90.10

90.11 89.59 89.748

9 .7 1

8 9 .8 6

89.79

89.87

90.1790.19

2 8 6 7

89 .90

89 .72

89 .88

89 .80

8 9 .7 1

8 9 .8 4

89 .85

89 .71

8 9 .2 7

8 9 .4 0

89 .2 2

89 .3 4

89 .18

89 .3 0

89 .2 0

89 .3 0

89.62

89.8389 .67 89.68

89.88

89.92

89.99 89.85

89.97 89.92

9 0. 02

9 0. 2 2

9 0. 17

8 9 .9 3

8 9 .8 3

8 9 .8 0

8 9 .8 0

8 9 .4 7

8 9 .3 9

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .6 1

8 9 .4 8

8 9 .2 8

8 9 .3 7

8 9 .5 0

8 9 .5 4

8 9 .3 8

8 9 .3 9

8 9 .4 9

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .3 8

89.35

89.47

8 9 .5 2

89 .3 4

89 .4 5

8 9 .4 38 9 .4 3

8 9 .3 2

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 8

8 9 .3 8

8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .2 6 8 9 .0 48 9 .1 08 9 .1 4

8 9 .2 8

8 9 .5 6

8 9 .4 2

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .5 3

89 .2 4

89 .19

89 .3 7

89 .3 0

8 9 .4 8

8 9 .3 4

8 9 .5 5

8 9 .4 7

8 9 .3 4

8 9 .5 1

8 9 .3 8

8 9 .4 4

8 9 .4 1

8 9 .4 4

8 9 .4 3 8 9 .3 7

8 9 .5 5

8 9 .4 5

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .5 1

8 9 .5 1

8 9 .4 6

8 9 .4 3

8 9 .3 5

8 9 .5 0

8 9 .4 9

8 9 .3 4

8 9 .3 5

8 9 .3 5

8 9 .3 8

8 9 .3 5

8 9 .3 4

8 9 .3 8

8 9 .7 9

8 9 .3 7

8 9 .3 4

8 9 .3 9

8 9 .3 8

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 6

8 9 .3 9

8 9 .3 4

89 .6 5

88 .9 7

8 9 .2 9

8 8 .9 4

9 0. 4 1

9 0. 3 2

9 0. 2 2

90 .17

90 .2 5

89 .4 8

9 0. 6 6

9 0. 6 4

9 0. 4 5

9 0. 6 7

9 1. 7 1

9 0. 6 5

9 1. 00

9 0. 12

9 0. 9 0 9 0. 9 3

9 0. 7 9

9 1. 01

9 0. 6 7

9 0. 9 4

9 2 .0 0

9 0. 01

9 0. 3 8

8 9 .8 1

8 9 .7 4

9 0. 4 4 8 9 .5 9

8 9 .3 9 8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .4 8

9 0. 11

9 0. 15

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .4 8

8 9 .6 5

8 9 .6 0

8 9 .4 9

8 9 .4 5

8 9 .4 5

8 9 .4 6

8 9 .7 8

8 9 .5 7

8 9 .8 4

8 9 .7 7

8 9 .6 5

8 9 .8 9

8 9 .5 5

8 9 .6 1

8 9 .7 5

8 9 .5 7

9 0. 00

8 9 .8 9

9 0. 15

9 0. 02

8 9 .8 1

8 9 .8 8

8 9 .8 6

9 0. 4 6

9 0. 00

9 1. 06

9 0. 3 2

9 0. 09

8 9 .5 2

9 0. 3 3

8 9 .6 1

8 9 .9 2

9 0. 15

9 0. 2 9

0. 00

0. 00

8 9 .1 5

8 9 .1 7

8 9 .2 68 9 .2 3

8 9 .2 7

8 9 .2 5

8 9 .2 6

8 9 .2 5

8 9 .2 9

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .3 6

8 9 .2 5

8 9 .2 5

8 9 .2 4

8 9 .1 0

8 9 .1 2

88 .9 8

8 9 .0 5

8 9 .0 0

89 .0 3

89 .12

8 9 .2 4

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .2 5 8 9 .2 4

89.30

88 .9 3

Z .v .

Z .v .

8 9 .1 2

8 8 .8 8

8 8 .8 9

8 8 .8 9

8 8 .9 4

8 8 .9 4

4

S+P 33

S+P

cladire dem olata

S+P+1 S+P+M

P

35 37

31

STRA DA S

TEFA N CE

L MA RE

42

40 38

36

34

32

30

depozit

depozit + pompieri

depozit

cabina poarta

P P

P+1 P

P

P

teren liber

teren liber nr. top. 7166/1 S = 235mp

teren liber

D+P+6E+Er H max=25.00m P+7

P+7 H max = 25.00m

P+7 P+7

39

41

43

45

RSTR GLORIEI

STRADA ST. O. IOSIF

P+4

P+4

P

S+P

44

2

4

INCINTA FABRICII DE BERE TIMISOREANA

1

3

5 P+4 6

4

BISERICA H turla = 35.00m

CORP A S+P+4E

CORP B S+P+2E

PROPUNERE SUPRAETAJARE CLADIRE IN CURS DE

EXECUTIE, A.C.876/2014 H max propus = 20.00m

TEREN CONCESIONAT PT. REALIZARE ACCES AUTO nr. top. 7166/2 S = 336mp

REGLEMENTARI: Aliniament: retragere 4.00m Regim de inaltime propus CORP A : S+P+4E Regim de inaltime propus CORP B : S+P+2E P.O.T. propus = 60% C.U.T. propus = 3.2 H cornisa propus = 20.00m H maxim admis = 25.00m FUNCTIUNE PROPUSA CONFORM PUG : ZONA INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC (E-EDUCATIE, C-CULTURA)

LEGENDA : LIMITA TEREN REGLEMENTAT

ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

LOCUINTE COLECTIVE CU MAI MULT DE 4 NIVELE ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC (E-EDUCATIE, C-CULTURA, R-CULTE) ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STATII DE ALIMENTARE SPATII VERZI

BILANT TERITORIAL FARA TEREN CONCESIONAT / CU TEREN CONCESIONAT

FUNCTIUNEA suprafata construita

PROPUS mp / %

teren liber circulatii totale spatii verzi TOTAL numar parcari P.O.T. C.U.T.

800 mp 60,00% 0 mp 0,00%

193 mp 15,00% 330 mp 25,00% 1323 mp 100,00%

31subterane +7 supraterane

PROPUS mp / %

50.00%

800 mp 50,00% 0 mp 0,00%

429.5 mp 25,00% 429.5 mp 25,00% 1659 mp 100,00%

31subterane +7 supraterane 60.00%

3.2 2.6

Nr.Top.7160 S=458mp

Nr.Top.7161

S=272mp

ACC ES

PIET ONA

L

RESTRUCTURAREA ZONELOR INDUSTRIALE / FUNCTIUNI MIXTE : LOCUINTE, SERVICII, COMERT PROPUSA PRIN PUG RESTRUCTURAREA ZONELOR DE LOCUIT, PROPUSA PRIN PUG

Atasament: RETELE_EDILITARE.pdf

tere n

vira n

P +

7 E

P +

7 E

B IS

E R

IC A

S trada St. O

. Iosif (asfalt)

Strada Stefan Cel Mare (asfalt)

Strada St. O. Iosif (asfalt)

C E

N T

R U

D E

A F

A C

E R

I, H O

S T

IN G

, C E

R C

E T

A R

E , IN

V A

T A

M A

N T

S I C

U L

T U

R A

T E

R E

N C

O N

C E

S IO

N A

T P

E N

T R

U A

C C

E S

A U

T O

12%

4%

42

N

c a

a

c

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

S trada G

loriei

C O

R P

A S

+ P

+4E

S C

B ac

P lan

retele edilitare 1:500

R eferat / E

xp ertiza n

r. / D ata

S em

n atu

ra C

erin ta

V erificator

S cara:

P roiectare in

stalatii in constructii S

tr. G ospodarilor, N

r. 4, T im

isoara cod postal 300778, tel./fax 0356/442570, tel.m

obil 0748119000 J/35/78/2003, C

U I 15130254

C ont B

C R

:R O

34 R N

C B

0249 0492 4752 0001

D ata:

06.2016

D en

um ire plan

şă:

V erificat:d

ip l. in

g.B ejerita C

ristian

F aza:

N r. p

roiect:

S ef d

e p roiect: arh

. L um

inita D onici

P lansa nr. 02/06/2016 - 01 - IS

02/06/2016

P U

Z

B en

eficiar: F U

N D

A T

IA P

T C

U L

T U

R A

S I IN

V A

T A

M A

N T

IO A

N SL

A V

IC I

SI S C

T IT

U S SR

L D

en um

ire proiect: M O

D IF

IC A

R E

R E

G IM

D E

IN A

L T

IM E

L A

C O

R P A

L A

C L

A D

IR E

A U

T O

R IZ

A T

A C

U A

C 876/15.07.2014 "C

E N

T R

U D

E A

FA C

E R

I, H

O S

T IN

G , C

E R

C E

T A

R E

, IN V

A T

A M

A N

T SI C

U L

T U

R A

IN R

E G

IM S+P+2E

(C O

R P

A ) S

I S +

P +2E

(C O

R P B

) L

ocatie: str. S T

E F

A N

C E

L M

A R

E , nr. 42, T

IM ISO

A R

A

P roiectan

t:d ip

l.in g. B

ejerita C ristian

R e

te a apa

D N

8 0 e

xistenta

R e

te a can

a lizare

50 /7

5 existen

ta

B ran

sam e

nt a p

a p rop

u s, te

a va

P E

H D

D =

6 3 m

m

R a

co rd ca

n al p

ro pu

s, teva P

V C

K G

, D =

2 50 m

m

ACac

C A

C a

m in d

e a

pom etru propu

s

C R

C a

m in raco

rd can al pro

pus

L IM

IT A

P R

O P

R IE

T A

T E

S C

S ep

a rato

r d e hid

roca rb

uri, Q =

3 l/s

B ac

B azin cole

cto r a

pe plu

via le

, V =

18 m

c

Atasament: RLU.pdf

REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PUZ

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI, HOSTING,

CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B)

Conform PUG APROBAT CU HCL 157 DIN 2002 PRELUNGIT CU HCL 107 DIN 2014, parcela studiata apartine subzonei functionale IS - ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL

CAPITOLUL 1 GENERALIT ĂŢ I

Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale Zona IS cuprinde instituţiile publice, serviciile, unităţile comerciale

existente şi propuse care nu sunt cuprinse in zona centrală. Zona cuprinde următoarele subzone: ISa:subzona de instituţii publice şi servicii de interes general existentă ISb:subzona de instituţii publice şi servicii de interes general propusă ISc:subzona de instituţii publice şi servicii de interes general propuse

prin reconversia funcţională a zonelor industriale sau de depozitare existente ISp:subzona de instituţii şi servicii in spaţiul plantat

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei Instituţii publice şi servicii de interes general

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei: Locuinţe Spaţii verzi amenajate Accese pietonale, carosabile, parcaje Reţele şi instalaţii tehnico – edilitare.

CAPITOLUL 2 – UTILIZAREA FUNC Ţ IONAL Ă

Art. 4. Utilizări permise. - instituţii publice, servicii, comerţ, alimentaţie publică (exceptie facand salile de evenimente), cultură, centre de afaceri, sedii firme, instituţii financiar- bancare, reprezentanţe state străine, sedii O.N.G.uri, fundaţii, sedii partide politice, tărg expoziţional, spaţii polifuncţionale; - locuinţe - spaţii verzi amenajate - accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parkinguri - construcţii şi instalaţii tehnicoedilitare necesare zonei - depozite comerciale sub 50 mp arie construită desfăşurată.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. - Orice intervenţie asupra clădirilor existente sau investiţie nouă in zonele protejate, precum şi interventiile asupra monumentelor se va realiza cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial.

Art. 6. Interdicţii temporare. - Nu e cazul

Art. 7. Interdicţii definitive. - Nu e cazul

CAPITOLUL 3 CONDI Ţ II DE AMPLASARE Ş I CONFORMARE A CONSTRUC Ţ IILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale. Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014 Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014 Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile. Nu e cazul Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu e cazul Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi. Nu este cazul. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei . Nu este cazul Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament. Retragere 4.00m, conform AC nr.876 din 15.07.2014 Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei. Conform Autorizatiei de Constructie nr.876 din 15.07.2014 Art.16. Amplasarea fata de limita posterioara. Minim 10.00m - conform Autorizatiei de Constructie nr.876 din 15.07.2014.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 17. Accese carosabile. Conform Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2016–000724 din 10.03.2016 Art. 18. Accese pietonale. Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Art. 19. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Conform documentatiilor de specialitate si avizelor regiilor aferente Art. 20. Realizarea de reţele tehnico-edilitare. Conform documentatiilor de specialitate si avizelor regiilor aferente Art. 21. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. S-au obtinut toate avizele necesare pentru racordarea cladirii la toate retelele tehnico-edilitare existente.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR.

Art. 22. Parcelarea. Nu e cazul Art. 23. Înălţimea construcţiilor Se propune modificarea regimului de inaltime a corpului A la

cladire autorizata cu AC nr.876 din 15.07.2014 (autorizat S+P+2E , propus S+P+4E).

H maxim propus = 20.00m; H maxim admis = 25.00m; Art. 24. Aspectul exterior al construcţiilor. Conform proiect autorizat cu AC nr.876 din 15.07.2014 Art. 25. Procentul de ocupare a terenului. Conform PUD aprobat prin HCL 461 din 03.09.2013 si conform AC

nr.876 din 15.07.2014. POT propus fara teren concesionat = 60% CUT propus fara teren concesionat = 3.2 POT propus cu teren concesionat = 50% CUT propus cu teren concesionat = 2.6

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 26. Parcaje Conform Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2016–000724 din 10.03.2016 Art. 27. Spaţii verzi. Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014 Art. 28. Împrejmuiri. a) Fata de domeniul public: se vor realiza imprejmuiri transparente H

max = 1.80m b) Fata de domeniul privat : se pot realiza imprejmuiri opace H max =

2.00m

Intocmit arh. Donici Luminita

Atasament: Rez_inf_si_consult_Stefan_Cel_Mare_42_Fundatia_I_Slavici.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015 — 016794/21.12.2015 REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - PUZ — „MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A, LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 3876/15.07.2014 „CENTRU DE AFACERI, HOSTING CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI” REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)”; - Amplasament: str. Stefan Cel Mare nr. 42, Timişoara; - Beneficiar: FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI TITUS SLAVICI; - Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DONICI LUMINITA - ANCA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 24.11.2015 - 20.12.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Str. Stefan Cel Mare nr. 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 38; - Str. Gloriei nr.2, 4; Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC ATELIER RGS SRL, organizata in data de 03.12.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata. Nu au fost formulate sugestii sau obiectii cu privire la aceasta investitie. : ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Liliana IOVAN / TI Red-L.L-2 ex

Atasament: Raportul_informarii_consultarii_Stefan_42.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015— 016794/21.01.2016 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ — „MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A, LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 „CENTRU DE AFACERI, HOSTING CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI” REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)”; - Amplasament: str. Stefan Cel Mare nr. 42, Timişoara; - Beneficiar: FUNDATIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI TITUS SLAVICI; - Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DONICI LUMINITA - ANCA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 24.11.2015 - 20.12.2013. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HC.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Str. Stefan Cel Mare nr. 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 38; - Str. Gloriei nr. 2, 4; Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul Birou Individual de Arhitectura Donici Luminita - Anca, organizata in data de 03.12.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata. Nu au fost formulate sugestii sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Modificare regim de inaltime la corp A, la cladire

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Autorizata cu AC 876/15.07.2014 „Centru de afaceri, hosting cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E (Corp A si Corp B) si parcari” rezultand S+P+4E (Corp A) si S+P+2E (Corp B)”, str. Stefan Cel Mare nr. 42, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CI Gabrielă GHILEZAN 7 Red/Dact - G.G.-2 ex

Atasament: 01_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUZ_Fundatia_Ioan_Slavici_St._Cel_Mare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de Fundaţia pentru Cultură și Invăţământ „Ioan Slavici”, CUI ,„ cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, str. Dr. A. Păunescu Podeanu nr. 144, cod poştal ............ „ înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2017-017790/25.102017; Ca urmare a proiectului nr. 93/1/2015 realizat de B.LA. Donici Luminiţa, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Tumişoara, str. 1 Decembrie 90A, ap. 20, cod poştal 300584, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 01.02.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr.95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 01 din 01.02.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Modificare regim de înălţime la corp A la cladirea autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant şi cultura, in regim S+P+2E şi parcări rezultând S+P+4E (corp A)”, str. Stefan Cel Mare nr. 42. Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, intravilan municipiul Timişoara, conf. CF 408213 anexat: teren intravilan, S acte = 1350 mp, S masurata = 1323 mp, str. Stefan Cel Mare nr. 42, Iniţiatori: Fundatia pentru Cultură și Invăţământ Ioan Slavici si SC TITUS SRL; Proiectant: B.L.A. Donici Luminiţa Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Donici Luminiţa. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timişoara, de la Str. ].H. Pestalozzi până după intersecţia străzilor Stefan Octavian Iosif cu Stefan cel Mare incluzând vecinătățile acesteia. Se reglementează terenurile deţinute de beneficiar, conform CF 408213 anexat Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: - Conform PUD aprobat prin HCL 461/2013 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E si parcari. POT max = 60%, CUT max = 2,6, spatii verzi min. 25%; Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se află în zona de protecţie

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: - Regim de construire: Corp A: S+P+4E; corp B: S+P+2E; -Funcţiuni predominante: - zonă mixtă, incluzând locuire, cu instituţii publice şi de interes public; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max= 60%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max= 3,2; Hmax = 25,00 m Hmax cornişă = 20,00 m Se va studia expresia arhitecturală în concordanţă cu vecinătăţile. Spatii verzi amenajate minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 72/20.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2016-00724/10.03.2016; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1126/20.12.2016. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 01.02.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.TU, se avizează faverabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum și toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată snre neschimbare

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.UZ. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3086 din 11.07.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 20704 din 04.07.2017. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poştă la data de „ii... Arhitect-şef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier Sorina Popa

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 15.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 — Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură în regim S+P+2E(corp A și corp B) şi parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42 Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 408213 Timişoara, nr. cadastral 408213, terenul în suprafață de 1350 mp din acte şi 1323 mp măsurată, categoria de folosinţă curţi construcţii intravilan, este proprietatea Fundației pentru Cultură şi Învățământ “Ioan Slavici”, intabulare drept de superficie pe o perioadă de 60 ani în favoarea SC TITUS SRL — beneficiarii documentației. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-016937/17.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 — Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură în regim S+P+2E(corp A şi corp B) şi parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42 Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei : Fundaţiei pentru Cultură şi Învățământ “Ioan Slavici” având calitatea de proprietar, iar SC TITUS SRL drept de superficie aşa cum rezultă din C.F. nr. 408213 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementează. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 — Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură în regim S+P+2E(corp A şi corp B) şi parcări” rezultând S+P+4E (corp A) şi StP+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN y Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: PUZ_SLAVICI_P+4_-_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

A C

c

C 3

A

m

A s1

C a t

C p

C 4 3

C 4 6

C 4 8

ru in

a

S IL

O Z

T U

R N

R A

C IR

E

F IE

R B

E R

E v

ec h

e

C c

C c

C 4

C 1

C 1

C 1

C 5

C 3A

A

A A

s

C p c

C p

C p C p

C p c

C p

C p

D tr

11

7

4

2

D tr

C 2

C 1

C 2 A s

w c

C p

C p

D tr

C p

C p

C p

D tr

1

C p

C p

C p

C p

C p

C c

C c

C p

C 1

C 1

A 8

43

41

Bl. C1

3

Bl. C1

2

ST R.

Ş TE

FA N

CE L M

AR E

C p

C c

C 1

A 8D s

45

Bl. C1

4

C 2 7

C 3 4

C 3 6

VEST IAR A

NGAJ ATI

A s5

A s8

D tr

C 3 5

C 4 4

C 4 5

S IL

O Z

C c

C c

C 2

C 3

C 2

C 3

C 4

C 5

C 1

A s

A

A

A

A

m

m

m

A s1

C p

D tr

D tr

C 1 9

C 2 0 C

2 1

C 4 7

F E

R M

E N

T A

T IE

D E

P O

Z IT

M A

T E

R IA

LE

so pr

on

so pr

on

cabin a poa

rta

C 4

C 1

m D

s

C p

40

38

C

C c

C c

D tr

C c

D tr

D tr

C 1

C 1

C 1

A 8

A 8

A 4

D +

P +

6 E

+ M

C pC p

C p

C p

C p

C p

D tr

D tr S

c. A

C c

C c

C p

C 1

C 1

A 4

A

C p

4

6

C 1 7

T R

A T

A R

E A

P A

A s3

C p

C In

d

C p

D tr

D tr

C 1 4

C 1 5

C 1 6

U Z

IN A

F R

IG

Cond ensat

or eva porar

e forta ta am

oniac

ATEL IER+C

OND ENSA

TOR

A3 s

C e

nt ra

la t

er m

ic a

P

Post t rabns

forma re util

itati

C c

C c

C c

C 2

C 3

C 2

C 3

C 1

C 4

A

A

A A

1

A 1

m

m

B C

p D

tr C

C 1 8

32

D E

P O

Z IT

+ P

O M

P IE

R I

C 1

D tr

36

34

C c

C c

C c

C 1

C 2

C 1

C 2

C 3

C 4

C 2

C 3

C 5

C 3

C 4

B

B B

B

B

B

g j

co w

c

37

35

33

C c

C

C p

C c

C c

C G

j

C G

j

C G

j

D tr

D tr

C 4

C 2

C 1 3

C 1

C 1

C 1

C 1

C 1 1

C 1 2

C 5

C 1 4

C 2 C

3 C 4

C 5

C 6

C 7

C 8

C 9

C 2 C

3 C 4 C

5 C

6

C 7

C 8

C 9

C 1 0

C 1 1

C 1 2

C 1

C 2

C 3

C 4

A 4

A 4

g j

g j

g j

g j g

j

g j g

j g j g

j g j g

j g j

g j

g j

g j

g j

g j

g j g

j g j g

j g j

g j

g j

g j

g j

g j g j g

j

g j

g j

m

C

C 1

3

C p

C G

j

D tr

C 8

C 1 0

C 9

C 4

g jg

j g j

g j

C p

5

C 9

B

C p

C p

C p

C p

D tr

C In

d

C 1 0C

1 1

C 1 2

C 1 3

cântar

C c

C 1

C 2

C 3

C 2

C 3

A A

m

A m

D s

D tr

D tr

C p

D tr

C p c

C p

C p

30

C 1

B 1

31 29

C c

C c

C c

C c

C c

C 1

C 1

C 1

C 2

C 5

C 4

C 1

C 1

C 2

C 3

C 3

C 3

B 1

B 1

B

B

B

B

B

B

1

2A

a te

lie r

a te

lie r

P +

M C

1

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C c

C 2

C 1

C 4

C 1

C 2

C 1

C 1

C 2

C 2

C 1

C 4

C 5

C 3

C 3

C 1

C 2

C 3

C 1

B

B

B

B

B B

m m

m

B g j

w c

B

D p +

P +

1 E

+ M

C p

C p

D tr

D tr

D tr

2

4

6 8

10 3

5

2

3

C c

C 1

C 7

C p C

p

12

C c

C 4

C 8

ca st

e l a

p a

C 2 0

S o

p ro

n

P

C 5

A s1

A 4

C p C

p

C p

C p

C

C p

C p

D tr

C 3

C 4

DEP OZIT

DEP OZIT

BIRO URI

co s

si

S ta

tie

co m

p re

so a

re

p o

m p

a re

P la

tf o

rm a

c u

r e

ze rv

o r

co m

p re

so r

D tr

B

B

C p

D tr

D tr

C p

C

C

C 6

C 7

28

RES TAU

RAN T

M A

G A

Z IE

C c

D tr

C 1

C 1

B 1

B 1

27

STR . ŞT

EFA N CE

L MA RE

1 4 4

C c

C c

C c

C c

C 2

C 3 C 2

C 2

C 1

C 2

C 3

C 1

B 1

B

B

m

m

D tr

3

2

1

P -Ţ

A . M

IT R

. A LE

X . S

T E

R C

A -S

U LU

Ţ IU

C c

C c

C 1

C 2

C 1 C 2

C 3

C 1

B

B

B

B 1

B 1

B

D tr

D s

1

2

sc o

a la

g e

n e

ra la

sc o

a la

p ri m

a ra

STR. COM

ĂNEŞ TI

C c

C 1

C 2

C 1

C 2B

B

B

B

S +

P +

4 E

C c

D e

p o

zi t

ce n

tr a

liz a

t

P +

3 E

C 1

C In

d

A s1

A 1

D tr C

p

C 1

C 2

D tr

BIRO URI

C In

d

C p

C 1

C p c

C p C p

C p

C p

C p

S T

R . J.

H . P

E S

T A

L O

Z Z

I

D s

B 1

C p

C 5

BIRO URI

D tr

C p

C p

C p

C p

C p

C p c

C p

C 1

C 3

C 1

B 1

S +

P +

M

P C

5 C

6

C p

23

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

P +

1 E

C c

C p

C p

C p

C 2

C 1

B 1

D s

C p

C p

C p

C p

D tr

4

C c

C c

C p

C c

C 1

C 2

C 1

C 2

C 3

A 2

B

B

g j

g j

D s

D tr

C a t

9

5 -7

C 3

C 4

mc o

sc o

a la

C p

C 1

A s4

C p

C In

d

C 3

a te

lie r

C a t

C 5 4

S +

P +

7 E

C p

C p

D tr

C c

C c

C 2

C 1

B B

C 5

6

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

S p

a tiu

co m

e rc

ia l

S p

a tiu

c o

m e

rc ia

l

P +

1 E

+ M

r am

p a

C c

C c

C p

C p

D tr

C 2

C 1

C 1

A 1

A

A

D tr

6 Ro m

a n

a U

n ita

d in

T im

is o

a ra

B is

e ri ca

P-ŢA. MITR.

ALEX . STER

CA-SU LUŢIU

C c

C c

C 2

C 3

C 1

C 1

C 2A A

A 5

a te

lie r

g ra

d in

ita

C p

C 3

A

A 1

4

PR IM

Ă R

IA M

U N

IC IP

IU LU

I T

IM IŞ

O A

R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

3 0

.1 0

.2 0

1 5

Plansa

Proiect nr.

Faza

93/1/2015

sc: 1:1000 data: 03.2017

P.U.Z.

CIRCULATIA TERENURILOR 04-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

P.U.Z. STR. STEFAN CEL MARE nr. 42

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014

"CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E

(CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

S+P 33

S+P

cladire dem olata

S+P+1 S+P+M

P P+1

P+1

35 37

31

29 27

S+PS+P+1 23

23

STRA DA S

TEFA N CE

L MA RE

PIATA M ITR. ALE

X.

STERCA - SULU

TIU

spatiu comercial

restaurant

STRADA J.H. PESTALO ZZI

42 40

38 36

34

32

30

28

birouri

birouri

birouri

depozit

depozit

depozit + pompieri

depozit

cabina poarta

P P

P+1 P

P

P

P+1

P+1

teren liber

teren liber

D+P+ 6E+Er

P+7 P+7

P+7 P+7

39

41

43

45

R

R

E

STRADA GLORIEI

STRADA ST. O. IOSIF

P+1

P

P+7

P+1

P+4

P+4

P

S+P

44

2

4

INCINTA FABRICII DE BERE TIMISOREANA

P+1

S+P+1

2

1

3

P4

6

P+1+M

P

1

3

5 P+4 6

4

BISERICA

SCOALA

BISERICA

CORP A S+P+4E

CORP B S+P+2E

LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TEREN REGLEMENTAT

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

STRAD A COM

ANEST I

CLADIRE IN CURS DE EXECUTIE, A.C.876/2014

TEREN CONCESIONAT PT. REALIZARE ACCES AUTO

8 9 .3 5

8 8 .9 2

8 8 .9 7

8 9 .1 4

8 9 .1 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .4 0

8 9 .4 5 8 9 .3 4

8 9 .5 2

89 .3 2

89 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .3 9

89 .2 0

89 .2 9

89 .2 0

8 9 .1 5

8 9 .0 6

89 .0 7

8 9 .0 8 89 .12

89 .0 6

8 8 .9 0

8 9 .0 7

8 9 .0 6

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .2 2

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .1 9

8 9 .2 0

8 8 .7 5

8 9 .3 3

8 9 .4 1

8 9 .4 2

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89. 38

89.4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 9 8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .2 7

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .4 08 9 .3 6

8 9 .3 8

8 9 .3 98 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .3 3

8 9 .3 7

8 9 .3 6 8 9 .4 1

89 .4 0

8 9 .4 0

8 9 .4 3

89.30

8 9 .3 6

8 9 .4 0

8 9 .4 2

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .4 0

8 9 .4 3

8 9 .4 0

8 9 .3 7

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 0

8 9 .4 3

8 9 .3 8

8 9 .3 7

8 9 .1 1

8 9 .0 9

8 9 .2 9

8 9 .3 7

89 .17

89 .1989

.248 9.1 889

.158 9.1 289

.1589 .13

8 9 .3 3

8 9 .3 0

8 9 .2 7

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 5

89 .30

89 .30

8 9 .1 1 8 9 .2 28 9 .1 2

8 9 .0 9

8 9 .1 3

8 9 .1 3

8 9 .2 9

8 9 .3 2

8 9 .1 48 9 .1 1

8 9 .0 8

8 9 .0 6

8 9 .1 0 8 9 .0 4

8 9 .2 0

8 9 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .2 6

8 9 .2 2

8 9 .5 1

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .2 1

8 9 .1 3

8 9 .1 1

8 9 .2 3

8 9 .1 2

8 9 .0 2

8 9 .0 3

8 9 .1 3

88 .9 0

89 .0 1

8 9 .1 2

88 .9 6

88 .9 0

8 9 .0 4

8 9 .0 4

8 8 .9 9

8 8 .9 7

8 8 .9 9

8 8 .9 1

8 8 .9 9

88 .8 7

89 .0 0

89 .00

88 .8 6

8 8 .9 9

8 8 .9 2

8 9 .0 5

8 9 .3 5

8 8 .9 8

9 0. 2 9

8 8 .9 5

8 9 .4 8

8 9 .3 0

8 9 .2 6

8 9 .1 98 9 .2 7

8 8 .9 3

8 9 .0 9

8 9 .1 78 9 .1 7

8 8 .9 0

8 9 .0 1

8 9 .0 8

8 9 .0 9

8 9 .0 8

8 9 .4 2

8 9 .4 2

8 9 .4 8

8 9 .5 0

8 9 .5 0

8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .6 5

8 9 .6 2

8 9 .5 0

8 9 .4 6

8 9 .4 6

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 9

8 9 .4 0

8 9 .3 3

8 9 .6 4 8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .0 5

8 8 .9 0

8 9 .0 8

8 9 .1 0

8 9 .1 0

8 9 .1 4

8 9 .1 1

8 8 .9 7

8 8 .6 1 8 8 .7 8

8 9 .0 7

8 8 .8 8

8 9 .1 98 9 .2 0

8 9 .2 2

8 9 .1 1

8 8 .9 4

8 9 .2 1

88 .9 9

89 .10

8 9 .2 1

8 9 .2 1

8 8 .9 2

8 8 .7 8

8 8 .8 0

8 9 .0 38 9 .0 2

8 9 .0 0

8 9 .1 0

8 9 .3 4

8 9 .5 3

8 9 .6 7

8 9 .5 4

8 9 .6 4

8 9 .6 1

8 9 .5 3

8 9 .4 4

8 9 .6 98 9 .4 3

8 9 .3 4

8 9 .3 78 9 .3 6

8 9 .3 9 8 9 .6 3

8 9 .4 9

8 9 .4 6

8 9 .3 9

8 9 .1 1

8 9 .1 7

8 9 .4 3

8 9 .1 3

8 9 .1 0

8 9 .2 6

8 9 .3 9

8 9 .4 6

8 9 .4 8

8 9 .4 6

8 9 .4 4

8 9 .0 9

8 9 .3 4

8 8 .6 7

8 9 .0 2

8 8 .9 58 9 .0 2

89 .0 6

89 .2 1

8 9 .1 98 9 .2 5

8 9 .2 0

8 9 .4 29 0. 2 5

90.24 89.8490.21

8 9 .2 3

8 9 .2 8

89.42

90.24

89.86 89.82

8 9 .8 8

8 9 .1 2

8 9 .2 5

8 9 .1 4

8 9 .2 7

8 9 .1 7

8 9 .3 1

89.24

89.37

89.45 89.58

90.10

90.11 89.59 89.748

9 .7 1

8 9 .8 6

89.79

89.87

90.1790.19

2 8 6 7

89 .90

89 .72

89 .88

89 .80

8 9 .7 1

8 9 .8 4

89 .85

89 .71

8 9 .2 7

8 9 .4 0

89 .2 2

89 .3 4

89 .18

89 .3 0

89 .2 0

89 .3 0

89.62

89.8389 .67 89.68

89.88

89.92

89.99 89.85

89.97 89.92

9 0. 02

9 0. 2 2

9 0. 17

8 9 .9 3

8 9 .8 3

8 9 .8 0

8 9 .8 0

8 9 .4 7

8 9 .3 9

8 9 .3 1

8 9 .4 4

8 9 .6 1

8 9 .4 8

8 9 .2 8

8 9 .3 7

8 9 .5 0

8 9 .5 4

8 9 .3 8

8 9 .3 9

8 9 .4 9

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .3 8

89.35

89.47

8 9 .5 2

89 .3 4

89 .4 5

8 9 .4 38 9 .4 3

8 9 .3 2

8 9 .4 5

8 9 .4 0

8 9 .3 8

8 9 .3 8

8 9 .4 2

8 9 .0 9

8 9 .2 6 8 9 .0 48 9 .1 08 9 .1 4

8 9 .2 8

8 9 .5 6

8 9 .4 2

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .5 3

89 .2 4

89 .19

89 .3 7

89 .3 0

8 9 .4 8

8 9 .3 4

8 9 .5 5

8 9 .4 7

8 9 .3 4

8 9 .5 1

8 9 .3 8

8 9 .4 4

8 9 .4 1

8 9 .4 4

8 9 .4 3 8 9 .3 7

8 9 .5 5

8 9 .4 5

8 9 .3 5

8 9 .5 5

8 9 .5 1

8 9 .5 1

8 9 .4 6

8 9 .4 3

8 9 .3 5

8 9 .5 0

8 9 .4 9

8 9 .3 4

8 9 .3 5

8 9 .3 5

8 9 .3 8

8 9 .3 5

8 9 .3 4

8 9 .3 8

8 9 .7 9

8 9 .3 7

8 9 .3 4

8 9 .3 9

8 9 .3 8

8 9 .3 0

8 9 .3 5

8 9 .3 7

8 9 .3 6

8 9 .3 9

8 9 .3 4

89 .6 5

88 .9 7

8 9 .2 9

8 8 .9 4

9 0. 4 1

9 0. 3 2

9 0. 2 2

90 .17

90 .2 5

89 .4 8

9 0. 6 6

9 0. 6 4

9 0. 4 5

9 0. 6 7

9 1. 7 1

9 0. 6 5

9 1. 00

9 0. 12

9 0. 9 0 9 0. 9 3

9 0. 7 9

9 1. 01

9 0. 6 7

9 0. 9 4

9 2 .0 0

9 0. 01

9 0. 3 8

8 9 .8 1

8 9 .7 4

9 0. 4 4 8 9 .5 9

8 9 .3 9 8 9 .4 7

8 9 .5 2

8 9 .4 8

8 9 .4 8

9 0. 11

9 0. 15

8 9 .4 7

8 9 .3 3

8 9 .4 8

8 9 .6 5

8 9 .6 0

8 9 .4 9

8 9 .4 5

8 9 .4 5

8 9 .4 6

8 9 .7 8

8 9 .5 7

8 9 .8 4

8 9 .7 7

8 9 .6 5

8 9 .8 9

8 9 .5 5

8 9 .6 1

8 9 .7 5

8 9 .5 7

9 0. 00

8 9 .8 9

9 0. 15

9 0. 02

8 9 .8 1

8 9 .8 8

8 9 .8 6

9 0. 4 6

9 0. 00

9 1. 06

9 0. 3 2

9 0. 09

8 9 .5 2

9 0. 3 3

8 9 .6 1

8 9 .9 2

9 0. 15

9 0. 2 9

0. 00

0. 00

8 9 .1 5

8 9 .1 7

8 9 .2 68 9 .2 3

8 9 .2 7

8 9 .2 5

8 9 .2 6

8 9 .2 5

8 9 .2 9

8 9 .4 4

8 9 .3 9

8 9 .3 6

8 9 .2 5

8 9 .2 5

8 9 .2 4

8 9 .1 0

8 9 .1 2

88 .9 8

8 9 .0 5

8 9 .0 0

89 .0 3

89 .12

8 9 .2 4

8 9 .2 2

8 9 .1 3

8 9 .2 5 8 9 .2 4

89.30

88 .9 3

Z .v .

Z .v .

8 9 .1 2

8 8 .8 8

8 8 .8 9

8 8 .8 9

8 8 .9 4

8 8 .9 4

4

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TEREN DOMENIU PUBLIC CONCESIONAT BENEFICIARULUI PT. REALIZARE ACCES AUTO

teren liber nr. top. 7166/1 S = 235mp

Nr.Top.7160

S=458mp

Nr.Top.7161

S=272mp

N

Atasament: memoriu_PUZ_PT_CJT_refacut.pdf

Memoriu de prezentare

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea investitiei : PLAN URBANISTIC ZONAL pentru MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B)

Amplasament : str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara

Beneficiar : Fundatia pentru Cultura si Invatamant IOAN SLAVICI si SC TITUS SRL

str. Dr. A. Paunescu Podeanu nr.144, Timisoara CIF 12745905

Proiectant : Birou Individual de Arhitectura DONICI LUMINITA ANCA CIF 26365973

Contract nr.: 93/1 din 2015

Data elaborarii: octombrie 2015

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Solicitari ale temei program La solicitarea beneficiarului se intocmeste Planul Urbanistic Zonal pentru

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B),din str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara.

PUZ propune modificarea regimului de inaltime prin supraetajarea cu 2 nivele a corpului A la cladirea autorizata cu AC 876/15.07.2014 emisa de PMT.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata Prin Regulamentul Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi

supuse spre avizare Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL 428 / 2013, plansa 03, zona studiata, respectiv cvartalul aferent strazii Stefan cel Mare (portiunea cuprinsa intre str. Pestalozzi si intersectia cu str. St.O.Iosif), cuprinde urmatoarele functiuni :

- M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic - Ei - zona de activitati economice cu caracter industrial - RiLc - restructurarea zonelor cu caracter industrial - locuinte colective - Lc-A - locuire colectiva in ansambluri - Lic - locuinte cu regim redus de inaltime individuale si colective mici

Terenul ce urmeaza sa fie reglementat prin PUZ se incadreaza in M1.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ

sunt: - ridicare topografica - Plan Urbanistic General aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107

din 2014 - Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL 461 din 03.09.2013 privind

investitia ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI''

- Autorizatie de Construire 876 din 15.07.2014 - Certificatul de Urbanism nr.2908 din 29.07.2015 pentru Plan Urbanistic

Zonal : MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B),din str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara.

- Studiul de Oportunitate avizat cu nr.17 / 26,06,2015

Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

In zona studiata s-a realizat proiectul de investitii “”Reabilitare linie de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Stefan cel Mare”, lucrare deja executata.

''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' , autorizat cu A.C. 876 /2014, lucrari in curs de executie.

Documentatia referitoare la supraetajarea cu doua nivele la corpul A la investitie in curs de executie s-a intocmit in conformitate cu prevederile: - Plan Urbanistic General aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107

din 2014 - Regulamentul Local de Urbanism, aferent “Propunerilor preliminare ce vor

fi supuse spre avizare Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL 428 / 2013

- Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 119/2014;

- Codul civil; - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile ulterioara; - H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism; - HCL 140 din 2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a

publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

- Reglementarea tehnica ghid privind metodologia de elabotrare si continutul cadru al PUZ aprobat cu Ordinul 176/N/200

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Frontul construit aferent strazii Stefan cel Mare , cuprins intre str. Pestalozzi si intersectia cu strada St.O.Iosif, face parte din vechiul cartier istoric Fabric, caracterizat printr-o zona dens construita ,cu imobile in regim P, P+1E, de tip “curti comune cu mai multe apartamente si cu intrare uscata”. Majoritatea se afla in stare de degradare si e locuita in general de o populatie saracita.

In cvartalul studiat , in proximitatea parcelei beneficiarului, se afla incinta Fabricii de Bere care a suferit, in timp, o serie de modernizari si reconversii (amenajare restaurant, accese, reabilitari cladiri).

Stadiul de degradare a cladirilor va conduce inerent la demolarea unora dintre ele si aparitia unor “plombe” ce vor ridica atat calitatea fondului construit cat si regimul de inaltime adaptandu-se astfel la importanta pe care o are aceasta artera pentru oras, cu atat mai mult cu cat intersectiile majore Pestalozzi si St. O. Iosif au fost deja mobilate cu cladiri cu o volumetrie pregnanta : sediul Electrica, Biserica Ortodoxa, ansambluri de blocuri P+7E.

In acest context, in anul 2013, a fost elaborat PUD-ul aprobat cu HCL461 din 03.09.2013 in urma caruia este in curs de realizare investitia ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' in baza AC 876 din 15.07.2014.

2.2.INCADRARE IN ZONA

Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit cu HCL 107 din 2014, parcela studiata (str. Stefan cel Mare nr. 42), in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in unitatea teritoriala de referinta UTR 40 si are conform Planului Urbanistic General destinatia de zona propusa pentru institutii publice si servicii de interes general, zona de protectie istorica, POT maxim admis = 85%. Din acest punct de vedere, propunerea de supraetajare la cladire in curs de realizare nu contravine prevederilor PUG.

Conform etapei 3 de elaborare a noului Plan Urbanistic General, parcela studiata se incadreaza in categoria functionala M1: zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic. Conform acesteia, regimul de inaltime maxim admis este (1-3S)+P+6E:

- pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6.

- pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate în pozitii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m în punctul cel mai înalt. - se admit nivele partiale (supante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la cornisa / totala reglementata. - inaltimea totala maxima a corpurilor / portiunilor de cladire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

Din acest punct de vedere, investitia propusa se incadreaza in prevederile PUG si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Din punct de vedere al incadrarii in Concept general de dezvoltare urbana – masterplan - etapa a doua de elaborare a PUG al Municipiului Timisoara aprobata prin HCL 61 din 2012, investitia propusa se incadreaza in: - politica 1: dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive program 2: parcuri de cercetare program 3: centre de afaceri si servicii - politica 3: dezvoltarea resurselor umane pentru o economie locala competitiva program 1: campus universitar integrat în infrastructura economica si sociala a orasului

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei ,accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar , servirea cu institutii de interes general

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de racordarea la utilitatile existente in zona, au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Elementele cadrului natural (relief, retea hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale) nu prezinta o problema deosebita pentru realizarea investitiei.

2.4. CIRCULATIA

Dat fiind amplasamentul, accesul pietonal se asigura din str. Stefan cel Mare iar accesul carosabil din str. Gloriei, conform avizului comisiei de circulatie , anexa la AC 876 din 2014.

Totodata, terenul studiat beneficiaza de acces la transportul in comun (tramvai), recent reabilitat.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

In prezent, pe teren se afla in derulare lucrarile de executie pt. investitia, ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' in baza AC 876 din 15.07.2014 avand suprafata construita la sol 800mp.

Terenul, in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), are front la strada Stefan cel Mare 16,93m si adancimea cca 73m si este amplasat la un teren distanta fata de intersectia majora a strazilor Stefan cel Mare, Gloriei si St. O. Iosif.

Intersectia este mobilata cu obiective avand o prezenta urbanistica pregnanta, cum ar fi : complexul de blocuri P+7E la intersectia cu str St. O. Iosif si Biserica Ortodoxa la intersectia cu str. Gloriei.

Vecinatatile terenului studiat sunt : - in dreapta : locuinte in regim P, P+1 - in spate : incinta cu cladiri industriale apartinand Fabricii de Bere - in stanga : partial o curte cu locuinta parter ; partial teren viran aflat in

proprietatea Primariei, teren concesionat de catre beneficiar pentru realizarea accesului carosabil pt care s-a obtinut autorizatie de constructie.

JUSTIFICAREA REGIMULUI DE INALTIME

Stadiul de degradare a cladirilor va conduce inerent la demolarea unora dintre ele si aparitia unor “plombe” ce vor ridica atat calitatea fondului construit cat si regimul de inaltime adaptandu-se astfel la importanta pe care o are aceasta artera pentru oras, cu atat mai mult cu cat intersectiile majore Pestalozzi si St. O. Iosif au fost deja mobilate cu cladiri cu o volumetrie pregnanta : sediul Electrica, Biserica Ortodoxa (H turla =35.00m), ansambluri de blocuri P+7E (H=25.00m). Propunerea de modificare a regimului de inaltime la corpul A de la P+2E la P+4E nu contravine compozitiei volmetrice a zonei, dimpotriva, o intregeste.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de

racordarea la utilitatile existente in zona, au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Investitia propusa nu ridica probleme deosebite si nu prezinta riscuri atat pentru cadrul natural cat si pentru valorile de patrimoniu din zona.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform Avizului de Oportunitate, se propune promovarea investitiei reprezantand cresterea regimului de inaltime la cladire autorizata, in curs de executie, acest fapt fiind benefic din punct de vedere al dezvoltarii urbanistice.

3.2. PREVEDERI ALE PUG

Zona studiata este o zona eterogena cuprinzand : - zone rezidentiale constituite atat din locuinte colective relativ noi (P+4E,

P+7E), cat si din imobile fara valoare aflate intr-o stare avansata de degradare (P, P+1E, P+2E).

- zone industriale - zone destinate cladirilor de cult (biserica ortodoxa)

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu e cazul

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Nu e cazul, pe strada Stefan cel Mare fiind recent incheiate lucrarile de modernizare.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit cu HCL 107 din 2014, parcela studiata (str. Stefan cel Mare nr. 42), in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in unitatea teritoriala de referinta UTR 40 si are conform Planului

Urbanistic General destinatia de zona propusa pentru institutii publice si servicii de interes general, zona de protectie istorica, POT maxim admis = 85%. Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in PUG.

Conform etapei 3 de elaborare a noului Plan Urbanistic General, parcela studiata se incadreaza in categoria functionala M1: zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic. Conform acesteia, regimul de inaltime maxim admis este (1-3S)+P+6E.

Terenul reglementat prin PUZ se incadreaza in zona functionala M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic. - pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6.

- pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate în pozitii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m în punctul cel mai înalt. - se admit nivele partiale (supante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la cornisa / totala reglementata. - inaltimea totala maxima a corpurilor / portiunilor de cladire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

Din acest punct de vedere, supraetajarea propusa se incadreaza in prevederile PUG si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent.

POT maxim admis conform RLU = 70% (pentru parcele de colt) CUT maxim admis conform RLU = 3,2 (pentru parcele de colt)

Bilant teritorial existent fara teren concesionat: S teren = 1350mp (mas 1323mp) Regim de inaltime corp A = S+P+2E Regim de inaltime corp B = S+P+2E Aria construita parter = 800mp P.O.T. existent = 60% C.U.T. existent = 2,6 Nr. parcari subterane = 31 Nr. parcari supraterane = 2 Spatii verzi = 330mp (25%) Circulatii pietonale si carosabile 193mp (15%)

Bilant teritorial existent cu teren concesionat: S teren = 1350mp (mas 1323mp) S teren concesionat = 336 mp S teren totala = 1659 mp

Regim de inaltime corp A = S+P+2E Regim de inaltime corp B = S+P+2E Aria construita parter = 800mp P.O.T. existent = 50% C.U.T. existent = 2,1 Nr. parcari subterane = 31 Nr. parcari supraterane = 7 Spatii verzi = 429,5 mp (25%) Circulatii pietonale si carosabile 429,5 mp (25%)

Bilant teritorial propus fara teren concesionat : S teren = 1350mp (mas 1323mp) Regim de inaltime corp A = S+P+4E Regim de inaltime corp B = S+P+2E Aria construita parter = 800mp P.O.T. propus = 60% C.U.T. Propus = 3.2 Nr. parcari subterane = 32 Nr. parcari supraterane = 2 Spatii verzi = 330mp (25%) Circulatii pietonale si carosabile 193mp (15%)

Bilant teritorial propus cu teren concesionat : S teren = 1350mp (mas 1323mp) S teren concesionat = 336 mp S teren totala = 1659 mp Regim de inaltime corp A = S+P+4E Regim de inaltime corp B = S+P+2E Aria construita parter = 800mp P.O.T. propus = 50% C.U.T. Propus = 2,6 Nr. parcari subterane = 32 Nr. parcari supraterane = 7 Spatii verzi =429,5 mp (25%) Circulatii pietonale si carosabile 429,5 mp (25%)

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Din punct de vedere al echiparii pe str. Stefan cel Mare exista urmatoarele retele edilitare: - retea electrica; - canalizare; - alimentare cu apa; - retea de gaz. - telefonie, internet

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de racordarea la utilitatile existente in zona au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Se va acorda o atentie deosebita masurilor pentru protectia mediului : eliminarea surselor de poluare, epurarea apelor uzate, depozitarea controlata a deseurilor, organizarea sistemelor de spatii verzi, refacerea peisagistica si reabilitare urbana, protejarea bunurilor de patrimoniu, etc.

Intocmit, arh. Luminita Donici